Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach Nowoczesna szkoła, szkołą jutra. Szkoła jutra- szkołą obywatelskiego dialogu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach Nowoczesna szkoła, szkołą jutra. Szkoła jutra- szkołą obywatelskiego dialogu."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach Nowoczesna szkoła, szkołą jutra. Szkoła jutra- szkołą obywatelskiego dialogu.

2 Plan spotkania - informacje wstępne o istocie funkcjonowania SP 2 (misja, wizja, model absolwenta), - stan prac budowlanych, - przydział uczniów do klas, - grono pedagogiczne, - organizacja roku szkolnego (strona internetowa szkoły), - zajęcia dodatkowe - program profilaktyki, program wychowawczy

3 MISJA SZKOŁY Dzisiaj należy wiedzieć co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze. Misją naszej społeczności szkolnej jest stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju poprzez zapewnienie wysokiego poziomu edukacji, kształtowanie kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem indywidualizmu ucznia i poszanowaniem uniwersalnych wartości oraz praw człowieka. Podejmowane działania będą służyły wzrastaniu młodych ludzi ceniących przeszłość ale i śmiało patrzących w przyszłość, będących aktywnymi członkami społeczności lokalnej, narodowej i globalnej.

4 WIZJA SZKOŁY Jesteśmy po to, aby wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu rozwijać się i funkcjonować w zmieniającym się świecie. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach ma być szkołą nowoczesną. Jesteśmy po to, aby wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu rozwijać się i funkcjonować w zmieniającym się świecie. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach ma być szkołą nowoczesną. N - naucza uczenia się i rozumienia świata, N - naucza uczenia się i rozumienia świata, O - otwarta jest na potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców, W - wykorzystuje elementy doradztwa zawodowego do rozwoju O - otwarta jest na potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców, W - wykorzystuje elementy doradztwa zawodowego do rozwoju uczniów, O - ochoczo przystaje na innowacyjne rozwiązania w procesie edukacyjnym, C - czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, stając się szkołą obywatelską i partnerską, Z - zapewnia bezpieczeństwo, E - efektywnie przygotowuje uczniów do następnego etapu edukacyjnego i osiągania sukcesów, S - szanuje drugiego człowieka i środowisko naturalne, N - nastawiona jest na współpracę, A - aktywnie uczestniczy w procesie wychowania i opieki, wspierając w tym rodziców. uczniów, O - ochoczo przystaje na innowacyjne rozwiązania w procesie edukacyjnym, C - czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, stając się szkołą obywatelską i partnerską, Z - zapewnia bezpieczeństwo, E - efektywnie przygotowuje uczniów do następnego etapu edukacyjnego i osiągania sukcesów, S - szanuje drugiego człowieka i środowisko naturalne, N - nastawiona jest na współpracę, A - aktywnie uczestniczy w procesie wychowania i opieki, wspierając w tym rodziców.

5 MODEL ABSOLWENTA Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który: cechuje się wysoką kulturą osobistą i wykazuje dbałość w porozumiewaniu się językiem ojczystym; cechuje się wysoką kulturą osobistą i wykazuje dbałość w porozumiewaniu się językiem ojczystym; porozumiewa się w językach obcych, porozumiewa się w językach obcych, samodzielnie zdobywa i analizuje informacje oraz wyciąga wnioski, samodzielnie zdobywa i analizuje informacje oraz wyciąga wnioski, twórczo rozwiązuje problemy, twórczo rozwiązuje problemy, wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych, wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych, sprawnie posługuje się technologią informacyjną, sprawnie posługuje się technologią informacyjną, określa swoje możliwości i predyspozycje w kierunku dalszego ich kształtowania, określa swoje możliwości i predyspozycje w kierunku dalszego ich kształtowania, efektywnie współpracuje w grupie, efektywnie współpracuje w grupie, zna historię, kulturę i tradycję swojego kraju, regionu i środowiska lokalnego, zna historię, kulturę i tradycję swojego kraju, regionu i środowiska lokalnego, jest wrażliwy na problemy społeczne i okazuje szacunek wobec ludzi, przyrody, odrębnych kultur, religii i odmiennych poglądów, jest wrażliwy na problemy społeczne i okazuje szacunek wobec ludzi, przyrody, odrębnych kultur, religii i odmiennych poglądów, włącza się aktywnie w działania na rzecz wspólnego dobra na różnych poziomach odniesienia, włącza się aktywnie w działania na rzecz wspólnego dobra na różnych poziomach odniesienia, jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wykazuje godną postawę obywatelską i przestrzega prawa. wykazuje godną postawę obywatelską i przestrzega prawa.

6 Stan prac budowlanych

7 Przydział uczniów do klas - kl. „O”a – 18 osób - kl. „O”b - 18 osób - kl. „O”c – 16 osób - kl. 1a – 13 osób - kl. 1b – 15 osób - kl. 2a – 19 osób wychowawca – p. A. Paczkowska - kl. 2b – 24 osoby, wychowawca – p. M. Michalska - kl. 2c – 23 osoby, wychowawca – p. S. Warda - kl. 3a – 22 osoby Razem 168 uczniów

8 Grono pedagogiczne Skład: - nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (9 osób), - nauczyciel j. angielskiego, religii - specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda, gimnastyka korekcyjna), - świetlica

9 Organizacja roku szkolnego 1 września 2016 inauguracja roku szkolnego 2016/2017 Informacje – strona internetowa szkoły (czerwiec/lipiec) – odnośnik na stronie Gminy Komorniki (www.komorniki.pl) i SP 1 w Plewiskach (www.spplewiska.pl)

10 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/kalendarz-roku-szkolnego-na-r.szk_.-20162017_17.05.2016r._.pdf

11 INNE Świetlice - 6.30-17.30 z podziałem klasy 0-1, 2-3 Stołówka Sklepik szkolny

12 Zajęcia dodatkowe Język angielski Informatyka Koła zainteresowań zaproponowane przez nauczycieli

13 Program profilaktyki, program wychowawczy USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) Art. 54. 1. Do kompetencji rady rodziców należy m.in. 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2; 4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach Nowoczesna szkoła, szkołą jutra. Szkoła jutra- szkołą obywatelskiego dialogu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google