Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku na terenie Dolnego Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku na terenie Dolnego Śląska."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku na terenie Dolnego Śląska 2 Wydział Kultury Wrocław, luty 2011

3 3 ADRESACI KONKURSU Konkurs był skierowany do: 1.organizacji pozarządowych, 2.osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, 3.stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 4.spółdzielni socjalnych, 5.spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. OGŁOSZENIE KONKURSU Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił 30. 11. 2010 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku na terenie Dolnego Śląska. CEL KONKURSU Celem konkursu ofert było wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wydział Kultury Wrocław, luty 2011

4 4 FINANSOWANE ZADANIA W zakresie kultury Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaplanował dofinansowanie następujących zadań publicznych: 1.FESTIWALE SZTUKI 2.EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY 3.TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 4.INICJATYWA ARTYSTYCZNA 5.DIALOG KULTUROWY 6.WYDAWNICTWA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ W 2011 ROKU I edycja – 1 000 000, 00 zł II edycja – 700 000, 00 zł _____________________ 1 700 000, 00 zł TERMIN REALIZACJI ZADAŃ Od 1 lutego do 31 grudnia 2011 roku i przy uwzględnieniu następującego podziału: I edycja – dla przedsięwzięć całorocznych oraz realizowanych do dnia 30 czerwca 2011 II edycja – dla przedsięwzięć realizowanych po 30 czerwca 2011. TERMIN SKŁADANIA OFERT I edycja - do dnia 28 grudnia 2010 r. do godz. 15.30 II edycja – do dnia 31 maja 2011 r. do godz. 15.30 PODMIOT MÓGŁ ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ NA JEDEN RODZAJ ZADANIA! Wydział Kultury Wrocław, luty 2011

5 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLAJĄ PRZEPISY: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY Komisja powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Zarekomendowała do rozważenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego listę proponowanych beneficjentów oraz propozycje kwot dotacji. Kryteria oceny: Zawartość merytoryczna: 0 – 8 pkt. Rzetelny budżet: 0 – 5 pkt. Potencjał finansowy: 0 – 5 pkt. Efekty, charakter i zasięg oddziaływania: 0 – 6 pkt. Potencjał realizacyjny: 0 – 4 pkt. Doświadczenie oferenta w realizacji i rozliczaniu zadań publicznych: 0 – 6 pkt. 5 Wydział Kultury Wrocław, luty 2011

6 6 Komisja Oceniająca pracowała w składzie: 1)Józef Dymalski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji; 2)Jacek Gawroński – Dyrektor Wydziału Kultury – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 3)Iwona Siemińska - Przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 4)Edwin Petrykat – Pełnomocnik Marszałka ds. Dialogu ze środowiskami Twórczymi i Artystycznymi Regionu – Członek Komisji; 5)Justyna Gródecka – Przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Sekretarz Komisji. Przedmiotem pracy Komisji Oceniającej były złożone oferty, spełniające wymogi formalne, których termin realizacji rozpoczyna się 1 lutego 2011 r., a kończy 31 grudnia 2011 r. W terminie wpłynęło 195 ofert na realizację zadań publicznych. Ich łączna wartość wyniosła 21 465 242,41 zł. Wymogi formalne spełniło 168 ofert. Zawnioskowano o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa na łączną kwotę 7 683 246,46 zł. Komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Dolnośląskiego te oferty, które otrzymały 25 i więcej punktów. W rezultacie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego przedłożono listę 48 potencjalnych beneficjentów. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 stycznia br. otrzymał przedłożoną przez komisję konkursową listę ofert rekomendowanych do otrzymania dotacji i podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 r. Dotację otrzymało 48 beneficjentów na łączną kwotę 1 000 000 zł. Wydział Kultury Wrocław, luty 2011

7 7


Pobierz ppt "1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku na terenie Dolnego Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google