Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Marcin Gosiewski, Pierwszy Zjazd Rodu Gosiewskich Pochodzenie Rodu Gosiewskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Marcin Gosiewski, Pierwszy Zjazd Rodu Gosiewskich Pochodzenie Rodu Gosiewskich."— Zapis prezentacji:

1 © Marcin Gosiewski, Pierwszy Zjazd Rodu Gosiewskich Pochodzenie Rodu Gosiewskich miejscowości, herb, genealogia Marcin Gosiewski Autor stron redaktor drzewa genealogicznego Rodu Gosiewskichwww.gosiewski.pl

2 © Marcin Gosiewski, Pochodzenie nazwiska Gosiewski Wed ł ug najpewniejszych danych historycznych nazwisko Gosiewski wywodzi si ę od nazwy grupy wsi Gosie niedaleko Zambrowa. Wsie Gosie zapocz ą tkowa ł Gotard z Milewa który w roku 1411 za ł o ż y ł pierwsz ą ze wsi 'Gosie Le ś nica' a potem wokó ł tej wsi powstawa ł y zak ł adane przez niego i innych kolejne wsie o tej nazwie... W lat pó ż niej w aktach ziemskich po zmianach w ł a ś ciceli i zak ł adaniu nowych wsi zacz ęł y pojawia ć si ę postacie pisane 'z Gosi' np. Jan i Wojciech z Gosi (akta ł om ż y ń skie 1469) potem ju ż bez przyroskta 'z' - tak jak najwcze ś niejszy znaleziony pisemny ś lad o Stanis ł awie Gosiu herbu Buyny (akt. Ł om ż. 1462). Od tej pory cz ł onkowie rodu wyst ę powali w XV wieku pod nazwiskiem Go ś, a ż w pó ź niejszych czasach powoli utrwali ł o si ę nazwisko Gosiewski.

3 © Marcin Gosiewski, Pochodzenie nazwiska – inne mniej pewne teorie... Wed ł ug przekazów rodzinnych i zebranych szcz ą tkowych dokumentów historia Gosiewskich zaczyna si ę troch ę wcze ś niej (prawdopodobnie o jedno pokolenie wcze ś niej) we wsi Gosie, tyle, ż e jest to wie ś Gosie pod Ró ż anem a nie wie ś Gosie pod Zambrowem. Historia ta wydawa ł a mi si ę ma ł o prawdopodobna... ale wiele nazw miejscowo ś ci w okolicach Zambrowa pochodzi wprost z nazw miejscowo ś ci na Mazowszu (nadania po Grunwaldzie) –Przyk ł ady: Ko ł aki, Gosie  ko ł o Ró ż ana, potem Zambrowa

4 © Marcin Gosiewski, Wsie „Gosie” – gniazdo rodu W Polsce s ą dwie grupy wsi "Gosie". –Grupa wsi "Gosie" znajduje si ę w okolicach Zambrowa. Tam te ż wyst ę puje du ż e skupisko ż yj ą cych do dzisiaj rodzin Gosiewskich. –Oprócz tego jest te ż wie ś Gosie ko ł o Ró ż ana Scenariusze powstania: –A) Szlachta z Gosi pod Ró ż anem otrzymuje po 1410r nadania w okolicach Zambrowa –B) Gotard z Milewa zak ł ada Gosie pod Zambrowem a Gosie pod Ró ż anem powstaj ą znacznie pó ź niej

5 © Marcin Gosiewski, Wsie Gosie – na mapie Polski 70k m

6 © Marcin Gosiewski, Gosie Koło Zambrowa Wie ś opisywana u „Bonieckiego” jako gniazdo rodu Do dzi ś du ż e skupisko Gosiewskich W sk ł ad grupy wchodz ą wsie Gosie Du ż e i Gosie Ma ł e –historycznie równie ż by ł y to Gosie Le ś nica, Gosie-Wybrany, Gosie-Sokola łą ka i kilka innych

7 © Marcin Gosiewski, Gosie Koło Zambrowa – źródła historyczne, powstanie Osadnictwo zwi ą zane jest z nadaniami po bitwie pod Grunwaldem! W 1415 roku w Ł om ż y ksi ążę Janusz I nada ł 30 w ł ók zwanych Ł opieniste Paw ł owi, Jakubowi i Gotardowi z Milewa (powsta ł a wie ś Milewo Sokola łą ka w parafii Pucha ł y). W 1423 roku ksi ążę Janusz I potwierdzi ł sprzeda ż przez Gotarda z Milewa Sokolej łą ki 10 w ł ók zwanych Ł opieniste Wawrzy ń cowi z Modzeli. W 1436 roku ksi ążę Boles ł aw IV nada ł 10 w ł ók Sokolad ą browa, granicz ą cych z Ko ł akami, Gotardowi z Milewa.[1] Grupa wsi Gosie wzi ęł a pocz ą tek od Gotarda z Milewa, który oko ł o 1411 roku za ł o ż y ł wie ś Gosie Le ś nica. W 1426 roku powsta ł y Gosie Ma ł ystok Otole a w 1436 roku Gosie Sokola łą ka. W 1462 roku odnotowano w aktach ziemskich ł om ż y ń skich Stanis ł awa herbu Bujno a w 1465 roku w tych samych aktach wyst ą pili Jan i Wojciech z Gosi. W 1469 roku w Ł om ż y ksi ążę ta Konrad, Kazimierz, Boles ł aw i Janusz II potwierdzili sprzeda ż 2 w ł ók w Gosiach Otolach szlachcicowi Andrzejowi z Prostek nad strug ą Ko ł omyj ą z jednym brzegiem i cz ęś ci ą m ł yna w tej strudze. W 1494 roku na cz ęś ci w ł ók Ko ł ómyji powsta ł a wie ś Gosie Wybrane, kupionych w tym roku przez Szczepana, Marka i Macieja z Gosiów.[2]

8 © Marcin Gosiewski, Gotard z Milewa. Jakiego Milewa?

9 © Marcin Gosiewski, Gosiewscy w okolicach „Gosi” koło Zambrowa Obecnie w okolicy Zambrowa istniej ą dwie wsie o nazwie Gosie: Gosie Du ż e i Gosie Ma ł e. Otole wchodz ą w sk ł ad Gosi Du ż ych; –W Otolach gospodarstwo rolne prowadzi tam St. Ś wi ę cki, wnuk w ł a ś ciciela przedwojennego maj ą tku (rozparcelowanego po wojnie, obecnie w cz ęś ci odkupionego). W bliskim s ą siedztwie znajduje si ę wie ś Wybrany. W Gosiach Du ż ych istnieje ok. 20 gospodarstw rolnych, nie zamieszkuje tam ż adna rodzina Gosiewskich. W Gosiach Ma ł ych jest ponad 20 gospodarstw, zamieszkuje tam pi ęć rodzin Gosiewskich (niestety nie znam ż adnej)

10 © Marcin Gosiewski, Gosie Koło Różana Wie ś Gosie pod Ró ż anem to obecnie ma ł a kolonia po łą czona ze wsi ą Ma ł ki. –Na dok ł adnych mapach pomi ę dzy Ma ł kami a Ł asiewitami k. Rzewnia niedaleko Ró ż ana. –Ma ł ki sklei ł y si ę z Ł asiewitami wch ł aniaj ą c Gosie Obecnie to kilka zadbanych domów le żą cych nad niewielk ą dolink ą przy lasach na terenie ko ł a ł owieckiego "Narew". –W samej wsi Gosie nie mieszkaj ą ju ż ż adni Gosiewscy. –Jedna rodzina Gosiewskich mieszka podobno w Ma ł kach ale do nich na razie nie dotar ł em Według Adama Pszczółkowskiego: „Gosie koło Różana powstały na przełomie XIV i XV w. Potem szlachta z tej wsi miała nadanie na ziemie pod Zambrowem. Tam też zostały założone drugie Gosie” Adam Pszczółkowski nie podał źródeł. Podobno informacje na ten temat ma Kazimierz Pasucki z Instytutu Historii PAN

11 © Marcin Gosiewski, Gosie koło Różana – dokładna mapa Znak ‘Gosie2’ Gdzieś tutaj była osobna Wieś, teraz de facto Część wsi „Małki”

12 © Marcin Gosiewski, Herby Rodu Gosiewskich Rody Gosiewskich pos ł uguj ą si ę ró ż nymi herbami. Podstawowym i najcz ęś ciej spotykanym herbem jest Ś lepowron. Wielu Gosiewskich legitymowa ł o si ę herbem Korwin

13 © Marcin Gosiewski, Herb „Ślepowron” W polu b łę kitnym, na krzy ż u kawalerskim z ł otym za ć wieczonym na barku podkowy srebrnej, kruk czarny w prawo z pier ś cieniem z ł otym w dziobie. W klejnocie nad herbem w koronie taki sam kruk. Wedlug legendy herb ten przyjal Wegier Korwin, po ś lubie z dziewczyna z rodu Pobogow, łą cz ą c znaki obydwu rodzin. Ś lepowronem, najbardziej rozpowszechnionym na ziemi kaliskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, ruskiej, na Mazowszu i Litwie pos ł ugiwa ł o si ę oko ł o 350 rodzin. Wraz z odmianami nazwisk daje to blisko 450 rodzin. Nale ż a ł y do nich rodziny Korwinow i Gosiewskich W Rzymie, za czasow Tyberiusza, zyl Valessius Messala Corvinius. Podczas rozstrzygajacej bitwy z Frankami zostal on wyzwany na pojedynek przez jednego z przeciwnikow, wojownika o legendarnej sile.W czasie walki nadlecial kruk, usiadl na hełmie Corviniusa i zacz ą ł atakowa ć Franka. Zdezorientowanego przeciwnika pokonal Valerius bez trudu. Na pamiatke tego zdarzenia Rzymianin umie ś cił w swoim herbie kruka.

14 © Marcin Gosiewski, Inne herby ' Ś lepowron" powsta ł z po łą czenia herbów 'Korwin' i 'Pobóg'. Jest to oczywiste gdy spojrzy si ę na oba herby. Wielu Gosiewskich wyst ę powa ł o pod herbem Korwin Niektórzy Gosiewscy wyst ę powali pod herbem 'Jastrz ę biec'. Jastrz ę biec to najcz ęś ciej wyst ę puj ą cy w Polsce herb którym pos ł ugiwa ł o si ę kilkaset rodzin, g ł ównie z ziemi mazowieckiej pokrywaj ą cej si ę z wyst ę powaniem rodzin Gosiewskich. Kolejno: Korwin, Ślepowron, Pobóg Jastrzębiec

15 © Marcin Gosiewski, Ślepowron? To dlaczego ‘Buyny’? Akta Ł om ż y ń skie z 1463 roku wspominaj ą o Stanis ł awie Gosiu herbu Buyny, Chodzi tu o ten sam herb gdy ż inne nazwy herbu Ś lepowron to 'Bojno', 'Bujno', 'Pesze', ' Ś lepy Wron'.

16 © Marcin Gosiewski, Co to za ptak „Ślepowron?” Ptak w herbie to kruk. Ś lepowron to zupe ł nie inny ptak, bez zwi ą zku z herbem!!!! Rodzina czaplowatych! Starsze nazwy herbu Ś lepowron to Bujno, Buyny itp. A nazwa ś lepowron pojawia si ę pó ź niej

17 © Marcin Gosiewski, Tak wygląda ptak Ślepowron Ślepowron (Nycticorax nycticorax) występuje na południu Europy (Grecja, Turcja), połudnowej części Azji, Japonii oraz lokalnie w Afryce, na Madagaskarze, Ameryce Południowej i środkowej, oraz w innych miejscach (np. na Hawajach). W Polsce występuje bardzo sporadycznie (w całym kraju). Lęgowo w Polsce występuje jedynie na południu kraju

18 © Marcin Gosiewski, Ź ród ł a historyczne Drzewo genealogiczne na Dyskusja...

19 © Marcin Gosiewski, Herbarz Bonieckiego W herbarzu Adama Bonieckiego rodziny Gosiewskich wyst ę puj ą w 5 ró ż nych artyku ł ach (opisuj ą cych te rodziny) oraz s ą wspominane przy okazji kilkudziesi ę ciu innych artyku ł ów –np. w artykule dot. rodziny 'Litawor-Aramowicz h. Odrow ąż ' jedna z wyst ę puj ą cych tam osób jest 'o ż eniony z Franciszk ą Gosiewsk ą '. G ł ównym i najwi ę kszym artyku ł em jest opis rodziny 'Gosiewscy v. G ą siewscy h. Ś lepowron' w tomie 6 od strony 315

20 © Marcin Gosiewski, Wystąpienia nazwiska w artykułach herbarza Gąsiewski h. Ślepowron (t5s399A), Gąsiewski(t5s399B), Korwin-Gosiewski h. Ślepowron(t6s315A), Litawor-Aramowicz h. Odrowąż, Cetner h. Przerowa, Domaniewski h. Lubicz, Wiłłojć-Dowiatt h. Gryf, Lewkowicz h. Ogończyk, Majewski, Litawor-Aramowicz h. Odrowąż, ks. Czartoryski h. Pogoń Litewska, Eydziatowicz h. Łuk, Kobylański h. Lubiczt5s399At5s399Bt6s315AGąsiewski Gąsiewski h. Ślepowron (t5s399A), Korwin-Gosiewski h. Ślepowron (t6s315A), Gosiewski (t6s318), Bobiński h. Bobiński, Kieszkowski h. Krzywda, Korwin-Kochanowski h. Ślepowron, Konopacki h. Konopacki, Korwin-Kossakowski h. Ślepowron, Kowalski h. Wieruszowa, ks. Łukomski h. Łukomski, Łuszczewski h. Korczak, Korwin-Kochanowski h. Ślepowront5s399At6s315At6s318Gosiewski Gosiecki (t6s315B)t6s315B Gosiecki Korwin-Gosiewski h. Ślepowron (t6s315A)t6s315A z Gosi (z) w których artykułach występuje (pogrubiony = artykuł o danej rodzinie)rodzina

21 © Marcin Gosiewski, Boniecki, t. 6, str. 315: Gosiewscy. v. Gąsiewscy h. Ślepowron " Czasem si ę jednak przez niewiadomo ść z G ą siewa pisali." "W XV-m wieku zwali si ę Gosiami, zanim si ę nazwisko Gosiewskich ustali ł o Akta ł om ż y ń skie z 1462 r. wspominaj ą o Stanis ł awie Gosiu, herbu Buyny, a z 1465 r. o Janie i Albercie Gosiach, tego ż herbu (Mil.). Tomasz, syn Jakóba z Gosi, 1468 r., a Ś wi ę tos ł aw, syn tego ż, 1476 r. na uniwersytecie krakowskim. Cz ęść ich przenios ł a si ę na Litw ę ¶ Ż yj ą cy w drugiej po ł owie XVI-go wieku Jan Gosiewski, pozostawi ł syna Aleksandra (A. Zap Ros.), pisarza kanclerza litewskiego 1597 r. (ML. 191 A f. 113). Ze starosty wieliskiego referendarz litewski 1610 r., pisarz 1615 r., wojewoda smole ń ski 1625 r. i pisarz polny litewski 1630 r. Oprócz wieliskiego posiada ł jeszcze starostwa: kupiskie, pu ń skie; bielskie i markowskie, oraz dzier ż aw ę koniuchowsk ą i wiszniewsk ą (...)

22 © Marcin Gosiewski, Genealogia Rodu - wprowadzenie Drzewo genealogiczne: – Ź ród ł a: Przekazy ustne, maile Dane metrykalne (trzon rodu i ca ł a historyczna linia Zambrowska) (wielkie podzi ę kowania dla Krzysztofa Gosiewskiego z Zambrowa) Ź ród ł a historyczne „Boniecki” i wiele innych Drzewa genealogiczne (wybiórcze) tworzone przez wiele osób i przesy ł ane do mnie –Wielko ść : 690 osób w internecie (opracowane) Oko ł o w trakcie opracowowywania Dochodz ą nast ę pne (ju ż kilkadziesi ą t po info o zje ź dzie) B ę dzie wkrótce >>>1000

23 © Marcin Gosiewski, Linie rodziny w drzewie

24 © Marcin Gosiewski, Najważniejsze linie (punkty startu) "??? Gosiewski [68]" rozpoczyna lini ę Che ł stowsk ą. By ł on podobno stryjecznym bratem Wincentego Gosiewskiego. Do tej linii nale żę równie ż ja. "Jan Gosiewski [134]" rozpoczyna lini ę z Gosi pod Zambrowem - zapocz ą tkowana u mnie przez w ł a ś ciciela wsi Gosie Wybrane (1710r). Z tej linii mam w drzewie kilkaset osób (!). „Jana Gosiewskiego [120]”. Zapocz ą tkowana przez niego niewielka acz znamienita linia litewska. Do tej linii nale ż eli równie ż Aleksander Gosiewski i Wincenty Gosiewski (litewska linia herbu Korwin). Osobno "Stanis ł aw Go ś herbu Buyny [67]" który prawdopodobnie by ł przodkiem obydwu linii powy ż szych "Wiktor Gosiewski [240]" ze wsi Modzele Wypychy który zapocz ą tkowa ł jedn ą z linii Gosiewskich w USA. „??? Gosiewski [94]" jest nestorem ś l ą skiej linii rodu Gosiewskich do której nale ż y Krzysztof Gosiewski Prezydent Wroc ł awia

25 © Marcin Gosiewski, Inne oderwane linie z drzewa –W ł adys ł awa Gosiewskiego [132], –Micha ł a Gosiewskiego [133], –Józefa Gosiewskiego [172], –Franciszek Gosiewski [210] (linia z Ko ł aków Ko ś cielnych), –Józef Gosiewski [228] (linia z Gierwatów Starych) Pozosta ł e mini linie Gosiewskich s ą g ł ównie obejmuj ą ce osoby o identyfikatorach pomi ę dzy [662] a [700] - b ę d ę je sukcesywnie umieszcza ł na stronach www.

26 © Marcin Gosiewski, Linie pod względem geograficzno-historycznym linia Zambrowska która rozpoczyna si ę od Jana i Wojciecha z Gosi, i zawiera poddrzewa zapocz ą tkowane przez Stanis ł awa Gosia herbu Buyny [67] i potem zawiera drzewo zapocz ą tkowane przez Jana Gosiewskiego [134] i z du ż ym prawdopodobie ń stwem Wiktora Gosiewskiego [240]. Do tej linii nale żą prawdopodobnie oderwane osoby zebrane z parafii okolicznych niedaleko Zambrowa zawarte pomi ę dzy [662] a [700] linia Che ł stowska w moim drzewie rozpoczynana przez XXX Gosiewskiego [94] T ą lini ę zapocz ą tkowa ł o powstanie gospodarstwa które posiada ł brat stryjeczny Wincentego Gosiewskiego. Gospodarstwo to liczy ł o 30 du ż ych w ł ók co stanowi oko ł o 900 hektarów pól. Gospodarstwo to obejmowa ł o wsie: Modzele, Ogony, cz ęść wsi M ł ynarze (od asfaltu do Narwii), cz ęść Kruszewa (po ł udniowa cz ęść a ż do Che ł st). Wiadomo te ż, ż e wnuk za ł o ż yciela tego gospodarstwa otrzyma ł grunty w miejscowo ś ci Mroczki-Kawki (to jest jeszcze ok. 7 km na po ł udnie od Ró ż ana.. Wielu Gosiewskich nadal mieszka w tych okolicach, mi ę dzy innymi z tej linii wywodz ę si ę równie ż ja (Marcin Gosiewski). By ć mo ż e ta linia za ł o ż y ł a wi ę c wie ś Gosie ko ł o Ró ż ana. linia litewska do której nale ż eli Wincenty Gosiewski i Aleksander Gosiewski (historyczna linia herbu Korwin) inne linie np. ś l ą ska czy z USA to po prostu odga łę zienia tych trzech g ł ównych linii.

27 © Marcin Gosiewski, Jan Gosiewski ur zm (id120) [źr. 1] [linia 6] Najbardziej znana historycznie linia rodziny w Gosiach pod Zambrowem? ż y ł w drugiej po ł owie XVI wieku, daty urodzenia i ś mierci mocno niepewne ojciec Wincentego Gosiewskiego, najstarszy znany mi przedstawiciel Zambrowskiej linii. └─── Aleksander Gosiewski (121) ├─── Wincenty Aleksander Gosiewski (123) │ ├─── Bogus ł aw Gosiewski (129) │ ├─── Zofia Przyjemska z domu Gosiewska (130) │ └─── Teresa S ł uszka/Sapieha z domu Gosiewska (131) ├─── Miko ł aj Gosiewski (124) ├─── Krzysztof Gosiewski (125) ├─── Helena Sanguszka z domu Gosiewska (126) └─── Anna Gosiewska z domu Gosiewska (127)

28 © Marcin Gosiewski, Jan Gosiewski (134) [źr. 1] [linia 3] Druga du ż a linia rodziny wymieniona w herbarzu. Wi ę kszo ść danych z tej linii jest potwierdzona pe ł nymi danymi metrykalnymi. Mieszka ł (a) : Gosie W ł a ś ciciel dóbr Gosie-Wybrany 1710r ├─── Kasper Gosiewski (135) └─── Stanis ł aw Gosiewski (136) ├─── Miko ł aj Gosiewski (137) │ ├─── Ignacy Gosiewski (140) │ ├─── Wojciech Gosiewski (143) │ ├─── Jan Gosiewski (155) │ │ └─── Antoni Gosiewski (156) │ └─── Kazimierz Gosiewski (171) │ ├─── Jakób Gosiewski (146) │ └─── Wojciech Gosiewski (283) ├─── Mateusz Gosiewski (138) │ └─── Bart ł omiej Gosiewski (158) └─── Antoni Gosiewski (139) To tylko niewielki Fragment tego poddrzewa

29 © Marcin Gosiewski, Michał lub Wojciech Gosiewski ur (68) [źr. 7] [linia 1] Pierwszy przedstawiciel znanej ga łę zi rodu w Che ł stach. Na pewno mia ł gospodarstwo w Che ł stach, prawdopodobnie po ojcu. Nie wiadomo dok ł adnie czy jego synem by "Micha ł lub Wojciech Gosiewski" czy to mo ż e on jest tym "Micha ł em lub Wojciechem" a Bronis ł aw (zaznaczony jako syn Micha ł a/Wojciecha) i Ignacy to s ą bracia rodzeni. Mam taki zapis: "Gosiewski Ignacy by ł bratem Bronis ł awa ojca" (czyli wynika ł oby ż e bratem Micha ł a/Wojciecha ale jednocze ś nie mam zapis w tym samym ź ródle "Gospodarstwem w Che ł stach podzielili si ę bracia mi ę dzy sob ą Ignacy i Bronis ł aw a siostry sp ł acili" Gospodarstwo podzieli ł na dwie cz ęś ci: wi ę ksz ą cz ęść obj ął Bronis ł aw, drug ą cz ęść obj ął jego brat Konstanty. ├───Genowefa Napiórkowska z domu Gosiewska (19) ├───Tadeusz Gosiewski (20) │ ├───Zdzisław Gosiewski (58) │ │ ├───Jan Gosiewski (81) │ │ └───Aleksandra Gosiewska* z domu Gosiewska (82) │ ├───Barbara Przewrocka z domu Gosiewska (59) │ ├───Jerzy Gosiewski (60) │ │ ├───Wojciech Gosiewski (104) │ │ ├───Iwona Ewa Gosiewska* z domu Gosiewska (105) │ │ └───Małgorzata Joanna Gosiewska* z domu Gosiewska (106) │ └───Stanisław Gosiewski (61) └───Hieronim Gosiewski (21) ├───Maria Gutowska ??? z domu Gosiewska (63) ├───Ryszard Gosiewski (64) ├───Jan Gosiewski (65) └───Stanisław Gosiewski (66) ├───Michał lub Wojciech Gosiewski (68) └───Bronisław Gosiewski (22) ├───Ignacy Gosiewski (17) │ ├───Władysław Gosiewski (3) │ │ ├───Marcin Gosiewski (1) │ │ │ ├───Jan Antoni Gosiewski (7) │ │ │ └───Stanisław Ignacy Gosiewski (684) │ │ └───Małgorzata Szczerba z domu Gosiewska (5) │ ├───Mieczysław Gosiewski (9) │ ├───Marianna Modzelewska z domu Gosiewska (10) │ │ ├───Rafał Modzelewski (48) │ │ ├───Konrad Modzelewski (49) │ │ ├───Joanna Równa z domu Modzelewska (50) │ │ └───Barbara Modzelewska* z domu Modzelewska (52) │ └───Piotr Gosiewski (388)

30 © Marcin Gosiewski, Ź ród ł o: herbarz Adama Bonieckiego („Herbarz Polski czyli Wiadomo ś ci Historyczno-Genealogiczne o Rodach Szlacheckich,. Ź ród ł o: rozmowy, g ł ównie z Jerzym Gosiewskim z Mr ą gowa, uzupe ł nione danymi metrykalnymi i rozmowami z wieloma innymi osobami. Ź ród ł o opisu: Kalendarz herbowy wydany w 1987 roku., ź ród ł o rysunku herbu: wspomniany powy ż ej herbarz Informacje na temat Ś l ą skiej linii Gosiewskich od Marii Szlagury de domo Gosiewskiej Informacje od bardzo wielu ró ź nych osób m.in. W ł adys ł awa Gosiewskiego z Konstancina, Jerzego Gosiewskiego z Mr ą gowa, Gosiewskich z Che ł st, Dorothy Walters z USA Dane z ksi ą g metrykalnych Archiwum w Seminarium Duchownym przy Archidiecezji P ł ockiej. Ksi ę gi dotycz ą ce parafii Sielu ń : poz ś luby z parafii Sielu ń lata , poz chrzty lata i ksi ę gi zmar ł ych z podobnego okresu tam ż e.. Dane z ksi ą g metrykalnych okolic Zambrowa zbierane przez Krzysztofa Gosiewskiego z Zambrowa

31 © Marcin Gosiewski, Gosie Pod Różanem Nadania pod Zambrowem Po bitwie pod Grunwaldem Gotard z Milewa zakłada Wsie „Gosie” Pod Zambrowem Powstaje nazwisko Z Gosi  Goss  Gosiewski Linia herbu Korwin Linia herbu Ślepowron

32 © Marcin Gosiewski, Centrum wiedzy o rodzie Gosiewskich Marcin Gosiewski

33 © Marcin Gosiewski, Dziękuję za uwagę Marcin Gosiewski, tel


Pobierz ppt "© Marcin Gosiewski, Pierwszy Zjazd Rodu Gosiewskich Pochodzenie Rodu Gosiewskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google