Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w okresie międzysesyjnym 22.06.2016r.-25.08.2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w okresie międzysesyjnym 22.06.2016r.-25.08.2016r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w okresie międzysesyjnym 22.06.2016r.-25.08.2016r.

2 Realizowane są umowy związane z: projektami: - budowy ulicy Bocznej i ulicy Kolejowej- Pobiedziska Letnisku („zaprojektuj i wybuduj”), - budowy ulicy Okrężnej w Pobiedziskach Letnisku, - budowy ulicy Osiedlowej i Wiosennej w Jerzykowie, - drogi Promno – Góra, - drogi Podarzewo - Łagiewniki, - ulic: Jagiełły, Kościuszki i Rynku w Pobiedziskach, - świetlicy w Jerzykowie, - budowa ulicy Bocznej w Biskupicach,

3 Realizowane są umowy związane z: projektami: - „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w którym Gmina Pobiedziska jest partnerem w zakresie „Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach” Szacowana całkowita wartość projektu 718.320,00 zł,

4 Realizowane są umowy związane z: projektami: - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. północnej i południowej części obrębu Kołata, terenów rolnych gminy Pobiedziska II część, Skansenu Miniatur, arkusza nr 27 w Pobiedziskach, rejon ul. Spokojnej, Leśnej i Sosnowej w Jerzykowie, układ komunikacyjny w Jerzykowie, Biskupicach i Bugaju, części północnej Pobiedzisk, części centralnej i wschodniej obrębu Bugaj, węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, - budowy kanalizacji sanitarnej dla zadań przyjętych w WPI.

5 Realizowane są umowy związane z: budową: - przestrzeni publicznej (place, chodniki, plac zabaw, boisko do siatkówki, altanka, zielone miejsca parkingowe) – miejscowość Główna.

6 Realizowane są umowy związane z: inwestycją, która obejmuje przebudowę ul. Kazimierza Odnowiciela na odcinku od skrzyżowania z ulicą Fabryczną do Rynku. Wyłoniony wykonawca to konsorcjum INFRAKOM RDM. Kwota realizacji inwestycji wynosi: 1.540.698,89 zł,

7 Realizowane są umowy związane z: „Budową świetlicy wiejskiej – Centrum Ratowniczo-Edukacyjne go wraz z zagospodarowaniem terenu w Kociałkowej Górce”;

8 Realizowane są umowy związane z: "Rozbudową i przebudową Szkoły w Jerzykowie przy ul. Spokojnej gm. Pobiedziska”. Projekt, który jest realizowany w Jerzykowie uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowane koszty kwalifikowane to: 2.716.476,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia to 15 kwietnia 2017 r.

9 Zakończono prace : 25 lipca br. została odebrana od wykonawcy droga Bednary – Wronczynek. Odcinek asfaltowej drogi o długości 1140 m ułatwi komunikację i poprawi bezpieczeństwo. Umowa była zawarta z inwestorem zastępczym, tj. ze ZM „Puszcza Zielonka”. Koszt zrealizowanych prac to 520.000,00 zł;

10 Zakończono prace : 12 sierpnia br. odbył się odbiór chodnika oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Borowo-Młyn. Wykonawca Zakład Komunalny Sp. z o.o.– forma „zaprojektuj i wybuduj”;

11 Przygotowywane są dokumenty do postępowania przetargowego na: projekt i budowę węzłów przesiadkowych w gminie (parkingi, wiaty, WC, dojazdy).

12 Trwają prace komisji przetargowej nad: postępowaniem przetargowym na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów gminy Pobiedziska, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXX/259/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.; postępowaniem przetargowym na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz realizację zadania pt: budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w miejscowości Pobiedziska, budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz w Pobiedziskach – Letnisko w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania; postępowaniem przetargowym na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pobiedziska.

13 Zakończono postępowania przetargowe: zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów; zaprojektowanie i wybudowanie ul. Łąkowej w Biskupicach na odcinku od ul. Głównej do dz.250 i 251 wraz z jej odwodnieniem (postępowanie unieważnione); świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem w roku szkolnym 2016/2017; opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Spokojnej, Leśnej i Sosnowej w Jerzykowie, północnej części miasta Pobiedziska (pomiędzy Skansenem Miniatur a ulicą Główną), rejonu ulic Fabryczna, Długa, Rolna i Gajowa w Pobiedziskach.

14 Ponadto: trwa przyjmowanie wniosków dotyczących dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać w terminie do 31 sierpnia 2016r; Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” rozstrzygnął przetarg na prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego, na okres 01.07.2016r. – 31.12.2017r. Harmonogram odbioru odpadów został opublikowany w Biuletynie Pobiedziskim oraz zamieszczony na stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. W Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Pobiedziskach zamieszczono znowelizowane akty prawa miejscowego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, uchwalone przez Związek Międzygminny „GOAP”: Regulamin utrzymania czystości i porządku oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15 Ponadto: w dniu 26 lipca 2016r. wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 199 w m. Bociniec, gm. Pobiedziska”; w związku z niewielkimi opadami deszczu w okresie wiosennym na bieżąco kontrolowane są dane dla gminy Pobiedziska z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Z uwagi na znaczne ilości opadu w okresie raportowania od 11.06 do 10.08 wystąpił po raz pierwszy w tym roku dodatni bilans wodny (na poziomie 21,2 mm), w związku z czym aktualnie na terenie gminy Pobiedziska nie ma zagrożenia suszą;

16 Ponadto: zakończono prace związane z adaptacją pomieszczeń przeznaczonych dla Filii Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pomieszczenia po ING Banku Śląskim). Planowany termin uruchomienia filii w Pobiedziskach to 01 października br.;

17 Ponadto: 02 lipca br. na stadionie miejskim odbył się I Zlot Fanów Zumby zorganizowany w Pobiedziskach przez Fundację Sport Support w ramach programu Lider Animator. Gospodarzem wydarzenia była Gmina Pobiedziska, a Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił uczestnikom stadion miejski;

18 Ponadto: Dni Pobiedzisk 2016 połączone z obchodami 1000 - rocznicy urodzin Kazimierza Odnowiciela – z tej okazji odbyła się uroczysta msza św. następnie można było wysłuchać koncertów - zespół VIDEO, Piersi czy Fun Factory oraz wziąć udział m.in. obchodach 20-lecia UKS „Zalew” czy też w Turnieju Sołectw. W turnieju równorzędne miejsca zajęły sołectwa Główna oraz Kociałkowa Górka. Szczególne podziękowania dla mieszkańców, którzy udekorowali swoje domy flagami Pobiedzisk;

19 c.d. Dni Pobiedzisk 2016

20 Ponadto: podczas Dni Pobiedzisk zostały również wręczone Nagrody Burmistrza dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodzeni uczniowie są laureatami i finalistami licznych konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i gminnym;

21 Ponadto: Gala sportu - 25 czerwca br. podczas Dni Pobiedzisk wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe na Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach. Tytuł Trenera Roku 2015 otrzymała: p. Sylwia Kamińska. Ponadto wręczono 17 nagród oraz 6 wyróżnień;

22 Ponadto: dnia 20 sierpnia br. odbyły się pod patronatem Burmistrza Pobiedzisk III Powiatowe Zawody Wędkarskie - Spławikowe Strażaków OSP i PSP. W zawodach wzięło udział 6 jednostek OSP z terenu powiatu poznańskiego. Puchary za największą ilość złowionych ryb, najdłuższą rybę i największą wagowo zdobył p. Karol Świątek z OSP Pobiedziska natomiast drużynowo I miejsce dla OSP Pobiedziska;

23 Ponadto: wzięto udział w festynach – w Stęszewku, w Wagowie, oraz w Pomarzanowicach, uczestniczono w zebraniach Zarządu Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Pobiedziskach, gdzie omówiono m.in. planowane oraz realizowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa oraz ppoż., sprzęt będący na wyposażeniu jednostek OSP, zapotrzebowanie na zakup sprzętu w roku 2017;

24 Ponadto: dnia 21 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne. Gospodarzami Dożynek były sołectwa: Węglewo, Podarzewo, Latalice i Główna. Była to również okazja do świętowania 750-rocznicy lokacji wsi Węglewo;

25 Ponadto: podczas obchodów tegorocznych dożynek gminnych ogłoszono wyniki XV edycji Konkursu „Najpiękniejsza zagroda – Najpiękniejsza posesja”. Komisja Konkursowa dokonała oględzin 18 zgłoszonych do konkursu posesji z Biskupic, Góry, Stęszewka i Pobiedzisk. W tegorocznej edycji nie została zgłoszona żadna zagroda. Zwycięzcą w kategorii Najpiękniejsza posesja został Pan Artur Gałka z Pobiedzisk. Gratulujemy wygranej;

26 Ponadto: dnia 23 sierpnia br. powierzono Pani Jolancie Łakomskiej (na kolejne 4 lata) obowiązki Dyrektora Przedszkola „Wesołe skrzaty” w Pobiedziskach ;

27 Ponadto: przypominamy o możliwości złożenia wniosku na pozyskanie dotacji z budżetu gminy na remont zabytku. Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, jeżeli zabytek ten jest: 1) usytuowany na terenie gminy Pobiedziska; 2) wpisany do rejestru zabytków; 3) posiada istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla gminy Pobiedziska. Dotacje mogą być udzielane na prace wykonywane w roku, w którym dotacja ma być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót przy zabytku. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego zapewnienia o zamiarze przystąpienia do prac (do 15.09.2016r.) oraz wniosku (31.05.2017r.).

28 Zapraszamy:

29 Dziękuję za uwagę dr Dorota Nowacka Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska


Pobierz ppt "Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w okresie międzysesyjnym 22.06.2016r.-25.08.2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google