Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla subregionu ostrołęckiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Ostrołęka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla subregionu ostrołęckiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Ostrołęka,"— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej dla subregionu ostrołęckiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Ostrołęka, 15 lipca 2016 r.

2 Obszary Strategicznej Interwencji

3  Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) to mechanizm wprowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego skierowany do pięciu subregionów.  RIT realizuje politykę rozwoju opisaną w SRWM do 2030 roku skierowaną do OSI.  Podstawą RIT jest współpraca JST, która pozwala na kompleksowe, spójne, skoordynowane i skoncentrowane działania prorozwojowe na obszarze danego subregionu.  Dokumentem warunkującym realizację projektów w formule RIT są Plany Inwestycyjne dla subregionów objętych OSI-problemowymi. Regionalne Inwestycje Terytorialne – podstawowe informacje

4  Projekty w ramach Planów Inwestycyjnych muszą posiadać charakter zintegrowany i stanowić logiczną całość.  Projekty zintegrowane należy rozumieć jako wiązki projektów realizowane w ramach różnych Planów Inwestycyjnych objętych Programem.  Nabór wniosków na projekty wspófinansowane z EFRR wskazane w Planie Inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI-problemowymi odbywa się w trybie konkursowym, w tym również poprzez ogłaszanie odrębnych postępowań na wybór inwestycji wynikających z tych Planów Inwestycyjnych.  Projekty towarzyszące współfinansowane z EFS będą promowane przyznaniem dodatkowych punktów podczas oceny wniosków projektowych. Regionalne Inwestycje Terytorialne – podstawowe informacje

5 Podstawą realizacji RIT jest współpraca oparta na porozumieniu pomiędzy liderem subregionu – Miastem Ostrołęką – a innymi jednostkami samorządu terytorialnego układu przestrzenno-funkcjonalnego, charakteryzującego się wspólnymi uwarunkowaniami, potrzebami i kierunkami rozwoju. Partnerstwo RIT w subregionie ostrołęckim

6 ostrołęcki przasnyski makowski wyszkowski ostrowski m. Ostrołęka Obszar realizacji Planu Inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, wraz z wyszczególnieniem obszarów bezpośredniej realizacji zadań inwestycyjnych

7 Niedoinwestowanie pod względem infrastrukturalnym; Słaba dostępność do usług publicznych i niewielki potencjał rozwojowy; Wysokie bezrobocie na całym obszarze; Niski poziom PKB na mieszkańca. Problemy Obszaru zawarte w Planie Inwestycyjnym Miasta Ostrołęka i subregionu ostrołęckiego

8 Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności potencjału miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego poprzez jego rewitalizację oraz podniesienie walorów użyteczności gospodarczej, społecznej i środowiskowo-rekreacyjnej Cel główny Planu Inwestycyjnego:

9 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego subregionu ostrołęckiego poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i ograniczenie niskiej emisji (kwota: zł) I Projekt pod nazwą: Projekty wiodące II Projekt pod nazwą: Zrównoważony rozwój miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności jego potencjału: gospodarczego, społecznego i środowiskowo- rekreacyjnego (kwota: zł) Kwota łącznie: zł

10 Alokacja środków na zgłoszone projekty Działanie Alokacja w RPO WM (po kursie 4,24) Ostrołęka e-usługi dla Mazowsza zł Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zł zł 4.2 Efektywność energetyczna zł zł Ścieżki rowerowe oraz parkingi „Parkuj i jedź” zł zł 5.3 Dziedzictwo kulturowe – zabytki – preferencja dla RIT zł 5.3 Dziedzictwo kulturowe – kultura – preferencja dla RIT zł 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia zł zł 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych zł zł 7.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie zł zł 7.1 Infrastruktura drogowa – drogi lokalne zł zł RAZEM zł zł Projekt główny (I wiązka)7.1 ( zł) Projekt główny (II wiązka)6.1 ( zł)

11 Działania planowane w ramach I Projektu Wiodącego 1.Działania inwestycyjne obejmujące przebudowę infrastruktury drogowej na terenie subregionu ostrołęckiego; 2.Działania inwestycyjne obejmujące przygotowanie terenów pod rozwój działalności gospodarczej na obszarze subregionu ostrołęckiego; 3.Działania inwestycyjne obejmujące rewitalizację na obszarze subregionu ostrołęckiego.

12 ostrołęcki przasnyski makowski wyszkowski ostrowski m. Ostrołęka Lokalizacja działań planowanych w ramach I Projektu

13 Działania planowane w ramach II Projektu Wiodącego 1.Działania inwestycyjne obejmujące swoim zakresem infrastrukturę zdrowotną na terenie subregionu ostrołęckiego; 2.Działania inwestycyjne polegające na ograniczeniu niskiej emisji na obszarze subregionu ostrołęckiego.

14 ostrołęcki przasnyski makowski wyszkowski ostrowski m. Ostrołęka Lokalizacja działań planowanych w ramach II Projektu

15 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla subregionu ostrołęckiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Ostrołęka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google