Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE OCHRONY DOLINY DRWĘCY. Agenda : 1.Przedstawienie Stowarzyszenia. 2.Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia. Praktyka działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE OCHRONY DOLINY DRWĘCY. Agenda : 1.Przedstawienie Stowarzyszenia. 2.Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia. Praktyka działania."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE OCHRONY DOLINY DRWĘCY

2 Agenda : 1.Przedstawienie Stowarzyszenia. 2.Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia. Praktyka działania właścicieli żwirowni – przykłady naruszania przepisów. 3.Stan prawny i jego konsekwencje. 4.Postulaty Stowarzyszenia.

3 Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy z siedzibą w Młyńcu Pierwszym zostało powołane do podejmowania działań służących ochronie środowiska, w szczególności krajobrazu Doliny Drwęcy. Statut znajduje się na naszej stronie internetowej - www.sodd.pl 1. Przedstawienie Stowarzyszenia.

4 Wieś Młyniec Pierwszy leży w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Pomimo tego od lat jest miejscem intensywnego wydobycia żwiru i piasku z kilkudziesięciu wielohektarowych żwirowni. Masowe wydobycie żwiru na skalę wielkoprzemysłową, na głębokość kilkunastu metrów, ma następujące skutki: - kopalnie, jak i transportujące żwir ciężarówki emitują hałas i pył zdecydowanie przewyższające dopuszczalne normy, - postępuje degradacja znaczących obszarów wsi, - znacząco ograniczone są możliwości rozwojowe miejscowości, bezpowrotnie niszczone są tereny mogące być przeznaczone pod zabudowę zagrodową albo dla celów publicznych, - dewastowane są drogi powiatowe z Młyńca Pierwszego do Jedwabna i z Młyńca Pierwszego do Brzeźna (ale także dalsze ich odcinki) oraz drogi gminne – nie są przystosowane do przewozu kilkudziesięciotonowych ładunków, - nastąpiło znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych, mające wpływ na obniżenie plonów, we wsi wielu osobom wyschły studnie. W konsekwencji następuje obniżenie poziomu jakości życia mieszkańców. 2. Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia.

5 Jak już wskazano Młyniec Pierwszy leży w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Pomimo tego większość obszaru wsi to działające żwirownie, byłe żwirownie oraz teren przeznaczony pod przyszłe żwirownie. Na przedstawionej mapie ( Mapa nr 1) zaznaczono: - kolorem niebieskim: tereny przeznaczone pod żwirownie w planie zagospodarowania z 2002 roku – teren o nazwie PE-1, - kolorem żółtym: tereny przeznaczone pod żwirownie w studium z 2011 roku. Nie są objęte studium i planem zagospodarowania jedynie wąski pasek terenów wzdłuż Drwęcy i część wschodnia wsi, gęsto zabudowana albo zalesiona, gdzie także są tereny po wydobyciu żwiru. 2. Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia.

6 Mapa nr 1. Plan zagospodarowania – teren PE-1 na tle wsi Młyniec Pierwszy.

7 www.sodd.pl Plan zagospodarowania – teren PE-1 - mapa.

8 Działalność kopalni Część kopalni prowadzi wydobycie i wywóz żwiru w sposób niezgodny z przepisami prawa i decyzjami o ustaleniu warunków środowiskowych, np. dokonując sortowania żwiru, nie mając na to zgody w decyzjach środowiskowych. Kopalnie te emitują hałas znacznie przewyższający normy. Sortowanie, ładowanie i wywóz żwiru z części żwirowni odbywa się poza terenem objętym decyzjami środowiskowymi i koncesjami. Część kopalni prowadzi działalność nie przestrzegając ograniczeń czasowych określonych w decyzjach. Transport żwiru to źródło ogromnego hałasu i emisji pyłów. Dodatkowo część właścicieli żwirowni zwozi (albo przynajmniej przyjmuje) na teren żwirowni gruz i inne odpady, które następnie zakopuje. Mamy też przypadki zwożenia na teren żwirowni (albo byłej żwirowni, po wygaśnięciu koncesji) gruzu budowlanego i asfaltowego oraz innych odpadów, które następnie są przerabiane bez koniecznych zezwoleń na taką działalność.

9 Na załączonych zdjęciach można zobaczyć jak wyglądają tereny na których działały i działają żwirownie w naszej wsi. Widać skutki rabunkowej gospodarki, nie poddanej żadnemu rzeczywistemu nadzorowi, będącej zaprzeczeniem jakiejkolwiek formy ochrony przyrody. W konsekwencji takiej wieloletniej działalności mamy w Młyńcu Pierwszym „księżycowy” krajobraz, za to, paradoksalnie, prawnie „szczególnie chroniony”. Prezentacja zdjęć znajduje się na naszej stronie internetowej - www.sodd.pl. www.sodd.pl Działalność kopalni

10 Możliwość wydobywania żwiru w Młyńcu Pierwszym istnieje dzięki następującym uchwałom Rady Gminy Lubicz: uchwała Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r. - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, uchwała Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Na podstawie tych uchwał na około 50 % obszaru wsi, położonego w jej centralnej, północnej i zachodniej części możliwe jest wydobycie żwiru. Na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Młyńca Pierwszego Rada Gminy Lubicz przyjęła w studium zapis ograniczający możliwość nowych eksploatacji kruszyw. Zapis ten miał, zdaniem Rady, wyłączyć możliwość powstawania nowych kopalni na terenie wsi Młyniec Pierwszy za wyjątkiem terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. Tymczasem obecnie władze gminy twierdzą, że nie mogą w studium ograniczać wydobycia żwiru. A zatem w wyniku działania władz gminy obszar połowy wsi będzie wyrobiskiem pożwirowym. 3. Stan prawny i jego konsekwencje.

11 Warto zwrócić uwagę, że aktualne stanowisko władz gminy: jest całkowicie odmienne od dotychczas prezentowanego przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy Lubicz (także na zebraniach wiejskich w Młyńcu Pierwszym), jest sprzeczne ze zdaniem mieszkańców Młyńca Pierwszego, którzy w 2010 roku w zdecydowanej większości (232 dorosłych mieszkańców wsi) podpisali się pod żądaniem ograniczenia działalności kopalni żwiru i przeciwko powstawaniu nowych, zaprzecza prawu rady gminy do władczego rozstrzygnięcia o przeznaczeniu terenu pod określone funkcje (tzw. władztwo planistyczne) - Rada Gminy Lubicz może wykluczyć możliwość wydobycia żwiru na danym terenie, podobnie jak to uczyniła w przypadku prawie całego obszaru gminy, za wyjątkiem Młyńca Pierwszego. 3. Stan prawny i jego konsekwencje.

12 4. Postulaty stowarzyszenia 1.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2002 roku, w szczególności przez zmianę przeznaczenia terenów znajdujących się na południe od drogi powiatowej z Młyńca Pierwszego do Brzeźna, z obecnego przeznaczenia pod wydobycie kruszywa na tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tereny leśne oraz tereny użytku publicznego (Mapa 2 załączeniu). 2. Ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych wożących żwir oraz tranzytowych w centrum Młyńca Pierwszego przez: a)wyeliminowanie ruchu pojazdów wożących żwir, co najmniej na obecnie oznaczonym białymi tablicami „terenie zabudowanym”, b)ograniczenie możliwości dojazdu tych pojazdów do terenów żwirowni jedynie dwiema drogami:

13 A A B B B B Postulaty i uwagi do planu zagospodarowania PE-1. Drogi dojazdowe do żwirowni. A A A A B A B Mapa nr 2. Legenda: A - tereny pod budownictwo jednorodzinne B – lasy Drogi dojazdowe do żwirowni.

14 4. Postulaty stowarzyszenia c.d. od strony Jedwabna – do działek usytuowanych w okolicach ELL-BETu (drogą powiatową z Młyńca Pierwszego do Jedwabna), od strony Brzeźna - do działek usytuowanych na północnej części wsi (drogą powiatową z Młyńca Pierwszego do Brzeźna). Ograniczenie to w żaden sposób nie miałoby dotyczyć: dojazdu pojazdów, w tym ciężarowych, do posesji położonych we wsi, na terenie objętych zakazem – czyli dojazdu do mieszkańców, pojazdów komunalnych, komunikacji publicznej itp. 3.Wyłączenie całkowite możliwości wydobywania kopalin na terenach objętych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, za wyjątkiem terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym taką możliwość.

15 4. Postulaty stowarzyszenia c.d. 4.Wprowadzenie ograniczeń dla ubiegających się o wydanie decyzji środowiskowej dotyczących działalności na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, między innymi, przez wydanie w takiej decyzji: zakazu sortowania kruszywa, nakazu wykonywania wszelkich czynności związanych z eksploatacją kruszywa, w tym takich jak: składowanie kruszywa, załadunek na ciężarówki wyłącznie na terenie kopalni, nakazu korzystania wyłącznie z określonych tras transportu żwiru, drogami poza terenem zabudowanym wsi zakazu prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terenie kopalni poza wskazanym zakresem czasowym w dni powszednie od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 16.00.

16 4. Postulaty stowarzyszenia c.d. 5.Stworzenie rzeczywistego nadzoru nad działalnością żwirowni w zakresie przestrzegania przepisów prawa, w tym zapisów decyzji środowiskowych, koncesji, w szczególności dotyczących środowiska naturalnego. 6.Eliminowanie działalności gospodarczej prowadzonej bez wymaganych pozwoleń i koncesji, w szczególności powodującej degradację środowiska naturalnego. 7.Doprowadzenie do rzeczywistej rekultywacji terenów pożwirowych, w pierwszej kolejności przez właścicieli byłych i obecnych żwirowni, ewentualnie, w braku takiej możliwości, przy udziale środków publicznych.

17 4. Postulaty stowarzyszenia c.d. 8.Przygotowanie i uchwalenie, w porozumieniu z mieszkańcami wsi, kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego przewidujących zrównoważony rozwój miejscowości, uwzględniających dokonujące się zmiany w jej charakterze. Zarząd Stowarzyszenia

18 Dziękujemy.


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE OCHRONY DOLINY DRWĘCY. Agenda : 1.Przedstawienie Stowarzyszenia. 2.Przedstawienie stanu faktycznego – opis, mapki i zdjęcia. Praktyka działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google