Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I stopień Ekonomia Finanse i rachunkowość Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zarządzanie Program of Bachelor Studies in International Business II stopień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I stopień Ekonomia Finanse i rachunkowość Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zarządzanie Program of Bachelor Studies in International Business II stopień."— Zapis prezentacji:

1 I stopień Ekonomia Finanse i rachunkowość Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zarządzanie Program of Bachelor Studies in International Business II stopień Ekonomia Finanse i rachunkowość Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zarządzanie Program of Master Studies in International Business  Studia w języku polskim  Studia w języku angielskim

2 STUDIA I STOPNIA

3 Ekonomia Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalająca wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.

4 Finanse i rachunkowość Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiada profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych. Posiada umiejętność analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczo- finansowych w skali mikro i makro w warunkach konkurencji. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość jest przygotowany do podjęcia pracy, w tym po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia – do objęcia stanowisk w charakterze samodzielnego specjalisty: w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach leasingowych, faktoringowych, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego); w pionach finansów (np. analiz finansowych, sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej.

5 Międzynarodowe stosunki gospodarcze Absolwent studiów I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Jest przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz pracy zespołowej. Zna dwa języki obce – w tym zalecany język angielski – na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

6 Zarządzanie Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, specjalisty ds. marketingu a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

7 II STOPIEŃ

8 Ekonomia Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i sektora ochrony środowiska.

9 Finanse i rachunkowość Absolwent studiów II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiada specjalistyczną zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości (w tym sprawozdawczości i rachunkowości zarządczej). Jest świadomy różnych rodzajów ryzyka występujących w procesach finansowych, w tym dotyczących krajowych i zagranicznych rynków finansowych i makrootoczenia oraz umie nimi zarządzać. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi samodzielnie przeprowadzać zaawansowane analizy finansowe i wyciągać z nich wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz ma świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Jest przygotowany do prowadzenia działalności doradczej w zakresie finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość posiada kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze finansów i rachunkowości, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia – stanowisk menedżerskich w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach leasingowych, faktoringowych, firmach pośrednictwa finansowego); podmiotach gospodarczych o charakterze niefinansowym (usługowych, produkcyjnych); w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach administracji publicznej.

10 Międzynarodowe stosunki gospodarcze Absolwent studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych. Umie organizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerskich we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, a także w korporacjach i organizacjach międzynarodowych.

11 Zarządzanie Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym. Potrafi efektywnie organizować pracę grupową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych do swoich racji. Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżera średnich i wyższych szczebli zarządzania, a także doradcy i konsultanta w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach wsparcia biznesu (organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym).


Pobierz ppt "I stopień Ekonomia Finanse i rachunkowość Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zarządzanie Program of Bachelor Studies in International Business II stopień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google