Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeden Bóg i jeden Pan – część 3 1 Kor. 8:6 (BW) 6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeden Bóg i jeden Pan – część 3 1 Kor. 8:6 (BW) 6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy,"— Zapis prezentacji:

1 Jeden Bóg i jeden Pan – część 3 1 Kor. 8:6 (BW) 6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

2 Jan. 1:1 1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (BW) „ En arche en ho logos, kai ho logos en pros ton theon kai theos en ho logos” 1. Pan Jezus jako Bóg

3 Ps. 8:6 6. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów (hebr. - elohim), chwałą i czcią ukoronowałeś go. (BG) Ps 8:6 6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich (hebr. - elohim), chwałą i czcią go uwieńczyłeś. (BT) Ps 8:6 (LXX - Ps 8:5) 6. ἠ λ ά ττωσας α ὐ τ ὸ ν βραχ ύ τι παρ ᾿ἀ γγ έ λους (elattosas auton brachu ti par’aggelous) Ps 8:6 (Vocatio - Ps. 8:5) 6. Postawiłeś go niewiele niżej od aniołów Hebr. 2:7 (Vocatio) 7. ἠ λ ά ττωσας α ὐ τ ὸ ν βραχ ύ τι παρ ᾿ ἀ γγ έ λους (elattosas auton brachu ti par’aggelous) Hebr. 2:7 (BW) 7. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go,

4 Ps. 97:7 (BW) 7. … Ukórzcie się przed nim wszyscy bogowie (hebr. - elohim). Psalm 97:7 (LXX) …προσκυν ή σατε α ὐ τ ῷ, π ά ντες ο ἱ ἄ γγελοι α ὐ το ῦ (proskynesate auto pantes hoi aggeloi autou) Psalm 97:7 (Vocatio - Ps. 96:7) …Przed nim składajcie pokłony wszyscy jego wysłannicy. Hebr. 1:6 (Vocatio) …προσκυνησάτωσαν αυτω πάντες ἄ γγελοι Θεου. (proskynesatosan auto pantes aggeloi theou) Hebr. 1:6 (BW) …Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.

5 Izaj. 9:6 (BG) 6. …a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny (hebr. - El Gibbor), Ojciec wieczności, Książę pokoju; Izaj. 9:6 (LXX - Izaj. 9:5) …κα ὶ καλε ῖ ται τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Μεγ ά λης βουλ ῆ ς ἄ γγελος· ἐ γ ὼ γ ὰ ρ ἄ ξω ε ἰ ρ ή νην ἐ π ὶ το ὺ ς ἄ ρχοντας, ε ἰ ρ ή νην κα ὶ ὑ γ ί ειαν α ὐ τ ῷ (kai kaleitai to onoma autou Megales boules aggelos; ego gar hakso eirenen epi tous arhontas, eirenen kai hugieian auto) Izajasz 9:5 (Vocatio) … otrzyma ono imię Wysłannik Wielkiego Planu, Ja bowiem wyślę pokój dla rządców, pokój i uleczenie przez niego Izaj. 10:21 (BG) 21. Ostatek nawróci się, ostatek Jakóbowy do Boga mocnego (hebr. - El Gibbor). Izaj. 10:21 (LXX) κα ὶ ἔ σται τ ὸ καταλειφθ ὲ ν το ῦ Ιακωβ ἐ π ὶ θε ὸ ν ἰ σχ ύ οντα. (kai estai to kataleifthen tou Iakob epitheon ishuonta) Izaj. 10:21 (Vocatio) To co zostanie z Jakuba zaufa wszechmocnemu Bogu

6 Hebrew and Chaldee Lexicon by Friedrich Gesenius אל. - el 1) strong, mighty, a mighty one, a hero (silny, potężny, mocarz) 2) might, strenght (siła, moc) 3) God (Bóg) 4) gods (bogowie)

7 Izaj. 45:21 21. Oznajmujcież a przywiedźcie innych, a niech pospołu w radę wnijdą, a ukażą, kto to od dawnego czasu przepowiedział? kto od onego czasu oznajmił? Izali nie Ja Pan? Boć niemasz żadnego innego Boga oprócz mnie. Niemasz Boga sprawiedliwego, i zbawiciela innego oprócz mnie. (BG)

8 Mat. 23:8 8. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden (gr. - heis) tylko jest - Nauczyciel (gr. - didaskalos) wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.(BW) Dz.Ap. 13:1 1. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami (gr. - didaskaloi): Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul. (BW) __________________________________________________ Mat. 23:9 9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem (gr. - patera) swoim; albowiem jeden (gr. - heis) jest Ojciec (gr. - pater) wasz, Ten w niebie. (BW) 1 Kor. 4:15 (BW) 15. Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców (gr. - pateras) macie niewielu; wszak ja was zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie Jezusie.

9 Bóg JHWH ● Bez początku ● Istnienie niezależne od nikogo ● Absolutnie suwerenny ● Nie poddany nikomu Jednorodzony Bóg - Jezus ● Ponad stworzeniem ● Poddany Ojcu ● Wykonujący Jego wolę

10 Argument: równa chwała i cześć Obj 5:13-14 BW (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. (14) A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

11 Jan 5:23 BW Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą (kathos) Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

12 Jan 3:14 BW I jak (kathos) Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, 1Jn 4:17 BW W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzi eń sądu, gdyż jaki (kathos) On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jan 17:23 BW Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak (kathos) i mnie umiłowałeś.

13 Argument: jedność Ojca i Syna Jan 10:30 BW Ja i Ojciec jedno (hen) jesteśmy Jan 17:21-22 BW (21) Aby wszyscy byli jedno (hen), jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno (hen) byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno (hen), jak my jedno (hen) jesteśmy.

14 Argument: JHWH=Pan Jezus Zch 12:10 PBG I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli ; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym.

15 Shaliah Przedstawiciel/Wysłannik (Shaliah): istota żydowskiego prawa przedstawicielstwa jest wyrażona w sentencji: „przedstawiciel danej osoby jest traktowany jak dana osoba”. Dlatego jakiekolwiek działanie wykonywane przez uprawomocnionego Wysłannika jest uznawane tak jakby było działaniem dokonywanym przez osobę, która tego Wysłannika posyła. - The Encyclopedia of Jewish Religion

16 Wjs 3:1-4 BT-2 v.1.4 (1) Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. (2) Wtedy ukazał mu się anioł Jahwe w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. (3) Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: "Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?" (4) Gdy zaś Jahwe ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał niego ze środka krzewu: "Mojżeszu, Mojżeszu!" On zaś odpowiedział: "Oto jestem".

17 Jan. 5:36 BW 36. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana; dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Jan. 10:25 BW 25. Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie; Jan. 14:10 BW 10. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.

18 Mich 5:3 BT (3) I powstanie, a paść będzie mocą Jahwe, przez majestat imienia Boga swego, Jahwe. Osiądą, bo wtedy stanie się wielki aż do krańców ziemi.

19 Jan. 17:3 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. (BW)


Pobierz ppt "Jeden Bóg i jeden Pan – część 3 1 Kor. 8:6 (BW) 6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google