Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa krajobrazowa nowe zadania samorządu województwa Monika Brzeszkiewicz-Kowalska Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa krajobrazowa nowe zadania samorządu województwa Monika Brzeszkiewicz-Kowalska Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa krajobrazowa nowe zadania samorządu województwa Monika Brzeszkiewicz-Kowalska Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Ciechanów, 9 września 2016 r.

2 Zawłaszczona przez reklamę polska przestrzeń publiczna Źródło: https://www.google.pl/#q=chaos+reklamowy

3 Przyczyny wizualnego chaosu: unormowania dotyczące reklamy rozproszone w wielu aktach prawnych, brak wspólnego języka dla mówienia o reklamie i przestrzeni publicznej, nieprecyzyjne przepisy, kontrola ich wykonania w gestii wielu instytucji, brak jednoznacznych definicji oraz regulacji limitujących ilość, rodzaj i wielkość reklam, nielegalne wykorzystywanie przystanków, latarni, słupów i drzew jako nośników reklamowych, postępowanie egzekucyjne dłuższe niż kampania reklamowa, większość nośników reklamowych w Polsce sytuowana na podstawie zgłoszenia, nie wymagającego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

4 Szansą na poprawę sytuacji w tym zakresie jest wejście w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

5 Potrzeba wdrożenia ustawy krajobrazowej Praktyczna Formalna nieskuteczna ochrona cennych obszarów przed zabudową powstawanie obiektów budowlanych niezharmonizowanych z otoczeniem chaos reklamowy w miastach i przy drogach wdrożenie do polskiego porządku prawnego zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

6 Celem obowiązującej od 11 września 2015 roku ustawy krajobrazowej jest pomoc samorządom wojewódzkim gminnym w zadbaniu o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu w uporządkowaniu obecności reklam w przestrzeni publicznej

7 obowiązku sporządzenia audytu krajobrazowego, który ma na celu: Ustawa krajobrazowa – zmiany na szczeblu wojewódzkim głównie dotyczą: identyfikację krajobrazów (w tym także krajobrazów priorytetowych) występujących na całym obszarze województwa, określenie cech charakterystycznych oraz ocenę wartości krajobrazów, wyznaczenie granic i lokalizacji m.in. parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obiektów i obszarów znajdujących się na listach UNESCO, wskazanie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów, wskazanie rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie wymienionych form ochrony przyrody.

8 Ustawa krajobrazowa – zmiany na szczeblu gminnym głównie dotyczą: wzmocnienia kompetencji w przedmiocie ochrony krajobrazu poprzez możliwość: uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, określenia zasad, warunków, gabarytów, a nawet rodzajów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy reklam na terenie gminy, wprowadzenia opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych, wprowadzenia kar za nielegalnie wiszące banery i skuteczną ich egzekucję.

9 w pierwszej kolejności chroni krajobraz, ale również pośrednio bezpieczeństwo ruchu drogowego, skupia się dość mocno na elementach wizualnych i redefiniuje takie pojęcia jak: tablice reklamowe, szyldy, czy urządzenia reklamowe, do przedmiotów objętych dotychczasowym uregulowaniem, czyli budowli, dodaje także obiekty niezłączone trwale z ziemią, na których widniały do tej pory reklamy, a które były przedmiotem trudności egzekucyjnych, daje szansę na pozbycie się uciążliwych reklam z przestrzeni publicznej. Ustawa jest pierwszym tego rodzaju narzędziem, które:

10 Rada gminy zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (…) – art. 37b ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

11 Samorząd województwa wykonuje na podstawie ustawy o samorządzie województwa zadania w zakresie: kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, transportu drogowego i dróg publicznych modernizacji terenów wiejskich, z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o Zagospodarowanie przestrzenne to aktualny stan przestrzeni wynikający z prowadzonej gospodarki przestrzennej, w tym planowania przestrzennego, które polega na przeznaczaniu terenów na określone cele oraz ustalaniu zasad ich zagospodarowania.

12 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego a ustawa krajobrazowa Strategia Rozwoju jako najważniejszy dokument samorządu województwa określa cele strategiczne i kierunki polityki rozwoju województwa Poprzez przyjęte w Strategii cele rozwojowe: Poprawę dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego (w obszarze przestrzeń i transport) Poprawę jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki (w obszarze społeczeństwo) realizowane są zapisy ustawy krajobrazowej

13 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego a ustawa krajobrazowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako drugi podstawowy dokument samorządu województwa wyraża politykę przestrzenną województwa oraz transponuje ustalenia strategii rozwoju województwa na układ przestrzenny Przyjęte w Planie polityki przestrzenne: Politykę poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa Politykę kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska Zintegrowaną politykę opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej nawiązują do zapisów ustawy krajobrazowej

14 Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa uwzględnia działania na rzecz m.in.: kształtowania krajobrazu, harmonijnie skomponowanego oraz zachowującego tożsamość kulturową i walory krajobrazowe, porządkowania i odtwarzania wartości kulturowych oraz elementów ekspozycji krajobrazowej. Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska obejmuje działania na rzecz m.in.: utrzymania równowagi miedzy poszczególnymi elementami zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowanie trwałości procesów przyrodniczych, zaspakajających potrzeby społeczne, zapewnienia ochrony krajobrazów zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej zwiera działania na rzecz m.in.: ochrony i kształtowania struktur przestrzennych historycznych miast i wsi przez ochronę panoram i eksponowanie w sylwetach miejscowości dominant architektonicznych oraz kształtowanie przestrzeni publicznych w nawiązaniu do tradycji miejsca, ochrony regionalnego krajobrazu architektonicznego. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego a ustawa krajobrazowa cd.

15 Audyt krajobrazowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego granice krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa wyniki audytu krajobrazowego uwarunkowania wynikające z rekomendacji i wniosków zawartych lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych

16 Dziękuję za uwagę ciechanow@mbpr.pl


Pobierz ppt "Ustawa krajobrazowa nowe zadania samorządu województwa Monika Brzeszkiewicz-Kowalska Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google