Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne."— Zapis prezentacji:

1 2016 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Nabór wniosków do poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

2 Zwiększenie potencjału MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Realizacja celu możliwa jest dzięki wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP. Cel poddziałania 1.3.1 PO PW WYNIKI PRAC B+R MŚP INNOWACJA PRODUKTOWA

3 Podstawy prawne udzielania dofinansowania  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1007);  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);  ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359).

4 Adresaci – dla kogo wsparcie? Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06. 2014 r., str. 1), zwane „rozporządzeniem KE nr 651/2014”. „MŚP” (mikro, małe, średnie) przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014

5 MŚP - rozporządzenie KE nr 651/2014 kwalifikator.een.org.pl Suma bilansowa Obroty Zatrudnienie samodzielne partnerskie powiązane mikro małe średnie mniej niż 50 mniej niż 10 mniej niż 250 < 2 mln EUR < 10 mln EUR < 50 mln EUR < 10 mln EUR < 43 mln EUR lub

6 MŚP – warunki programowe  działalność gospodarcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru),  zatrudnienie co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy,  przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie,  przynależność od co najmniej 6 miesięcy (przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

7 Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne Minimum 5 przedsiębiorców Minimum 5 przedsiębiorców Funkcjonuje minimum 12 miesięcy Funkcjonuje minimum 12 miesięcy Członkowie z min 2 województw w tym min 1 z Polski Wschodniej Członkowie z min 2 województw w tym min 1 z Polski Wschodniej Koordynator z siedzibą w RP Koordynator z siedzibą w RP Działalność w pokrewnych sektorach Działalność w pokrewnych sektorach

8 PROJEKT – wymagania i warunki Realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej województwa:  lubelskie,  podkarpackie,  podlaskie,  świętokrzyskie,  warmińsko–mazurskie. DECYDUJE MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU!

9 PROJEKT – wymagania i warunki  prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (tj. wyrobów lub usług będących efektem projektu stworzonych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R)  realizowane poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R, których wdrożenie pozwala na osiągnięcie celu projektu polegającego na wprowadzeniu do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu  koszt nabycia wyników prac B+R nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

10 PROJEKT – wymagania i warunki WYNIKI PRAC B+R INNOWACJA PRODUKTOWA prawa do wyników prac B+R lub umów w sprawie zakupu patentu, licencji, praw majątkowych do wyników prac B+R, uprawniających do ich wykorzystania wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań

11 PROJEKT – wymagania i warunki INWESTYCJA POCZĄTKOWA art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia KE nr 651/2014 INWESTYCJA POCZĄTKOWA art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia KE nr 651/2014 dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu* zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu* założenie nowego zakładu * nie dotyczy innowacji produktowej i Poddziałania 1.3.1 PO PW

12 PROJEKT – okres realizacji  nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (efekt zachęty);  nie może przekraczać 30 miesięcy;  nie później niż 31 grudnia 2023 r. (końcowa data kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020).

13 PROJEKT – kategorie pomocy publicznej Koszty kwalifikowalne RPI regionalna pomoc inwestycyjna art. 13 i 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 RPI regionalna pomoc inwestycyjna art. 13 i 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014

14 Regionalna Pomoc Inwestycyjna – koszty kwalifikowalne nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego; nabycie albo wytworzenie środków trwałych; nabycie robót i materiałów budowlanych; leasing nieruchomości lub środków trwałych innych niż nieruchomości (szczegółowe zasady w Regulaminie Konkursu); nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej), niezbędnych do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (szczegółowe zasady w Regulaminie Konkursu).

15 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – KOSZTY KWALIFIKOWALNE uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych; usługi doradcze związane z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, czyli: wzornictwo, przygotowanie do wdrożenia, doradztwo techniczne związane z wdrożeniem inwestycji, tj.: przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych (Uwaga! z wyłączeniem projektu budowlanego) oraz inne, o ile są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

16 Limity dofinansowania i kosztów LIMITY KOSZTY KWALIFIKOWALNE min. 1 mln PLN max 50 mln EUR KOSZTY KWALIFIKOWALNE min. 1 mln PLN max 50 mln EUR DOFINSOWANIE MAX 7 mln PLN 1 wnioskodawca 1 projekt DOFINSOWANIE MAX 7 mln PLN 1 wnioskodawca 1 projekt

17 Limity dofinansowania i kosztów KOSZTY KWALIFIKOWALNE NIERUCHOMOŚCI I ROBÓT BUDOWLANYCH nie więcej niż 1 mln PLN oraz nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 1 mln PLN oraz nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych nabycie nieruchomości nabycie robót i materiałów budowlanych zabudowanych leasing nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

18 Limity dofinansowania i kosztów KOSZTY KWALIFIKOWALNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej) do 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu

19 Poziom dofinansowania Regionalna Pomoc Inwestycyjna - koszty kwalifikowalne na realizację projektu w ramach wydatków związanych z INWESTYCJĄ POCZĄTKOWĄ Regionalna Pomoc Inwestycyjna - koszty kwalifikowalne na realizację projektu w ramach wydatków związanych z INWESTYCJĄ POCZĄTKOWĄ Zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878)

20 Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwach Polski Wschodniej:  Lubelskie – 50%  Podkarpackie – 50%  Podlaskie – 50 %  Świętokrzyskie – 35 %  Warmińsko - Mazurskie – 50% podwyższona o 20% (mikro, mały) albo 10% (średni). DECYDUJE MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU!

21 Poziom dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych (uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji) NIE JEST MOŻLIWE SFINANSOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO! do 50% kosztów kwalifikowalnych (uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji) NIE JEST MOŻLIWE SFINANSOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO! do 85% kosztów kwalifikowalnych (zakup usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie) do 85% kosztów kwalifikowalnych (zakup usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie) pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

22 Poziom dofinansowania Rodzaj pomocy Wydatki ogółem [PLN] Wydatki kwalifikowalne [PLN] Dofinansowanie [PLN] % Dofinansowania [PLN] Regionalna Pomoc Inwestycyjna 14 760 000,00 12 000 000,00 6 000 000,00 50,00% Pomoc MŚP na wsparcie innowacji 2 000 000,001 000 000,0050,00% SUMA 14 760 000,0014 000 000,007 000 000,0050,00% RPI Innowacje max 7 mln PLN

23 KIEDY można złożyć wniosek o dofinansowanie? WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE od 30 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) alokacja na konkurs środki EFRR 135 000 000 PLN alokacja na konkurs środki EFRR 135 000 000 PLN Ogłoszenie o konkursie WWW.PARP.GOV.PL, zakładka Trwające Nabory Ogłoszenie o konkursie WWW.PARP.GOV.PL, zakładka Trwające Nabory

24 GDZIE można złożyć wniosek o dofinansowanie? Generator Wniosków – www.parp.gov.pl w ciągu 2 dni roboczych formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku Generatorze Wniosków oświadczenie złożone w formie PISEMNEJ (Poczta Polska, Kancelaria PARP) oświadczenie złożone w formie PISEMNEJ (Poczta Polska, Kancelaria PARP) oświadczenie złożone w formie ELEKTRONICZNEJ (ePUAP) oświadczenie złożone w formie ELEKTRONICZNEJ (ePUAP)

25 Ocena wniosku o dofinansowanie - TERMINY Ocena formalna: kryteria formalne (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) 30 dni od zamknięcia naboru - do 30 dni od zamknięcia naboru Ocena formalna: kryteria formalne (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) 30 dni od zamknięcia naboru - do 30 dni od zamknięcia naboru Ocena merytoryczna: Panel Ekspertów (spotkanie z wnioskodawcą), do 60 dni od opublikowania listy projektów spełniających kryteria formalne kryteria merytoryczne (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) - do 60 dni od opublikowania listy projektów spełniających kryteria formalne Ocena merytoryczna: Panel Ekspertów (spotkanie z wnioskodawcą), do 60 dni od opublikowania listy projektów spełniających kryteria formalne kryteria merytoryczne (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) - do 60 dni od opublikowania listy projektów spełniających kryteria formalne Rozstrzygnięcie konkursu: 100 dni w terminie 100 dni od dnia zakończenia naboru, 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu publikacja wyników na stronie PARP - 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu Rozstrzygnięcie konkursu: 100 dni w terminie 100 dni od dnia zakończenia naboru, 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu publikacja wyników na stronie PARP - 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu

26 Ocena wniosku o dofinansowanie - FORMALNA umieszczenie na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej umieszczenie na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej informacja o wyniku oceny formalnej (przekazywana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku) informacja o wyniku oceny formalnej (przekazywana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku) informacja o terminie posiedzenia Panelu Ekspertów (przekazywana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem) OCENA NEGATYWNA niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych (odrzucenie projektu) OCENA NEGATYWNA niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych (odrzucenie projektu) informacja o wyniku oceny formalnej (przekazywana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, przekazywana w formie pisemnej, pouczenie o możliwości wniesienia protestu) informacja o wyniku oceny formalnej (przekazywana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, przekazywana w formie pisemnej, pouczenie o możliwości wniesienia protestu) Uprawnienie Wnioskodawcy do wniesienia PROTESTU Uprawnienie Wnioskodawcy do wniesienia PROTESTU OCENA POZYTYWNA spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (skierowanie projektu do oceny merytorycznej) OCENA POZYTYWNA spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (skierowanie projektu do oceny merytorycznej)

27 Ocena wniosku o dofinansowanie - MERYTORYCZNA Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Informacja o wyniku oceny projektu (uzasadnienie oceny oraz liczba przyznanych punktów) OCENA NEGATYWNA albo  projekt nie spełnił kryteriów wyboru lub nie otrzymał wymaganej liczby punktów, albo  spełnił kryteria wyboru projektów i otrzymał wymaganą liczbę punktów, ale alokacja konkursu nie pozwala na jego dofinansowanie. OCENA NEGATYWNA albo  projekt nie spełnił kryteriów wyboru lub nie otrzymał wymaganej liczby punktów, albo  spełnił kryteria wyboru projektów i otrzymał wymaganą liczbę punktów, ale alokacja konkursu nie pozwala na jego dofinansowanie. Informacja o wyniku oceny projektu (uzasadnienie oceny, liczba przyznanych punktów oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu) Informacja o wyniku oceny projektu (uzasadnienie oceny, liczba przyznanych punktów oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu) Uprawnienie Wnioskodawcy do wniesienia PROTESTU Uprawnienie Wnioskodawcy do wniesienia PROTESTU OCENA POZYTYWNA oraz  projekt spełnił kryteria wyboru projektów, otrzymał wymaganą liczbę punktów, oraz  alokacja konkursu pozwala na wybranie projektu do dofinansowania. OCENA POZYTYWNA oraz  projekt spełnił kryteria wyboru projektów, otrzymał wymaganą liczbę punktów, oraz  alokacja konkursu pozwala na wybranie projektu do dofinansowania.

28  poprawa możliwa na każdym etapie konkursu,  na pisemnie wezwanie – termin 7 dni od dnia doręczenia wezwania,  tylko jeden raz na jedno wezwanie,  tylko zakres określony w wezwaniu,  zakres nie mający zasadniczego charakteru i dotyczący np. braku wymaganego załącznika, nieczytelności załączników, braków w podpisach;  zmiany nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku;  rygor pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (przerwanie oceny) – brak możliwości wniesienia protestu. Weryfikacja wniosku o dofinansowanie BRAKI FORMALNE I OCZYWISTE OMYŁKI

29 W przypadku, gdy do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów niezbędne okaże się złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych informacji lub dokumentów innych, niż wymienione we wniosku o dofinansowanie, uzupełnienie dokonywane jest na wezwanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o dofinasowanie - termin 3 dni robocze od dnia wysłania wezwania. Przekazane informacje lub dokumenty stają się częścią dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawcy. Brak przekazania przez wnioskodawcę informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje, że ocena wniosku o dofinansowanie prowadzona jest przez KOP na podstawie dostępnych informacji. Ocena wniosku o dofinansowanie DODATKOWE INFORMACJE LUB DOKUMENTY

30 Ocena wniosku o dofinansowanie Panel Ekspertów rekomendacja obniżenia kosztów kwalifikowalnych projektu Panel Ekspertów rekomendacja obniżenia kosztów kwalifikowalnych projektu mniej niż 25% zgoda Wnioskodawcy zgoda Wnioskodawcy ocena pozytywna w zakresie kryterium dotyczącego wydatków przewidzianych w projekcie ocena pozytywna w zakresie kryterium dotyczącego wydatków przewidzianych w projekcie równe lub więcej 25% OCENA NEGATYWNA KRYTERIUM I PROJEKTU OCENA NEGATYWNA KRYTERIUM I PROJEKTU brak zgody Wnioskodawcy brak zgody Wnioskodawcy OBNIŻENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

31 1)projekt znalazł się na zatwierdzonej liście projektów wybranych do dofinansowania; 2)Wnioskodawca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty (lista dokumentów w Załączniku nr 6 do Regulaminu); 3)weryfikacja wymaganych dokumentów (Załącznik nr 6 do Regulaminu), nie wskaże na brak prawnej możliwości zawarcia umowy; 4)projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie, których został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu PRZESŁANKI ZAWARCIA UMOWY PRZESŁANKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE!

32 Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania PARP,  ujęte w Załączniku nr 6 do Regulaminu, w szczególności (jeśli dotyczy): ‾ ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę; ‾ dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, które nie zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie. W przypadku niedostarczenia dokumentów w tym terminie PARP może odstąpić od zamiaru podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY BRAK MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY WARUNKOWEJ!

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl Informatorium PARP od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod numerami telefonów: 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 oraz 0 801 33 22 02 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne) Pytania można zadawać również pocztą elektroniczną na adres: info@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2016 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google