Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM 2010 -2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM 2010 -2012."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM 2010 -2012

2 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM MISJA Tworzenie prawnych organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

3 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM CELE Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno- prawnych członków stowarzyszenia. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

4 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM HISTORIA StoWARZYSZENIA POWSTAŁO : 7.01.1993r. KOLEJNI PRZEWODNICZĄCY : 1. Wacław Gudalewicz - od 1993 r. 2. Jadwiga Polaczek - od 1995 r. 3. Marek Nościusz – od 2007 r. Jesienią 1992 r. zwołano Zjazd grupy inicjatywnej. Wynikiem Zjazdu było złożenie w sądzie wniosku o rejestrację stowarzyszenia służby bhp. 7 stycznia 1993 r. uprawomocniła się sentencja wyroku sądu o powołaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - sygn. akt VII Ns Rej ST 759/92

5 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM

6 HISTORIA ODDZIA Ł U WARSZAWA CENTRUM Oddział Warszawa Centrum powstał z inicjatywy nie zrzeszonych, ale zaprzyjaźnionych osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracując w dużych, centralnych instytucjach w obrębie Warszawy, widzieli Oni potrzebę integracji pracowników służby bhp w celu wymiany poglądów, wypracowywania wspólnych interpretacji przepisów oraz dla podniesienia rangi bezpieczeństwa i higieny pracy.

7 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM C.D. HISTORII Dnia 22 czerwca 2010 roku w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 odbyło się zebranie założycielskim oddziału. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP kol. Marek Nościusz. Przewodniczącym Zebrania wybrano członka honorowego Stowarzyszenia kol. Wacława Gudalewicza. Uchwałę o powołaniu Oddziału Warszawa Centrum podjęło jednogłośnie 22 obecne osoby.

8 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM C.D. HISTORII Zebranie ustaliło, że Zarząd Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP będzie składał się z pięciu osób, pełniących następujące funkcje: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek Zarządu. Zgodnie ze Statutem OSPSBHP przystąpiono do wyborów Prezesa Oddziału Warszawa Centrum OSPSBH. Zgłaszano 2 kandydatów tj. Kol. Jolanta Olejko, Kol. Dorota Rajkiewicz. Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że kol. Jolanta Olejko wygrała wybory w stosunku 15/7 głosów.

9 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP SK Ł AD ZARZ Ą DU 22.06.2010 Prezes Zarządu Oddziału – kol. Jolanta Olejko Wiceprezes Zarządu Oddziału – kol. Dorota Rajkiewicz Sekretarz Zarządu Oddział – kol. Wacław Gudalewicz Skarbnik Zarządu Oddziału – kol. Robert Kargol Członek Zarządu Oddziału – kol. Anna Lonc-Markowska

10 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP C.D. HISTORII Po wyborach dalsza część Zebrania poświęcona była następującym zagadnieniom: omówiono bieżące sprawy związane z działalnością Oddziału Warszawa Centrum; wybrano delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołany przez Zarząd Główny. omówiono proponowane przez ZG zmiany zapisów w Statucie OSPS BHP i wypracowano stanowisko Oddziału Warszawa Centrum w tej sprawie.

11 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP  W Ostrowie Wielkopolskim 10.12.2010 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów OS PS BHP. Na Zjeździe, w którym brali udział wybrani delegaci z Oddziału Warszawa Centrum głosowano między innymi nad Statutem Stowarzyszenia. Podczas głosowań : Zaakceptowano zmianę składki odprowadzanej do Zarządu Głównego przez oddziały posiadające osobowość prawną - 1 % przychodów z działalności statutowej i gospodarczej, Przyjęto uchwałę o ustanowieniu „Dnia Pracownika Służby BHP”, wybierając 19 wrzesień, jako święto behapowców. Zaplanowano, że dnia 7 października 2010r. w Warszawie odbędzie się kolejny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego wyłonione zostaną nowe władze Stowarzyszenia.

12 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Pierwsze spotkania nowopowstałego Oddziału odbywały się w Warszawie przy ul. Wspólnej 65/19. w sali udostępnionej nieodpłatnie przez członka Naszego Oddziału kol. Ireneusza Świercza. Od maja 2011 r. Oddział korzysta z sali szkoleniowej Warszawskiej Izby Skarbowej przy ul. Felińskiego 2B. Sala udostępniła Pani Dyrektor Grażyna Adaszkiewicz, za pośrednictwem członka Zarządu Oddziału kol. Marka Opiłki.

13 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Przedstawiciele Oddziału aktywnie uczestniczyli w sympozjach i szkoleniach. Wnieśliśmy swoją małą cząstkę w organizację I Kongresu Służby BHP zorganizowanym przez ZG OSPSBHP, który odbył się w 8.10.2010 roku w, auli NOT w Warszawie przy ul.Czackiego 3/5.

14 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP I Kongresu Służby BHP 8 październik 2010 rok

15 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Byliśmy obecni w gmachu Sejmu 5 kwietnia 2011, na Konferencji z okazji „Dnia Bezpieczeństwa: Ochrony Zdrowia w Pracy” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Grzegorza Schetyny, a zorganizowanej przez ZZ Budowlani.

16 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP 5 kwiecień 2011

17 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Z okazji Świąt Wielkanocnych, członkowie Oddziału spotkali się 12.04.2011r. w restauracji Hubertus przy ul. Żurawiej 20. Była to okazja do złożenia sobie życzeń, a przy okazji czas na integrację członków Oddziału - nawiązanie bardziej swobodnych, koleżeńskich kontaktów z nowymi członkami.

18 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Możliwość korzystania z dużej sali szkoleniowej, pozwala organizować szkolenia, prelekcje, pokazy. Ta forma działalności cieszy się dużym zainteresowaniem wśród członków naszego Oddziału, jak innych ościennych oddziałów w województwie Mazowieckim. W każda trzecią środę miesiąca, dzięki gościnności Pani Dyrektor z Warszawskiej Izby Skarbowej, z poszerzamy wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

19 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP W maju br. tematem spotkania były "Psychologiczne uwarunkowania stosunków międzyludzkich w pracy" - wykład poprowadziła Pani dr Hanna Sierpińska-Dobruszek wykładowca na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

20 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP W czerwcu odbyło się spotkanie z nadinspektorem Januszem Mazurem z Okręgowej Inspekcji Pracy na temat "Wypadków przy pracy i najczęściej popełnianych błędów przez zespoły powypadkowe przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy";

21 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ul. Reytana 16 – Konferencja: „Wypadek to nie przypadek” 16.09.2011 roku.

22 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Dnia 22.09.2011 r. spotkanie na temat: „Nowe procedury w ratownictwie medycznym. Pierwsza pomoc przedlekarska”. Wykład poprowadziła kol. Beata Musa – ratownik medyczny, prezes firmy szkoleniowej „Henmus”, członek Oddziału Gdańskiego naszego Stowarzyszenia.

23 Skład Zarządu Głównego : (od lewej) Prezes Zarządu - Marek Nościusz Andrzej Nowak - oddział Częstochowa Mariola Śrubarczyk - oddział Katowice Piotr Kaczmarek - oddział Kalisz Zofia Formella - oddział Gdańsk Piotr Pietras - oddział Warszawa Grzegorz Szałas - oddział Radom OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP 7 października 2011r. w Warszawie w budynku NOT, odbył się Zjazd OSPS BHP. Udział w Zjeździe wzięło 126 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 88% ogólnej liczby delegatów. Nasz Oddział reprezentowany był przez: Kol. Jolantę Olejko, Dorotę Rajkiewicz i Wacława Gudalewicza. Zjazd dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

24 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Jak co miesiąc 20.10.2011r. odbyło się szkolenie na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle zmieniających się od stycznia 2012 roku przepisów wykonawczych. Temat ten został omówiony przez zaproszonych gośćmi tj. Panią Ewę Wiater oraz p. Piotra Miąsek z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Na szkoleniu omówiono zakres zmian.

25 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP

26 W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez dwóch członków Zarządu Oddziału - kol. Ani Lonc-Markowskiej oraz kol. Roberta Kargola - konieczne było zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zabrania członków Oddziału. 9 listopada 2011 r. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 15.12.2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawa Centrum OSPS BHP. Wyznaczono terminy rozpoczęcia zebrania : godz. 17.00 – w pierwszym terminie; godz. 17.15 w drugim terminie.

27 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP 24.11.2011r. w Warszawskiej Izbie Skarbowej przy ul. Felińskiego, odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe. Tematem spotkania było „Zarządzanie Ochroną Przeciwpożarową w świetle obowiązujących przepisów’’. Wykład prowadził kpt. Robert Nowakowski – absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, oficer Państwowej Straży Pożarowej, wykładowca na studiach podyplomowych dla pracowników służby BHP oraz właściciel Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego HSE Menagenend.

28 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP

29 NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP  15 grudzień 2011r. w sali konferencyjnej Warszawskiej Izby Skarbowej przy ul. Felińskiego 2B, w drugim terminie o godzinie 17,15 - rozpoczęło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa Centrum. Obecnych było 19 delegatów uprawnionych do głosowania.  Zebranie otworzyła Prezes Oddziału kol. Jolanta Olejko witając obecne osoby i zapoznając ich z celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków Oddziału.  Obecni delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności finansowej Oddziału oraz działalności Sądu Koleżeńskiego. Oba sprawozdania przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu jawnym delegaci udzielili absolutorium ustępującym członkom Zarządu Oddziału Warszawa Centrum.  Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, przystąpiono do wyboru nowych członków Zarządu Oddziału.

30 C.D. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP  W wyniku głosowania Przewodniczący Komisji rewizyjnej ogłosił, iż w skład Zarządu Oddziału weszli: kol. Marlena Szwed; kol. Tadeusz Potasiński; kol. Elżbieta Koziarska-Puzyńska; kol. Marek Opiłka.  Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że: Zarząd Oddziału ukonstytuuje się w terminie późniejszym. Zgodnie z planem spotkania w 2012 roku będą odbywać się w każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 17 tak jak dotychczas. Dziękując obecnym za przybycie i udział, kol. Jolanta Olejko złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku. Na tym obrady zakończono.

31 PREZES Jolanta Olejko V-CE PREZES Dorota Rajkiewicz V-CE PREZES Tadeusz Potasiński SEKRETARZ Elżbieta Koziarska- Puzyńska SKARBNIK Marlena Szwed CZŁONEK ZARZĄDU Wacław Gudalewicz CZŁONEK ZARZĄDU Marek Opiłka ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP SKŁAD ZARZĄDU

32 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP 1. Maciej Chojecki - przewodniczący, 2. Bogumiła Szewczak - wiceprzewodniczący, 3. Ireneusz Świercz - sekretarz. 1. Elżbieta Chwesiuk - 2. Elwira Banaszak - 3. Dariusz Brzykczy - Skład Komisji Rewizyjnej Skład Sądu Koleżeńskiego

33 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP STATYSTYKA

34 Budowa własnej witryny internetowej, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Czynne uczestnictwo w szkoleniach i organizowanie własnych, Coraz większa integracja środowiska pracowników służby bhp, Nawiązanie nowych kontaktów, przyjaźni i powiększenie Oddziału Warszawa Centrum. ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP CELE I ZAMIERZENIA

35 Myślę, że „behapowiec” musi odznaczać się pasją i determinacją aby, niejednokrotnie z trudem pokonując opory pracodawców i pracowników, przekonywać do tworzenia warunków pracy zgodnych z przepisami. ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Thomas Edison powiedział kiedyś : „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność”. Musimy mieć pasję, żeby wyzwolić entuzjazm potrzeby do skutecznego działania i realizacji celów i marzeń! Autor nieznany Życzę Państwu, aby praca była dla Was wyłącznie przyjemnością. Nawet jeżeli napotykamy trudności to osiągnięcie celu będzie wiązało się z większa satysfakcją.

36 ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM OSPS BHP Dziękujemy za uwagę Zarząd Oddziału Warszawa Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ul Czackiego 3/5 lok. 502 00-043 Warszawa


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM 2010 -2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google