Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości zaangażowania LGD w realizację Polityki Spójności UE w ramach RPO 2014-2020 Opracowanie: Ryszard Kamiński na podstawie informacji członków GTL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości zaangażowania LGD w realizację Polityki Spójności UE w ramach RPO 2014-2020 Opracowanie: Ryszard Kamiński na podstawie informacji członków GTL."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości zaangażowania LGD w realizację Polityki Spójności UE w ramach RPO 2014-2020 Opracowanie: Ryszard Kamiński na podstawie informacji członków GTL KSOW

2 Aktywna integracja Pomorskie: Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Dodatkowe punkty na etapie oceny strategicznej, dla projektów realizowanych w ramach „podejścia oddolnego”. W ramach preferencji można uzyskać dodatkowych 6 punktów w ramach oceny (na 144 możliwych do uzyskania). – min. wkład własny = 5% kosztów kwalifikowanych Śląskie – 9.1.4 Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności (samopomoc i wolontariat), działania środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne – 9.2.4. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, oraz Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, – LGD na liście beneficjentów, LGD jako opiniujące projekty beneficjentów działających na obszarze objętym LSR – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

3 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Łódzkie: – LGD jako organizacja pozarządowa – bez preferencji Zachodniopomorskie: – DZIAŁANIE 7.1 (tu możliwe :LGD jako NGO, LGD opiniujące projekty beneficjentów) Dolnośląskie: – Działanie 9.1.c Aktywna integracja – LGD na liście beneficjentów, preferencja dla partnerstwa z LGD – Wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (CIS, KIS) – 5% wkładu własnego - za wysoki poziom w opinii LGD Świętokrzyskie – wszystkie podmioty – bez preferencji dla LGD Podkarpackie – LGD jako NGO bez preferencji Lubelskie – LGD jako NGO np. realizacja programów aktywności lokalnej Mazowieckie – LGD jako beneficjent lub partnerstwo (skierowany tylko do OPS i PCPR, w związku z tym LGD będą mogły występować w tych projektach jedynie jako Partner) Opolskie – LGD jako NGO

4 Podlaskie Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – Działanie w całości dedykowane LGD –wielofunduszowe lokalne strategie rozwoju Interwencja w ramach działania 9.1 przewidziana w lokalnych strategiach rozwoju obejmować będzie : – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, obejmujące m.in.: wsparcie psychologiczno-doradcze, poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania, staże, praktyki zawodowe. – Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun dzienny). – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarcze – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR – Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym: – Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS. – Stopa dofinansowania w ramach działania powiększona o 10% tj. 95% z uwagi na fakt wydzielenia osi priorytetowej realizowanej w całości poprzez instrument RLKS (z wyłączeniem typu 11 dla którego poziom dofinansowania może wynosić 100%)

5 kujawsko-pomorskie Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: – a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), – b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), – c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), – d) kluby pracy, – e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne), – f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: – a) usług wzajemościowych, samopomocowych, – b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, – c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. 70% środków będzie przeznaczona na realizację przedsięwzięć w formule projektów grantowych Maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi: – 50 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej) – lub 150 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową).

6 Rozwój turystyki (gospodarki turystycznej) /dziedzictwo kulturowe Łódzkie – Działanie VI.2, LGD na liście beneficjentów – Głównie inwestycje infrastrukturalne, ale również np. „inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia), kampanie promujące ofertę turystyczną. Zachodniopomorskie – LGD jako NGO, LGD opiniujące projekty beneficjentów) – prace konserwatorskie Dolnośląskie – LGD na liście beneficjentów – Zaliczka tylko do 40% przyznanej kwoty dofinansowania, wszyscy beneficjenci RPO WD otrzymujący dofinansowanie z EFRR, – Za wysoki wkład własny: 15% wkład własny w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną Świętokrzyskie – Działanie 4.4 LGD jako NGO Podkarpackie – Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 – kultura – Minimalna kwota dofinansowania projektu 200 tyś. PLN (zabytki ruchome) pozostałe projekty 500 tyś. PLN Lubelskie – LGD jako NGO, 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Małopolskie – LGD jako NGO Opolskie LGD jako NGO, Dodatkowe punkty za wyższy wkład własny co może preferować JST i przedsiębiorców Mazowieckie – Oś priorytetowa V – Dziedzictwo kultury. Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. – Preferencje przez premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej za pośrednictwem NGO, Lokalnej Grupy Działania (LGD). Wielkopolska – LGD opiniuje projekt jst

7 Odnawialne źródła energii Mazowieckie - – projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. – Preferencje w dostępie do środków poprzez premiowanie dodatkowymi punktami w trakcie wyboru do dofinansowania projektów realizowanych w partnerstwie będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej za pośrednictwem organizacji pozarządowych, Lokalnej Grupy Działania (LGD). Zachodniopomorskie: 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi – (Projekty realizowane w ramach partnerstwa inicjatywy „Zielona Lokomotywa” – partnerstwo publiczno, prywatne, naukowe i III sektor) - również w działania 2.10 oraz 2.12 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł – Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną – LGD jako NGO, LGD opiniujące projekty beneficjentów) Działanie 2.12 rozwój kogeneracyjnych źródeł energii – Budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji – LGD jako NGO, LGD opiniujące projekty beneficjentów)

8 Inne uwagi Opolskie: Dla każdego poddziałania z EFRR 15 % wkład własny będzie stanowił pewien problem. w przypadku Publicznych jednostek budżetowych taki wkład nie jest wymagany (wzmocnienie otoczenia biznesu)


Pobierz ppt "Możliwości zaangażowania LGD w realizację Polityki Spójności UE w ramach RPO 2014-2020 Opracowanie: Ryszard Kamiński na podstawie informacji członków GTL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google