Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulacja populacji kormorana czarnego, czapli siwej i wydry na stawach hodowlanych – nowe przepisy prawa Opole, 9 września 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulacja populacji kormorana czarnego, czapli siwej i wydry na stawach hodowlanych – nowe przepisy prawa Opole, 9 września 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Regulacja populacji kormorana czarnego, czapli siwej i wydry na stawach hodowlanych – nowe przepisy prawa Opole, 9 września 2016 r.

2 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) osobniki kormorana czarnego Phalacrocorax carbo, czapli siwej Ardea cinerea oraz wydry Lutra lutra podlegają ochronie częściowej. Fot. A. Szymala Źródło: internet

3 Zakazy obowiązujące w stosunku do chronionych gatunków zwierząt Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt obowiązują m.in. poniższe zakazy: - umyślnego zabijania, - umyślnego okaleczania i chwytania, - umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych, - przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków, - niszczenia, usuwania lub uszkadzania ich gniazd, nor i innych schronień

4 Zakazy obowiązujące w stosunku do chronionych gatunków zwierząt Osobnikom kormorana czarnego, czapli siwej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt został przyporządkowany symbol (2). Z kolei wydra w ww. załączniku oznaczona jest symbolem (1). Symbol (1) oznacza, że w stosunku do zwierząt nim oznaczonych wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia. Symbol (2) oznacza, że w odniesieniu do gatunków objętych ochroną prawną, którym przypisano ten numer wprowadzony został zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.

5 Zakazy obowiązujące w stosunku do chronionych gatunków zwierząt Zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, w zakresie dotyczącym dotyczącym miejsc żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub żerujących nie dotyczy czapli siwej i kormorana czarnego w obrębach hodowlanych ustanowionych zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym (§ 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). Fot. A. Szymala

6 Odstępstwa od zakazów Regionalny dyrektor ochrony środowiska, na mocy art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.) na obszarze swojego działania, może zezwolić na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową. ZEZWOLENIE NA ODSTĘPSTWA OD ZAKAZÓW DECYZJA ADMINISTRACYJNA ZARZĄDZENIE RDOŚ W OPOLU

7 Odstępstwa od zakazów – decyzja administracyjna Zezwolenie na odstępstwa od zakazów może być wydane w przypadku spełnienia łącznie 3 warunków: 1. braku rozwiązań alternatywnych, 2. jeżeli działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz 3. gdy spełniona jest jedna z przesłanek, o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 1 – 7 ustawy o ochronie przyrody wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia (art. 56 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody)

8 Odstępstwa od zakazów – decyzja administracyjna Zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt wydaje się na wniosek strony, który musi zawierać zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy, cel wykonania wnioskowanych czynności, opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie, nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje, liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia, wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń, wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.

9 Odstępstwa od zakazów – zarządzenie RDOŚ w Opolu Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, w stosunku do bobra europejskiego, kormorana czarnego oraz czapli siwej, na czynności podlegające zakazom (art. 56a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Zgodnie z art. 56a ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, przedmiotowe zarządzenie w przypadku kormorana czarnego oraz czapli siwej dotyczy wyłącznie terenu stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane na podstawie decyzji marszałka województwa, o której mowa w art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652). Źródło: internet Fot. A. Szymala

10 Odstępstwa od zakazów – zarządzenie RDOŚ w Opolu Zarządzenie zezwalające na wykonanie czynności zakazanych w odniesieniu do osobników bobra europejskiego, kormorana czarnego i czapli siwej może być wydane w przypadku zaistnienia łącznie 3 warunków: 1.braku rozwiązań alternatywnych, 2.jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków objętych zarządzeniem, oraz 3.czynności objęte zarządzeniem leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego lub: a.w przypadku kormorana czarnego oraz czapli siwej - wynika to z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do lasów, rybostanu lub wody, b. w przypadku bobra europejskiego - wynika to z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia.

11 Odstępstwa od zakazów – zarządzenie RDOŚ w Opolu W dniu 14 maja 2014 r. w życie weszło zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do osobników kormorana czarnego Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea cinerea (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2014 r., poz. 1188). Fot. A. Szymala Przedmiotowe zarządzenie zostało wydane na okres 3 lat, tj. do 14 maja 2017 r. i objęło łącznie 9 podmiotów.

12 Odstępstwa od zakazów – zarządzenie RDOŚ w Opolu § 2. Określa się następujące warunki, które muszą spełniać podmioty wykonujące czynności zakazane: 1) o przystąpieniu do wykonywania czynności zakazanych należy pisemnie poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a w przypadku odstrzału osobników kormorana czarnego, dodatkowo właściwe miejscowo koło łowieckie, na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, w każdym roku obowiązywania zarządzenia; 2) informacja, o której mowa w pkt 1 winna zawierać dane o miejscu, zakresie oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności zakazanych oraz imiona i nazwiska osób, które będą dokonywać płoszenia i odstrzału osobników kormorana czarnego; 3) odstrzał osobników kormorana czarnego dokonywany będzie przez członków Polskiego Związku Łowieckiego; 4) martwe osobniki kormorana czarnego będą przekazywane podmiotowi uprawnionemu do utylizacji odpadów zwierzęcych.

13 Odstępstwa od zakazów – zarządzenie RDOŚ w Opolu § 3. Określa się następujące warunki realizacji czynności zakazanych wynikające z potrzeby ochrony populacji chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk: 1) płoszenie osobników czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie osobników kormorana czarnego nie będzie prowadzone prewencyjnie, tzn. są one dozwolone dopiero w przypadku faktycznego zaobserwowania na danym obiekcie stawowym obecności osobników ww. gatunków ptaków; 2) w momencie zaobserwowania nad obiektami stawowymi osobników bielika Haliaeetus albicilla, orlika krzykliwego Aquila pomarina, bociana czarnego Ciconia nigra, kani czarnej Milvus migrans i kani rudej Milvus milvus należy zaprzestać prowadzenia czynności zakazanych; 3) na obiektach stawowych: „Szubiennik”, „Rzędziwojowice”, „Lipno” i „Izbicko” płoszenie czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie kormorana czarnego nie będzie prowadzone na odcinkach linii brzegowych wskazanych odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 5, załączniku nr 6 i załączniku nr 7; 4) na obiektach stawowych: „Kuźnica” i „Bielice”, płoszenie czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie kormorana czarnego będzie odbywać się wyłącznie na odcinkach linii brzegowych wskazanych na załączniku nr 3 i załączniku nr 4.

14 Odstępstwa od zakazów – zarządzenie RDOŚ w Opolu § 4. Płoszenie osobników czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie osobników kormorana czarnego odbywać się może przez okres całego roku, rozpoczynać nie wcześniej jak na godzinę po wschodzie słońca i kończyć nie później jak godzinę przed zachodem słońca, przy czym w stosunku do obiektów stawowych „Sangów” i „Izbicko”, w terminie od 5 maja do 2 sierpnia czynności zakazane będą wykonywane od godziny 6:00. § 5. 1. W terminie do 15 stycznia każdego roku obowiązywania zarządzenia podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2 są zobowiązane do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu pisemnej, rocznej informacji o czynnościach wykonanych na podstawie niniejszego zarządzenia. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać następujące dane: 1) termin, w którym wykonane zostały czynności, o których mowa w § 1, z podaniem daty i godziny; 2) opis zastosowanej metody płoszenia i niepokojenia; 3) szacunkową liczbę osobników przepłoszonych, z rozbiciem na gatunki; 4) liczbę zabitych osobników kormorana czarnego; 5) kopie faktur lub rachunków wystawionych za utylizację martwych osobników kormorana czarnego; 6) ocenę skuteczności wykonanych czynności i zastosowanych metod.

15 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do osobników kormorana czarnego Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea cinerea (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1188) jest równoznaczne z zezwoleniem na wykonanie czynności zakazanych w odniesieniu do analizowanych gatunków zwierząt, dlatego też zastosowanie do niego ma przepis karny art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody zgodnie, z którym kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny.

16 Podsumowanie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do osobników kormorana czarnego Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea cinerea, zezwolono 9 podmiotom na zabicie, w ciągu roku, łącznie 205 osobników kormorana czarnego oraz na płoszenie osobników czapli siwej. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że zabito łącznie: 2014 r.2015 r.2016 r. 13699brak danych

17 Podsumowanie W latach 2014 – 2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał 4 decyzje administracyjne na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do kormorana czarnego i czapli siwej, tj.: 2014 r. osoba prywatna – stawy rybne położone na dz. nr: 207/40, 208/41, 178/34, 123/27 i 124/1 obręb Boroszów, gmina Olesno (płoszenie) 2015 r. osoba prywatna – obiekt stawowy „Gąsiorowice” gmina Jemielnica (odstrzał), osoba prywatna – Gospodarstwo Rybackie Krzywa Góra (odstrzał), osoba prywatna – stawy rybne położone na dz. nr: 76, 77, 491 i 492/4 obręb Miejsce, gmina Świerczów (płoszenie)

18 Podsumowanie Za rok 2014 w terminie określonym w zarządzeniu, tj. do 15 stycznia nie uzyskano sprawozdań od 4 podmiotów. W 2015 r. sprawozdania wpłynęły terminowo. Fot. A. Szymala

19 Podsumowanie Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wpływają informacje przekazywane przez osoby trzecie o fakcie nie stosowania się części podmiotów ujętych w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do osobników kormorana czarnego Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea cinerea. Dotyczą one głównie: płoszenia osobników kormorana czarnego i czapli siwej prewencyjnie, wykonywania czynności zakazanych (płoszenie i/lub zabijanie) w porze nocnej.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Źródło: internet


Pobierz ppt "Regulacja populacji kormorana czarnego, czapli siwej i wydry na stawach hodowlanych – nowe przepisy prawa Opole, 9 września 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google