Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBOJE GOSPODARCZE Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBOJE GOSPODARCZE Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie."— Zapis prezentacji:

1 UBOJE GOSPODARCZE Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie

2 W dniach 6-17 czerwca 2011r. został przeprowadzony przez inspektorów Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO) z Dublina na terenie Polski audyt z wdrażania wymagań w zakresie BSE. Wyniki w/w misji wykazały brak dokładnych danych dotyczących skali uboju bydła w wieku do 6 miesięcy w gospodarstwie, a co za tym idzie brak nadzoru nad nad unieszkodliwianiem materiału szczególnego ryzyka (SRM)

3 SKALA ZAGADNIENIA Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 19 listopada 2010r. (data wejścia w życie omawianego rozporządzenia) do dnia 1 października 2011r. liczba zwierząt zgłoszonych do uboju na użytek własny wynosiła: ✔ 11 922 szt. bydła, ✔ 22 989 owiec, ✔ 4067 kóz, ✔ 248 tys. sztuk trzody chlewnej

4 Regulacje prawne Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.10.207.1370)

5 Powiadomienie Zgłoszenia dokonuje na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich lub prowadzący gospodarstwo na terenie którego będą ubite inne niż utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęta, informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju telefonicznie jeżeli planowany jest ubój trzody chlewnej lub na piśmie stawiając się osobiście w placówce powiatowego inspektoratu weterynarii bądź listownie w przypadku uboju cieląt, kóz lub owiec ze względu na obowiązek pisemnego oświadczenia odnośnie zagospodarowania SRM.

6 Zgłaszając telefonicznie planowany ubój trzody chlewnej, należy podać informacje: Imię, nazwisko, adres, nr telefonu posiadacza zwierząt; Imię i nazwisko sprzedającego w celu uboju zwierzęta gospodarskie (jeżeli jedno zwierzę w celu uboju nabyła osoba nieposiadająca siedziby stada) ; Liczba zwierząt poddanych ubojowi; Numer siedziby stada; Miejsce i termin uboju; Imię i nazwisko osoby wykonującej ubój; Zgłoszenie mięsa do badania poubojowego(tak/nie);

7 W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz zgłoszenie takie musi być w formie pisemnej i powinno zawierać:  imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,  gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi,  numer identyfikacyjny zwierzęcia ( jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia)  miejsce i termin uboju  imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju ( musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),  telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej fakt uboju zwierzęcia  oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka.

8 Uboju zwierząt mogą dokonywać osoby, które: - ukończyły 18 lat; - posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe; - odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym. - kwalifikacje osoby dokonującej uboju muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

9 Na użytek własny dozwolony jest ubój cieląt do 6 miesięca życia oraz owiec, kóz i świń bez względu na wiek. Odpady poubojowe, stanowiące materiał szczególnego ryzyka (SRM) podlegają unieszkodliwieniu w zakładzie utylizacyjnym na koszt właściciela. Pokwitowanie dostarczenia SRM należy okazać w Inspektoracie Weterynarii. Ubijając na terenie gospodarstwa owce i kozy w wieku powyżej 18 miesiąca życia należy pobrać próbki do badania w kierunku TSE. Badanie przeprowadza ZHW Gdańsk. Tusza oraz wszystkie jej elementy powinny zostać zabezpieczone do czasu uzyskania wyniku badania w kierunku TSE.

10

11 UTYLIZACJA SRM Najbliższe zakłady utylizacyjne: 1. ZRHU Neutil Kotarski – Dębnica Kaszubska, Dudzicze 1 – 13 km od Słupska tel. 59 843 11 43 lub 601 92 86 04 2. Struga SA ZU Karlino, ul. Kołobrzeska 13, pow. Białogard – 70 km od Sławna tel. 94 311 72 38 lub 660 71 04 96. Wg informacji ZU Karlino koszt utylizacji 70 zł (utylizacja plus transport)

12

13 Jeżeli w gospodarstwie, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa, utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, to takie miejsce lub pomieszczenie powinno być od nich odizolowane. Miejsce takie przed rozpoczęciem swojej działalności powinno być zarejestrowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

14 SANKCJE KARNE Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, przewidziano karę pieniężną w wysokości określonej w rozporządzeniu MRiRW z dnia 26 maja 2010r. W sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego od 100 zł. do 2 000 zł, zaś gdy mięso zostanie wprowadzone na rynek wynosi ona od 1000zł do 5000zł.

15 W związku brakiem zgłoszeń Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sławnie o zamiarze uboju zwierząt gospodarskich wystawiono 16 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego. Rolnicy zgłaszali się osobiście w celu złożenia wyjaśnień.

16 Wady rozporządzenia: ➔ Rozporządzenie zrzuciło całą odpowiedzialność za uboje gospodarcze na Inspekcje Weterynaryjną, ➔ Brak ograniczenia liczby ubijanych zwierząt w ubojach gospodarczych, ➔ Braku konieczności przeprowadzenia badań przedubojowych a także poubojowych z wyjątkiem badania na włośnie.

17 GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

18 Dziękujemy z uwagę !


Pobierz ppt "UBOJE GOSPODARCZE Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google