Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Włodawa, ul. 11 Listopada 6 Włodawa, ul. 11 Listopada 6 LOKALE UŻYTKOWE (gmina Włodawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Włodawa, ul. 11 Listopada 6 Włodawa, ul. 11 Listopada 6 LOKALE UŻYTKOWE (gmina Włodawa,"— Zapis prezentacji:

1 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Włodawa, ul. 11 Listopada 6 Włodawa, ul. 11 Listopada 6 LOKALE UŻYTKOWE (gmina Włodawa, powiat włodawski, województwo lubelskie) Przedmiot wynajmu/wydzierżawienia/użyczenia: w budynku biurowo-usługowym : 1/ na I piętrze o powierzchni użytkowej 231,46 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 54,41 m² (część I), 2/ na parterze o powierzchni użytkowej 246,03 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 57,82 m² (część II), 3/ w piwnicy o powierzchni użytkowej 202,57 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 47,60 m² (część III), 4/ w piwnicy o powierzchni użytkowej 114,29 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 26,87 m² (część IV). w budynku gospodarczo-garażowym: 1/ pomieszczenie o powierzchni użytkowej 17,14 m² netto (część V ) Stawka czynszu: (część I) -15zł/ m ² netto, (część II) - 16zł/ m² netto, (część III i V) - 5zł/ m² netto, (część IV) - 7zł/ m² netto. Okres wynajmu: czas nieokreślony Tryb wynajmu : przetarg Data przetargu: 9 września 2016 godz. 9:30 Miejsce przetargu: Biała Podlaska, Pl. Wolności 9, pom.16 Wadium: Część I – 8541 zł Część III – 2492 zł Część V – 211 zł Część II – 9684 zł Część IV – 1968 zł

2 Opis przedmiotu wynajmu: I. Budynek biurowo-usługowy, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe i gospodarcze posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe: na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 246,03m 2, na piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 231,46m². Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia gospodarcze: w piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 316,86m². Przedmiotowy budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalację telefoniczną, C.O., przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, oraz sieć informatyczną. Dodatkowo posiada instalację odgromową oraz alarmową. II. Budynek gospodarczo-garażowy, parterowy. Przeznaczone do wynajmu pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 17,14m². Przedmiotowy budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej, brak instalacji. Opis przedmiotu wynajmu: I. Budynek biurowo-usługowy, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe i gospodarcze posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe: na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 246,03m 2, na piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 231,46m². Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia gospodarcze: w piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 316,86m². Przedmiotowy budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalację telefoniczną, C.O., przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, oraz sieć informatyczną. Dodatkowo posiada instalację odgromową oraz alarmową. II. Budynek gospodarczo-garażowy, parterowy. Przeznaczone do wynajmu pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 17,14m². Przedmiotowy budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej, brak instalacji. Oprócz czynszu Najemca ponosił będzie następujące koszty z tytułu energii elektrycznej – które będą rozliczane ryczałtowo, centralnego ogrzewania oraz kosztów konserwacji i przeglądów węzła cieplnego – rozliczane według kosztów poniesionych przez Wynajmującego, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni grzewczej budynku dostawy wody, odprowadzenia ścieków, – rozliczane ryczałtowo wywozu nieczystości stałych oraz kosztów konserwacji i przeglądu przewodów wentylacyjnych – Rozliczane według kosztów poniesionych przez Wynajmującego, proporcjonalnie do powierzchni w obydwu budynkach

3 Opis nieruchomości: MiejscowośćWłodawa Ulica, nr budynku11 Listopada 6 Powierzchnia budynku, w których zlokalizowany jest przedmiot wynajmu I.2114,06 m², II. 133,97m² Nr działki ewidencyjnej, obręb Nr. 862/1 i 863, obręb 1 Księga wieczysta, Sąd Rejonowy, Nr Wydziału księga wieczysta nr nr LU1W/00006273/6 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie Stan prawny gruntuUżytkowanie wieczyste

4 Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Nieruchomość położona jest we Włodawie,obręb 1 przy ul. 11 Listopada6– Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 816. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo – biurowa (Bank Spółdzielczy, APTEKA, Przedszkole, Sąd Rejonowy). W jej sąsiedztwie mieści się restauracja „Venus”, Kościół pw. Św. Ludwika oraz Klasztor o. Paulinów. Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Nieruchomość położona jest we Włodawie,obręb 1 przy ul. 11 Listopada6– Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 816. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo – biurowa (Bank Spółdzielczy, APTEKA, Przedszkole, Sąd Rejonowy). W jej sąsiedztwie mieści się restauracja „Venus”, Kościół pw. Św. Ludwika oraz Klasztor o. Paulinów.

5 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Wynajmujący: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin Miejsce i termin przetargu: Biała Podlaska, Pl. Wolności 9, I piętro pok. nr 16 - sala konferencyjna, 9 września 2016r. godz. 9:30 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ogłasza przetarg ustny w formie publicznej licytacji na najem pomieszczeń położonych przy ul. 11 Listopada 6 we Włodawie, pod działalność nie kolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni: w budynku biurowo-usługowym: 1/ na I piętrze o powierzchni użytkowej 231,46 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 54,41 m² (część I), 2/ na parterze o powierzchni użytkowej 246,03 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 57,82 m² (część II), 3/ w piwnicy o powierzchni użytkowej 202,57 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 47,60 m² (część III), 4/ w piwnicy o powierzchni użytkowej 114,29 m², wraz z udziałem w częściach wspólnych 26,87 m² (część IV). w budynku gospodarczo-garażowym: 1/ pomieszczenie o powierzchni użytkowej 17,14 m² (część V). Okres trwania umowy – czas nieokreślony. Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona we Włodawie przy ul. 11 Listopada 6, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 816. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo – biurowa (Bank Spółdzielczy, APTEKA, Przedszkole, Sąd Rejonowy, restauracje). W jej sąsiedztwie jest Kościół pw. Św. Ludwika oraz Klasztor o. Paulinów. Wywoławcza stawka czynszu netto: część I -15zł/ m² (słownie: piętnaście złotych) część II - 16zł/ m² (słownie: szesnaście złotych) część III i V) - 5zł/ m² (słownie: pięć złotych), część IV - 7zł/ m² (słownie: siedem złotych) Postąpienia: wysokość postąpienia 0,50 zł/m² Wadium: Część I – 8541 zł Część II – 9684 zł Część III – 2492 zł część IV – 1968 zł Część V – 211 zł

6 Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu można uzyskać w Pionie Infrastruktury Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 20tel. 083 342 56 24, w godzinach od 7:15 do 15:15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1.Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia: 8 września 2016r, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „PI Lublin – najem pomieszczeń we Włodawie – część …”. 2..Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumencie warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu. W składanym oświadczeniu należy wskazać, do których pomieszczeń oferent przystąpi do licytacji. 3.Przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 4.W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym. Informacje dodatkowe: Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w §7 ust.1 umowy najmu. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. (nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.: - jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu. - jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto w terminie 14 dni od wyłonienie Najemcy. Okres związania ofertą wynosi 21 dni od daty otrzymania zgody Ministra Skarbu Państwa na najem przedmiotowej części nieruchomości. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu. W związku z faktem, iż wartość rynkowa części nieruchomości przekracza równowartość w złotych 50 000 euro na dokonanie czynności prawnej – wynajem pomieszczeń.– wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. 1996 Nr 106, poz. 493 ze zm.), zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

7 . Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. (7:15-15:15) po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym – Urszula Figurska, tel. 083 342 56 24 Pomieszczenia można oglądać do dnia 8 września 2016r. POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

8 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą.

9 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kontakt: Imię i nazwisko pracownika Obszaru Operacyjnego ds. nieruchomości Marek Ulita Nazwa działu/wydziału Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: Adres: Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska Telefon: Telefon: 083 342 56 03 e-mail: Marek.Ulita@poczta-polska.pl Marek.Ulita@poczta-polska.pl Imię i nazwisko administratora obiektu Urszula Figurska Nazwa działu/wydziału ; Nazwa działu/wydziału ; Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: Plac Wolności 9 21-500 Biała Podlaska Telefon: Telefon: 083 342 56 24e-mail:Urszula.Figurska@poczta-polska.pl


Pobierz ppt "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Włodawa, ul. 11 Listopada 6 Włodawa, ul. 11 Listopada 6 LOKALE UŻYTKOWE (gmina Włodawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google