Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu 21 maja 2010 TEMAT: Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy na rynku pracy. PROGRAM 9.00 – 9.10 Powitanie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu 21 maja 2010 TEMAT: Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy na rynku pracy. PROGRAM 9.00 – 9.10 Powitanie,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu 21 maja 2010 TEMAT: Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy na rynku pracy. PROGRAM 9.00 – 9.10 Powitanie, wprowadzenie w tematykę konferencji – M. Wróbel, dyrektor ZSS w Opolu 9.10 - 9.30 Prezentacja „Założenia programowe szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy” – prelegent I. Michałowicz, nauczyciel w ZSS w Opolu 9.30 – 10.15 Prezentacja multimedialna pt. „Potrafimy pracować” – prelegenci E. Rupowska i B. Siadak, nauczyciele w ZSS w Opolu 10.15 – 10.45 Przerwa poczęstunkowa, zwiedzanie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 10.45 – 11.00 Prezentacja „Dlaczego warto tworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych?” – prelegent S. Lewandowska, Opolski Oddział PFRON 11.00 – 11.30 Prezentacja „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” – prelegent K. Urbańska, OFOS w Opolu 11.30 – 12.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

2 W Konferencji udział wzięli: Pani Krystyna Dworecka, z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty w Opolu Pani Jadwiga Szramiak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Pan Zdzisław Krzysztofek, dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON Pan Antoni Duda, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Pan Adam Chwastowski, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Opolu Pan Stanisław Wasążnik, prezes Zarządu Przędsiębiorstwa Gastronomiczno – Handlowego „Gastropol” Sp. z o.o. Pan Jan Ostrowski, Prezes Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych Pani Małgorzata Brykczyńska – Kreis, PGH „Gastropol” Pani Sylwia Lewandowska, PFRON w Opolu Pani Daria Bakanowicz, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Pani Kamila Urbańska, trener pracy OFOS w Opolu Dyrektorzy placówek kształcenia specjalnego województwa opolskiego Pracujący absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Opolu oraz ich rodzice Konferencję poprowadził J. Wiśniak, nauczyciel ZSS w Opolu

3 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Opolu Uchwałą Rady Miasta z dniem 1 września 2005 roku, w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, utworzono Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Dzięki temu młodzież niepełnosprawna umysłowo, podobnie jak jej pełnosprawni rówieśnicy, uzyskała możliwość dalszej edukacji szkolnej. Obecnie kształcenie dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych: 6-letnia szkoła podstawowa 3-letnie gimnazjum 3- letnia szkoła przysposabiająca do pracy

4 PODSTAWY PRAWNE I. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY. Art. 9 ust.1 pkt. 3 lit. h: Tworzy się trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

5 II. PODSTAWA PROGRAMOWA. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 7. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

6 PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

7 Cele edukacyjne: Celem edukacji jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej przez uczniów wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie, poprzez:  kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności praktycznych,  rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych,  umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska,  osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie podejmowane decyzje,

8  kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania,  przygotowanie do wykonania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia,  kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,  kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji,  przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i instytucjach.

9 Profil kształcenia: Pomocnik w gospodarstwie domowym.

10 Lp.PrzedmiotKl. IKl. IIKl. III 1.Funkcjonowanie osobiste i społeczne777 2.Wychowanie fizyczne333 3.Przysposobienie do pracy172022 RAZEM273032 Religia222 Zajęcia rewalidacyjne10 Zajęcia sportowe222 Zajęcia kształtujące kreatywność222 RAZEM16 OGÓŁEM NA KLASĘ434648 Ramowy plan nauczania

11 Działalność szkoły określona jest przez:  indywidualne programy edukacyjne opracowane przez zespół specjalistów dla każdego ucznia dostosowane do jego możliwości umiejętności i zainteresowań,  program wychowawczy szkoły,  program profilaktyki,  program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału.


Pobierz ppt "Konferencja w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu 21 maja 2010 TEMAT: Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy na rynku pracy. PROGRAM 9.00 – 9.10 Powitanie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google