Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRIORYTET IX PO KL ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRIORYTET IX PO KL ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH."— Zapis prezentacji:

1 PRIORYTET IX PO KL ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

2 DOSTĘPNOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI KSZTAŁCENIA POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA REGIONALNYCH ZASOBÓW LUDZKICH Główny cel Priorytetu

3 1.Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich. 2.Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). 3.Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 4.Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. 5.Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych 6.Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji kadr systemu oświaty 7.Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w kierunku rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu ich wykształcenia. Cele szczegółowe

4 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działania: PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

5 PRIORYTET IX EDUKACJA PRZEDSZKOLNA GŁÓWNE KIERUNKI WSPARCIA W 2009r. TO: SZKOLNICTWO ZAWODOWE

6 DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekt systemowy realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Poddziałania:

7 PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym Istniejące przedszkola Funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego Grupy docelowe Typy projektów Tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

8 PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szkoły i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnzjalnych prowadzących kształcenie ogólne Grupy docelowe Typy projektów Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów, programy skierowane do dzieci i młodzieży, programy skierowane do dzieci i młodzieży, dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, zawodowym, wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową. wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową.

9 PODDZIAŁANIE 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny Grupy docelowe Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym Typy projektów

10 PODDZIAŁANIE 9.1.1 obszarach problemowychKoncentracja wsparcia na obszarach problemowych, gdzie wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej wynosi poniżej 30% DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty KIERUNKI WSPARCIA W 2009 PODDZIAŁANIE 9.1.2 matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczościKoncentracja wsparcia na naukach matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości szkół, placówek oświatowych lub organów prowadzącychZaangażowanie w proces realizowania projektu szkół, placówek oświatowych lub organów prowadzących doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnychPremiowanie elementów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych wyniki egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiejPremiowanie programów rozwojowych szkól, w których uczniowie osiągają wyniki egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej

11 PODDZIAŁANIE 9.1.3 Kontynuacja projektu systemowego realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczętego w 2008 roku pn. „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Przyznanie pomocy stypendialnej łącznie dla 3 150 uczniów szczególnie uzdolnionych na przestrzeni lat 2008-2015. DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty KIERUNKI WSPARCIA W 2009

12 DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe Partnerzy społeczno-gospodarczy Pracodawcy Grupy docelowe Typy projektów Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy

13 DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego KIERUNKI WSPARCIA W 2009 partnerstwie organów prowadzącychProjekty rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowanych w partnerstwie organów prowadzących minimum 500 tys. złProjekty o zwiększonej wartości – minimum 500 tys. zł programów modułowychPremiowanie projektów zakładających realizację programów modułowych (teoria i praktyka w pracowniach) – 8 pkt. współpracę z pracodawcami – 5 pkt.Premia dla projektów zakładających współpracę z pracodawcami – 5 pkt. WWparcie istniejących placówek praktycznej nauki zawodu – 3 pkt.

14 DZIAŁANIE 9.3 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne Partnerzy społeczno-gospodarczy Pracodawcy Grupy docelowe Typy projektów Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny Usługi doradcze dla osób dorosłych Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego

15 DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych Instruktorzy praktycznej nauki zawodu Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących Grupy docelowe Typy projektów Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych

16 DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty KIERUNKI WSPARCIA W 2009 KIERUNKI WSPARCIA W 2009 Koncentracja wsparcia na nauczycielach przedmiotów zawodowychKoncentracja wsparcia na nauczycielach przedmiotów zawodowych w celu zapewnienia pracodawcom wysoko wykwalifikowanych kadr Współpraca z przedsiębiorcamiWspółpraca z przedsiębiorcami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczyli (wykorzystanie wiedzy i doświadczeń pracowników przedsiębiorstw, transfer technologii)

17 DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców Społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji Podmioty działające na obszarach wiejskich Grupy docelowe Typy projektów Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

18 potrzeby społeczności lokalnejOdpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej - społeczność lokalna zaangażowana w tworzenie lub realizację projektu podmiot działający na obszarze objętym wsparciemRealizowany przez podmiot działający na obszarze objętym wsparciem 10 do 50 tys. złWartość projektu – od 10 do 50 tys. zł 12 miesięcyMaksymalny okres realizacji projektu – 12 miesięcy DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich KIERUNKI WSPARCIA W 2009

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 30-107 Kraków


Pobierz ppt "PRIORYTET IX PO KL ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google