Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1

2

3 USTAWA dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

4  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wymaga profilowania pomocy dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby bezrobotnej na podstawie rozmowy przeprowadzonej z doradcą klienta.  Dopiero po rejestracji, ustaleniu profilu pomocy i opracowaniu Indywidualnego Planu Działania będzie można określić formy pomocy, z których osoba będzie mogła skorzystać.  Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinno bezpośrednio wynikać z określonego profilu pomocy i opracowanego wspólnie przez doradcę klienta i osobę bezrobotną Indywidualnego Planu Działania.

5 Profil pomocy IProfil pomocy II pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach: -poradnictwo zawodowe - szkolenia grupowe - finansowanie egzaminów - środki na utworzenie działalności gospodarczej - świadczenie aktywizacyjne - bony (szkoleniowy, stażowy, na zatrudnienia, na zasiedlenie) wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy prace społecznie użyteczne

6  Kwota : 18 000 zł  Warunek: prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 12 m-cy; niepodejmowanie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej  Ograniczenia:  nieotrzymanie bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;  nieposiadanie wpisu do rejestru dział. gosp. i nieprowadzenie dział. gosp. co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;  nieprowadzenie dział. gosp. co najmniej 3 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o tym samym profilu Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

7  Ograniczenia:  w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny: a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

8  Ograniczenia: Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na:  handel obnośny i obwoźny;  działalność handlowo – usługową polegającą na akwizycji;  wynagrodzenia zatrudnionych pracowników;  nabycie udziałów w spółkach;  opłaty administracyjno – skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania oraz wynajęcia lokalu, składki ZUS, koszty obsługi księgowej i innej;  zakup w formie leasingu, kredytu i zakupu ratalnego;  koszty zakupu i budowy lokali;  koszty ubezpieczenia środka transportu, lokalu lub budynku oraz zakupionych maszyn i urządzeń;  remonty kapitalne,  zakup środków transportu do działalności w zakresie krajowego transportu drogowego towarów;  zakup automatów vendingowych;  pokrycie kosztów pakowania/transportu/przesyłki zakupionych rzeczy;  zakup kasy fiskalnej;  naprawy, remonty maszyn, urządzeń, pojazdów.

9  Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone na jednoosobową działalność produkcyjną, usługową, rzemieślniczą lub handlową, a w szczególności na:  zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności;  koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem - do 10% wartości sprzętu wymienionego w pkt 1);  koszty oprogramowania;  adaptację pomieszczenia, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza oraz zaplecza sanitarno-socjalnego, w łącznej wysokości nie przekraczającej 20% przyznanych środków;  w uzasadnionych przypadkach zakup środka transportu, w części nieprzekraczającej 40% przyznanych środków (środek transportu nie może stanowić współwłasności z inną osobą lub podmiotem);  koszty reklamy i promocji (np.: pieczątki, foldery, wizytówki, plakaty, strona internetowa) w części nieprzekraczającej 5 % kwoty przyznanych środków;  zakup towaru do sprzedaży w przypadku działalności handlowej, w części nieprzekraczającej 30% przyznanych środków);  zakup materiałów i surowców w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej, w części nieprzekraczającej 30% przyznanych środków.

10  Zabezpieczenie: 1) poręczenie osób fizycznych z wynagrodzeniem lub dochodem minimum 1.800 zł brutto po odjęciu aktualnych zobowiązań finansowych (pożyczki, kredyty, alimenty itp.): przy kwocie przyznanych środków do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej jeden poręczyciel, przy kwocie przyznanych środków powyżej 300% przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej dwóch poręczycieli; 2) weksel z poręczeniem wekslowym – aval, osoby fizycznej z wynagrodzeniem lub dochodem minimum 2.500 zł brutto po odjęciu aktualnych zobowiązań finansowych (pożyczki, kredyty, alimenty itp.); 3) gwarancja bankowa, przy czym kwota gwarantowanych przez bank środków będzie przewyższać o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie 4 lata od dnia wypłaty środków, 4) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym kwota zablokowanych przez bank środków będzie przewyższać o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowiona wynosić będzie 4 lata od dnia wypłaty środków.

11  Etapy: 1) złożenie wniosku 2) ocena wniosku Ocena wniosku - kryteria:  formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku;  przygotowanie wnioskodawcy do planowanej działalności gospodarczej w zakresie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego;  opis planowanej działalności gospodarczej, znajomość branży;  dokonana analiza rynku i konkurencji;  zakładane efekty ekonomiczne planowanej działalności gospodarczej;  uwarunkowania rynkowe dla planowanej działalności gospodarczej;  zasadność przeznaczenia środków w odniesieniu do planowanej działalności gospodarczej. Kryteria oceniane są w skali od 0 do 20 punktów. Na ocenę końcową składa się suma punktów przyznanych podczas oceny wniosku oraz rozmowy z Komisją Oceny Wniosków. Maksymalnie otrzymać można 100 punktów. 3) zawarcie umowy z PUP – wypłata środków 4) zakupy oraz podjęcie działalności gospodarczej 5) rozliczenie zakupów – przedstawienie rozliczenia w PUP (dokumenty zakupu)

12

13  Bon szkoleniowy to gwarancja skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie  Beneficjenci: bezrobotni poniżej 30 roku życia (I i II profil)  Wartość bonu: max. 100% przec. wynagr. (4 181,49 zł)  Warunek: uprawdopodobnienie podjęcia pracy lub działalności gospodarczej

14 W ramach bonu finansowane są koszty:  przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: a) do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, b) 150zł - 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: a) do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, b) od 550zł - 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, c) od 1100 zł - 1 500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

15  Szkolenie na wniosek osoby bezrobotnej  Beneficjenci: bezrobotni (II profil)  Koszt szkolenie: max. 300% przec. wynagr. (12 500 zł)  Warunek: uprawdopodobnienie podjęcia pracy lub działalności gospodarczej

16  szkolenie realizowane jest według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu  szkolenie realizowane są przez instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy  w trakcie szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku miesięcznie (997,40 brutto/851,63 netto) jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi min 150 godzin, w przypadku niższego wymiaru godzin stypendium naliczane jest proporcjonalnie

17 Instrumenty wspierające pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne

18 Tworzenie nowego stanowiska pracy Dopłata do wynagrodzenia i składek ZUS Zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Prace interwencyjne Dofinansowanie wynagrodzenie dla osoby 50++ Dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach programu „Praca dla Młodych” Bony zatrudnieniowe Finansowanie szkoleń pod potrzeby pracodawcy Organizacja staży

19 Dziękuję Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 43-100 Tychy tel: 32 - 781 58 61 fax: 32 - 781 58 60 e-mail: poczta@pup.tychy.pl


Pobierz ppt "USTAWA dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google