Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” konferencja podsumowująca konkurs 24 listopad 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” konferencja podsumowująca konkurs 24 listopad 2008."— Zapis prezentacji:

1 „MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” konferencja podsumowująca konkurs 24 listopad 2008

2 W Polsce obchodzony był po raz pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Światowy Tydzień Przedsiębiorczości To największa globalna kampania promująca postawy przedsiębiorcze młodych ludzi. Wśród 78 państw świata organizujących Tydzień Przedsiębiorczości Polska jest jednym z liderów pod względem liczby partnerów i zaplanowanych przez nich wydarzeń. Zakończenie konkursu i dzisiejsza gala wpisuje się w obchody tygodnia przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

3 W trakcie Konferencji zdjęcia wykonywać będą uczestnicy szkolenia z zakresu fotografii realizowanego w ramach projektu PO KL współfinansowanego za środków EFS realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy w ramach poddziałania 6.1.3 S amozatrudnienie U miejętność P raca

4 „Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie” Pan Roman Kluska

5 „Działania SUP na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” Stanisława Skwarło Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

6

7 * dane GUS

8 STOPA BEZROBOCIA(%) Miesiące Miasto Nowy Sącz Powiat Nowosądecki Wojew ó dztwo Małopolskie Kraj Sierpień 2007r.10,518,79,111,9 Wrzesień 2007r.10,318,59,011,6 Październik 2007r.9,818,18,711,3 Listopad 2007r.10,018,59,111,2 Grudzień 2007r.9,818,58,811,4 Styczeń 2008 r.10,018,59,111,7 Luty 2008 r.10,017,48,911,5 Marzec 2008 r. 9,716,08,611,1 Kwiecień 2008 r. 9,415,08,110,5 Maj 2008 r.8,614,17,810,0 Czerwiec 2008r.8,214,37,49,6 Lipiec 2008 r.8,213,57,29,4

9

10 * dane GUS

11 * Dane pozyskane z informatora statystycznego Urzędu Miasta Nowego Sącza

12 * dane GUS

13 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH STAN NA 31.XII.2007 r. Og ó łem og ó łem 8108 Sektor publiczny podmioty gospodarki narodowej og ó łem 237 państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego og ó łem 156 przedsiębiorstwa państwowe2 sp ó łki handlowe 13 sp ó łki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze2 Sektor prywatny podmioty gospodarki narodowej ogółem7871 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą5962 spółki handlowe515 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego60 spółdzielnie39 fundacje23 stowarzyszenia i organizacje społeczne302 * dane GUS

14 * dane SUP PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON W/G SEKCJI PKD Jednostki zarejestrowane Og ó łem sektor publicznysektor prywatny og ó łem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 104- G ó rnictwo 3-3 Przetw ó rstwo przemysłowe 7181717 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. 633 Budownictwo 7031702 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazd ó w samochodowych 241212411 Hotele i restauracje 2185213 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 5914587 Pośrednictwo finansowe 4201419 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1432631369 Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 28226 Edukacja 25896162 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 46122439 Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 75414740 * dane GUS

15 Struktura podmiotów wg wielkości zatrudnienia stan na 3.12.2007 r. LP.Wielkość zatrudnieniaIlość podmiotów% udział 1do 9 osób753992,98 210-49 osób4495,54 350-249 osób1071,32 4250-999 osób90,11 5powyżej 1000 osób40,05 Ogółem8108100%

16 Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2008 przyjęte priorytety i kierunki Aktywizacja osób bezrobotnych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – udzielanie wsparcia pracodawcom tworzącym miejsca pracy, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń zgodnie z kierunkami wskazanymi przez pracodawców oraz wynikającymi z potrzeb lokalnego rynku pracy Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy

17 Promocja zatrudnienia poprzez wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia przyjęte zadania: Nazwa zadaniaInstytucja (podmiot) realizujący/współpracujący Źródło finansowania Promocja i upowszechnianie usług ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia SUP, NIP, SARR, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy, organizacje pozarządowe, inni Fundusz Pracy, EFS, budżet JST, środki publiczne, środki prywatne Udzielanie wsparcia finansowego pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. Miasto Nowy Sącz, SUP, NIP, SARR, Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Pracy, EFS, budżet JST, środki publiczne, środki prywatne

18 Nazwa zadaniaInstytucja (podmiot) realizujący/współpracujący Źródło finansowania Udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej poprzez: -wsparcie doradcy zawodowego ( w tym: badanie predyspozycji), -organizację i finansowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, dostarczających wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności, -przyznawanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej SUP, NIP, SARR, instytucje szkoleniowe, partnerzy rynku pracy Fundusz Pracy, EFS, budżet JST, środki publiczne, środki prywatne Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez promocję dobrych praktyk, współudział w spotkaniach i kampaniach promocyjno- informacyjnych. Miasto Nowy Sącz, SUP, NIP, SARR, partnerzy rynku pracy Fundusz Pracy, EFS, budżet JST, środki publiczne, środki prywatne

19 Nazwa zadaniaInstytucja (podmiot) realizujący/współpracujący Źródło finansowania Inna pomoc; w zakładaniu firm, prowadzeniu działalności w początkowym okresie funkcjonowania, wsparcie przedsiębiorców tworzących dodatkowe miejsca pracy (ulgi, preferencje, pomoc publiczna) Miasto Nowy Sącz, SUP, NIP, SARR, Fundusz Poręczeń Kredytowych EFS, budżet JST, Fundusz Pracy, środki publiczne, środki prywatne Budowanie i wspieranie postaw kreatywnych poprzez: - edukację z zakresu przedsiębiorczości, - wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe, - promocje lokalnych firm w ramach promocji Miasta Miasto Nowy Sącz, władze oświatowe, NIP, SARR, SUP, organizacje pracodawców Środki publiczne, budżet JST, inne

20 Nazwa zadaniaInstytucja (podmiot) realizujący/współpracujący Źródło finansowania Tworzenie podstaw dobrej współpracy pomiędzy sektorem administracji, nauki i biznesu Miasto Nowy Sącz, jednostki organizacyjne Miasta, szkoły wyższe, samorząd gospodarczy, organizacje pracodawców, Rada Zatrudnienia Środki instytucji zaangażowanych w realizację Dążenie do poprawy skuteczności działań – tworzenie sieci wspierania zatrudnienia wszyscyŚrodki instytucji zaangażowanych w realizację Źródło: SUP w Nowym Sączu, Program promocji zatrudniania i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 i 2008, Nowy Sącz 2007, s. 7-8; www.sup.nowysacz.pl

21 * dane SUP Ogółem: 78.779,2 tys. zł

22 * dane SUP

23

24 W latach1990 – 2008 urząd pracy zorganizował 121634 usług rynku pracy i instrumentów adresowanych do bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, w tym: 13461346 pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i stworzenie dodatkowych miejsc pracy, 10251025 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe zestawienie obrazuje tabela na następnym slajdzie

25

26 Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 1.pełnego produktywnego zatrudnienia 2.rozwoju zasobów ludzkich 3.osiągnięcia wysokiej jakości pracy 4.wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej

27 PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY pośrednictwo pracy organizacja szkoleń usługi EURES poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

28 INSTRUMENTY RYNKU PRACY zwrot kosztów przejazdu finansowanie dodatków aktywizacyjnych zwrot kosztów zakwaterowania dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego

29 DODATKOWE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PODSTAWOWE USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY prace interwencyjne stypendium na dalszą naukę roboty publiczne staż przygotowanie zawodowe w miejscu pracy refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

30 WSPARCIE SUP OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WSPARCIE SUP OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE: informacji poradnictwa zawodowego szkoleń z zakresu przedsiębiorczości przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wsparcia na tworzenia miejsc pracy

31 Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich: zakładowy fundusz szkoleniowy refundacja kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, refundacja kosztów szkolenia pracownika, refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS pracowników – zastępców, program zwolnień monitorowanych, finansowanie świadczeń szkoleniowych.

32 Ogółem: 9 792 064,00 zł

33

34

35 Lp. Planowane wskaźniki efektywności Formy aktywizacji (programy) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w % Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w % Koszt ponownego zatrudnienia w zł 1Szkolenia38% 4 241,- 4 241,- 2 Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 80% 18 438,- 18 438,- 3 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 80% 14 950,- 14 950,- 4 Prace interwencyjne 80% 7 187,- 7 187,- 5 Roboty publiczne 20% 40 000,- 40 000,- 7 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 40% 14 287,- 14 287,-

36

37 Wartość projektów realizowanych przez SUP: 13 259 096,57, w tym kwota dofinansowania: 11 219 295,58zł Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w projektach w latach 2004-2008 wynoszą: – 6 618 310,17zł tj.: 50% udziału środków do ogółu.

38 Łączna wartość projektów realizowanych przez SUP w latach 2004 – 2008 – 13 259 096,57 PLN

39 Udział środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w projektach w latach 2004 – 2008

40 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 2004-2007 oraz plan na 2008 rok RokIlość udzielonych dotacjiWydatki ogółem/w tym EFS 200453580,5 tys./ 418 tys. 20052382.641,1 tys./ 667 tys. 20063083.691,3 tys./ 1.994 tys. 20072042.256 tys./ 1.091,2 tys. Plan na 2008 223 3271,00 tys. / 2345,20 tys.

41 * dane SUP

42 LPWyszczeg ó lnieniewg form wsparcia lub wydatk ó w Wg zobowiązania,Wg $$ klasyfikacji budżetowej Razem 1.Algorytm218 3161 2.PO KL11 2739 3,Rezerwa Ministra10- 1627 4.Programy wojew ó dzkie3- 59 5,Program 45+ 3- 913 6.PFRON3- -3 7.Ubezpieczenia zdrowotne 1- 12 8.PO RZL10 81332 9.FP fakultatywne i obligatoryjne 17 - 3352 10.Budżet 2-3740 Raz em 10 8116172279 Ilość limitów środków publicznych w SUP w 2008

43

44 W Nowym Sączu: ponad 5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych podejmuje działalność gospodarczą; w skali kraju wsk ten wynosi ok.2% ( Rynek Pracy 2005) wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności) w 2007 r. wyniósł 960, wobec 944 rok wcześniej (w województwie 896).wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności) w 2007 r. wyniósł 960, wobec 944 rok wcześniej (w województwie 896).

45 Profil działalnościIlość handel art. spożywczymi i przemysłowymi137 usługi remontowo-budowlane, stolarskie106 usługi biurowe, marketingowe, ubezpieczeniowe61 usługi kosmetyczne, stylizacja paznokci, fryzjerstwo, itp.52 handel odzieżą i obuwiem53 handel art. Ogrodniczymi, florystyka36 usługi geodezyjne, projektowe, kartograficzne44 usługi informatyczne20 usługi motoryzacyjne34 usługi hydrauliczne20 usługi gastronomiczne23 usługi w zakresie telefonii komórkowej19 usługi związane ze służbą zdrowia, np. odnowa biologiczna, fizjoterapia, stomatologiczne 23 Profile działalności, w których udzielono najwięcej dotacji w latach 2004 – do listopada 2008

46 W latach 2004-2008 Sądecki Urząd Pracy zorganizował szkolenie „Przedsiębiorczość - własna firma” łącznie dla 677 osób, w tym:

47

48 WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRACODAWCÓW Z TERENU SĄDECCZYZNY

49 Formy pomocy jakimi zainteresowani są pracodawcy

50 Respondentów zapytano o plany na najbliższe 12 m-cy dotyczące: nowych inwestycji, poszerzenia terytorialnego swojej działalności, wprowadzenia nowych produktów/usług

51 Nowe inwestycje:

52 Plany poszerzenia terytorialnego zasięgu swojej działalności:

53 Wprowadzenie nowych produktów/usług:

54 Badane firmy oceniły klimat lokalny dla prowadzenia działalności gospodarczej.

55 Sugestie przedsiębiorców dotyczące działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy klimatu sprzyjającego do prowadzenia działalności gospodarczej na szczeblu lokalnym:

56 PROPOZYCJE: obniżenie kosztów pracy, obniżenie podatków, więcej ulg, ujednolicenie stawek na usługi, łatwiejszy dostęp do środków unijnych poprawa infrastruktury, promocja miasta oraz podmiotów gospodarczych, udzielenie bezprocentowych kredytów dla małych firm, łatwiejszy dostęp do kredytów, lepsza informacja,

57 zmniejszenie formalności związanych z dokumentacją prowadzenia firmy, ułatwienie kwestii zakładania firmy, obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, popularyzacja informacji o wolnych lokalach, dostęp do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza, zamknięcie supermarketów i centrów handlowych, stworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, co wpłynie na spadek emigracji młodych zdolnych ludzi,

58 szkolenie młodych pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji, poszukiwanie, sprowadzenie obcego kapitału do powstania nowych firm na terenie powiatu, by dać zatrudnienie dla 5000 osób, usprawnienie komunikacji urząd-petent, milsze traktowanie osób, które pierwszy raz prowadzą działalność gospodarczą, być bardziej uprzejmym dla siebie nawzajem, zmiana mentalności ludzi, uczciwość.

59 w zakresie określania lokalnej polityki rynku pracy, w tym czynnego udziału w budowaniu „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy” na lata 2009-20013, z pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego i innymi pracownikami urzędu, na odcinku dotyczącym zgłaszania uwag do zakresu usług realizowanych przez SUP – w celu optymalnego dostosowania jakości i poziomu świadczonych usług do diagnozowanych na bieżąco potrzeb pracodawców, w zakresie inicjowania i realizacji projektów lokalnych, w tym współfinansowanych ze środków EFS, w podejmowaniu działań kierowanych do osób znajdujących się w „szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy” www.sup.nowysacz.pl Dziękując za udział w konferencji zapraszam do aktywnej współpracy z SUP:

60 Dziękuję za uwagę Stanisława Skwarło


Pobierz ppt "„MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” konferencja podsumowująca konkurs 24 listopad 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google