Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL UŻYTKOWY ORNETA UL. MICKIEWICZA 3 (gmina Orneta,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL UŻYTKOWY ORNETA UL. MICKIEWICZA 3 (gmina Orneta,"— Zapis prezentacji:

1 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL UŻYTKOWY ORNETA UL. MICKIEWICZA 3 (gmina Orneta, powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 53,67 m 2 usytuowany na I piętrze budynku Stawka czynszu: 20,00 zł/m 2 netto miesięcznie (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy) Okres wynajmu: 36 miesięcy Tryb wynajmu: konkurs ofert Data rozstrzygnięcia konkursu ofert: 15.09.2016r. Wadium: 3 961,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) Postępowanie: nie dotyczy

2 Opis przedmiotu wynajmu: Lokal użytkowy usytuowany jest na I piętrze budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Składa się z 3 pomieszczeń, w tym: 1.pomieszczenia nr 1.05 o powierzchni użytkowej 14,07 m 2, 2.pomieszczenia nr 1.06 o powierzchni użytkowej 13,42 m 2, 3.pomieszczenia nr 1.07 o powierzchni użytkowej 26,18 m 2, Lokal użytkowy jest w dobrym stanie technicznym. Niezależnie od czynszu, Najemca uiszczać będzie opłaty za media: co, energię elektryczną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawek opłat eksploatacyjnych, stosownie do obowiązujących cen mediów. Opis przedmiotu wynajmu: Lokal użytkowy usytuowany jest na I piętrze budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Składa się z 3 pomieszczeń, w tym: 1.pomieszczenia nr 1.05 o powierzchni użytkowej 14,07 m 2, 2.pomieszczenia nr 1.06 o powierzchni użytkowej 13,42 m 2, 3.pomieszczenia nr 1.07 o powierzchni użytkowej 26,18 m 2, Lokal użytkowy jest w dobrym stanie technicznym. Niezależnie od czynszu, Najemca uiszczać będzie opłaty za media: co, energię elektryczną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawek opłat eksploatacyjnych, stosownie do obowiązujących cen mediów.

3 Opis nieruchomości: MiejscowośćOrneta Ulica, nr budynkuMickiewicza 3 Powierzchnia budynku, w których zlokalizowany jest przedmiot wynajmu 782,60 m2 Nr działki ewidencyjnej, obręb 304/4, Orneta Księga wieczysta, Sąd Rejonowy, Nr Wydziału OL1L/00024207/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych Stan prawny gruntuUżytkowanie wieczyste stanowiące własność Poczty Polskiej S.A.

4 Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Orneta to miejscowość będąca siedzibą Gminy miejsko-wiejskiej Orneta, zlokalizowana w powiecie lidzbarskim, w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeka Drwęca Warmińska i Jeziorem Mieczowym. Nieruchomość PP SA położona jest w niedalekiej odległości od ścisłego centrum miasta. Orneta leży na skrzyżowaniu tras wojewódzkich: nr 507 (Dobre Miasto – Braniewo), nr 513 (Pasłęk– Lidzbark Warmiński), nr 528 (Morąg – Orneta). Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Orneta to miejscowość będąca siedzibą Gminy miejsko-wiejskiej Orneta, zlokalizowana w powiecie lidzbarskim, w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeka Drwęca Warmińska i Jeziorem Mieczowym. Nieruchomość PP SA położona jest w niedalekiej odległości od ścisłego centrum miasta. Orneta leży na skrzyżowaniu tras wojewódzkich: nr 507 (Dobre Miasto – Braniewo), nr 513 (Pasłęk– Lidzbark Warmiński), nr 528 (Morąg – Orneta). Mapa sytuacyjna miejscowości

5 Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym, w którym funkcjonuje placówka pocztowa. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym, w którym funkcjonuje placówka pocztowa. Zdjęcia nieruchomości

6 OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący konkurs ofert: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok. Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, ul. Pieniężnego 19, 10-940 Olsztyn, III piętro pokój nr 303. Przedmiot najmu: Lokal użytkowy o powierzchni 53,67 m 2 znajdujący się na I piętrze w budynku biurowym w miejscowości Orneta przy ul. Mickiewicza 3, powiecie lidzbarskim. Budynek w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną (miejską ) oraz posiada własną kotłownię olejową co zapewnia system centralnego ogrzewania. Przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu. Charakterystyka nieruchomości: Przedmiot najmu znajduje się na nieruchomości w Ornecie przy ul. Mickiewicza 3, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. wraz z posadowionymi na działce budynkiem. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1L/00024207/5 w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej. Jest zabudowana kilkoma budynkami, użytkowanymi przez jednostki Poczty Polskiej. Wynajmowane są również powierzchnie na działalność gospodarczą podmiotom zewnętrznym. Wywoławcza stawka czynszu netto: 20,00 zł/m 2 netto miesięcznie (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy) Niezależnie od czynszu najemca będzie zwracał wynajmującemu koszty z tytułu: dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków oraz centralnego ogrzewania. Okres wynajmu: 36 miesięcy Postąpienia: nie dotyczy Wadium: 3 961,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych). Miejsce i termin składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, 10-940 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19, III piętro, pok.303. w dniu 14 września 2016 r. do godz. 12:00.

7 Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest: 1.Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia: 14.09.2016 roku przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „PI Białystok – konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 53,67 m2 w miejscowości Orneta”. 2.Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem postępowania ofertowego, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach warunków bez zastrzeżeń, oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu. 3.Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu Oferty, na adres prowadzącego konkurs ofert. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 15 września 2016 r. o godz.12 15. Oferta powinna zawierać: Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 4.W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 5.Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 14 września 2016 r. do godziny 12 00 na adres prowadzącego konkurs ofert w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „PI Białystok – konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w Ornecie”. Informacje dodatkowe: Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. (w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025) w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.: 1.jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu, 2.jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium złożone przez innych uczestników postępowania których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu konkursu. Okres wiązania ofert wynosi 60 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia postępowania. Informacje na temat przedmiotu dzierżawy oraz termin jego oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz. 8:00 –14:00, po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym p. Arkadiuszem Wilk tel. 502-018-873 502 018 873. POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

8 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą.

9 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kontakt: Katarzyna Jezierska Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Adres: 10-940 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19 Telefon: (089) 522-73-96 E-mail: katarzyna.jezierska@poczta-polska.pl Arkadiusz Wilk administrator obiektu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: 10-940 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19 Telefon: 502-018-873 E-mail: arkadiusz.wilk@poczta-polska.pl


Pobierz ppt "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL UŻYTKOWY ORNETA UL. MICKIEWICZA 3 (gmina Orneta,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google