Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października."— Zapis prezentacji:

1 Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok

2 Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I-3010/56-18/07 z dnia 22 października 2007r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Uchwały Nr XLI/114/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2008 rok Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008r.

3 Główne założenia do budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%. Dochody realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, fundusze celowe, rachunki dochodów własnych jednostek planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją. Średni wzrost wynagrodzeń w wysokości do 10%. Wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc o 5% zakładany w 2008 roku przeciętny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, podstawę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, obowiązującą w 2007 roku – tj ,59 zł (w odniesieniu do nauczycieli, ZFŚS należy naliczyć według obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – 2.074,15 zł).

4 Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok

5 Budżet Powiatu Nakielskiego Dochody ,00 Wydatki ,00 Deficyt ,00

6

7 DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO DziałWyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 010Rolnictwo i łowiectwo50 100,00 0,00 020Leśnictwo ,00 0,00 600Transport i łączność350,00 0,00 700Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 710Działalność usługowa ,00 0,00 750Administracja publiczna ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0,00 758Różne rozliczenia ,00 0,00 801Oświata i wychowanie45 950,00 0,00 851Ochrona zdrowia ,00 0,00 852Pomoc społeczna ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 Razem , , ,00

8 DziałWyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 010Rolnictwo i łowiectwo50 000,00 0,00 020Leśnictwo ,00 0,00 600Transport i łączność , , ,00 700Gospodarka mieszkaniowa64 000,00 0,00 710Działalność usługowa ,00 0,00 750Administracja publiczna , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 757Obsługa długu publicznego ,00 0,00 758Różne rozliczenia , , ,00 801Oświata i wychowanie , , ,00 851Ochrona zdrowia ,00 0,00 852Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 926Kultura fizyczna i sport76 468,00 0,00 Razem , , ,00 WYDATKI POWIATU NAKIELSKIEGO

9 DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ L.p.WyszczególnieniePlanStruktura % 1.DOCHODY WŁASNE (a-f) ,0020,58% a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,0013,30% b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,000,19% c)Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych ,002,58% d)Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ,001,14% e)Pozostałe dochody własne ,003,37% 2.DOTACJE - ZADANIA ZLECONE ,0013,00% 3.DOTACJE - ZADANIA WŁASNE ,000,88% 4.DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ J.S.T ,000,76% 5.DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,001,60% 6.SUBWENCJE OGÓLNE (a-d) ,0063,17% a)Subwencja oświatowa ,0048,30% b)Subwencja wyrównawcza ,0013,04% c)Subwencja równoważąca ,001,83% DOCHODY OGÓŁEM (od 1 do 6) ,00100,00%

10

11 Wydatki ogółem ,00 Wydatki bieżące ,00 Bieżące ,00 Majątkowe ,00 Wynagrodzenia ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Pochodne od wynagrodzeń ,00 Dotacje ,00 Obsługa długu ,00 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 Świadczenia społeczne i stypendia ,00 Odpis na ZFŚS ,00 Pozostałe wydatki ,00

12 Planowane wydatki w poszczególnych jednostkach WyszczególnieniePlanowane wydatki Starostwo Powiatowe ,00 Oświata ,00 Zarząd Dróg Powiatowych ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dom Pomocy Społecznej ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 Razem ,00

13 Informacja o stanie zobowiązań i udzielonych poręczeniach Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu podjętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynoszą ,00 zł. Ogółem w roku 2007 z tytułu zaciągniętych pożyczek spłacono kwotę ,00 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą ,00 zł. Ogółem w roku 2007 z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono kwotę ,00 zł. Poręczenie do wysokości ,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią – do r. Poręczenie do wysokości ,00 zł dla Centrum Medycznego im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. w Szubinie – do r. Poręczenie do wysokości ,00 zł dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – do r.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google