Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października."— Zapis prezentacji:

1 Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok

2 Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października 2007 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I-3010/56-18/07 z dnia 22 października 2007r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Uchwały Nr XLI/114/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2008 rok Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008r.

3 Główne założenia do budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%. Dochody realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, fundusze celowe, rachunki dochodów własnych jednostek planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją. Średni wzrost wynagrodzeń w wysokości do 10%. Wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc o 5% zakładany w 2008 roku przeciętny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, podstawę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, obowiązującą w 2007 roku – tj. 2.145,59 zł (w odniesieniu do nauczycieli, ZFŚS należy naliczyć według obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – 2.074,15 zł).

4 Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok

5 Budżet Powiatu Nakielskiego Dochody 52 614 927,00 Wydatki 63 614 927,00 Deficyt 11 000 000,00

6

7 DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO DziałWyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 010Rolnictwo i łowiectwo50 100,00 0,00 020Leśnictwo155 500,00 0,00 600Transport i łączność350,00 0,00 700Gospodarka mieszkaniowa938 000,00338 000,00600 000,00 710Działalność usługowa389 600,00 0,00 750Administracja publiczna313 738,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 570 600,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 470 000,00 0,00 758Różne rozliczenia33 285 639,00 0,00 801Oświata i wychowanie45 950,00 0,00 851Ochrona zdrowia1 183 000,00 0,00 852Pomoc społeczna2 062 700,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 911 500,00 0,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza238 250,00 0,00 Razem52 614 927,0052 014 927,00600 000,00

8 DziałWyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 010Rolnictwo i łowiectwo50 000,00 0,00 020Leśnictwo190 500,00 0,00 600Transport i łączność3 416 100,001 836 100,001 580 000,00 700Gospodarka mieszkaniowa64 000,00 0,00 710Działalność usługowa389 500,00 0,00 750Administracja publiczna5 633 000,005 533 000,00100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 644 500,004 626 500,0018 000,00 757Obsługa długu publicznego1 370 239,00 0,00 758Różne rozliczenia645 000,00415 000,00230 000,00 801Oświata i wychowanie25 434 015,0021 467 015,003 967 000,00 851Ochrona zdrowia9 204 000,00 0,00 852Pomoc społeczna6 268 800,006 238 800,0030 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 083 800,001 933 800,00150 000,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza4 005 005,003 970 505,0034 500,00 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego140 000,00 0,00 926Kultura fizyczna i sport76 468,00 0,00 Razem63 614 927,0057 505 427,006 109 500,00 WYDATKI POWIATU NAKIELSKIEGO

9 DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ L.p.WyszczególnieniePlanStruktura % 1.DOCHODY WŁASNE (a-f)10 830 650,0020,58% a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 000 000,0013,30% b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,000,19% c)Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych1 360 000,002,58% d)Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego600 000,001,14% e)Pozostałe dochody własne1 770 650,003,37% 2.DOTACJE - ZADANIA ZLECONE6 838 700,0013,00% 3.DOTACJE - ZADANIA WŁASNE462 000,000,88% 4.DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ J.S.T.405 038,000,76% 5.DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH842 900,001,60% 6.SUBWENCJE OGÓLNE (a-d)33 235 639,0063,17% a)Subwencja oświatowa25 411 399,0048,30% b)Subwencja wyrównawcza6 862 655,0013,04% c)Subwencja równoważąca961 585,001,83% DOCHODY OGÓŁEM (od 1 do 6)52 614 927,00100,00%

10

11 Wydatki ogółem 63 614 927,00 Wydatki bieżące 57 505 427,00 Bieżące 57 505 427,00 Majątkowe 6 109 500,00 Wynagrodzenia 26 813 553,00 Wynagrodzenia bezosobowe 266 050,00 Pochodne od wynagrodzeń 5 602 707,00 Dotacje 3 235 000,00 Obsługa długu 1 000 000,00 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 370 239,00 Świadczenia społeczne i stypendia 2 823 507,00 Odpis na ZFŚS 1 212 718,00 Pozostałe wydatki 16 181 653,00

12 Planowane wydatki w poszczególnych jednostkach WyszczególnieniePlanowane wydatki Starostwo Powiatowe 17 601 207,00 Oświata 29 439 020,00 Zarząd Dróg Powiatowych 3 336 100,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 366 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4 570 000,00 Dom Pomocy Społecznej 1 876 200,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4 637 200,00 Powiatowy Urząd Pracy 1 789 200,00 Razem63 614 927,00

13 Informacja o stanie zobowiązań i udzielonych poręczeniach Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu podjętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynoszą 1.282.935,00 zł. Ogółem w roku 2007 z tytułu zaciągniętych pożyczek spłacono kwotę 398.452,00 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 10.440.139,00 zł. Ogółem w roku 2007 z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono kwotę 1.429.214,00 zł. Poręczenie do wysokości 2.400.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią – do 30.06.2017 r. Poręczenie do wysokości 750.000,00 zł dla Centrum Medycznego im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. w Szubinie – do 31.12.2014 r. Poręczenie do wysokości 85.937,00 zł dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – do 30.09.2008 r.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google