Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy."— Zapis prezentacji:

1

2 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy

3 Łącznie zarejestrowanych: 4070 organizacji, z czego 3540 w bazie GUS 530 stowarzyszeń zwykłych w rejestrach nadzorowanych przez PMP Poznańskie organizacje w liczbach

4 Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Maria Remiezowicz Ewa Bąk Piotr Szczepanowski Robert Kaźmierczak Czterech przedstawicieli Rady Miasta Poznania Joanna Frankiewicz Jakub Jędrzejewski Juliusz Kubel Michał Tomczak Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych Anna Wachowska-Kucharska Marcin Halicki Lidia Węsierska-Hyc Justyna Kalina Ochędzan Mariusz Polarczyk Jarosław Rura Robert Werle Paweł Mordal (zastąpił Marcina Maćkiewicza) powołana zarządzeniem z dnia 22 listopada 2011 roku kadencja – 2 lata z planowanych 10 posiedzeń odbyło się 8 w 2013 r. Rada wydała 8 opinii Kadencja Rady zakończyła się 21 listopada 2013 roku 22 października 2013 w Sali Błękitnej UMP odbyły się wybory do Rady IV kadencji

5 Komisje dialogu obywatelskiego

6 Realizacja zadań z wykorzystaniem form finansowych Środki na realizację zadań we współpracy organizacjami pozarządowymi w 2013 roku Łącznie: zł Dotacje ,11 zł Otwarte konkursy ofert ,85 zł w tym ,00 zł w wyniku głosowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego* Małe granty ,26 zł Inicjatywa lokalna ,73 zł Estrada Poznańska ,00 zł Miejski Konserwator Zabytków ,00 zł Centrum Warte Poznania ,00 zł

7 Dotacje 2013 pozostałe ,15 zł 18,86% stowarzyszenia ,17 zł 72,20 % powierzanie* ,04 zł 47,70% najniższa 497,26 zł jednoroczne ,11 zł 49,80% konkursy ofert zł 98,49% CZAS TRWANIA UMOWY WYSOKOŚĆ DOTACJI FORMA PRAWNA ORGANIZACJI FORMA ZLECONEGO ZADANIA TRYB DOTACJI wspieranie ,07 zł 52,30 % małe granty ,26 zł 1,51% Dotacje ,11 zł średnia ,00 zł fundacje ,79 zł 8,94% najwyższa ,00 zł wieloletnie ,00 zł 50,20 %

8 Dotacje – podział na wydziały Lp.Wydział/ Biuro Kwota wnioskowana Kwota przyznana Wykonanie dotacji 1Biuro Koordynacji Projektów24 000,00 zł15 000,00 zł14 472,59 zł 2Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów7 000,00 zł0,00 zł 3Biuro Prezydenta10 000,00 zł0,00 zł 4 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa ,00 zł95 070,00 zł94 534,00 zł 5Wydział Kultury i Dziedzictwa ,38 zł ,00 zł ,55 zł 6Wydział Ochrony Środowiska ,60 zł ,00 zł ,86 zł 7Wydział Oświaty ,41 zł ,80 zł ,23 zł 8Wydział Sportu ,85 zł ,00 zł ,72 zł 9Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ,25 zł ,00 zł ,16 zł SUMA ,49 zł ,80 zł ,11 zł

9 Dotacje - obszary Lp.Nazwa obszaru Kwota zapisana w RPW na 2013 Kwota przyznana Wykonanie dotacji 1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ,00 zł ,00 zł ,55 zł 2Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej ,00 zł ,00 zł ,20 zł 3Ochrona i promocja zdrowia ,00 zł ,00 zł 4Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ,00 zł ,00 zł 5Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ,00 zł ,00 zł ,58 zł 6 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ,00 zł95 070,00 zł94 534,00 zł 7 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ,00 zł15 000,00 zł14 472,59 zł 8 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie ,00 zł ,80 zł ,23 zł 9 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł ,55 zł 10Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ,00 zł ,00 zł ,35 zł 11 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego ,00 zł ,86 zł 12Turystyka i krajoznawstwo ,00 zł ,00 zł ,48 zł 13Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów7 000,00 zł0,00 zł 14 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ,00 zł ,00 zł ,72 zł SUMA ,00 zł ,80 zł ,11 zł

10 OTWARTE KONKURSY OFERT 27 konkursów na 82 zadania miasta 940 ofert złożonych przez 412 podmiotów 579 dotacji przyznanych 312 podmiotom

11 OTWARTE KONKURSY OFERT Złożone oferty - wydziały Lp.Wydział/Biuroofertydotacjeformalna brak środków negatywna rezygn oferenta inne 1 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Wydział Kultury i Dziedzictwa Wydział Ochrony Środowiska Wydział Oświaty Wydział Sportu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych SUMA Wartość procentowa100,0061,608,8317,989,571,490,53

12 OTWARTE KONKURSY OFERT Złożone oferty - obszary Lp.Nazwa obszaruofertydotacjeformalna brak środków negatywna rezygn. oferenta inne 1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Ochrona i promocja zdrowia Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Turystyka i krajoznawstwo Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym SUMA

13 MAŁE GRANTY 212 ofert złożonych przez 145 podmiotów 145 dotacji przyznanych 113 podmiotom Średnia wysokość dotacji: 5.406,48 zł RokZłożonych ofertPrzyznanych grantówŁączna kwota ,80 zł ,00 zł ,14 zł ,26 zł

14 MAŁE GRANTY 2013 Złożone oferty - wydziały LpWydział/Biuro oferty złożone mały grant formalna brak środków brak celowości 1Biuro Koordynacji Projektów Biuro Prezydenta Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Wydział Kultury i Dziedzictwa Wydział Ochrony Środowiska Wydział Oświaty Wydział Sportu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych SUMA Wartość procentowa10068,396,13 17,92

15 MAŁE GRANTY 2013 Złożone oferty - obszary LpNazwa obszaru oferty złożone mały grant formalna brak środków brak celowośc i 1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Ochrona i promocja zdrowia Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Turystyka i krajoznawstwo Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym SUMA

16 Dotacje w latach

17 Komisje konkursowe w 2013 roku LpWydziałObszar Liczba komisji konkursowych Liczba przedst. organizacji pozarządowych Liczba przedst. Prezydenta Miasta 1 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Wydział Kultury i Dziedzictwa Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wydział Ochrony Środowiska Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 122 4Wydział Oświaty Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 123 5Wydział Sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 643 Turystyka i krajoznawstwo Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 6 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Ochrona i promocja zdrowia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym SUMA323526

18 Inicjatywa lokalna Inicjatywa lokalna realizowana jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W jej ramach, mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. W 2013 roku z 30 zgłoszonych wniosków do realizacji zakwalifikowane zostało 25 projektów na łączną kwotę ,84 zł, z czego wkład finansowy Miasta wyniósł ,73 zł (74,61%), a środki ludności ,11 zł (25,39% ).

19 Patronaty Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Poznania przyznawany jest przedsięwzięciom i inicjatywom wartościowym społecznie i istotnym dla rozwoju i promocji Miasta Poznania. Łącznie, w latach projektom realizowanym przez organizacje pozarządowe wsparcie w postaci patronatu udzielane było 591 razy. W 2013 roku patronat został przyznany 153 razy.

20 Lokale udostępniane organizacjom pozarządowym 1Łą czna liczba podmiot ó w korzystaj ą cych z lokali 98 2Liczba umów zawartych w 2013 roku18 3Liczba umów zawartych w latach poprzednich i obowią zuj ą cych w 2013 roku 127 4Liczba wygasł ych, zerwanych lub rozwi ą zanych um ó w w 2013 roku 7 5Liczba podmiotów korzystają cych z lokali bezumownie 4 6Liczba podmiotów, które uzyskał y lokal w trybie bezprzetargowym 96 7Liczba podmiotów, które uzyskał y lokal w trybie przetargowym0 8Liczba podmiotów korzystają cych z lokali na czas nieoznaczony 80 9Liczba podmiotów korzystają cych z lokali na czas oznaczony 18 10Liczba organizacji korzystają cych z lokali na zasadzie u ż yczenia 10 11Liczba organizacji korzystają cych z lokali na zasadzie wynajmu Stosunek procentowy liczby lokali udostę pnianych organizacjom pozarz ą dowym do og ó lnej liczby lokali miejskich 9%

21 Projekty Partnerskie W 2013 roku Miasto Poznań realizowało pięć projektów, w których partnerami były organizacje pozarządowe. W czterech przypadkach Miasto Poznań było liderem projektu, a ze strony pozarządowej zaangażowanych było 11 podmiotów.

22 Integracja i promocja III sektora IV Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych, Centrum Bukowska, Poznański Wolontariusz Roku, Akcja 1% dla Poznania

23 Wnioski mała liczba dokumentów opiniowanych przez organizacje pozarządowe malejący udział organizacji pozarządowych w pracach komisji dialogu obywatelskiego i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego brak weryfikacji liczby aktywnych organizacji pozarządowych wzrost liczby złożonych ofert i przyznanych dotacji w trybie „małych grantów” spadek liczby ofert odrzuconych ze względów formalnych mniejsza liczba ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert przy porównywalnej liczbie umów

24 Rekomendacje cz. 1 Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych zwiększenie liczby organizacji pozarządowych biorących udział w przygotowywaniu i konsultowaniu projektów aktów prawnych zwiększenie liczby projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji organizacjom pozarządowym dostosowywanie form konsultacji do potrzeb organizacji pozarządowych dokonanie ewaluacji funkcjonowania komisji dialogu obywatelskiego oraz wprowadzenie zmian usprawniających ich funkcjonowanie nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy komisjami dialogu obywatelskiego a Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego zwiększenie zaangażowania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowanie polityk publicznych na terenie Poznania kontynuowanie i rozwijanie polityki informacyjnej skierowanej do organizacji pozarządowych

25 Rekomendacje cz. 2 Płaszczyzna 2 – Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych pozyskanie większej liczby kandydatów spośród organizacji pozarządowych posiadających odpowiednie kwalifikacje do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert informowanie o możliwości otrzymania dotacji w trybie „małych grantów” zwiększenie liczby umów wieloletnich na realizację zadań, które co roku wykonywane są według tego samego schematu ogłaszanie otwartych konkursów ofert z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację zadań publicznych dalsze upraszczanie procedur zlecania zadań publicznych

26 Rekomendacje cz. 3 Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności dokonanie wzajemnej oceny relacji współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi kontynuacja działalności Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu prowadzenie działań mających na celu dalszą poprawę jakości pracy organizacji pozarządowych i urzędu

27


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google