Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

2 Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku WyszczególnieniePlan naWykonanie % wykon. kol.4/kol.3 % wykon. kol.4/kol dochody ogółem , ,9697,63108,37 dochody bieżące , ,4597,53 dochody majątkowe , ,5197,82137,34 wydatki ogółem , ,3794,72106,11 wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji) , ,6894,6898,05 wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje , ,7076,9327,63 wydatki majątkowe , ,9995,20128,43 deficyt budżetowy ,00xxx nadwyżka budżetowa xx ,59xx

3 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku (wg przeznaczenia)

4 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia

5 Wyszczególnienie Dochody LpPlan na r. Struktura % Plan na r. Struktura % Wykonanie w 2015 r. Struktura % Wykonanie % Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ ,004, ,003, ,093,88100,78 2Udziały w podatkach dochodowych ,0026, ,0023, ,2124,4299, od osób fizycznych ,006, ,005, ,005,76100, od osób prawnych ,0020, ,0018, ,2118,6699,58 3Subwencja ogólna ,0020, ,0017, ,00 18,17 100, część oświatowa ,006, ,006, ,006,28100, część wyrównawcza ,008, ,007, ,007,97100, część regionalna ,004, ,003, ,003,92100,00 4Dotacje celowe z budżetu państwa ,008, ,2712, ,1311,9093,97 5Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego ,000, ,000, ,950,72100,20 6Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł ,000, ,000, ,760,6899,71 7Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych ,0039, ,0040, ,8240,2396,03 OGÓŁEM ,00100, ,27100, ,96100,0097,63

6 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

7 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienie Plan na struktura % Plan na struktura % Wykonanie w 2015 struktura % wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo ,006, ,007, ,087,3795,63 050Rybołówstwo i rybactwo ,000, ,000, ,200,1094,24 150Przetwórstwo przemysłowe ,003, ,005, ,265,2396,21 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,000, ,000, ,960,02100,00 500Handel ,000, ,000, ,000,0390,95 600Transport i łączność ,0029, ,0028, ,4628,9495,92 630Turystyka ,000, ,000, ,770,3596,88 700Gospodarka mieszkaniowa ,000, ,000, ,190,0356,13 710Działalność usługowa ,000, ,000, ,340,7198,58 720Informatyka ,0014, ,0010, ,5910,4695,64 750Administracja publiczna ,0012, ,0010, ,8510,3694,52 752Obrona narodowa2 000,000, ,000, ,000,00100,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,000, ,000, ,410,0199,98 757Obsługa długu publicznego ,002, ,000, ,700,7776,93

8 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienie Plan na struktura % Plan na struktura % Wykonanie w 2015 struktura % wykonanie % Różne rozliczenia ,001, ,000,590, i 854Oświata i Edukacja ,009, ,278, ,478,4297,99 z tego: 801Oświata i wychowanie ,006, ,275, ,455,8998,14 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,002, ,002, ,022,5397,62 803Szkolnictwo wyższe ,000, ,000, ,610,0798,16 851Ochrona zdrowia ,001, ,0010, ,849,8689,93 852Pomoc społeczna ,000, ,001, ,241,0296,38 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,003, ,003, ,993,5493,88 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,001, ,001, ,671,1892,56 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,009, ,008, ,319,2898,60 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,000, ,001, ,861,0597,38 926Kultura fizyczna ,00 1, ,00 1, ,57 1,2099,35 Ogółem ,00100, ,27100, ,37100,0094,72

9 PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg przeznaczenia) *- w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych **- w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych Lp.Wyszczególnienie Plan na struktura % Plan na struktura % Wykonanie w 2015 struktura % Wydatki majątkowe ,0033, ,0040, ,9940, wydatki inwestycyjne* ,0032, ,0037, ,9937, inwestycje finansowe ,000, ,002, ,002,46 2Wydatki na zadania remontowe ,001, ,001, ,532, odnowa urządzeń melioracyjnych ,000, ,001, ,231, remont dróg i infrastruktury towarzyszącej ,000, ,000, ,680, w jednostkach organizacyjnych** ,000, ,000, ,620,14 3Wydatki bieżące ,0065, ,2757, ,8557,46 OGÓŁEM ,00100, ,27100, ,37100,00

10 WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienieWydatki ogółem w tym: %wydatki bieżące w tym:wydatki majątkowe w tym: %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania % %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania % Rolnictwo i łowiectwo ,087, ,245, ,885, ,365, ,8410, ,845, ,0026,65 050Rybołówstwo i rybactwo ,200, ,200, ,810, ,390,010,00 150Przetwórstwo przemysłowe ,265, ,862, ,5013, ,360, ,408, ,4010, ,004,40 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,960,020, ,960, ,960, ,000,00 500Handel ,000, ,000, ,000,229,000,00 600Transport i łączność ,4628, ,3031, ,380, ,9239, ,1625, ,2624, ,9027,06 630Turystyka ,770, ,800, ,121, ,680, ,970, ,970,380,00 700Gospodarka mieszkaniowa ,190, ,190,040, ,190, ,000,010, ,000,04 710Działalność usługowa ,340, ,000, ,940, ,060, ,340, ,760, ,580,32 720Informatyka ,5910, ,901, ,797, ,110, ,6923, ,8931, ,800,97 750Administracja publiczna ,8510, ,0217, ,4442, ,5810, ,830, ,600, ,230,31 752Obrona narodowa2 000,000, ,000, ,000,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,410, ,410,020, ,410,030,00

11 WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienieWydatki ogółem w tym: %wydatki bieżące w tym:wydatki majątkowe w tym: %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania % Obsługa długu publicznego ,700, ,701,300, ,701,650, i 854 Oświata i Edukacja ,478, ,2113, ,880, ,3317, ,260,770, ,262,92 z tego: 801Oświata i wychowanie ,455, ,459, ,880, ,5712,410,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,022, ,763,720, ,764, ,260,770, ,262,92 803Szkolnictwo wyższe ,610,070, ,610,170, ,610,65 851Ochrona zdrowia ,849, ,291,170, ,291, ,5522, ,5918, ,9633,35 852Pomoc społeczna ,241, ,841, ,881, ,961, ,400, ,400,02 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,993, ,185, ,8517, ,332, ,810, ,860, ,951,29 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,671, ,001, ,983, ,020, ,670, ,270, ,400,44 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,319, ,9213, ,273, ,6516, ,393, ,923, ,471,33 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,861, ,171, ,471, ,701, ,690, ,121, ,570,24 926Kultura fizyczna ,571, ,150, ,560, ,590, ,421, ,512, ,910,01 Ogółem , , , , , , ,04100

12 WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków)

13 PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU

14 WYDATKI PONIESIONE W LATACH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ (wg źródeł finansowania) WyszczególnienieWydatki łączne (w mln zł) struktura % 123 Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne ,48 Środki z Budżetu Państwa1005,97 Środki własne województwa33820,18 Inne środki publiczne (fundusze celowe, j.s.t.)231,37 OGÓŁEM ,00

15 WYDATKI PONIESIONE W LATACH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WyszczególnienieWydatki łączne (w mln zł) struktra % 123 RPO WKP ,91 POKL25114,98 PROW17510,45 IZ (inne projekty)1458,66 OGÓŁEM ,00

16 WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2015 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

17 ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

18 ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

19 Licznik – zadłużenie na r. na 1-go mieszkańca w złotych Mianownik – spadek/przyrost w porównaniu do w złotych

20 ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW NA DZIEŃ R. W STOSUNKU DO DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW PIT I CIT W 2015 R. Licznik – stosunek zadłużenia do dochodów podatkowych w % Mianownik – zadłużenie na 31.XII.2015 r w mln zł.

21 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

22 SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

23 SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY

24 SYTUACJA FINANASOWA WORD-ów

25 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

26 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów ,37 zł ŁĄCZNY BILNAS WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów ,06 zł ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zysk netto ,71 zł ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Stan funduszu na r ,23 zł

27 INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA DZIEŃ ROKU

28

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google