Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na II semestr * zalecenia. * Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu uczniowi, sukcesów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na II semestr * zalecenia. * Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu uczniowi, sukcesów."— Zapis prezentacji:

1 Na II semestr * zalecenia

2 * Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu uczniowi, sukcesów na miarę możliwości i potrzeb. * Monitorować i omawiać na bieżąco w zespołach klasowych oraz z rodzicami frekwencję na zajęciach dodatkowych. * Modyfikować rodzaj zajęć oraz terminy realizacji zajęć dodatkowych do potrzeb bieżących uczniów nie zapominając o aktualizacji na gazetkach szkolnych i tablicy ogłoszeń, wykorzystać do tego tablice ogłoszeń na Librusie * Opracować na podstawie wyników ewaluacji „System Wspierania Uczniów w Szkole Podstawowej nr 40 im. L. Kruczkowskiego”- p. M. Bartłomiejczyk, p. J. Makowska

3 * Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu uczniowi, sukcesów na miarę możliwości i potrzeb. * Doskonalić OK na zajęciach lekcyjnych zgodnie z zaleceniami po obserwacyjnymi. * Przeprowadzić szkolenie z zakresu prawidłowej diagnozy potrzeb uczniów. * Przeprowadzić lekcje z zastosowaniem koleżeńskiej obserwacji w każdym zespole przedmiotowym * Realizować podstawę programowa poza ławka szkolna * klasy II zaplanują wyjście do teatru * Pozostali - przeprowadzenie przynajmniej 2 lekcji poza salą lekcyjną

4 * Dostosowywanie na etapie planowania oraz modyfikowanie, w trakcie realizacji, procesu edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki systematycznie prowadzonych przez nauczycieli * W celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzystywać portal edukacyjny Librus- zwłaszcza na lekcjach otwartych i obserwowanych. * W celu samokształcenia w zespołach klasowych przygotowywać lekcje otwarte dla nauczycieli z dobrze opracowanym arkuszem obserwacji koleżeńskiej. * Zintensyfikować prace w chmurze w zespołach przedmiotowych, tak aby każdy zespół przygotował dobrą lekcje zgodną z praktyka rozwijania lekcji * Dokonać analizy pomiaru dydaktycznego z poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VI uwzględniając w nim zadania na szóstkę

5 * Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa * Dokonać realizacji programu przeciwdziałania narkomanii M. Tytko, B. Ścibura * Na bieżąco odnotowywać uwagi o zachowaniu uczniów na zajęciach szkolnych w dzienniku wychowawcy przez wszystkich uczących w danej klasie zarówno te negatywne jak i szczególnie pozytywne

6 * Upowszechnienie czytelnictwa uczniów * Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych zgodnie z planem * Zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej poprzez ciekawe lekcje biblioteczne, wystawy

7 * Kontrole: * Zwrócić uwagę na realizację tematyki prozdrowotnej w ramach zajęć wychowania fizycznego, dokonać analizy frekwencji i efektywności fizycznej uczniów klas IV pod katem istnienia klas profilowanych * Dostosowując sposoby pracy do możliwości ucznia różnicować nie tyko trudność zadania, ale również tempo wykonania. Pamiętać o zadaniach dla uczniów zdolnych ich nie ma być więcej one maja być trudniejsze

8 * kontrola * W trybie natychmiastowym ( u uczniów przyjętych w trakcie trwania semestru) uzupełnić brakujące w dzienniku wychowawcy na stronach: - str.11-zgoda na przetwarzanie danych osobowych,- str.15- potwierdzenie rodziców o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi. * Sytuacje dotyczące problemów wychowawczych należy opisywać (szczegółowo) w dzienniku wychowawcy i żądać podpisu rodzica kiedy informujemy go o zajściu. * W trybie natychmiastowym uzupełnić brakujące wpisy w e-dzienniku. Informacje o brakach lub zaniedbaniach w dokonywaniu wpisów w e-dzienniku przekazał wicedyr. J.Sierocki * Każdy nauczyciel jest zobowiązany realizować zadania związane z monitorowaniem PP, do realizacji PP w sposób nowatorski z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz uwzględnienia indywidualizacji w procesie edukacji. *

9 * kontrola * 7.Wszyscy nauczyciele muszą przestrzegać przeznaczonego na pełnienie dyżuru czasu – punktualność rozpoczynania i zakończenia dyżuru- szczególnie newralgicznym miejscem jest korytarz przy stołówce szkolnej w czasie przerw o 12.30 i 13.30(pora obiadu) oraz korytarz I p. w godz. 12.30-12.55(długa przerwa)-gdzie często brak właściwego nadzoru wychowawców klas II-III nad wypuszczonymi na przerwę dziećmi. Czujność nauczycieli dyżurujących i wychowawców w tym czasie i w tych miejscach musi być wyostrzona. * 8.Wychowawcy zobowiązani są do zwiększenia dyscypliny u uczniów w zakresie przestrzegania porządku w szatni szkolnej. ( obuwie zmienne po zakończonych zajęciach powinno być w worku aby umożliwić sprawne sprzątanie szatni) *

10 * Obserwacje: * Na początku zajęć starajmy się kierować do uczniów pytanie na temat zrozumienia celu, jego ważności * Zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć cel lekcji * Zapytani uczniowie sygnalizują umówionym gestem o zrozumieniu celu * Konstruując lekcję nie zapominajmy o treściach, na których się opieramy treści te zawiera praca domowa lub ćwiczenie wstępne * sprawdzenie pracy domowej może być rozpoczęciem realizacji nowego tematu * rozmowa wstępna może nawiązywać do treści już znanych uczniom * Formułujmy kryteria do stawianego celu lekcji. * Cel to miejsce do którego chcemy poprowadzić ucznia aby wzbogać go o nowe umiejętności lub wiedzę; kryteria to kroki za pomocą których realizujemy dojście do celu, to kolejne zadania do wykonania bardzo konkretne i sprawdzalne za pomocą oceny koleżeńskiej, samooceny, porównania do wzoru, odpytania itp. * Podsumowując lekcję odwołajmy się do celu.

11 * Obserwacje: * Korzystajmy z możliwości prezentacji multimedialnej, pokazu stron internetowych * wychowawcy potrzebują wsparcia innych nauczycieli podczas dni otwartych i innych imprez w celu dyscyplinowania klas wskazywać po dwie osoby do opieki nad klasą biorąc pod uwagę skandaliczne zachowanie niektórych uczniów podczas poczęstunku klasowego * Nie organizować imprez jednocześnie dla dwóch poziomów, dbać o nagłośnianie imprezy * Festiwal piosenki turystycznej zostawić dla klas IV- V) a w klasach I-III organizować złotą nutkę

12 * doskonalenie W obszarze samodoskonalenia zwrócić większą uwagę na doskonalenie warsztatu pracy podczas spotkaniach zespołów nauczycielskich poprzez: * Lekcje otwarte * warsztaty z opracowaniem doskonałej lekcji * prezentacja związaną z nowoczesnymi technologiami w nauczaniu * diagnoza i analiza poziomu kształcenia


Pobierz ppt "Na II semestr * zalecenia. * Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu uczniowi, sukcesów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google