Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach- Bramurze w 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach- Bramurze w 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach- Bramurze w 2010 roku.

2 Tytuł projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura Priorytet VII -Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

3 Okres realizacji projektu: Od 01.06.2010 do 31.12.2010

4 Obszar realizacji projektu: Gmina Płoniawy - Bramura

5 Wartość projektu otrzymane środki- 106 505,00 zł wkład własny gminy - 12 495,00 zł całkowita wartość projektu -119 000,00 zł.

6 Cel projektu: Celem ogólnym projektu było: Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

7 Cele szczegółowe: ● zwiększenie kwalifikacji zawodowych, ● zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy, ● zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły i możliwości, ● poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8 Uczestnicy projektu: ● Osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, ● Zamieszkujące na terenie gminy Płoniawy – Bramura, ● Będące w przedziale wiekowym 25 – 60 lat, ● Posiadające niskie wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie), ● Posiadające status osoby bezrobotnej.

9 Działania w projekcie: ● Zadanie 1. Aktywna integracja. W ramach zadania aktywna integracja zostało zawartych 14 kontraktów socjalnych obejmujących działania z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji min.: zawodowa, edukacyjna, społeczna, zdrowotna.

10 Instrumenty aktywizacji społecznej: ➢ Warsztaty psychologiczno – aktywizujące dla 14 osób, prowadzone przez psychologa, które obejmowały tematykę: - zasady komunikacji interpersonalnej (werbalna i niewerbalna), - terminy zachowań asertywnych, - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, - stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, - instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających interwencji.

11 Na warsztaty psychologiczno – aktywizujące przeznaczono 54 godz. w tym po 1 godz. na spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem projektu. ● c.d

12 Instrumenty aktywizacji zawodowej: ● Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 14 osób prowadzone przez doradcę zawodowego obejmujące tematykę: - aktywne metody poszukiwania pracy, - sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, - autoprezentacja, - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, - alternatywne formy zatrudnienia, - prawa i obowiązki pracownika, - typy umów o prace.

13 Na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przeznaczono 46 godz.

14 Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: ● Kursy zawodowe: - kucharz małej gastronomii dla 10 osób : 140 godz. w tym 90 godz. praktycznych i 50 godz. teorii. - catering i organizacja imprez okolicznościowych: 64 godz. w tym 10 godz. teorii i 54 godz. zajęć praktycznych. - prawo jazdy kat. B dla 4 osób: 60 godz. w tym 30 godz. praktyki i 30 godz. teorii.

15 Instrument aktywizacji zdrowotnej: Objęto badaniem lekarskim 14 osób przez lekarza medycyny pracy w celu sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

16 Zadanie 2.Praca socjalna ● Podpisano 14 kontraktów socjalnych, które zostały przeprowadzone przez dwóch pracowników socjalnych OPS. Zadaniem ich było upowszechnianie aktywnej integracji, realizacji zadań w ramach kontraktu i świadczenia pracy socjalnej oraz wzmocnienie uczestników objętych projektem w odzyskaniu zdolności życia w społeczeństwie i pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

17 Z adanie 3. Wsparcie dochodowe ● W ramach kontraktu socjalnego uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych, które miały na celu umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowiło wkład własny w projekt.

18 Zadanie 4. Zarządzanie projektem ● Za realizację projektu odpowiadał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, który osobiście koordynował działania w ramach projektu. Zarządzanie projektem było efektywne ze względu na fakt, iż było oparte o strukturę OPS – u. Całość zadań była realizowana w oparciu o zasoby kadrowe jednostki.

19 Rezultaty i Produkty ● Rezultaty projektu były badane i monitorowane na podstawie analiz dokumentów projektu, raportów, ankiet badających poziom zadowolenia i wzrost wiedzy uczestników, opinii wydanej przez doradcę zawodowego i psychologa.

20 Rezultaty twarde ● Rezultatami twardymi w odniesieniu do planowanych działań były: - 14 osób zakończyło udział w projekcie, - 14 osób objęto narzędziem w postaci kontraktu socjalnego, - 14 osób otrzymało wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, - otrzymanie przez 14 osób zaświadczeń, certyfikatów o ukończeniu szkolenia, - 10 osób ukończyło szkolenie – kucharz małej gastronomi, catering i organizacja imprez okolicznościowych, - 4 osoby ukończyły kurs prawo jazdy kat. B.

21 Rezultaty miękkie ● Rezultaty miękkie są to trwałe zmiany jakie nastąpiły w postawach,zachowaniach i umiejętnościach uczestników projektu. -nabycie umiejętności praktycznych (umiejętność wypełniania formularzy, sporządzania dokumentu CV), - nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, - nabycie umiejętności komunikacyjnych, - wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości.

22 c.d Rezultaty miękkie są dowodem na pozytywne zmiany uczestników projektu, którzy zdobyli nową wiedzę, nowe umiejętności oraz wzbogacili swój potencjał zawodowy.

23 Produkty: ● 54 godz. - warsztaty psychologiczno – aktywizujące, ● 46 godz. - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, ● 140 godz. - kurs zawodowy w zakresie “kucharz małej gastronomi”, ● 64 godz. - kurs zawodowy w zakresie “catering i organizacja imprez okolicznościowych”, ● 60 godz. - kurs zawodowy “prawo jazdy kat. B”

24 Promocja projektu ● Przez cały czas trwania projektu prowadzono promocje projektu. W promocji wykorzystano materiały promujące takie jak: - ulotki, - gadżety, - długopisy, - notesy (logo EFS), - zdjęcia i informacje z poszczególnych etapów zajęć umieszczone w gablocie na zewnątrz i wewnątrz budynku, - informacje w prasie o realizacji projektu, - informacja na stronie internetowej Urzędu Gminy o etapach realizacji projektu, - konferencja informacyjna.

25 Zespół projektu ● Sprawną realizację projektu zapewnił zespół projektu powołany Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Kadra realizująca projekt: - Koordynator projektu - Asystent projektu - Księgowa projektu - Pracownik socjalny - Specjalista pracy socjalnej.

26 Projekt w ocenie uczestników ● Przeprowadzone badania ankietowe wśród uczestników dotyczące oceny projektu pod względem organizacyjnym, oceny atmosfery zajęć, warunków szkolenia, poziomu zadowolenia z poszczególnych zajęć, otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz przydatności zdobytej wiedzy. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że uczestnicy projektu “Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy – Bramura” wysoko ocenili sam projekt i jego organizację.

27 Firma realizująca szkolenia ● Pracownia Rozwoju “INKUBATOR” ● 06-500 Mława ul.Stary Rynek 5 ● Ośrodek Szkolenia Kierowców”Nowa Szkoła Jazdy” oddział w Makowie Maz. ul.1 Maja 8

28 Zakończenie Mamy nadzieje, że efekty wspólnego wysiłku będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin. Elementy udzielonego wsparcia tj. poradnictwo zawodowe doradcy zawodowego, warsztaty psychologiczne ukierunkowane na podniesienie samooceny uczestników projektu i zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszące poziom ich zdolności do zatrudnienia powinny dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także umożliwić uzyskanie pracy.

29 c.d Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 Dziękuję za uwagę Koordynator Projektu Jadwiga Krukowska Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach – Bramura tel. (29) 7178961 e-mail: ops@ploniawy-bramura.plops@ploniawy-bramura.pl

31 Projekt w obiektywie Kurs:prawo jazdy Kat.B

32 Uczestnicy kursu

33 c.d

34

35 kurs:kucharz małej gastronomii

36 c.d

37

38 cd.

39 c.d

40 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty psychologiczno -aktywizujące.

41 c.d

42 Catering i organizacja imprez okolicznościowych

43 c.d

44

45

46

47

48

49


Pobierz ppt "Prezentacja projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach- Bramurze w 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google