Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie aktywności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Wadoviana 15 września 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie aktywności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Wadoviana 15 września 2009."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie aktywności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Wadoviana 15 września 2009

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Ponad 56 proc. ludności 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) mieszka na obszarach wiejskich, które stanowią 91 proc. jej terytorium

3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE, wynikająca z strategii Lizbońskiej, oraz polityki zrównoważonego rozwoju przyjętej na szczycie w Göteborgu Okres programowania

4 Osie wsparcia Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej OŚ 4 LEADER – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

5 Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” Powołanie i organizacja Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Akceptacja LSR, oraz przyznanie środków na jej realizację

6 Podział środków w ramach LSR PoddziałaniaKwota % wartość w całej puli środków Średnia wartość dotacji Minimalna liczba operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zł12,77% zł14 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst w zł10,94% zł6 Odnowa i rozwój wsi zł62,61% ,66 zł18 Małe projekty zł13,68% zł30 RAZEM zł100,00% ,66 zł68

7 Procedura oceny i wyboru operacji

8

9

10 Ocena operacji Zgodność z celami LSR – ocena logiczna Zgodność z kryteriami wyboru – ocena punktowa Gdzie w dokumentacji odnaleźć cele i kryteria

11 CELE OGÓLNE

12

13 Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru Lokalne kryteria wyboru operacji – Kryteria ogólne – Kryteria szczegółowe

14 Nazwa kryteriumOpis kryteriumWagaPunktacja Kryteria ogólne Stopień przygotowania Preferuje operacje gotowe do realizacji projekt na etapie wstępnych koncepcji, analiz 1 - projekt posiada część dokumentacji oraz wymaganych pozwoleń i uzgodnień do realizacji, 2 - projekt posiada pełną dokumentację wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami – projekt gotowy do realizacji Doświadczenie Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie brak doświadczenia w dziedzinie, której dotyczy projekt, 1 – Beneficjent brał udział w co najmniej jednym projekcie, którego zakres jest zbieżny do wnioskowanego projektu, 2 - Beneficjent brał udział w co najmniej trzech projektach, których zakres jest zbieżny do wnioskowanego projektu Innowacyjność Preferuje projekty oryginalne w skali lokalnej, niepraktykowane dotąd rozwiązania, lub ciekawy sposób wykorzystania lokalnych zasobów brak innowacyjności projektu, 2 - innowacyjny charakter projektu Stopień wykorzystania lokalnych zasobów Preferuje projekty bazujące i promujące lokalne zasoby: historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi nie wykorzystuje lokalnych zasobów, 1 - bazuje na lokalnych zasobach, 2 - bazuje i promuje lokalne zasoby Zabezpieczenie wkładu własnego Preferuje wnioskodawców posiadających zabezpieczenie wkładu własnego wnioskodawca nie posiada zabezpieczenia wkładu własnego, 2 - Wnioskodawca posiada zabezpieczony wkład własny Status członka lub partnera LGD Preferuje wnioskodawców aktywnych lokalnie wnioskodawca nie jest członkiem lub partnerem LGD, 2 - wnioskodawca jest członkiem lub partnerem LGD Maksymalna liczba punktów – 24

15 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Operacja w obszarze agroturystyki Preferuje projekty mające wpływ na rozwój lub powstanie obiektów agroturystyki nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w obszarze turystyki lub rekreacji Preferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w zakresie rozwiązań proekologicznych Preferuje projekty z zakresu rozwiązań proekologicznych nie dotyczy, 2 - dotyczy Wysokość wnioskowanej dotacji Preferuje projekty o niższej wnioskowanej wysokości dotacji dotacja równa lub powyżej zł, 2 - poniżej zł Maksymalna liczba punktów - 18

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Innowacyjność lokalna Preferuje projekty, których technologie i rozwiązania są innowacyjne w skali lokalnej brak innowacyjności projektu, 2 - innowacyjny charakter projektu Operacja w obszarze turystyki lub rekreacji Preferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w zakresie rozwiązań proekologicznych Preferuje projekty z zakresu rozwiązań proekologicznych nie dotyczy, 2 - dotyczy Wysokość dotacji Preferuje projekty o niższej wnioskowanej wysokości dotacji dotacja powyżej zł, 1 - dotacja z zakresu zł, 2 - dotacja do zł Maksymalna liczba punktów - 16

17 Odwołanie od oceny W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku oceny, wnioskodawca może odwołać się od negatywnej oceny Rady. W takim wypadku Rada ma 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku, na rozpatrzenie go i ustosunkowanie się w formie uchwały.

18 Dokumentacja operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

19 Ćwiczenia dotyczące opisu operacji oraz wypełnienia dokumentacji


Pobierz ppt "Wsparcie aktywności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Wadoviana 15 września 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google