Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Lublin, sierpień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Lublin, sierpień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Lublin, sierpień 2014 r.

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2013/2014 2 1)Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2)Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3)Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4)Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 3 Do dnia 31 maja 2014 r. przeprowadzono 313 ewaluacji, w tym: 41 ewaluacji całościowych, 272 ewaluacje problemowe. Do dnia 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzono 368 ewaluacji, w tym: 45 ewaluacji całościowych, 323 ewaluacje problemowe. Ewaluacje

4 4 Lp.Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościoweproblemowełącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 115970 2.Szkoły podstawowe3099129 3.Gimnazja 39194 4.Licea ogólnokształcące019 5.Technika023 6.Zasadnicze szkoły zawodowe11112 7. Poradnia psychologiczno- pedagogiczna 055 Ewaluacje – typy szkół/placówek

5 5 Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościoweproblemowełącznie 8. Młodzieżowe domy kultury044 9. Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 022 10. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 011 11. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii011 12. Placówki doskonalenia nauczycieli022 13. Placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 (bursy szkolne) 055 14. Biblioteki pedagogiczne011 Suma45323368 Ewaluacje – typy szkół/placówek

6 6 W szkołach podstawowych i gimnazjach ewaluacje problemowe realizowane były zakresie wymagań: 1. określonych przez MEN: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. 2. wskazanych przez LKO: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Szkoła lub placówka organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Zakres ewaluacji problemowych

7 7 1.Badane szkoły rozpoznają potrzeby i możliwości uczniów, dostosowując do nich swoje działania, które są skuteczne oraz adekwatne do potrzeb i możliwości większości uczniów. 2. Prowadzone są analizy wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych (w tym losów absolwentów), a wdrażane wnioski przynoszą pozytywne efekty. Wnioski z ewaluacji

8 8 3. Badane szkoły przeciwdziałają powstawaniu nierówności wśród uczniów i zachowań dyskryminacyjnych, m.in. tworząc sytuacje edukacyjne prezentujące wzorce współżycia społecznego; jednak nie zawsze przekłada się to na oczekiwane postawy uczniów. Wnioski z ewaluacji

9 9 1.W zdecydowanej większości badanych szkół procesy edukacyjne są planowane i realizowane, z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej; osiągnięcia uczniów są monitorowane, uczniowie uzyskują informację o swoich postępach w nauce. Ewaluacje – uogólnione wnioski

10 10 Ewaluacje – uogólnione wnioski 2.Większość badanych szkół podejmuje wewnętrzne prace analityczno-diagnostyczne, w celu poprawy jakości pracy. Wyniki ewaluacji wskazują na zróżnicowany poziom zaawansowania i realizacji tych działań: prowadzone analizy wewnętrzne opierają się na analizach ilościowych z ograniczonym wykorzystaniem analiz jakościowych; niewielkie wykorzystywanie wyników analiz do modyfikacji działań szkół i ograniczona skuteczność wdrażanych wniosków.

11 11 Ewaluacje – uogólnione wnioski 3.Szkoły realizują zadania wychowawcze i profilaktyczne skupione na zwalczaniu zagrożeń i promowaniu pożądanych postaw, jednak w ok. 1/3 badanych szkół stwierdzono występowanie niepożądanych, łamiących normy społeczne zachowań uczniów. Zdecydowana większość uczniów i wychowanków deklaruje, że czuje się bezpiecznie.

12 12 Ewaluacje – uogólnione wnioski 4. Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych częściej pozostaje reakcją na zaistniały problem; w szkołach są uczniowie mający poczucie lekceważenia przez innych. 5. Większość badanych szkół współpracuje ze środowiskiem lokalnym, mając na uwadze rozwój edukacyjny uczniów i wychowanków.

13 13 Ewaluacje – uogólnione wnioski 6. Udział szkół w dodatkowych programach i projektach wzbogaca ofertę programową o zajęcia wspomagające rozwój uczniów, lecz nie zawsze wpływa na poprawę jakości procesów edukacyjnych. 7.Ograniczony wpływ rodziców na funkcjonowanie szkół wskazuje na brak rozwiązań zapewniających zbieranie i uwzględnianie opinii rodziców w procesie podejmowania decyzji.

14 Wymaganie Obszar % szkół, w których obszar jest niespełniony 12 Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów (B) 63% 9 Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B) 57% 8 Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B) 50% 1 Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B) 47% 3 Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) 44% 4 Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby (B) 43% 7 Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B) 43% 9 Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B) 37% 2 W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) 34% Szkoły ogółem – obszary do rozwoju

15 15 Kontrole planowe Zaplanowano i zrealizowano 608 kontroli planowych. Typ szkoły/placówkiLiczba kontroli Przedszkola42 Szkoły podstawowe424 Gimnazja98 Szkoły policealne8 Technika25 Zasadnicze szkoły zawodowe8 Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli3 Razem przeprowadzono608

16 16 Liczba kontroli w tym w oddziałach KO LublinBiała PodlaskaChełmZamość 11254181624 Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych Wydano dyrektorom szkół 68 zaleceń, które najczęściej dotyczyły: przekroczenia dopuszczalnej liczby uczniów w oddziale szkoły podstawowej integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole podstawowej ogólnodostępnej, brak realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, nieokreślania w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych.

17 17 Organizacji pracy świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych Wydano dyrektorom szkół 19 zaleceń, sformułowano 3 wnioski i uwagi. Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania dyrektorów do: zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej, zorganizowania zajęć w świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę, nie przekraczała 25 osób, uzupełnienia dziennika zajęć w świetlicy. Liczba kontroli w tym w oddziałach KO LublinBiała PodlaskaChełmZamość 9448141022

18 18 Wydano dyrektorom szkół 19 zaleceń. Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania dyrektorów do: powoływania zespołu i przeprowadzania postępowania powypadkowego oraz sporządzania stosownej dokumentacji, w przypadku zaistnienia wypadku, zawiadamiania właściwych osób i organów. Liczba kontroli w tym w oddziałach KO LublinBiała PodlaskaChełmZamość 4431238 Zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

19 19 Typ szkoły Liczba kontroli w tym w oddziałach KO Lublin Biała Podlaska ChełmZamość w publicznej szkole podstawowej 9565118 w publicznym gimnazjum 44216710 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania W publicznych gimnazjach – wydano 12 zaleceń dotyczących: uwzględniania stopnia znajomości języka obcego przy podziale na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków; podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z informatyki, języków obcych w oddziałach integracyjnych. W publicznych szkołach podstawowych – wydano 23 zalecenia dotyczące: podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych, tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II na I etapie edukacyjnym, podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego.

20 20 Liczba kontroli w tym w oddziałach KO LublinBiała PodlaskaChełmZamość 13952202146 Wydano dyrektorom publicznych szkół podstawowych 9 zaleceń, dyrektorom publicznych gimnazjów 7 zaleceń, najczęściej dotyczących: zapewnienia uczniom możliwości pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w szkole, dokonania korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, podjęcia działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, niezawierania z podmiotami zewnętrznymi umów, których treść narzucałaby nauczycielom wybór podręcznika określonego wydawnictwa. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

21 21 czerwiec 2014 r. - informacja do organów prowadzących szkoły o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, luty- kwiecień 2014 r. - spotkania z rodzicami dzieci 5 i 6-letnich - 238 gminnych i miejskich spotkań (uczestniczyło 535 dyrektorów szkół podstawowych oraz 372 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, przedstawiciele poradni oraz organów prowadzących szkoły/placówki). Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat

22 22 wizytatorzy odwiedzili 938 szkół podstawowych – sprawdzano warunki i baza dydaktyczna, zlecono 19 kontroli doraźnych w szkołach, w których stopień przygotowania budził wątpliwości, wrzesień 2014 r. - kontrola realizacji zaleceń. Monitorowanie przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia dzieci 6-letnich

23 23 Monitorowanie działalności szkół w zakresie promocji zdrowia i bezpieczeństwa Monitorowanie przeprowadzono w 203 szkołach: 23 szkołach niepublicznych wszystkich typów, 180 szkołach publicznych (81 szkołach podstawowych, 53 gimnazjach, 23 liceach ogólnokształcących, 11 technikach, 8 zasadniczych szkołach zawodowych).

24 24 Monitorowanie działalności szkół w zakresie promocji zdrowia i bezpieczeństwa Wnioski: 1.W monitorowanych szkołach realizuje się program wychowawczy i program profilaktyki, które uwzględniają treści z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa. 2.W 200 szkołach programy wychowawcze i profilaktyki zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych diagnoz. W 3 szkołach nie diagnozowano potrzeb i problemów uczniów w tym zakresie. 3.W 176 szkołach dokonuje się oceny skuteczności realizowanych programów. W 27 szkołach oceny nie dokonano. 4.173 szkoły posiadają procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci młodzieży. 30 szkół procedur nie posiada. 5.W 52 szkołach założono rodzinom „niebieskie karty”.

25 25 Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego Monitorowanie przeprowadzono w: 231 przedszkolach, 152 szkołach podstawowych, 55 gimnazjach, 22 liceach ogólnokształcących. Dyrektorzy i nauczyciele wypełnili łącznie 2459 ankiet.

26 26 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimna- zjalnych  zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 4 4  realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 5 1 4 10  przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 4 3 1 8  przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 313 1 1 3 21  przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 2 10 1 11 15  zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 229 4 3 38  przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 4 1 11 16 Kontrole doraźne Kontrole doraźne od 1 września 2013 r. do 31 lipca 2014r. – 166 kontroli

27 27 Kontrole doraźne Kontrole doraźne Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazj alnych  inne: przestrzeganie przez szkolę publiczną przepisów art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organizacja pracy świetlicy szkolnej realizacja zaleceń wydanych przez KO sprawowanie przez dyrektora nadzoru nad praca nauczycieli udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z zapisami rozporządzenia rekrutacja do szkoły/placówki organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolu zapewnienie zastępstw za nieobecnych nauczycieli zasadność wydawania orzeczeń przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpatrywanie skarg i wniosków przestrzeganie zapisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 1 4 16 14 3 9 1 2 3 1 1 1 1 2 1 64

28 28 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli Liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 6 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 7 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 14 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 5 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 26 Inne:86 RAZEM144 Wyniki kontroli doraźnych Wyniki kontroli doraźnych (liczba zaleceń wydanych w obszarach wynikających z art. 33 ust. 2 ustawy o systemie oświaty – najczęściej wydawane zalecenia )

29 29 Wspomaganie Zakres zadań realizowanych w ramach wspomagania: przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli (30 sierpnia 2013), upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek.

30 30 Podsumowanie: Wyniki nadzoru potwierdzają, że w placówkach oświatowych naszego województwa realizowane są założenia polityki oświatowej państwa. Wyniki ewaluacji w większości przypadków dają pozytywny obraz pracy szkół. Coraz więcej szkół traktuje formy nadzoru zewnętrznego jako narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć procesy w nich zachodzące, dostrzec obszary rozwoju, budować wyższą jakość pracy.

31 31 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Lublin, sierpień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google