Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 22 czerwca 2016 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria wyboru projektów konkursowych Działanie 10.3 (10iv) - Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 - Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Rodzaj przedsięwzięcia: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

3 L.p.Kryterium Ocena kryterium 1. Wnioskodawca posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie lub realizuje projekt w partnerstwie z podmiotem posiadającym przynajmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia i szkolenia osób dorosłych. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU weryfikowane na etapie oceny formalnej

4 L.p.Kryterium Ocena kryterium 2. Prowadzące w ramach projektu kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki prowadzące działalność oświatową podejmowaną na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, posiadają akredytację Kuratora Oświaty na całość lub część organizowanego kształcenia. 0/1/nie dotyczy KRYTERIA DOSTĘPU weryfikowane na etapie oceny formalnej

5 L.p.Kryterium Ocena kryterium 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Dopuszcza się realizację projektu w okresie dłuższym niż 24 miesiące, o ile wynika to z cyklu kształcenia w poszczególnych typach szkół dla dorosłych. 0/1 4. Nie mniej niż 80% osób objętych wsparciem w ramach projektu uczestniczy w pozaszkolnych formach kształcenia. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU weryfikowane na etapie oceny merytorycznej

6 L.p.KryteriumPunktacja Maksy- malna liczba punktów 1. Projekt zakłada uzyskanie przez minimum 70% uczestników projektu kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Wartość procentowa dotycząca liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy uzyskali świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie poniżej 70% lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt, powyżej 70% do 85% – 4 pkt, powyżej 85% – 8 pkt 8 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksy- malna liczba punktów 2. Projekt jest realizowany w partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami z województwa mazowieckiego posiadającymi profil działalności zbieżny z kierunkami kształcenia podejmowanymi w ramach wsparcia. Liczba partnerów w projekcie: brak partnerstwa lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt, 1 partner – 4 pkt, 2 partnerów – 6 pkt, 3 partnerów i więcej – 8 pkt 8 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Maksy- malna liczba punktów 3. Projekt zakłada kształcenie w kierunkach, które będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych, jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla regionu/subregionu. Liczba branż, w ramach których prowadzone jest kształcenie w projekcie: brak informacji w tym zakresie – 0 pkt, 1 branża – 2 pkt, 2 branże – 4 pkt, 3 i więcej branż – 6 pkt 6 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

9 L.p.KryteriumPunktacja Maksy- malna liczba punktów 4. Projekt przyczyni się do podniesienia umiejętności oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych osób zamieszkujących obszary wiejskie, które stanowić będą min. 30% uczestników. Uczestnictwo w projekcie osób zamieszkujących obszary wiejskie: poniżej 30% lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt, powyżej 30% do 60% uczestników – 2 pkt, powyżej 60% uczestników – 4 pkt 4 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

10 L.p.KryteriumPunktacja Maksy- malna liczba punktów 5. Projekt jest zgodny z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany. Zgodność projektu z programem rewitalizacji: projekt jest zgodny z programem rewitalizacji – 2 pkt, brak spełnienia wyżej wymienionego warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt 2 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

11 L.p.KryteriumPunktacja Maksy- malna liczba punktów 6. Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej. Wartość projektu w przeliczeniu na jedną szkołę lub placówkę: poniżej 3 308 euro - 3 pkt, równa/powyżej 3 308 euro – 0 pkt koszt należy przeliczyć wg kursu euro podanego w regulaminie konkursu 3 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

12 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google