Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW 2014-2020 - kontrola administracyjna projektów Bronisław Pietrala Marcin Fuzowski 1 Warszawa, listopad 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW 2014-2020 - kontrola administracyjna projektów Bronisław Pietrala Marcin Fuzowski 1 Warszawa, listopad 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PROW 2014-2020 - kontrola administracyjna projektów Bronisław Pietrala Marcin Fuzowski 1 Warszawa, listopad 2015 r.

2 2 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Kontroli Administracyjnych Weryfikacja/ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wizyta w miejscu operacji Warszawa, listopad 2015 r.

3 Wyniki PROW 2007-13 3 DziałanieSprawdzonoNegatywne oceny % ocen negatywnych Odnowa i rozwój wsi 822192,31% Podstawowe usługi 801141,74% Leader 815374,54% Warszawa, listopad 2015 r.

4 4 PROW 2014-2020 Warszawa, listopad 2015 r. Wk = W% x Wkw x WS Wk - wysokość kary administracyjnej; Wkw - wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia; WS - procentowa wysokość wspófinansowania ze środków funduszy UE; W% - wskaźnik procentowy nałożonej kary. Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych = korekta od 5 do 100%!!! TARYFIKATOR

5 Błędy obarczone dużym ryzykiem wystąpienia 1.Nadużycia finansowe – fałszerstwo dokumentów, zmowy przetargowe 2.Dyskryminujące lub niewłaściwe kryteria oceny ofert 3.Żądanie dokumentów spoza katalogu określonego w art. 25 ust. 1 Pzp 4. Prowadzenie negocjacji przed wyborem oferty najkorzystniejszej 5. Niewłaściwe szacowanie wartości zamówienia 6. Brak należytej staranności podczas modyfikacji SIWZ 5 Warszawa, listopad 2015 r.

6 6 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Nieprawidłowe odrzucenie oferty najkorzystniejszej Błędna interpretacja przepisów art. 24 i 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowy wybór oferty Błędna interpretacja przepisów art. 24 i 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak weryfikacji złożonych gwarancji wadialnych. Warszawa, listopad 2015 r. 6 I

7 7 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Warszawa, listopad 2015 r. Stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert Naruszenie art. 91 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy (doświadczenia). 7 II

8 8 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Warszawa, listopad 2015 r. Dyskryminacja wykonawców zagranicznych Naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ nieprawidłowej informacji o dokumentach jakie powinny zostać złożone przez wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8 III

9 9 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Warszawa, listopad 2015 r. Nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia Naruszenie art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez użycie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych bez dodania zwrotu „lub równoważny”. 9 IV

10 10 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Warszawa, listopad 2015 r. Błędy w szacowaniu wartości zamówienia/wadium Naruszenie art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niedochowanie przez zamawiającego należytej staranności w trakcie ustalania wartości zamówienia. Naruszenie art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez żądanie przez zamawiającego od wykonawców zabezpieczenia oferty wadium w kwocie przekraczającej 3% wartości zamówienia. 10 V

11 11 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Warszawa, listopad 2015 r. Błędy w obliczaniu czasu na złożenie oferty Naruszenie art. 43 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez wyznaczenie terminu składania ofert, z nieuwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. 11 VI

12 12 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Odesłania do SIWZ w ogłoszeniu o zamówieniu Naruszenie art. 41 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez nieokreślenie w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu. Warszawa, listopad 2015 r. 12 VII

13 13 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Błędy w weryfikacji złożonych ofert Naruszenie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez niepoprawienie omyłek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia oferty. Naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez zaniechanie wezwania do wyjaśnienia treści oferty. Warszawa, listopad 2015 r. 13 VIII

14 14 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Błędy w żądaniu informacji i dokumentów Naruszenie art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez żądanie przez zamawiającego od wykonawców bezwarunkowego podania nazw podwykonawców, a nie części zamówienia, której wykonanie wykonawca miałby powierzyć podwykonawcom. Naruszenie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez żądanie przez zamawiającego od wykonawców dokumentów zbędnych i niezgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Naruszenie art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez żądanie dokumentu, z którego treści wynikać będzie, że jest on ważny również po upływie dnia, w którym upływa termin składania ofert. Warszawa, listopad 2015 r. 14 IX

15 15 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Próby ograniczania udziału konsorcjów Naruszenie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wprowadzenie zakazu sumowania potencjałów. Warszawa, listopad 2015 r. 15 X

16 16 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Braki w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ Naruszenia art. 36 ust. 1 i art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niekompletne lub błędne ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Warszawa, listopad 2015 r. 16 XI

17 17 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Braki w umowie z wykonawcą Naruszenie art. 143d ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z niezamieszczeniem przez zamawiającego w projekcie umowy z wykonawcą postanowień dotyczących umowy z podwykonawcami. Warszawa, listopad 2015 r. 17 XII

18 18 Częste naruszenia w ramach PROW 2007-13 Braki w informacji o wyborze oferty Naruszenie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, poprzez pominięcie w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty wykonawcy lub terminu zawarcia umowy. Warszawa, listopad 2015 r. 18 XIII

19 19 Warszawa, listopad 2015 r. Perspektywy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (1) PROJEKT ZMIANA USTAWY !!! Termin 18.04.2016 r. Dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE z dnia 26.02.2014 r. art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE 19

20 20 Warszawa, listopad 2015 r. Perspektywy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (2) Jednolity europejski dokument zamówienia jest składanym przez wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym dowód wstępny, zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Jak określono w art 59 dyrektywy 2014/24/UE, stanowi on oficjalne oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że nie znajduje się w jednej z sytuacji, w przypadku której wykonawcy muszą lub mogą zostać wykluczeni, że spełnia stosowne kryteria kwalifikacji oraz że, w stosownych przypadkach, spełnia obiektywne zasady i kryteria ustalone na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału. Dokument ten ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji. 20

21 21 Warszawa, listopad 2015 r. PROCEDURA Stopień szczegółowość wizyty w miejscu operacji Minimum wizytacje PROW 2007-13 Maksimum kontrole WoP PROW 2007-13 21

22 Dziękuję za uwagę… e-mail : bronislaw.pietrala@mazovia.pl marcin.fuzowski@mazovia.pl …w razie dodatkowych pytań w przyszłości Warszawa, listopad 2015 r. 22


Pobierz ppt "PROW 2014-2020 - kontrola administracyjna projektów Bronisław Pietrala Marcin Fuzowski 1 Warszawa, listopad 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google