Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolność Gospodarcza. Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolność Gospodarcza. Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie."— Zapis prezentacji:

1 Wolność Gospodarcza

2 Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji jest tylko prawem wolnościowym?

3 Istota wolności gospodarczej 1.System społecznej gospodarki rynkowej. 2.Podwójny charakter wolności gospodarczej. 3.Ograniczenie wolności gospodarczej. 4.Zgodność z innymi zasadami.

4 Wolność gospodarcza w znaczeniu przedmiotowym

5 Art. 6 ust. 1 u.s.d.g. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

6 Czego dotyczy podejmowanie działalności gospodarczej? Czego dotyczy wykonywanie działalności gospodarczej?

7 Swobody działalności gospodarczej.  Swoboda podejmowania działalności gospodarczej.  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.  Swoboda w wyborze organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności.

8  Swoboda w konkurowaniu z innymi podmiotami.  Swoboda w zakresie zbywania towarów i usług oraz kształtowania cen.  Swoboda decydowania o zaangażowaniu kapitału.

9  Swoboda w zakresie zatrudniania.  Swoboda decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany jej profilu, czasu trwania itd.  Swoboda zakończenia działalności gospodarczej.

10 Wolność dokonywania czynności prawnych i faktycznych. Na czym polega ta wolność? Z czego wynika powyższa wolność? Co musi udowodnić organ administracji wkraczając w sferę wolności?

11 Jak zwiększyć swobodę przedsiębiorców? Art. 6 ust. 2 u.s.d.g. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

12 Art. 6 ust. 3 u.s.d.g. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych.

13 Wolność gospodarcza w znaczeniu podmiotowym

14 Czy wolność gospodarcza przysługuje podmiotom publicznym?

15 Wolność gospodarcza jako prawo podmiotowe. Jak dzielimy prawa podmiotowe ze względu na treść? Jaki obowiązek odpowiada prawu podmiotowemu? Wolność gospodarcza jest publicznym czy prywatnym prawem podmiotowym? Jaką zaletę ma zaliczenie wolności gospodarczej do publicznych praw podmiotowych?

16 Ograniczenia wolności gospodarczej

17 Art. 233 ust. 2 Konstytucji Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

18 Art. 22 Konstytucji Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Czy interes jednostki ogranicza wolność gospodarczą? Jaką wykładnię stosujemy przy określaniu „ważnego interesu publicznego”?

19 Art. 31 ust. 3 Konstytucji Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Czy w Konstytucji wymieniono wszystkie ograniczenia wolności gospodarczej?

20 Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jaka zasada (związana z ograniczeniem wolności gospodarczej) wynika z tego artykułu?

21 Z jakich wymogów składa się zasada proporcjonalności? 1.Wymóg celu. 2.Wymóg ustanowienia nakazów i zakazów. 3.Wymóg przydatności. 4.Wymóg konieczności. 5.Wymóg zachowania proporcjonalności w znaczeniu węższym.

22 Rodzaje ograniczeń Ograniczenia przedmiotowe Ograniczenia podmiotowe

23 Ograniczenia przedmiotowe Mają charakter powszechny czy ograniczony?

24 Monopol państwa Czym jest monopol? Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia monopolu? – 216 ust. 3 Konstytucji Przykłady

25 Gry liczbowe, loterie pieniężne, gry telebingo. Kto wykonuje monopol w powyższym zakresie? Których przepisów nie stosujemy w przypadku monopolu? Kto zatwierdza regulamin gier objętych monopolem?

26 Koncesjonowana działalność państwa Jaka działalność wymaga koncesji? Kto wydaje koncesję? Czym jest „promesa”? Kiedy zarządza się przetarg?

27 Koncesjonowana działalność państwa Jaki jest zakres kontroli działalności koncesyjnej? Do czego są uprawnione osoby dokonujące kontroli? Kiedy organ cofa koncesję?

28 Zezwolenia na działalność gospodarczą Czym jest zezwolenie? Jak możemy podzielić zezwolenia? Gdzie uregulowano procedury uzyskiwania zezwolenia? Co wchodzi w skład pojęcia „zezwolenie”?

29 Regulowana działalność gospodarcza Jakie są przesłanki wykonywania działalności regulowanej? Gdzie złożyć wniosek o wpis do rejestru? Ile czasu ma organ na dokonanie wpisu? Kiedy organ odmawia wpisu? – Orzeczenie zakazujące prowadzenia działalności – Wykreślenie z rejestru za fałszywe oświadczenie w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku

30 Ograniczenia podmiotowe

31 Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jakie grupy podmiotów nie mogą łączyć swych funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej? – Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. – Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. – Urzędnicy wymienieni w art. 2 ustawy

32 Prawo upadłościowe i naprawcze Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? – Brak wniosku o ogłoszenie upadłości. – Brak wydania, wskazania: majątku, ksiąg handlowych, korespondencji, dokumentów. – Ukrywanie, niszczenie, obciążanie majątku. – Nie wykonanie innych obowiązków albo utrudnianie postępowania. – Upadłość z umorzeniem. – Ostatnia upadłość nie dawniej niż 5 lat. – Niewypłacalność wynikiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa dłużnika.

33 Forma prowadzenia działalności W jakiej formie można utworzyć bank? W jakiej formie można prowadzić działalność ubezpieczeniową?

34 Posiadanie kompetencji – kto może założyć np. kancelarię prawną? Art. 19 u.s.d.g. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

35 Wyjątki ?? Np. ? adwokat, notariusz, lekarz, radca prawny Doradztwo podatkowe Działalność maklerska

36 Działalność zastrzeżona tylko dla osób fizycznych Np. ? 2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. Maklerzy Doradcy inwestycyjni Działalność rzemieślnicza

37 Obywatelstwo i forma działalności Art. 13 ust 3 u.s.d.g. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1-2a mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

38 Zakaz konkurencji – ograniczenie umowne Na czym polega zakaz konkurencji? – Działalność rzeczywiście prowadzona – Adresowana do tego samego kręgu odbiorców – Choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy – Realnie zagraża interesom pracodawcy W jakich ustawach przewidziano zakaz konkurencji?

39 Ogólne ograniczenia Art. 17 u.s.d.g. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

40 Ogólne ograniczenia Art. 18 u.s.d.g. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.


Pobierz ppt "Wolność Gospodarcza. Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google