Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości rozwoju przedsiębiorczości ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości rozwoju przedsiębiorczości ze środków RPO WL na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości rozwoju przedsiębiorczości ze środków RPO WL na lata 2014-2020

2 2 Z budżetu polityki spójności na lata 2014- 2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in.: w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny) cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Wspólna Polityka Rolna – 32 mld euro Polska otrzyma łącznie z PROW i PORYBY ok. 115 mld euro

3 3 W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej.

4 4

5 5 dotacje – wybrane branże lub grupy beneficjentów. Branże o wysokim potencjale rozwoju, innowacyjne; osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. instrumenty zwrotne – pożyczki, poręczenia itp. Większa część pomocy w postaci instrumentów zwrotnych, mniej dotacji, rozwiązania łączone. Istnieje możliwość łączenia obu mechanizmów. Mechanizmy finansowania

6 6 Fundusze Europejskie 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości

7 7 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

8 8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (Działanie 9.3 – nabór w I kwartale 2016)

9 9 Oś Priorytetowa IX. Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Przykładowe rodzaje wsparcia: 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

10 10 Oś Priorytetowa IX. Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Przykładowe rodzaje wsparcia – cd.: 2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci: i. instrumentów finansowych, ii. instrumentów finansowych połączonych z dotacją na spłatę odsetek iii. instrumentów finansowych w połączeniu z dotacjami.

11 11 Oś Priorytetowa IX. Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Beneficjenci: 1. W przypadku form wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/ mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy, b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 2. W przypadku instrumentów finansowych: a) podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryte-ria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.

12 12 Grupa docelowa: Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach. Tylko ww. grupy priorytetowe mogą otrzymać wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych.

13 13 Oś Priorytetowa IX. Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Poziom dofinansowania: Z EFS – 85% EFS + Środki krajowe 95% Wkład własny – minimum 5% Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

14 14 Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową i infrastrukturę B+R

15 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (Działania 1.2 i 1.3 – nabór do 18.02.2016)

16 16 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.2 Badania celowe Beneficjenci : MŚP i duże przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: a) badania przemysłowe – 80%, 75% i 65% b) eksperymentalne prace rozwojowe – 60%, 50% i 40% Wartość projektu: 80 tys PLN do 5 mln PLN Kwota wsparcia – 20 tys. PLN do 3 mln PLN

17 17 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Przykładowe rodzaje wsparcia: opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe); Koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz; Finansowanie linii pilotażowych; Działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji.

18 18 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Beneficjenci : MŚP i duże przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: a)W zależności od wielkości przedsiębiorstwa:70%, 60% i 50% Wartość projektu: od 100 tys. PLN do 10 mln PLN Kwota wsparcia: od 50 tys. PLN do 3 mln PLN

19 19 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Przykładowe rodzaje wsparcia: stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych, zakup wartości niematerialnych i prawnych (ekspertyz i analiz) na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R

20 20 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań Beneficjenci : Instytucje otoczenia biznesu (IOB) Grupa docelowa – Przedsiębiorstwa z MŚP Poziom dofinansowania: 85% Wkład własny: minimum 5% Wartość projektu: od 500 tys. PLN

21 21 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań Przykładowe typy projektów: nawiązywanie kontaktów i organizacji spotkań (biznes – nauka) służących komercjalizacji wyników badań naukowych budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych doradztwo w zakresie zawierania umów: licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo- rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.

22 22 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Działanie 1.5 Bon na patent Beneficjenci: MŚP Poziom dofinansowania: 80% Wartość projektu: od 10 tys. PLN do 80 tys PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: od 10 tys PLN do 60 tys. PLN

23 23 Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje Przykładowe typy projektów: Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu: biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka.

24 24 Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrażanie innowacji

25 25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

26 26 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Beneficjenci: MŚP Poziom dofinansowania: 70%, 60% Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN (max 13 mln PLN) Min. wartość wydatków kwalifikowanych: 50 tys PLN (max. 10 mln PLN) Minimalna kwota wsparcia: 30 tys. PLN (max. 2 mln PLN)

27 27 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Przykładowe projekty: Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa; Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych; Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług; Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

28 28 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Przykładowe projekty: Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

29 29 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.5 Bon na doradztwo Typ wsparcia: przyznanie przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.: prawa własności intelektualnej zarządzania wzornictwem przemysłowym prawa zamówień publicznych optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej procesów przekształceniowych spółek jakości.

30 30 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.5 Bon na doradztwo Wartość projektu: 10 tys. PLN (max. 80 tys. PLN) Wartość wydatków kwalifikowanych: 10 tys. PLN (max. 60 tys. PLN) Poziom dofinansowania: max 50% Beneficjenci: MŚP

31 31 Wsparcie IOB

32 32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

33 33 Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku. Beneficjenci: IOB Poziom dofinansowania: 70% Profesjonalizacja usług doradczych instytucji otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty podniesienia jakości tych usług do określonych standardów międzynarodowych. Wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom przez IOB na tzw. drugim poziomie. Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

34 34 Wsparcie Projektów z zakresu termomodernizacji i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwach

35 35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

36 36 Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki ; Podmioty wdrażające instrument finansowy.

37 37 Typy projektów: Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach; Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa; Systemy zarządzania energią (jako element projektu); Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym po- zwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego; Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

38 38 Głęboka termomodernizacja - kompleksowa termomodernizacja: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; energooszczędne oświetlenia; przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania budynkiem; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

39 39 Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. Instytucja pośrednicząca: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

40 40 Zasady wsparcia: Wszystkie projekty wspierane w ramach Działania będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efektywność kosztową. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania W przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu przedsiębiorcy Instytucja Pośrednicząca uzyska zapewnienie od tego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w zakresie takiej samej lub podobnej działalności w istniejących lokalizacjach te-go przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją dofinansowywanego projektu.

41 41 Zasady wsparcia: Zakres inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie)

42 42 Poziom dofinansowania: Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% (z EFRR) Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej. Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu Wkład własny: minimum 5% (Projekty nieobjęte pomocą publiczną) Kwota dofinansowania: Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro

43 43 IV Oś priorytetowa Energia przyjazna środowisku

44 44 Oś Priorytetowa IV. Energia przyjazna środowisku DZIAŁANIE 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki ;

45 45 Typy projektów 1.Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji, 3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, 4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, 5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), 6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

46 46 Zasady wsparcia: Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie: -energia wodna (do 5 MWe), -energia wiatru (do 5 MWe), -energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), -energia geotermalna (do 2 MWth), -energia biogazu (do 1 MWe), -energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

47 47 Zasady wsparcia: Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza, aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy 2008/50/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego oraz niezbędna będzie analiza, zgodnie z prawem krajowym, potencjalnego oddziaływania na środowisko. Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych. W tym przypadku, zastosowanie będą miały warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Działaniem 6.2

48 48 Zasady wsparcia: Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2). Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będzie wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK. Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji zapewniając, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe.

49 49 Zasady wsparcia: Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Projekty powinny zapobiegać ubóstwu energetycznemu.

50 50 Poziom dofinansowania: Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% (z EFRR) Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu Wkład własny: minimum 5% (Projekty nieobjęte pomocą publiczną) Maksymalna wartość projektu: Brak ograniczeń kwotowych

51 51 Źródła informacji

52 52 Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl informacje w formie instrukcji i poradników wyszukiwarka szkoleń i konferencji na temat funduszy, lista ogłoszeń o naborach wniosków, dokumenty i publikacje informacyjne o środkach europejskich, dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz dane o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich, możliwość oceny przydatności poszczególnych informacji zawartych na stronach.

53 53 Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów za rękę w świecie funduszy. Gdzie szukać nowych serwisów? Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl

54 54 Strona internetowa RPO WL: www.rpo.lubelskie.pl

55 55 Sieć PIFE GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, Tel.: 81 44 16 864, kontakt@feu.lubelskie.pl LPI Puławy ul. Centralna 9 Tel.: 81 88 66 126, pulawy@feu.lubelskie.pl LPI Zamość ul. Partyzantów 94 Tel.: 84 627 49 75, zamosc@feu.lubelskie.pl LPI Chełm Pl. Niepodległości 1 Tel.: 82 565 19 21, chelm@feu.lubelskie.pl LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14 Tel.: 83 343 58 44, bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

56 56 Dziękuję za uwagę! Karolina Matras Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin e-mail: karolina.matras@lubelskie.pl Tel.: 81 44 16 546 Fax: 81 44 16 547


Pobierz ppt "Możliwości rozwoju przedsiębiorczości ze środków RPO WL na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google