Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami w kontekście EFS.  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej.  Formularz należy pobrać z internetu lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami w kontekście EFS.  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej.  Formularz należy pobrać z internetu lub."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami w kontekście EFS

2  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej.  Formularz należy pobrać z internetu lub w punkcie konsultacyjnym beneficjenta końcowego.  Formularz należy wypełniać wyłącznie elektronicznie.  Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz zapisać na dyskietce lub płycie CD.  Koniecznie należy zachować w dokumentacji projektu zarówno papierową jak i elektroniczną kopię złożonej dokumentacji. Przygotowanie wniosku

3  nie stosowanie obowiązującego formularza wniosku,  składanie wniosku w sposób niezgodny z regulaminem konkursu (z reguły regulaminy stanowią o sposobie oznaczenia wniosku, liczbach wymaganych kopii itp.),  składanie wniosku po wyznaczonym terminie,  nie udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania wniosku bądź udzielenie odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania,  złożenie wniosku przez nieuprawnionego projektodawcę,  podpisanie wniosku przez osobę nieuprawnioną bądź w inny sposób niezgodny ze statutem wnioskującej instytucji,  nie dołączenie wszystkich wymaganych załączników. Najczęściej popełniane błędy

4  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) lub  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz  Uzupełnienia Programu (odpowiednio dla SPO RZL lub dla ZPORR) W celu wypełnienia wniosku niezbędna jest znajomość jednego z programów operacyjnych: Wniosek o finansowanie projektu

5  do którego Działania i schematu kwalifikuje się przygotowany projekt  czy zainteresowany projektodawca jest uprawniony do ubiegania się o finansowanie dla swojego projektu oraz  która z instytucji odpowiada za wyłanianie projektów w ramach danego Działania Kroki w celu uzyskania finansowania, trzeba sprawdzić: Wniosek o finansowanie projektu

6 Części wniosku 1. Informacje ogólne 2. Charakterystyka projektu – ocena merytoryczna 3. Ostateczni beneficjenci 4. Charakterystyka realizowanego wsparcia 5. Planowane wydatki 6. Załączniki 7. Oświadczenie Części wniosku

7 1.1. Program 1.2. Priorytet 1.3. Działanie 1.4. Schemat 1.5. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony 1.6. Informacja o projekcie (tytuł projektu, okres wdrażania, rodzaj i typ projektu, obszar geograficzny) (tytuł projektu, okres wdrażania, rodzaj i typ projektu, obszar geograficzny) 1.7. Informacja o wnioskodawcy (nazwa, status prawny, NIP, KRS, Regon, siedziba, prezes, koordynator, telefon, e-mail, fax) (nazwa, status prawny, NIP, KRS, Regon, siedziba, prezes, koordynator, telefon, e-mail, fax) 1.8. Czy przewiduje się udział wykonawców w realizacji projektu 1.9. Dane rachunku bankowego wnioskodawch 1. Informacje ogólne Wniosek o finansowanie projektu Informacje ogólne

8 1.10. Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy) 1.11. Skrócony opis projektu (cele projektu oraz przedsięwzięcia przewidziane do realizacji; krótki opis projektu będzie udostępniony osobom oceniającym projekt pod kątem formalnym) (cele projektu oraz przedsięwzięcia przewidziane do realizacji; krótki opis projektu będzie udostępniony osobom oceniającym projekt pod kątem formalnym) 1.12. Czy występują powiązania projektu 1.13. Czy wnioskodawca realizuje inne projekty finansowane z funduszy strukturalnych. 1.14. Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych 1.15. Opis sposobu informowania społeczeństwa oraz odbiorców pomocy (informacja, w jaki sposób zapewnione zostanie informowanie o finansowaniu z EFS) (informacja, w jaki sposób zapewnione zostanie informowanie o finansowaniu z EFS) 1. Informacje ogólne Wniosek o finansowanie projektu Informacje ogólne

9  Wymogi rejestracyjne  złożona wersja elektroniczna i papierowa  zgodność obu wersji  wszystkie wymagane pola wypełnione  Wymogi formalne określone w programie operacyjnym  właściwy konkurs  właściwy beneficjent końcowy  właściwy program, priorytet, działanie, schemat  uprawniony projektodawca  uprawnieni beneficjenci ostateczni  wymagane załączniki, podpisy, pieczęci  Zgodność z celami horyzontalnymi  inicjatywa lokalna  zrównoważony rozwój  społeczeństwo informacyjne  równość szans Weryfikacja formalna Wniosek o finansowanie projektu Informacje ogólne

10 Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena 2. Charakterystyka projektu - ocena 2.1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2.2. Adresaci projektu i ich udział w realizacji 2.3. Zakładane rezultaty projektu 2.4. Sposób zarządzania projektem 2.5. Wydatki projektu

11 2.1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (max 50 wierszy)  Potrzeby realizacji projektu  Problemy pojawiające się na poziomie sektora /regionu/  Zapisy programu operacyjnego  Ponadlokalny charakter projektu  Działania towarzyszące, jeżeli są w projekcie  Bariery adresatów projektu i sposoby ich eliminacji  Znajomość trudności adresatów projektu  Bariery: geograficzne, organizacyjne, osobiste, itp.  Sposoby przezwyciężenia zidentyfikowanych barier  Wybór rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia  Czy proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy  Czy wykorzystywane będą nowoczesne techniki i technologie  Dlaczego wybrano dany rodzaj interwencji  Metodologia wybranego rodzaju wsparcia Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena

12 Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena 2.2. Adresaci projektu i ich udział w realizacji (max 30 wierszy)  Kim są potencjalni ostateczni beneficjenci  Szczegółowo opisać docelową grupę  Wykazać kwalifikowalność grupy docelowej  Zgodność z polityką równych szans  Uzasadniona wielkość grupy  Współpraca z partnerami  Wcześniejsze doświadczenia  Obecnie posiadane zgłoszenia  Przeprowadzone badania  Sposób rekrutacji ostatecznych beneficjentów  Metody rekrutacji  Uzasadnienie wybranych technik i narzędzi

13 Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena 2.3. Zakładane rezultaty projektu (max 40 wierszy)  Zakładane rezultaty “twarde” i miękkie”  Czy rezultaty projektu będą trwałe; jaka jest wartość dodana projektu  Społeczeństwo informacyjne i zrównoważony rozwoju  Zagwarantowanie osiągnięcia zakładanych rezultatów  Sposoby osiągania rezultatów  Przeszkody w realizacji projektu i ich eliminacja  Wskaźniki sukcesu i ich pomiar  Czy i jak będą badane rezultaty projektu  Czas i sposób ewaluacji projektu  Możliwość upowszechnienia projektu  Sposób upowszechnienia  Wzór do naśladowania w przyszłości  Trwałość projektu po zakończeniu realizacji  Dotyczy stworzonych trwałych struktur  Strategia finansowania projektu po jego zakończeniu

14 Rezultaty „miękkie” i wskaźniki ich pomiaru Kluczowe umiejętności pracownicze O siągnięcie kluczowych umiejętności np. pracy w zespole, korzystania z technologii informacyjnych N abycie umiejętności komunikacyjnych Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena Zdolności motywacyjne Osobiste predyspozycje Umiejętności praktyczne U miejętność wypełniania formularzy U miejętność napisania życiorysu P oprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi W iększa świadomość praw i obowiązków P oprawa wizerunku W iększa punktualność W iększa higiena osobista P oprawa stanu zdrowia i samopoczucia Z większenie koncentracji i zaangażowania Z większenie motywacji Z większenie zaufania we własne siły P odniesienie poczucia odpowiedzialności P odniesienie poziomu samooceny W yższe osobiste i zawodowe aspiracje

15  tworzenie indywidualnych planów działań  wywiady z beneficjentami ostatecznymi  zachęcanie uczestników do prowadzenia dziennika  głęboki przegląd/analiza w formie kwestionariuszy  prezentacja w CV zadań zrealizowanych przez uczestnika  testy psychometryczne Przykładowe metody pomiaru rezultatów „miękkich” Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena

16 Zależność pomiędzy kosztami a złożonością zbieranych danych Koszty Złożoność Ewidencja administracyjna Raporty z realizacji Proste dane statystyczne Standaryzowane dane statystyczne Wywiady z uczestnikami Specyficzne badania kwestionariuszowe Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena

17  osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem  osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań  utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy  dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS  wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy odzwierciedlają cele programów operacyjnych, która bez wsparcia z EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie  inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania  zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego itp. Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena Przez wartość dodaną projektu można rozumieć np.:

18 Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena 2.4. Sposób zarządzania projektem (max 100 wierszy)  Struktura zarządzania projektem  Zarządzanie finansowe; zarządzanie jakością  System zarządzania zasobami ludzkimi; udział wykonawców  Kadra i zaplecze techniczne  Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe kadry  Niezbędne zaplecze techniczne  Doświadczenie wnioskodawcy w podobnych projektach  Projekty zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat (partnerzy)  Monitoring i ocena potrzeb ostatecznych beneficjentów  Ocena na początku, w trakcie i na konieć  Możliwość korekty interwencji  Zakres odpowiedzialności i stopień zaangażowania partnerów  Zasięg projektu  Zasięg geograficzny projektu  Zakres akcji informacyjnej i promocji projektu

19 2.5. Wydatki projektu (max 10 wierszy dla podpunktu c) Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena  Jaki jest wydatek projektu  Automatycznie poprzez wstawienie kwoty z budżtu  Wydatek na jedną osobę w przeliczeniu na jedną godzinę  Automatycznie przez system wg określonego wzoru  Uzasadnienie budżetu  Kwalifikowalność wydatków  Czytelność źródeł finansowania  Powody zbyt wysokich lub zbyt niskich nakładów

20 Wniosek o finansowanie projektu Charakterystyka projektu - ocena Trzy kategorie wydatków  Wydatki związane z personelem  Wynagrodzenie personelu wraz z obowiązkowymi obciążeniami  Wypłata należna pracownikom z mocy przepisów  Wydatki na podróż i zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania personelu  Wydatki związane z beneficjentami ostatecznymi  Równowartość wynagrodzeń osób pracujących w projekcie  Koszy podróży związanych z udziałem w szkoleniu  Wydatki na opiekę nad dziećmi i innymi osobami zależnymi  Inne wydatki  Wynajem lub leasing wyposażenia  Koszt amortyzacji i zakup drobnego sprzętu (5 tys./szt.<10%)  Adaptacja pomieszczeń (niepełnosprawni < 10%)  Podatek VAT (faktycznie i ostatecznie poniesiony)

21 6.1. Kopia statutu wnioskodawcy Potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz dodatkowo opatrzona aktualną datą i pieczęcią wnioskodawcy 6.2. Aktualny wypis z KRS-u lub innego właściwego rejestru Z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku 6.3. Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy Bilans, sprawozdanie finansowe, wyciąg z rachunku bankowego – z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku 6.4. Harmonogram realizacji projektu Szczegółowe rozplanowanie przedsięwzięć w czasie 6. Załączniki Wniosek o finansowanie projektu Załączniki

22 Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego aneksach są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833). Ponadto oświadczam, że jestem świadom(a) praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Oświadczenie Wniosek o finansowanie projektu Oświadczenie

23 Ocena merytoryczna Weryfikacja formalna Decyzja BK - formalna weryfikacja wniosku P BK – odrzucenie wniosku KONIEC BK – przyjęcie i nadanie numeru BK – prośba o uzupełnienie braków P - uzupełnienie wniosku P – nieuzupełnienie wniosku KONIEC KOP – ocena merytoryczna wnosku KOP – ułoźżenie listy rankingowej BK – zatwierdzenie wnosków do realizacji Przyjęcie wniosku Odrzucenie wniosku KONIEC UMOWA !!! Legenda: P – projektodawca; BK – beneficjent końcowy; KOP – Komisja Oceny Projektów Rozpatrywanie wniosków w SOP RZL

24  Dwa rodzaje kryteriów Kryteria wyboru wniosków  1. Kryteria formalne  2. Kryteria merytoryczne

25  Kryteria formalne  Spełnienie wymogów rejestracyjnych  Kompletność złożonego wniosku  Zgodność projektu z dokumentami programowymi  Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym  Spełnienie wymogu informowania o EFS  Wartość projektu (15, 25, 5 tys. EURO)  Zgodność z celami horyzontalnymi Kryteria wyboru wniosków

26  Kryteria merytoryczne Kryteria wyboru wniosków  Zgodność ze strategią rozwoju regionalnego i lokalnego  Zgodność z programami rządowymi w zakresie polityki społecznej  Uasadnienie potrzeby realizacji projektu  Adresaci, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie  Różnorodność i adekwatność doboru instrumentów projektu  Zakładane rezultaty projektu  Trwałość i skuteczność zaproponowanych rozwiązań  Możliwość upowszechniania rezultatów projektu  Sposób zarządzania projektem  Czytelne źródła finansowania  Uzasadnienie wydatków projektu  Kwalifikowalność wydatków  Wiarygodność, doświadczenie i potencjał instytucjonalny beneficjenta  Wykorzystanie nowoczesnych technologii

27 1. Wymogi rejestracyjne 2. Wymogi formalne określone w SPO RZL 3. Zgodność z celami horyzontalnymi Weryfikacja formalna Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

28 Wymogi rejestracyjne: - złożona wersja elektroniczna i papierowa, - zgodność obu wersji, - wszystkie wymagane pola wypełnione. Weryfikacja formalna – etap 1 Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

29 Wymogi formalne: - właściwy konkurs, - właściwy beneficjent końcowy, - właściwy program, priorytet, działanie, schemat, - uprawniony projektodawca, - uprawnieni beneficjenci ostateczni, - wymagane załączniki, podpisy, pieczęci Weryfikacja formalna – etap 2 Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

30 Zgodność z celami horyzontalnymi: - inicjatywa lokalna, - zrównoważony rozwój, - społeczeństwo informacyjne, - równość szans. Weryfikacja formalna – etap 3 Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

31  Zasady uznawania wydatków - dokumenty  Dokument Programowy ESF oraz Uzupełnienie Programu  Krajowe instrumenty realizacji operacji współfinansowanych ze środków ESF /np. działania związane z rynkiem pracy/  przepisy dotyczące konkurencji i pomocy publicznej  przepisy dotyczące rachunkowości, księgowości, itp.  ROZPORZĄDZENIE RADY z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1260/1999/WE)  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE)  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

32 Rozporządzenie Nr 1685/2000 szczegółowe zasady uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych  definiuje 12 szczegółowych zasad dotyczących uznawania przedstawionych kosztów związanych z realizacją projektu  umożliwia państwom członkowskim stosowanie bardziej rygorystycznych zasad krajowych w odniesieniu do wkładów rzeczowych, kosztów ogólnych i amortyzacji  Zasady uznawania wydatków - rozporządzenie Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

33  12 szczegółowych zasad uznawania wydatków  Zasada nr 1: wydatki obecnie dokonywane,  Zasada nr 2: księgowanie dochodów,  Zasada nr 3: opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne,  Zasada nr 4: zakup wyposażenia używanego,  Zasada nr 5: zakup ziemi,  Zasada nr 6: zakup nieruchomości,  Zasada nr 7: VAT i inne podatki oraz opłaty,  Zasada nr 8: venture capital i fundusze pożyczkowe,  Zasada nr 9: Fundusze poręczeniowe,  Zasada nr 10: leasing,  Zasada nr 11: koszty wynikające z zarządzania i wdrażania funduszy  Zasada nr 12: kwalifikowanie się działań w zależności od ich lokalizacji Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

34  są niezbędne dla realizacji projektu  zostaną uwzględnione w budżecie projektu  spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę  zostały poniesione po podpisaniu umowy z beneficjentem końcowym  zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy  są poparte stosownymi dokumentami Koszty kwalifikowalne Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

35  marketing i rekrutację uczestników  doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem  opłaty notarialne  usługi księgowe  opłaty za przesyłki pocztowe  prowadzenie dokumentacji projektów  materiały informacyjne  ocena i oddziaływanie projektu i jego monitorowaniem  audyt (projekty powyżej 150 tys. EUR) Kwalifikowalne koszty administracyjne Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

36  wolontariuszem nie może być uczestnik projektu  wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w projekcie  należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza pracy  wolontariusz musi prowadzić precyzyjne karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanych zadań, zgodne z tytułem jego pracy (stanowiska)  jeśli wolontariusz wykonuje zadania takie, jak personel stały, to kalkulacja jego wkładu musi być oparta na stawkach obowiązujących dla tego personelu  zobowiązania wobec wolontariusza wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Praca wolontariusza - rzeczowy wkład własny Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

37  pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,  koszty poniesione na przygotowanie wniosku,  zakupy budynków,  koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,  koszty nie udokumentowane,  koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,  koszty zakupu ziemi i nieruchomości,  inwestycje w maszyny i urządzenia (powyżej 10% kosztów projektu)  koszty prac budowlanych (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych do 10% ogólnych kosztów projektu),  wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,  odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,  mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.  Koszty nie kwalifikowalne Kryteria wyboru wniosków Kryteria formalne

38 Komisja Oceny Projektów Komisja Oceny Projektów Karta Oceny Merytorycznej Karta Oceny Merytorycznej Zasada dwóch par oczu Zasada dwóch par oczu Maksymalna liczba punktów - 100 Maksymalna liczba punktów - 100 Wymagana kwota punktów - 60% Wymagana kwota punktów - 60% Weryfikacja budżetu - propozycja kwoty dotacji Weryfikacja budżetu - propozycja kwoty dotacji Lista rankingowa Lista rankingowa Akceptacja dyrektora beneficjenta końcowego Akceptacja dyrektora beneficjenta końcowego Ocena merytoryczna Kryteria wyboru wniosków Kryteria merytoryczne

39  Regulacja: Rozporządzenia UE 1159/2000, 30 maja  Uzupełniające Dokumenty Programowe: - Plan upowszechniania i reklamy - Odniesienie w każdej działalności Promocja i informacja Większe sprecyzowanie obowiązków  Większe sprecyzowanie obowiązków  Zawieszenie płatności  Zastosowanie poprawek finansowych  Informowanie Komitetów Monitorujących  Rozdział w rocznych i końcowych Raportach realizacji Intensyfikacja i poszerzenie środków kontroli  Intensyfikacja i poszerzenie środków kontroli  Konsekwencje nieprzestrzegania

40  Upowszechnianie treści działań współfinansowanych (ulotki, foldery, plakaty, strony www, publikacje)  System upowszechniania informacji Promocja i informacja  Informowanie mediów (ogłoszenia, komunikaty w prasie, artykuły)  Informowanie obywateli (tablice informacyjne, tablice upamiętniające)  Zapewnienie przezroczystości między adresatami jednorodny obraz interwencji  Informowanie opinii publicznej

41  Znormalizowane logotyp Unii  Czcionka w informacji o uczestnictwie UE: identyczny rozmiar / różna typografia  Zamieszczenie informacji o Funduszu uczestniczącym w inwestycji  Tekst wzmianki zawiera informację o współfinansowaniu przez UE i Fundusz uczestniczący  Zastosowanie zunifikowanych wiadomości o zadaniach każdego z Funduszy Promocja i informacja  Umieszczanie flagi UE obok emblematu regionu

42  Elementy składowe umowy Umowa o dofinansowanie projektu  Określenie przedmiotu i podmiotów podpisujących  Definicje terminów  Przedmiot umowy  Płatności  Monitoring, kontrola i audyt  Zamówienia publiczne  Ochrona danych osobowych  Obowiązki informacyjne  Zmiany w umowie i w projekcie  Rozwiązanie umowy  Postanowienia końcowe

43  Płatności Umowa o dofinansowanie projektu  Dotacja, transza, kwalifikowalność, rachunek  Zestawienie faktycznie poniesionych kosztów  Złożenie przez Beneficjenta sprawozdań okresowych  Dostępność środków w Instytucji Wdrażającej  Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy  Zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami  Środki prawne - odzyskania należnych środków

44  Monitoring, kontrola i audyt Umowa o dofinansowanie projektu  Niezwłoczne informowanie o problemach  Sprawozdania kwartalne, roczne i końcowe  Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej  Przechowywania dokumentacji – do dnia 31.12.2013 r. (pomoc publiczna - 10 lat)

45  Ochrona danych osobowych Umowa o dofinansowanie projektu  Przetwarzanie danych „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych”  Celem przetwarzania danych jest umożliwienie monitoringu, kontroli i ewaluacji SPO RZL

46  Postanowienia końcowe Umowa o dofinansowanie projektu  Reguły i zasady wynikające z Programu  Prawo wspólnotowe i polskie (kodeks cywilny)  Ustawa o finansach publicznych  Ustawa o rachunkowości  Ustawa Prawo zamówień publicznych  Polubowne rozwiązywanie sporów  Sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej

47  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  Harmonogram realizacji Projektu  Harmonogram płatności  Wzór Deklaracji wekslowej  Załączniki do umowy Umowa o dofinansowanie projektu

48 Sprawozdawczość  Sprawozdawczość w SPO RZL  Sprawozdanie kwartalne. W ciągu 7 dni kalend.od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego.  Sprawozdanie roczne. W ciągu 14 dni kalend. od zakończenia roku kalendarzowego.  Sprawozdanie końcowe. W ciągu 14 dni kalend. od daty zakończenia projektu.

49 Sprawozdawczość  Sprawozdawczość w ZPORR  Sprawozdanie okresowe. W ciągu 7 dni kalend. od zakończenia okresu monitorowania.  Sprawozdanie roczne. Do 15 stycznia każdego roku następującego po okresie monitorowania.  Sprawozdanie końcowe. Najpóźniej 15 dni kalend. od daty zakończenia projektu.

50 Rodzaje projektów projekty inwestycyjne (roboty) projekty inwestycyjne (roboty) projekty usługowe i/lub dostawy projekty usługowe i/lub dostawy projekty dochodowe/komercyjne projekty dochodowe/komercyjne projekty niedochodowe projekty niedochodowe projekty pilotażowe projekty pilotażowe

51 Organizacja przetargów postępowanie zgodne z prawodawstwem polskim (ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia... postępowanie zgodne z prawodawstwem polskim (ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia... definicja podzlecania definicja podzlecania zasady podzlecania zasady podzlecania rodzaje działań będących podwykonawstwem rodzaje działań będących podwykonawstwem

52 Strony internetowe http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Europejski Fundusz Społeczny: http://www.efs.gov.plhttp://www.efs.gov.pl Inicjatywa Equal: http://www.equal.mgpips.gov.plhttp://www.equal.mgpips.gov.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego: http://www.zporr.mgpips.gov.plhttp://www.zporr.mgpips.gov.pl


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami w kontekście EFS.  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej.  Formularz należy pobrać z internetu lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google