Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku."— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku

2

3 Dziękujemy za uwagę i Zapraszamy do dyskusji

4 ZADANIA I TRYB PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

5 Członkowie komisji dokument potwierdzający członkostwo identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w komisji nie mogą udzielać wyborcom pomocy w głosowaniu. szczególne uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Mężowie zaufania zgłaszają komitety, które zarejestrowały kandydatów na Prezydenta zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego. jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż zaufania okazuje komisji kserokopię tego upoważnienia. zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień. Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może także utrudniać pracy komisji, zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia. Fakt ten należy odnotować w punkcie 18 protokołu wykaz komitetów wzór zaświadczenia

6 nie są uprawnieni do liczenia ani do przeglądania kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania i po jego zakończeniu; dopuszczalne jest fotografowanie oraz filmowanie protokołu głosowania podanego do publicznej wiadomości; zainteresowani mężowie zaufania mogą także, w miarę możliwości technicznych, otrzymać kopię protokołu głosowania ; nie jest to decyzja uznaniowa komisji, lecz jej obowiązek ; niewydanie kopii protokołu możliwe jest wyłącznie w sytuacji braku sprawnego urządzenia (kserokopiarki) umożliwiającego sporządzenie kopii ; przewodniczący komisji informuje mężów zaufania o przysługujących im prawach i wskazuje miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania ; mężowie zaufania nie mogą mieć żadnego kontaktu fizycznego z kartami do głosowania ; dopuszczalne jest przemieszczanie się mężów zaufania w trakcie obserwowania przez nich wszystkich czynności, z zastrzeżeniem, że nie będzie to utrudniało pracy komisji, ani zakłócało przebiegu głosowania Dziennikarze obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się głosowanie, ani przebywać w tym lokalu przed rozpoczęciem i po zakończeniu głosowania za zgodą właściwej okręgowej komisji wyborczej dopuszczalne jest sfilmowanie i sfotografowanie przez przedstawicieli prasy momentu otwierania przez obwodową komisję wyborczą urny wyborczej i wyjmowania z niej kart do głosowania

7 Lokal wyborczy w lokalu powinny znajdować się: godło państwowe, urna mogąca pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania, pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania umieszczone w takiej liczbie i w taki sposób, aby zapewnić sprawny jego przebieg. miejsca za osłonami powinny być wyposażone w przybory do pisania (nie ołówki!), w miejscach tych należy także umieścić plakat informacyjny o sposobie głosowania. lokal powinien — w miarę możliwości — być tak zaaranżowany, aby wyborca po otrzymaniu karty do głosowania w pierwszej kolejności kierował się do miejsca za osłoną, a dopiero potem w stronę urny niedopuszczalne jest użycie jako urny wyborczej przedmiotów, których codzienne przeznaczenie powoduje, że wykorzystanie ich jako urny wyborczej naruszałoby powagę głosowania jeżeli wielkość urny nie zapewni pomieszczenia w niej wszystkich kart, komisja występuje do wójta o zapewnienie urny dodatkowej Na widocznym miejscu w lokalu wywiesza się urzędowe obwieszczenia i informacje o: 1.zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 2.numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; 3.sposobie głosowania i warunkach ważności głosu; 4.składzie komisji

8 w lokalach przystosowanych do głosowania dla osób niepełnosprawnych obwieszczenia i informacje powinny być dodatkowo umieszczone na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego. dostęp do telefonu oraz znajomość numerów telefonów, pod którymi pełnione będą dyżury członków Okręgowej Komisji Wyborczej (0542323807), urzędnika wyborczego (sekretarza gminy) oraz koordynatora gminnego. w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku (wewnątrz i na zewnątrz), w którym mieści się lokal, nie mogą być umieszczone żadne hasła, napisy lub ulotki oraz inne materiały o charakterze agitacyjnym Kontroli w tym zakresie komisja dokonuje bezpośrednio przed dniem głosowania oraz ponownie przed rozpoczęciem głosowania. W razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je; w przypadku gdyby usunięcie ich przez komisję we własnym zakresie nie było możliwe, zwraca się o pomoc do wójta. Zadania komisji przed dniem wyborów w możliwie krótkim czasie po powołaniu, komisja odbywa pierwsze posiedzenie, na którym dokonuje wyboru przewodniczącego komisji i jego zastępcy oraz, po zapoznaniu się wytycznymi, ustala tryb swojej pracy i sposób wykonania zadań. funkcję przewodniczącego komisji jak i jego zastępcy, mogą pełnić osoby wskazane do składu komisji przez wójta

9 informacja o składzie komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji (podajemy również informację o nazwie zgłaszającego komitetu) bezpośrednio przed dniem wyborów przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji jej pracy w przeddzień i w dniu głosowania informację o godzinie rozpoczęcia pracy podaje się do publicznej wiadomości informacja ta jest przeznaczona zwłaszcza dla mężów zaufania oraz obserwatorów międzynarodowych w celu umożliwienia im obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu. komisja współdziała w tym zakresie z wójtem Komisja odbiera, najpóźniej w przeddzień głosowania (9 maja oraz 23 maja): karty do głosowania, nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, formularze protokołu głosowania, pieczęć oraz spis wyborców wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. (do wykonania tego zadania komisja wyznacza co najmniej trzy osoby ze swego składu, przy czym jedną z nich powinien być przewodniczący komisji lub jego zastępca)

10 Przy odbiorze materiałów upoważnieni członkowie komisji dokładnie sprawdzają, czy: 1.karty do głosowania zostały dostarczone w odpowiedniej liczbie Inna liczba otrzymanych kart - różniąca się nieznacznie od przyjętych założeń nie jest powodem do podejmowania jakichkolwiek interwencji w gminie, czy Okręgowej Komisji Wyborczej. Rzeczywistą liczbę otrzymanych kart należy wpisać w pkt.2 protokołu.!!!!!! 2.przekazano właściwą liczbę formularzy protokołu głosowania w obwodzie (po 5 egzemplarzy?) – zabezpieczenie kopiarek!? 3.przekazano właściwy, obwodowy spis wyborców oraz listę osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania 4.przekazano właściwą pieczęć (komisji wyborczej, a nie komisji referendalnej!!!) 5.przygotowane zostały potrzebne materiały biurowe (poduszka do stempli, przybory do pisania, papier, sznurek, nawilżacze, taśma klejąca itp.). Odbiór dokumentów potwierdza się na piśmie. Protokół odbioru otrzymuje organ przekazujący (wójt), a jego kopię włącza się do dokumentacji komisji. komisja otrzyma tylko 85% kart, z liczby uprawnionych do głosowania w obwodzie. Kolejne 5% będzie rezerwą umieszczoną w gminie. Pełny nakład otrzymają komisje w obwodach odrębnych.

11 6.karty do głosowania są prawidłowo wydrukowane, np. czy nie mają błędów i usterek drukarskich 7.karty do głosowania są kompletne, tj. czy zawierają wszystkich kandydatów na Prezydenta s prawdzenia kompletności kart komisja dokonuje się na podstawie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej; 8.przekazano nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a; odbiór dokumentów potwierdza się na piśmie, wymieniając ich rodzaj i ilość, w tym liczbę otrzymanych kart do głosowania protokół odbioru otrzymuje organ przekazujący, a jego kopię włącza się do dokumentacji komisji spis wyborców (wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania) przekazuje się przewodniczącemu komisji odrębnym protokołem przekazania

12 Ponadto … w przypadku, gdy komisji zapewniono obsługę informatyczną przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego komisji odbierają, od koordynatora gminnego, certyfikat, login oraz hasło pobierają listę haseł jednorazowe do uwierzytelniania protokołów odbiór certyfikatu oraz loginu i hasła — wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji w komisji osobie dokonującej przekazania — potwierdza się na piśmie osoby, które posiadają certyfikat, login i hasło oraz kody jednorazowe mają obowiązek zabezpieczenia ich przed dostępem innych osób w razie zniszczenia lub utraty, któregoś ze sposobów uwierzytelniania w systemie, należy niezwłocznie skontaktować się z koordynatorem gminnym do spraw obsługi informatycznej w celu podjęcia dalszych kroków po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołu głosowania w obwodzie przez okręgową komisję wyborczą przewodniczący i zastępca przewodniczącego obowiązani są dokonać zniszczenia certyfikatu, loginu i hasła oraz kodów jednorazowych do systemu.

13 Zadania komisji w dniu wyborów - przed otwarciem lokalu Komisja zbiera się w lokalu wyborczym w możliwie pełnym składzie (obowiązkowo z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy) na tyle wcześniej, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania, lecz nie później niż o godz. 6.00 Przed rozpoczęciem głosowania komisja: sprawdza dostarczone jej dokumenty oraz pieczęć komisji; ponownie przelicza karty do głosowania i ich liczbę wpisuje w pkt.2 protokołu pieczętuje karty do głosowania — w miejscu na karcie do tego przeznaczonym (napis w dolnej lewej części karty) nakazuje się ostemplowanie wszystkich kart do głosowania przed otwarciem lokalu, tj. przed godziną 7.00; w razie niemożności wykonania tej czynności przed rozpoczęciem głosowania należy ostemplować karty bezpośrednio po otwarciu lokalu wyborczego - w pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie

14 rozkłada spis wyborców, listę pełnomocników oraz karty do głosowania w sposób ułatwiający prowadzenie głosowania sprawdza, czy w lokalu wyborczym w widocznym miejscu wywieszone są właściwe urzędowe obwieszczenia i informacje sprawdza, czy w lokalu wyborczym oraz wewnątrz i na zewnątrz budynku nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej (plakaty, ulotki, napisy) i usuwa je; w przypadku gdyby komisja nie mogła tego uczynić sama, zwraca się o pomoc do wójta; sprawdza, czy urna jest pusta, a następnie zamyka ją i opieczętowuje urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji, mężów zaufania oraz obserwatorów międzynarodowych (możliwe jest wyznaczenie jednego członka komisji (rotacyjnie), którego zadaniem będzie czuwanie nad urną) urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego; dotyczy to również urny zasadniczej w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej

15 Zadania komisji w trakcie głosowania o godzinie 7.00 komisja otwiera lokal od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia komisja wykonuje swoje zadania w składzie, co najmniej 3-osobowym, w tym zawsze z udziałem przewodniczącego komisji bądź jego zastępcy wymóg obecności co najmniej 3 osób z komisji oznacza stałe przebywanie takiej liczby członków w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna. Jeżeli w okresie po wydrukowaniu kart do głosowania, a przed dniem wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza skreśli z listy kandydatów nazwisko kandydata - informację o skreśleniu i nowym brzmieniu karty do głosowania oraz o warunkach ważności głosu oddanego na takiej karcie podaje się do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia. Obwieszczenie to komisja obwodowa wywiesza w lokalu wyborczym oraz informuje ustnie o tym fakcie wyborców. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez komisję jakichkolwiek skreśleń i adnotacji na kartach do głosowania !!!!!!

16 Przed wydaniem karty do głosowania komisja: sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią ustala czynne prawo wyborcze przez sprawdzenie, czy nazwisko wyborcy jest ujęte w spisie wyborców komisje wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego (w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) sprawdzają ponadto, czy w rubryce spisu wyborców „Uwagi” odpowiadającej nazwisku danego wyborcy nie jest umieszczona informacja o wysłaniu do niego pakietu wyborczego. W przypadku umieszczenia takiej informacji komisja odmawia wydania kart do głosowania. Jeżeli wyborca poinformuje komisję, że nie otrzymał pakietu wyborczego, wówczas przewodniczący komisji lub jego zastępca telefonicznie potwierdza w dziale ewidencji ludności urzędu gminy, czy urząd posiada informację o niedoręczeniu temu wyborcy pakietu. W przypadku potwierdzenia przez urząd niedoręczenia pakietu przewodniczący lub jego zastępca skreśla adnotację w spisie o wysłaniu pakietu, w to miejsce wpisuje adnotację „pakiet niedoręczony” i opatruje ją parafą, a komisja wydaje wyborcy kartę do głosowania.

17 Obwodowa komisja wyborcza dopisuje do spisu wyborców : 1.osobę przedkładającą zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane na pierwsze głosowanie, które zaświadczenie zatrzymuje i dołącza do spisu czyniąc w rubryce „Uwagi” adnotację „Z 10.05”; 1.odnosi się to także do osób, które na podstawie zaświadczenia chcą głosować w „swoim” obwodzie (wyborca otrzymał zaświadczenie w związku z zamiarem głosowania np. w innej miejscowości, a później odstąpił od tego zamiaru); 2.komisja nie wydaje karty do głosowania wyborcy przedkładającemu w dniu pierwszego głosowania zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania; 2.osobę pominiętą w spisie, jeżeli udokumentuje (np. przedstawiając dowód osobisty), iż stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a oddział ewidencji ludności urzędu gminy potwierdzi telefonicznie, że pominięcie jest wynikiem pomyłki lub wynikiem wykonania wyroku sądu; członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z urzędu gminy, sporządza notatkę, którą dołącza się do spisu wyborców;

18 3.obywatela polskiego stale mieszkującego za granicą, a głosującego w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeśli oświadczy i udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą. podstawą dopisania takiego wyborcy do spisu nie może być okazanie dowodu osobistego, nawet w przypadku wyborców zamieszkujących stale za granicą na obszarze unii europejskiej lub innego kraju, do którego wjazd jest możliwy na podstawie dowodu osobistego. udokumentowanie zamieszkiwania za granicą polega na okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego ten fakt. dokumentem takim jest na przykład: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą itp., art.7 kw. komisja jest obowiązana sprawdzić, czy w paszporcie nie ma odcisku pieczęci innej komisji z datą głosowania; w razie wystąpienia takiej sytuacji należy odmówić dopisania nazwiska wyborcy do spisu, gdyż odcisk pieczęci komisji w paszporcie świadczy o wcześniejszym udziale w głosowaniu. dane objęte spisem wpisuje się w odpowiednich rubrykach spisu na podstawie paszportu. w rubryce spisu „uwagi” wpisuje się numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. po dopisaniu do spisu obywatela polskiego zamieszkałego za granicą, komisja jest obowiązana umieścić w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pieczęci i wpisać datę głosowania. umieszczanie odcisku pieczęci obwodowej komisji w paszporcie nie dotyczy przypadków, gdy głosuje osoba zamieszkała w kraju, której nazwisko jest ujęte w spisie, lub osoba przedkładająca zaświadczenie o prawie do głosowania, posługująca się paszportem;

19 wyborca stale zamieszkały zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania za granicą 4.osobę skreśloną ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w obwodzie odrębnym - jeżeli udokumentuje, iż opuściła daną jednostkę przed dniem głosowania; 5.osobę, która chce głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, a przybyła do tych placówek przed dniem głosowania; dla dopisania tej osoby do spisu nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o prawie do głosowania; komisja wcześniej powinna zwrócić się do kierownika placówki o udostępnienie wykazu osób, które zostały przyjęte przed dniem głosowania, a nie zostały ujęte w spisie wyborców. Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek innych zmian w spisie wyborców.

20 Zasady do bezwzględnego stosowania A.komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek innych zmian w spisie wyborców !! B.komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od przyczyn tego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.) !! C.przy wydawaniu karty do głosowania komisja sprawdza, czy wydawane karty są opatrzone jej pieczęcią. D.komisja zwraca uwagę, by wyborca potwierdził fakt otrzymania karty własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców. w przypadku odmowy złożenia podpisu członek komisji w rubryce spisu „Uwagi” czyni adnotację „odmowa podpisu” i opatruje ją swoją parafą. E.niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub za inną osobę F.pomocy w głosowaniu nie może udzielać członek komisji ani mąż zaufania Dopuszcza się możliwość składania podpisu bez odwracania spisu.

21 G.osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, jednakże pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; H.dopuszczalne jest, aby na życzenie osoby niepełnosprawnej, w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. I.gdy komisja zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym policję i fakt ten opisać w punkcie 21 protokołu głosowania. J.komisja zwraca również uwagę, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania. w razie stwierdzenia takich przypadków fakt ten należy opisać w punkcie 21 protokołu głosowania.

22 Podczas całego okresu głosowania należy zwracać uwagę wyborcom, aby czynność zaznaczania nazwiska kandydata na karcie do głosowania odbywała się w pomieszczeniu za zasłoną, a nie w innym dowolnym miejscu np. parapet okienny czy plecy innego wyborcy głosowania nie wolno przerywać - chyba, że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono przejściowo lub trwale uniemożliwione. przez nadzwyczajne wydarzenie należy rozumieć wyłącznie takie, które realnie uniemożliwia głosowanie (np. katastrofa budowlana dotycząca budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy); nie są nadzwyczajnymi wydarzeniami sytuacje o charakterze techniczno-organizacyjnym (brak właściwej pieczęci, trudność w dostaniu się do budynku lub lokalu przed rozpoczęciem głosowania itp.). o przyczynach uzasadniających – zdaniem komisji – zarządzenie przerwy w głosowaniu i jego przedłużenie, komisja powiadamia niezwłocznie okręgową komisję wyborczą i za jej zgodą podejmuje uchwałę w tej sprawie !!.

23 Jak odbywa się głosowanie przez pełnomocnika ? pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okazuje swój dowód osobisty lub inny dokument z fotografią oraz akt pełnomocnictwa sporządzony przez wójta. akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem (10 maja 2015 r.) dotyczy zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może w dniu głosowania doręczyć komisji oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa, a także głosować osobiście, jeżeli nie głosował jeszcze w jego imieniu pełnomocnik. głosowanie osobiste wyborcy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania komisja obowiązana jest odnotować w spisie wyborców oraz na otrzymanej wraz ze spisem liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. komisja odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania w przypadku wcześniejszego głosowania osobistego wyborcy, wygaśnięcia pełnomocnictwa z innej przyczyny lub cofnięcia pełnomocnictwa.

24 Po stwierdzeniu, że wyborca nie głosował osobiście, pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało cofnięte: komisja odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „Uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik” akt pełnomocnictwa załącza się do spisu i wydaje pełnomocnikowi kartę do głosowania komisja odnotowuje fakt głosowania przez pełnomocnika na otrzymanej wraz ze spisem wyborców liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu w przypadku pełnomocnika przedkładającego zaświadczenie o prawie do głosowania, komisja dopisuje pełnomocnika do spisu wyborców, a następnie postępuje w sposób, o którym wyżej mowa.

25 Szczególne zadania komisji wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego Komisje te (wykonujący swoje obowiązki w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - art.12a kodeksu wyborczego), w trakcie przeprowadzania głosowania, na bieżąco ustalają: a)liczbę otrzymanych kopert zwrotnych; b)liczbę kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu; c)liczbę kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę; d)liczbę kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania; e)liczbę kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania; f)liczbę kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny. w przypadku gdy informacje z pkt. b-e dotyczą jednej koperty zwrotnej, należy je uwzględnić w każdym z tych punktów. otrzymanych przez komisję pustych kopert zwrotnych nie uwzględnia się przy dokonywaniu powyższych ustaleń. wymienione wyżej są zapisywane na arkuszu pomocniczym prowadzonym przez członka komisji pod nadzorem przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji.

26 Dwukrotnie w czasie głosowania komisja przekaże Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania. dane te przekazuje się według stanu na godzinę 12.00 oraz 17.00 (obowiązek ten nie dotyczy obwodów odrębnych) obwodowe komisje wyborcze przekazują dane do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem systemu informatycznego, w przypadku gdy państwowa komisja wyborcza zarządziła jego stosowanie. w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborca nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego obwodowe komisje wyborcze przekazują dane za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgowe komisje wyborcze, informacja, którą otrzyma każda obwodowa komisja wyborcza, powinna zawierać: a.opis sposobu przekazywania danych z obwodowej komisji wyborczej do systemu informatycznego albo — w przypadku niekorzystania z systemu informatycznego — pełnomocnikowi; b.imię i nazwisko pełnomocnika i jego numer telefonu; c.wskazanie godziny, do której dane są przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 12 30 i 17 30 ); d.numer telefonu do Okręgowej Komisji Wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji w sytuacjach awaryjnych; - 542323807

27 do godziny 11 00 pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z obwodowymi komisjami wyborczymi, w celu potwierdzenia jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych. niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i wprowadzają je do systemu informatycznego lub, w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego, podają je telefonicznie pełnomocnikowi. dane przekazywane telefonicznie przez obwodowe komisje wyborcze pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść: 1.nazwa gminy; 2.numer obwodu; 3.adres obwodowej komisji wyborczej; 4.imię i nazwisko osoby przekazującej 5.liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”; 6.liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: jak wyżej

28 przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 12 30 i 17 30 ) jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z obwodowej komisji wyborczej nie byłoby możliwe do godziny 12 40 a następnie do godziny 17 40, dane z tej obwodowej komisji wyborczej nie będą uwzględniane. przekazywanie danych przez pełnomocników do okręgowej komisji wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza zarządziła jego stosowanie w celu umożliwienia przekazania otrzymanych danych pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do sieci publicznej oraz login i hasło uprawniające do dostępu do systemu informatycznego.

29 w przypadku gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, przekazuje on dane wykorzystując dostarczony arkusz kalkulacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez okręgową komisję wyborczą w przypadku gdy państwowa komisja wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego oraz w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik przekazuje dane telefonicznie osobie do okręgowej komisji wyborczej dane przekazuje się w następującej kolejności: nazwa gminy; imię i nazwisko pełnomocnika; liczba obwodów z których uzyskano dane, w formie „liczba obwodów dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście”; suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach — w formie już opisanej suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach — w formie jak wyżej jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 12 50 a następnie godzinę17 50

30 ponadto … komisja na bieżąco sprawdza liczbę podpisów w spisie potwierdzających otrzymanie karty. gdy liczba ta przekroczy 60% liczby otrzymanych kart do głosowania, komisja obowiązana jest za pośrednictwem pełnomocnika wyborczego powiadomić okręgową komisję wyborczą o możliwej potrzebie uruchomienia dla niej kart z rezerwy okręgowej komisji wyborczej. natomiast gdy liczba ta przekroczy 80% liczby otrzymanych przez komisję kart do głosowania, komisja bezwzględnie występuje do okręgowej komisji wyborczej o wydanie kart z rezerwy komisja czuwa, aby nie doszło do przepełnienia urny wyborczej otwieranie urny przy wykonywaniu tego zadania jest niedopuszczalne jeżeli komisja stwierdzi, że urna uległa zapełnieniu, powinna zakleić oraz opieczętować tę urnę i wykorzystać drugą urnę urna, która uległa przepełnieniu, pozostaje w lokalu wyborczym przed rozpoczęciem stosowania drugiej urny komisja sprawdza, czy jest ona pusta, a następnie zamyka ją i opieczętowuje obie urny powinny być ustawione w takim miejscu, by były przez cały czas głosowania widoczne dla członków komisji i mężów zaufania oraz obserwatorów międzynarodowych

31 komisja, na żądanie wyborcy, zobowiązana jest wydać zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu. „Zaświadczenie” Obwodowa Komisja Wyborcza Nr … w …………………. zaświadcza, że Pan/Pani ……………………..………………..……… otrzymał/otrzymała kartę do głosowania (imię i nazwisko wyborcy) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu ………………………….. (data głosowania) ……………………......... ………………………” (miejscowość, data)(podpis) jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpił pełnomocnik głosujący w imieniu wyborcy ujętego w spisie, wówczas w zaświadczeniu po wyrazach „otrzymał /otrzymała” należy dodać wyrazy „jako pełnomocnik wyborcy”. zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje pieczęcią komisji. zaświadczenie sporządza się w jednym egzemplarzu i czyni się adnotację w rubryce spisu „uwagi formularze zapewnia wójt

32 Zadania komisji po zakończeniu głosowania a.godz. 21.00 - komisja zamyka lokal; osobom przybyłym do lokalu przed tą godziną należy umożliwić oddanie głosu b.komisja zapieczętowuje wlot urny, zaklejając go paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków. c.w obwodach odrębnych komisja może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, pod warunkiem że wszyscy wyborcy wpisani do spisu wyborców oddali swoje głosy d.zarządzenie wcześniejszego zakończenia głosowania może nastąpić nie wcześniej niż o godzinie 18 00 e.w przypadku wcześniejszego zakończenia głosowania podanie do publicznej wiadomości protokołu głosowania w obwodzie powinno nastąpić niezwłocznie po jego sporządzeniu, lecz nie wcześniej niż o godz. 21 00 f.o zarządzeniu zakończenia głosowania przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia osobę kierującą jednostką, w której utworzono obwód głosowania, wójta oraz okręgową komisję wyborczą.

33 Zadania komisji po zakończeniu głosowania g.po zamknięciu lokalu i po zakończeniu głosowania komisja przystępuje w możliwie pełnym składzie do wykonania kolejnych czynności. h.w lokalu mogą przebywać poza członkami komisji wyłącznie mężowie zaufania oraz obserwatorzy międzynarodowi - nie mogą oni uczestniczyć w liczeniu głosów ani pomagać członkom komisji w wykonywaniu ich zadań. i.w przypadku, gdy komisji zapewniono obsługę informatyczną, w lokalu może przebywać również osoba odpowiedzialna za obsługę informatyczną, w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego. j.komisja przystępuje do sporządzenia projektu protokołu głosowania w obwodzie wykorzystując w tym celu dostarczone formularze protokołów ( lub wygenerowane z systemu informatycznego).

34 Liczby w protokole wpisuje się w następujący sposób: liczby jednocyfrowe wpisuje się w ostatniej kratce z prawej strony, liczby dwucyfrowe - w dwóch ostatnich kratkach z prawej strony, liczby trzycyfrowe - w trzech ostatnich kratkach z prawej strony itd., czyli tak, aby ostatnia cyfra wpisywanej liczby wypadła w ostatniej kratce z prawej strony. jeżeli ustalona przez komisję liczba wynosi zero, w ostatniej kratce z prawej strony należy wpisać cyfrę "0". Czynności przed otworzeniem urny W pierwszej kolejności komisja dokonuje: I.ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA 2Komisja otrzymała kart do głosowania 1100 3Nie wykorzystano kart do głosowania 52 4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 1048 Uwaga! Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt. 2, jeśli tak nie jest — przypuszczalną przyczynę należy opisać w punkcie 15.

35 Krok 1. Komisja wpisuje liczbę otrzymanych kart do głosowania ustaloną przed rozpoczęciem głosowania. Liczbę wpisuje się w pkt. 2 protokołu głosowania. (liczbę tę ustaliliśmy przed godz.7.00 rano, licząc po raz drugi karty do głosowania) Następnie komisja przelicza niewykorzystane karty do głosowania. Liczbę tych kart wpisuje się w punkcie 3 protokołu głosowania. Karty niewykorzystane należy zapakować w pakiet, opieczętować je i opisać. Krok 2. Komisja ustala liczbę wyborców uprawnionych do głosowania, tj. umieszczonych w spisie, łącznie z wyborcami dopisanymi na dodatkowym formularzu spisu przez komisję w trakcie głosowania Liczbę wpisuje się w pkt. 1 protokołu głosowania. Krok 3. Komisja ustala liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Przy ustalaniu tej liczby uwzględnia się również wyborców głosujących przez pełnomocnika. Ustalenia tego dokonuje się na podstawie liczby podpisów potwierdzających otrzymanie karty do głosowania (łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu” zastępującymi podpisy oraz podpisami pełnomocników głosujących w imieniu wyborców ujętych w spisie). Liczbę wpisuje się w pkt. 4 protokołu głosowania. Liczba ta nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania (punkt 1 protokołu).

36 Uwaga! Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt. 2, jeśli tak nie jest — przypuszczalną przyczynę należy opisać w punkcie 15. Krok 4. Komisja ustala liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika. Ustalenia tego dokonuje się na podstawie liczby podpisów znajdujących się obok dopisku „pełnomocnik” w rubryce spisu „Uwagi” – spisu wyborców. Uzyskaną liczbę komisja porównuje z liczbą otrzymanych aktów pełnomocnictwa, z pominięciem aktów pełnomocnictwa, które komisja otrzymała od osób, których pełnomocnictwo wygasło lub zostało cofnięte. Liczby te powinny być równe. Jeżeli zachodzi rozbieżność pomiędzy tymi liczbami, komisja dokonuje ponownego przeliczenia. Liczbę tę wpisuje się w punkcie 5 protokołu

37 Krok 5. komisja ustala liczby dotyczące głosowania korespondencyjnego. Ustaleń tych dokonują komisje wyznaczone do głosowania korespondencyjnego, pozostałe komisje w punktach 7-8e protokołu głosowania wpisują cyfrę „0”. Liczbę wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, ustala się na podstawie liczby adnotacji w spisie wyborców zawierających informacje o wysłaniu pakietu wyborczego do wyborcy. Liczbę wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, wpisuje się w punkcie 7 protokołu Krok 6. komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego wpisuje ustalone wcześniej liczby: otrzymanych kopert zwrotnych (w punkcie 8 protokołu), kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym ….. (w punkcie 8a protokołu), kopert w których oświadczenie …. nie było podpisane przez wyborcę (w punkcie 8b protokołu), kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania (w punkcie 8c protokołu), kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę (w punkcie 8d protokołu), kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny (w punkcie 8e protokołu). Liczba otrzymanych kopert zwrotnych (punkt 8 protokołu) nie może być większa od liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze (punkt 7 protokołu).

38 Czynności po otworzeniu urny Do bezwzględnego przestrzegania!!! wszystkie czynności komisja wykonuje w możliwie pełnym składzie komisji, pod żadnym pozorem w podzespołach kwalifikacji głosów dokonujemy „na oczach” wszystkich członków komisji w sytuacjach wątpliwych przewodniczący zarządza przegłosowanie ostatecznego stanowiska komisji (§5 regulaminu ) Krok 7. Komisja sprawdza, czy pieczęcie na urnie oraz na wlocie do urny pozostały nienaruszone, po czym otwiera urnę i wyjmuje z niej karty do głosowania. Zaleca się zachowanie staranności przy wyjmowaniu kart z urny, aby karty do głosowania nie zostały uszkodzone. Komisja przegląda wszystkie karty i wydziela z nich karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części, których nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach. Karty takie należy zapakować w pakiet, opieczętować go i opisać.

39 Krok 8. Wykonuje komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego (uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju) Koperty zwrotne komisja otwiera niezwłocznie po doręczeniu i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się: 1) podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu; 2) zaklejona koperta na kartę do głosowania. komisja odnotowuje w rubryce spisu "Uwagi, że wyborca głosował korespondencyjnie zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny wyborczej oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada Jeżeli: 1) w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, 2) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę, 3) w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania, 4) koperta na kartę do głosowania była niezaklejona komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością - segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków

40

41 cd. dot. głosowania korespondencyjnego po zakończeniu głosowania i otwarciu urny wyborczej komisja w pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w urnie kopert na kartę do głosowania karty do głosowania i ustala ich liczbę liczby te powinny odpowiadać liczbie adnotacji w rubryce spisu "uwagi", że wyborca głosował korespondencyjnie następnie komisja przystępuje do wykonywania pozostałych czynności wynikających wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Czynności wspólne dla wszystkich komisji obwodowych Komisja przegląda wszystkie karty i wydziela z nich karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części, których nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach. Karty takie należy zapakować w pakiet, opieczętować go i opisać.

42 Krok 9. Komisja liczy karty wyjęte z urny ustaloną liczbę wpisuje w punkcie 9 protokołu głosowania Komisje wyznaczone do głosowania korespondencyjnego podają w punkcie 9a protokołu głosowania liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania Liczbę tę należy uwzględnić przy ustalaniu liczby kart wyjętych z urny, o których mowa wyżej. Pozostałe komisje wpisują cyfrę „0” w punkcie 9a protokołu. Należy pamiętać! że liczba z pkt. 9 pomniejszona o liczbę z pkt. 9a powinna być równa liczbie z pkt. 4. Dodatkowo liczba z pkt. 9a nie powinna być większa od liczby z pkt. 8e; jeśli tak nie jest — przypuszczalną przyczynę należy opisać w punkcie 16.

43 Krok 10. Komisja wydziela i liczy karty nieważne (tj. inne niż ustalone urzędowo lub nieopatrzone pieczęcią komisji obwodowej) ustaloną liczbę wpisuje się w punkcie 10 protokołu głosowania. Jeżeli liczba kart nieważnych jest większa niż 0, przypuszczalną przyczynę wystąpienia kart nieważnych należy opisać w punkcie 17 protokołu głosowania Suma liczb kart nieważnych (punkt 10 protokołu) i kart ważnych (punkt 11 protokołu) musi być równa liczbie kart wyjętych z urny (punkt 9 protokołu). Za ważne uznaje się tylko głosy oddane na kartach urzędowo ustalonych i opatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, na których wyborcy postawili znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata. 10 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0 Pozostałe karty są kartami ważnymi i na ich podstawie ustala się wyniki głosowania. Karty ważne należy policzyć i ustaloną liczbę wpisać w punkcie 11 protokołu głosowania.

44 w trakcie przeglądania kart do głosowania komisja odkłada osobno karty z głosami nieważnymi i osobno karty z głosami ważnymi. aby właściwie wykonać jedne z ostatnich czynności, należy kategorycznie pamiętać, że : kwalifikacji głosu komisja dokonuje po publicznym okazaniu karty, wszystkim członkom komisji uczestniczącym w ustalaniu wyniku głosowania w przypadkach wątpliwych należy przyjmować, że znakiem "x" postawionym w kratce są dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki ustalenie, czy znak "x" postawiony jest w kratce, czy poza nią, należy wyłącznie do komisji wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak "x" postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się, jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powoduje nieważność głosu w przypadku braku jednomyślności, dobrym rozwiązaniem jest zarządzenie przez przewodniczącego komisji głosowania nad wątpliwością symbole, jakie możemy spotkać na karcie do głosowania

45 Krok 11. Na podstawie kart ważnych komisja ustala liczbę głosów nieważnych za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania: 1.postawił znak „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata; 2.nie postawił znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata. karty z głosami nieważnymi liczy się i odkłada, a ich liczbę, wpisuje w punkcie 12 protokołu głosowania. karty ważne z głosami nieważnymi należy zapakować w pakiet, opieczętować go i opisać „głosy nieważne z kart ważnych w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej — ….............”. (liczba) oraz ewentualnie jeżeli na karcie do głosowania znajdzie się nazwisko kandydata skreślonego, obwodowa komisja wyborcza ustalając wyniki głosowania postępuje tak, jakby skreślonego nazwiska nie było na karcie do głosowania oznacza to, że: 1.jeżeli na karcie do głosowania znak „x” został postawiony tylko w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata, to głos taki uznaje się za nieważny 2.jeżeli na karcie do głosowania znak ”x” został postawiony w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata i obok nazwiska innego kandydata, to taki głos jest ważny i oddany został na tego innego kandydata; w takim przypadku znak „x” obok nazwiska skreślonego kandydata traktuje się jako dopisek głosy nieważne

46 Pozostałe karty ważne są kartami z głosami ważnymi !!! komisja liczy wszystkie głosy ważne oddane na kandydatów i ich liczbę wpisuje w punkcie 13 protokołu głosowania. Krok 12. Komisja ustala — na podstawie kart z głosami ważnymi — liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów Ustaloną liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów komisja wpisuje w punkcie 14 protokołu głosowania odpowiednio przy nazwiskach poszczególnych kandydatów. UWAGA !!! Suma liczby głosów ważnych (punkt 13 protokołu głosowania) i liczby głosów nieważnych (punkt 12 protokołu głosowania) musi być równa liczbie oddanych głosów (liczbie kart ważnych) (punkt 11 protokołu głosowania). Bez doprowadzenia do stanu zgodności jw. kontynuowanie dalszej pracy jest niedopuszczalne i bez sensu. 13 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1025 głosy ważne

47 Uwaga! Suma głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem”) musi być równa liczbie z pkt 13, czyli liczbie głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów Lp.Nazwisko i imię - imionaLiczba głosów ważnych 1. 25 2. 7 3. 281 4. 33 5. 350 … 329 Nazwisko skreślonego kandydataXXXX Razem 1025 14. Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oddano następujące liczby głosów ważnych:

48 Krok 13. Po ustaleniu liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów komisja pakuje w odrębne pakiety głosy oddane na każdego kandydata i na każdym pakiecie umieszcza — nazwisko kandydata i liczbę oddanych na niego głosów. Staranne wykonanie tej czynności pozwoli na szybkie wyjaśnienie ewentualnych błędów w obliczeniach, a także zarzutów mężów zaufania lub protestów wyborców. Krok 14. Komisja wypełnia w pozostałych punktach protokół głosowania w obwodzie – tzn. punkty od 15 do 21; podpisuje protokół i opatruje pieczęcią komisji !!! Krok 15. Do protokołu głosowania mogą wnieść uwagi mężowie zaufania obecni przy pracach komisji oraz członkowie komisji uczestniczący w jej pracach. Uwagi mężów zaufania wpisuje się bezpośrednio do protokołu głosowania w punkcie 19, a uwagi członków komisji w punkcie 20, bądź dołącza w formie załącznika do protokołu głosowania. Komisja ma obowiązek ustosunkować się do wniesionych zarzutów, załączając do protokołu głosowania wyjaśnienia.!!

49 Podpisywanie protokołu głosowania PROTOKÓŁ - w dwóch egzemplarzach, podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy jego sporządzeniu protokół opatruje się pieczęcią komisji w przypadku gdy protokół został sporządzony ręcznie, wszyscy członkowie komisji obecni przy jego sporządzeniu parafują wszystkie strony protokołu (poza stroną, na której składane są podpisy członków komisji) Podanie protokołu głosowania do publicznej wiadomości komisja sporządza KOPIĘ protokołu głosowania (w dwóch egzemplarzach), którą wywiesza w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu. wywieszenie kopii protokołu głosowania winno nastąpić niezwłocznie po sporządzeniu protokołu komisja nie może opuścić lokalu wyborczego przed wywieszeniem kopii protokołu głosowania !!! kopię poświadczają za zgodność z oryginałem członkowie komisji obecni przy jej sporządzeniu, podpisując ją, parafując każdą stronę i opatrując ją pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

50 w przypadku sprostowań dokonywanych w protokole komisja obowiązana jest niezwłocznie podać, w powyższy sposób, treść sprostowanego protokołu do publicznej wiadomości w takiej sytuacji na pierwotnie sporządzonym protokole, na pierwszej stronie, należy uczynić adnotację „WADLIWY PODLEGAŁ SPROSTOWANIU” adnotację tę opatrują podpisami wszyscy członkowie komisji obecni przy tej czynności. adnotację opatruje się pieczęcią. podaniu do publicznej wiadomości podlegają oba protokoły głosowania (wadliwy i sprostowany) zainteresowani mężowie zaufania mogą, w miarę możliwości technicznych, otrzymać kopię protokołu głosowania Przekazanie protokołu głosowania do okręgowej komisji wyborczej jeden egzemplarz protokołu wraz z ewentualnymi wniesionymi zarzutami mężów zaufania i/lub członków komisji oraz zajętym wobec nich stanowiskiem komisji - umieszcza się w kopercie przewodniczący ustala sposób komunikowania się z członkami komisji w razie potrzeby zwołania posiedzenia. protokół komisja przekazuje pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej - (urzędnik wyborczy)

51 jeżeli komisja obwodowa miała obsługę informatyczną, w osobnej kopercie przekazuje pełnomocnikowi nośnik elektroniczny oraz raport ostrzeżeń (jeżeli został sporządzony) każda z komisji, doręcza dodatkowo, KOPIĘ protokołu głosowania, w celu weryfikacji danych liczbowych w przypadku zarządzenia przez państwową komisję wyborczą stosowania systemu informatycznego, kopia ta jest również wykorzystywana przez pełnomocnika do wprowadzenia danych liczbowych do systemu - gdy komisja nie miała zapewnionej obsługi informatycznej lub do sprawdzenia danych w systemie informatycznym, gdy komisja korzystała z obsługi informatycznej kopię protokołu w komisjach, które nie miały obsługi informatycznej i nie miały możliwości zrobienia jego kserokopii, sporządza się z wykorzystaniem dodatkowych formularzy protokołu głosowania; w tytule formularza należy wykreślić wyraz „protokół” i wpisać wyrazy „kopia protokołu” kopię protokołu podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy jej sporządzeniu; opatruje się ją pieczęcią komisji jeżeli w wyborach nie był stosowany system informatyczny pełnomocnik sprawdza poprawność danych arytmetycznych zawartych w przekazanej przez komisję kopii protokołu głosowania w przypadku zarządzenia stosowania systemu informatycznego, pełnomocnik wprowadza do systemu wszystkie dane z kopii protokołu głosowania przekazanej przez komisję

52 TABLICA OGŁOSZEŃ PEŁNOMOCNIK Okręgowej Komisji Wyborczej – sprawdzenie poprawności OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA PROTOKÓŁ głosowania w obwodzie (x2) KOPIA protokołu głosowania w obwodzie (x2) NIEZWŁOCZNIE Sprostowanie błędów przez Obwodową Komisję Wyborczą błędy 1.zarzuty mężów zaufania 2.uwagi członków komisji 3.stanowisko komisji Okręgowa Komisja Wyborcza we Włocławku Dokumentacja Obwodowej Komisji Wyborczej (paczki) PEŁNOMOCNIK Okręgowej Komisji Wyborczej raport ostrzeżeń ostrzeżenia

53 TABLICA OGŁOSZEŃ PEŁNOMOCNIK Okręgowej Komisji Wyborczej – sprawdzenie poprawności OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Protokół głosowania w obwodzie (x2) Kopia protokołu głosowania w obwodzie (x2) NIEZWŁOCZNIE Sprostowanie błędów przez Obwodową Komisję Wyborczą błędy 1.zarzuty mężów zaufania 2.uwagi członków komisji 3.stanowisko komisji Okręgowa Komisja Wyborcza We Włocławku Dokumentacja Obwodowej Komisji Wyborczej (paczki) PEŁNOMOCNIK Okręgowej Komisji Wyborczej 1.nośnik 2.raport ostrzeżeń ostrzeżenia

54 1.drugi egzemplarz protokołu 2.protokoły posiedzeń 3.uchwały 4.zestawienie błędów 5.drugie egz. raportu ostrzeżeń 1.spis wyborców; 2.zaświadczenia o prawie do głosowania; 3.akty pełnomocnictwa; 4.pieczęć komisji 5.pakiety posegregowanyh kart 6.arkusze pomocnicze 7.wadliwe protokoły lista osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania. Postępowanie z dokumentami z wyborów po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołu głosowania w obwodzie przez okręgową komisję wyborczą przewodniczący obwodowej komisji przekazuje w depozyt wójtowi wszystkie paczki z dokumentami oraz pieczęć komisji i nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a. dokumenty stanowiące depozyt przechowywane są w archiwum urzędu gminy i mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, prokuratury i policji

55 Szczególne zadania komisji w obwodach utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej może być rozpoczęte później niż o godzinie 7.00. ustaleń w tym zakresie dokonuje obwodowa komisja wyborcza w uzgodnieniu z Okręgową Komisją Wyborczą, najpóźniej w przeddzień głosowania (sobota) o ustaleniach tych powiadamia się wyborców przez wywieszenie informacji bądź w inny sposób zwyczajowo przyjęty i informuje wójta oraz kierownika zakładu opieki zdrowotnej lub domu pomocy społecznej jedynie w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej dopuszczalne jest głosowanie przy zastosowaniu urny pomocniczej a służy do głosowania poza lokalem tylko tym osobom, które figurują w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania i wyrażą wolę takiego głosowania

56 Do wiadomości głosujących w obwodach odrębnych !!! wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach odrębnych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. wyborcy, którzy opuszczą szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r. a dniem ponownego głosowania.

57 Zasady głosowania przy użyciu urny pomocniczej : komisja ogłasza przed dniem głosowania informację o możliwości głosowania w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci obłożnie chorzy i pensjonariusze mający trudności w poruszaniu się komisja zbiera informacje, którzy wyborcy chcą głosować w pomieszczeniu, w którym przebywają, a następnie sporządza roboczy wykaz nazwisk i imion tych osób, ze wskazaniem numerów pomieszczeń, do których członkowie komisji powinni przynieść urnę komisja ustala orientacyjną liczbę kart do głosowania, z pewną nadwyżką w stosunku do wcześniejszych zgłoszeń i przygotowuje pokwitowanie przyjęcia tych kart przez członków komisji, którzy przeprowadzą głosowanie poza lokalem wyborczym komisja w formie uchwały określa czas (godziny) głosowania poza lokalem wyborczym i przerwę w głosowaniu, w tym czasie, w lokalu przy wykorzystaniu urny zasadniczej i spisu wyborców uchwałę komisji obwodowej o przerwie w głosowaniu należy wywiesić przed rozpoczęciem głosowania na drzwiach lokalu wyborczego

58 przed przystąpieniem do głosowania komisja pieczętuje wlot urny zasadniczej, a członkom komisji, którzy będą prowadzili głosowanie przy wykorzystaniu urny pomocniczej, wydaje za pokwitowaniem spis wyborców, odpowiednią liczbę kart do głosowania oraz roboczy wykaz pacjentów, którzy wyrazili wolę głosowania w pomieszczeniu następnie komisja sprawdza, czy urna jest pusta i pieczętuje ją. Komisja jest obowiązana dotrzeć z urną do każdego wyborcy, który wyraził wolę skorzystania z tej formy udziału w głosowaniu, a także umożliwić głosowanie innym wyborcom głosowanie poza lokalem wyborczym może prowadzić, co najmniej dwóch członków komisji przez nią wyznaczonych, zgłoszonych przez różne komitety wyborcze; członkom komisji mogą towarzyszyć mężowie zaufania wyborca po otrzymaniu karty do głosowania kwituje jej odbiór podpisem w spisie, a członek komisji w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza dopisek „UP” po zakończeniu głosowania poza lokalem członkowie komisji rozliczają się protokolarnie z liczby otrzymanych wcześniej kart do głosowania (uwzględniając ich liczbę wymienioną w pokwitowaniu oraz liczbę dopisków „UP”), zwracają niewykorzystane karty do głosowania i pieczętują wlot urny pomocniczej; zapieczętowaną urnę oddaje się pod dozór przewodniczącemu komisji

59 otwarcia urny pomocniczej komisja dokonuje po zakończeniu głosowania w obwodzie, przed otwarciem urny zasadniczej; po otwarciu urny pomocniczej komisja sprawdza, czy liczba kart każdego rodzaju wyjętych z urny pomocniczej odpowiada liczbie osób, które głosowały przy wykorzystaniu urny pomocniczej. jeżeli komisja nie stwierdzi rozbieżności, karty wyjęte z urny pomocniczej włącza się do obliczeń wyników głosowania dokonywanych dla całego obwodu; w wypadku stwierdzenia różnic należy wyjaśnić ich przypuszczalną przyczynę i omówić w punkcie 16 protokołu głosowania lub w formie załącznika do protokołu; w aktach komisji pozostają: roboczy wykaz wyborców, którzy zamierzali głosować przy użyciu urny pomocniczej, uchwała komisji o przerwie w głosowaniu, pokwitowanie kart do głosowania, protokół rozliczenia kart do głosowania, a także protokół sprawdzenia, czy pieczęcie urny zasadniczej na wlocie zapieczętowanym na czas przerwy nie zostały naruszone.

60 Ponowne głosowanie ewentualne ponowne głosowanie przeprowadzone zostanie 24 maja 2015 roku ponowne głosowanie przeprowadzają te same obwodowe komisje wyborcze przy czynnościach komisji mogą być obecni mężowie zaufania tylko tych komitetów, których kandydaci uczestniczą w głosowaniu ponownym, legitymując się upoważnieniem wydanym na pierwsze głosowanie bądź nowym upoważnieniem wydanym na głosowanie ponowne zadania i czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania są identyczne jak w pierwszym głosowaniu głosowanie ponowne przeprowadza się na podstawie spisów wyborców sporządzonych przed pierwszym głosowaniem, podlegających aktualizacji polegającej w szczególności na umieszczeniu w spisie osób, które najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 18 lat komisja, dopisując nazwisko wyborcy w rubryce „uwagi”, umieszcza adnotację „z 24.05”. komisja szczególnie starannie sprawdza, czy przedstawiane przez wyborców zaświadczenia o prawie do głosowania dotyczą ponownego głosowania na podstawie zaktualizowanej listy wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa komisja, dopuści do głosowania osoby posiadające pełnomocnictwo do głosowania, które głosując w pierwszym głosowaniu, oddały komisji akt pełnomocnictwa komisja sporządza protokół umieszczając w prawym górnym rogu protokołu wyraz „PONOWNE” Koniec

61

62 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

63 Głosowanie korespondencyjne Wyborca może głosować korespondencyjnie/nie tylko niepełnosprawny Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 27 kwietnia 2015 r. zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać: 1.nazwisko i imię (imiona), 2.imię ojca, 3.datę urodzenia, 4.numer ewidencyjny PESEL, 5.oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 6.wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego 7.oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie  w zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

64 wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje. wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu). Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się: 1.pieczęć nagłówkową urzędu gminy 2.adres wyborcy, dla którego przeznaczony jest pakiet wyborczy. na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się ponadto: a.oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA”; b.informację o zwolnieniu z opłaty pocztowej. jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. w przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

65 W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: 1.koperta zwrotna, 2.karta do głosowania, 3.koperta na kartę do głosowania, 4.oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, formatu A-5 5.instrukcja głosowania korespondencyjnego, formatu A-4, czcionką o rozmiarze nie mniejszym niż 14 pkt. i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania. sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.  kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej.  wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz umieszczeni są w spisach wyborców w: 1.obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, 2.domach pomocy społecznej, 3.zakładach karnych i aresztach śledczych, 4.domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

66 w przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców do dnia 14 maja 2015 r.

67

68 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

69 Głosowanie przez pełnomocnika Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy którzy: 1.najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, 2.posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 3.posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 4.orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów, 5.osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w: 1.zakładach opieki zdrowotnej, 2.domach pomocy społecznej, 3.zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych 4.domach studenckich i ich zespołach, 5.wyborcy głosujący korespondencyjnie.  Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

70  pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz kandydaci na prezydenta rzeczypospolitej polskiej.  pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.  pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. wniosek należy złożyć do dnia 4 maja 2015 r. Do wniosku należy dołączyć: a.pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa b.kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat; c.kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

71  akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.  wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie stosowanego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, do dnia 8 maja 2015 r., w przypadku drugiej tury do dnia 22 maja 2015 r., lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.  wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

72

73 POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

74  obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).  w skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.  w skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.  kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy

75 w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia w razie zgłoszenia tego samego kandydata do więcej niż jednej komisji rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony. przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. wykaz zawiera numer obwodu i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji

76 informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania wójt podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w biuletynie informacji publicznej. po przeprowadzeniu losowania wójt powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez siebie. jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż minimalny dopuszczalny skład komisji, wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. osobami, o których mowa, nie mogą być pracownicy samorządowi gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w przypadku komisji w obwodach odrębnych pracownicy jednostki, w której utworzono obwód głosowania. w taki przypadku, po uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta, komisje powołuje się łącznie w składzie 7 osób, a w obwodach odrębnych — w składzie 5 osób. składy komisji wójt podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w swojej siedzibie i umieszczenie w biuletynie informacji publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

77 informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład oraz wskazanie nazwy komitetu wyborczego z ramienia, którego pełni obowiązki uzupełnienia składu komisji dokonuje się w przypadku wygaśnięcia członkostwa powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji. jeśli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło na 6 dni przed dniem wyborów lub później, wójt nie zawiadamia pełnomocnika wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata i uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, chyba, że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie mandatu wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika wyborczego zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej wynosi: dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł; dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł; dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł. podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania.

78

79 PROCEDURA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

80 Kodeks Wyborczy Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne Art. 53a – 53l O sposobie prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych 1.wykaz pakietów wyborczych prowadzi urząd gminy 2.wykaz jest prowadzony w postaci księgi albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym 3.datę nadania pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej wydanego przez placówkę pocztową 4.w wykazie odnotowuje się także datę doręczenia pakietu wyborczego na podstawie potwierdzenia doręczenia otrzymanego z placówki pocztowej operatora wyznaczonego.

81 Tryb odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania. Upoważniony pracownik: I.Po okazaniu przez wyborcę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość: a)sprawdza w wykazie pakietów wyborczych czy został on wydany wyborcy b)kopertę zwrotną umieszcza się, w obecności wyborcy, w kopercie na pakiet wyborczy c)kopercie nadaje się numer według kolejności dostarczonych kopert zwrotnych - na kopercie umieszcza się pieczęć nagłówkową urzędu gminy, imię i nazwisko wyborcy, który dostarczył kopertę zwrotną, oraz datę jej doręczenia d)wyborca potwierdza powyższe dane, składając podpis na zaklejonej kopercie koperty są przechowywane w urzędzie gminy w wyznaczonym zamkniętym pomieszczeniu pracownik urzędu gminy przelicza każdego dnia przed końcem godzin pracy urzędu gminy zaklejone koperty zawierające koperty zwrotne oraz sprawdza, czy nie zostały one naruszone.

82 z przeliczenia zaklejonych kopert zawierających koperty zwrotne sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach jeden egzemplarz protokołu załącza się do wykazu pakietów wyborczych, a drugi przechowuje się razem z zaklejonymi pracownik urzędu gminy w obecności przewodniczącego właściwej obwodowej komisji w przeddzień głosowania (sobota przedwyborcza) przelicza koperty zawierające koperty zwrotne oraz sprawdza, czy nie zostały one naruszone i w obecności przewodniczącego właściwej komisji wyborczej otwiera się zaklejone koperty zawierające koperty zwrotne po przeliczeniu kopert zwrotnych w obecności przewodniczącego, pakuje się je w jeden pakiet – opisując „Obwodowa Komisja Wyborcza Nr …. Koperty Zwrotne dostarczone przez wyborców do urzędu gminy (miasta). Liczba ….” i zabezpiecza się je.

83 Tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania do obwodowych komisji wyborczych Przedstawiciel operatora odbiera za pokwitowaniem zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy, który otrzymał pakiet wyborczy - na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty Region Sieci Poczty Polskiej w Białymstoku Pan Jacek CHMIELEWSKI tel. 85- 662-33-29 Nadanie koperty może nastąpić w dowolnej placówce Poczty Polskiej: a.najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów (czwartek) – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym …. jeśli wyborca ten zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę b.najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów (czwartek) – w placówce operatora usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców; c.najpóźniej w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów (środa) – w dowolnej placówce pocztowej na terenie kraju operatora

84 d.urząd gminy informuje pisemnie operatora o wyborcach, którzy otrzymali pakiet wyborczy za jego pośrednictwem i zgłosili potrzebę odbioru koperty zwrotnej przez operatora. e.operator dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania. f.pracownik urzędu gminy przekazuje zgromadzone koperty zwrotne do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania. g.pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora, przekazane zostają niezwłocznie dyrektorowi delegatury krajowego biura wyborczego h.pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu urzędu gminy, przekazuje się niezwłocznie dyrektorowi delegatury krajowego biura wyborczego.

85

86 WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA MĘŻA ZAUFANIA

87

88 WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH

89 L.p. Imię (imiona) i nazwisko kandydata na Prezydenta RP Nazwa komitetuPełnomocnik wyborczy 1Janusz Ryszard Korwin-Mikke Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke Łukasz Wróbel 2Bronisław Maria Komorowski Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Sławomir Piotr Rybicki 3Adam Sebastian Jarubas Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa Mariusz Władysław Miętus 4Paweł Piotr Kukiz Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza Tomasz Dominik Ochocki 5Marian Janusz Kowalski Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego Witold Sławomir Tumanowicz 6Jacek Wilk Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka Tomasz Zbigniew Dalecki 7Andrzej Sebastian Duda Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Krzysztof Sobolewski 8Janusz Marian Palikot Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota Łukasz Piłasiewicz 9Magdalena Agnieszka Ogórek Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek Katarzyna Bernadetta Olszewska 10Paweł Jan Tanajno Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno Adam Maria Kotucha 11Grzegorz Michał Braun Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna Bogdan Ludkowski

90 WZÓR AKTU PEŁNOMOCNICTWA

91

92 SYMBOL WAŻNOŚĆI GŁOSU

93 TAK NIE

94 GŁOSY WAŻNE

95 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan -skreślony, art.306 k.w. …………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (skreślenie nazwisk traktuje się jako dopisek) INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu.

96 KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. UWAGA Kowalski Jan został skreślony. 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan -skreślony, art.306 k.w. …………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..………………………………………………………

97 KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan -skreślony, art.306 k.w. …………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..………………………………………………………

98 KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan -skreślony, art.306 k.w. …………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… Głos zalicza się dla A. Bogdański, gdyż drugi „X” jest poza kratką powrót

99 GŁOSY NIEWAŻNE

100 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan ……………………………………..…………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. Głosować można tylko na 1 kandydata

101 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan ……………………………………..…………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. Głosować można tylko na 1 kandydata

102 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan ……………………………………..…………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. Brak dwóch linii przecinających się

103 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan ……………………………………..…………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. Brak dwóch linii przecinających się

104 KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan -skreślony, art.306 k.w. …………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… Znak „X” przy nazwisku skreślonego kandydata

105 1.  Adamski Edward …………………………..………………………… 2.  Bogdański Adam ……………………………………………………… 3.  Czesław Jerzy …….…………………………………………… 4.  ………………………………………………………………………………… 5.  ………………………………………………………………………………… 6.  ………………………………………………………………………………… 7.  Kowalski Jan ……………………………………..…………………… 8.  ………………………………………………………………………………… 9.  ………………………………………………………………………………… 10.  Ziarko Zenon …..……………………………………………………… KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony jego nazwiska znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu. Znak „X” Poza kratką ustalanie

106 Wzory protokołów

107 1. Protokół obwodowy prezydent – I tura 2. Protokół obwodowy prezydent – II tura

108

109 PEŁNOMOCNICY OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

110 PEŁNOMOCNICY OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ okręgowa komisja wyborcza powołuje pełnomocników spośród pracowników samorządowych gminy, powiatu lub województwa, pracowników urzędów wojewódzkich bądź spośród innych osób wskazanych przez dyrektora delegatury krajowego biura wyborczego. siedziba pełnomocnika powinna znajdować się w rejonowym punkcie odbioru protokołów do zadań pełnomocnika należy przyjmowanie protokołów głosowania od obwodowych komisji wyborczych oraz sprawdzenie zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie pełnomocnik powinien być wyposażony w komputer z dostępem do internetu, umożliwiający sprawdzenie zgodności arytmetycznej ustalonych wyników głosowania w obwodzie. okręgowa komisja wyborcza ustala sposób przyjmowania protokołów głosowania z obwodów i informuje o tych ustaleniach przewodniczących obwodowych komisji wyborczych oraz pełnomocników odebrane protokoły, bez otwierania kopert, są niezwłocznie dostarczane okręgowej komisji wyborczej.

111 przy czynnościach przekazywania kopert z protokołami oraz w czasie ich transportu mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni do obwodowych komisji wyborczych oraz obserwatorzy międzynarodowi konieczne jest zapewnienie dyżuru i łączności z członkami obwodowych komisji wyborczych do czasu stwierdzenia przez okręgową komisję wyborczą, że protokół głosowania został sporządzony prawidłowo, i powiadomienia o tym dyżurującego członka komisji obwodowej pełnomocnik komisji okręgowej odbiera za pokwitowaniem doręczoną mu przez obwodową komisję wyborczą zaklejoną kopertę zawierającą protokół głosowania w obwodzie wraz z załączonymi do protokołu ewentualnymi wniesionymi zarzutami mężów zaufania i/lub członków komisji oraz zajętym wobec nich stanowiskiem komisji jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zarządziła stosowanie systemu informatycznego, w przypadku komisji obwodowych posiadających obsługę informatyczną, pełnomocnikowi doręcza się również nośnik z zapisanymi danymi z protokołu oraz raport ostrzeżeń sporządzony przez system informatyczny (jeżeli został sporządzony) komisje doręczają również pełnomocnikowi, w celu weryfikacji danych, kopię protokołu głosowania w obwodzie podpisaną przez wszystkich członków komisji uczestniczących przy ustalaniu wyników głosowania

112 Postępowanie pełnomocnika w przypadku odstąpienia od stosowania systemu informatycznego na podstawie kopii protokołu pełnomocnik sprawdza formalną poprawność sporządzenia protokołu, tj. a.czy prawidłowo wpisano numer obwodu, a także kod terytorialny gminy, b.czy protokół jest podpisany przez wymaganą liczbę członków komisji (co najmniej przez połowę składu komisji, w tym jej przewodniczącego lub zastępcę) c.czy jest opatrzony właściwą pieczęcią d.czy są parafy wszystkich członków komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu na każdej — poza stroną z podpisami — stronie protokołu. na podstawie kopii protokołu pełnomocnik komisji okręgowej, sprawdza szczegółowo arytmetyczną zgodność danych, w sposób ustalony przez okręgową komisję pełnomocnik po stwierdzeniu, że dane liczbowe pod względem ich arytmetycznej zgodności zostały ustalone prawidłowo, niezwłocznie potwierdza to obwodowej komisji wyborczej ustnie. o fakt ten pełnomocnik odnotowuje na przekazanej mu przez obwodową komisję wyborczą kopii protokołu, czyniąc adnotację o dacie i godzinie wykonanych czynności potwierdzoną swoim podpisem.

113 w przypadku stwierdzenia błędów pełnomocnik wskazuje je na piśmie i (wraz z nienaruszoną kopertą zawierającą protokół głosowania) przekazuje, w sposób wcześniej uzgodniony, komisji obwodowej w celu usunięcia błędów w przypadku wystąpienia ostrzeżeń (błędów tzw. miękkich), pełnomocnik wskazuje je na piśmie i przekazuje komisji obwodowej (wraz z nienaruszoną kopertą zawierającą protokół głosowania) w celu przeanalizowania ich i — w razie stwierdzenia ich zasadności — dokonania korekty danych liczbowych w protokole. o jeżeli komisja, po analizie, dojdzie do wniosku, że dane liczbowe są prawidłowe, powinna wpisać swoje stanowisko na przekazanej przez pełnomocnika informacji o stwierdzonych naruszeniach warunków arytmetycznych. o o sposobie sprostowania błędów arytmetycznych komisja obwodowa zawiadamia telefonicznie pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej i po uzyskaniu potwierdzenia, że błędy usunięto, poprawia protokół. o po otrzymaniu poprawionej kopii protokołu pełnomocnik sprawdza, czy błędy usunięto, i potwierdza poprawność ustalonych wyników. wszystkie kopie protokołów otrzymane od obwodowych komisji wyborczych pełnomocnik pakuje i przekazuje jako depozyt wójtowi

114 Odbiór protokołów głosowania przez okręgową komisję wyborczą okręgowa komisja wyborcza sprawdza, czy znajduje się on w zapieczętowanej kopercie; odbiór każdego protokołu odnotowuje się w przygotowanym wcześniej wykazie obwodów głosowania. protokół sprawdza się pod względem poprawności jego sporządzenia, zwracając uwagę, a.czy prawidłowo wpisano numer obwodu, a także kod terytorialny gminy, b.czy protokół jest podpisany przez wymaganą liczbę członków komisji (co najmniej przez połowę składu komisji, w tym jej przewodniczącego lub zastępcę) c.czy jest opatrzony właściwą pieczęcią d.czy każda strona protokołu (poza stroną z podpisami) została parafowana przez wszystkich członków komisji e.czy protokół jest kompletny f.czy wszystkie karty protokołu są oznaczone tym samym symbolem kontrolnym systemu informatycznego (przy obsłudze informatycznej) g.w razie wniesienia do protokołu zarzutów przez mężów zaufania wyznaczonych do obwodowej komisji wyborczej lub członków komisji należy sprawdzić, czy komisja obwodowa ustosunkowała się do nich

115 jeżeli protokół nie ma wad, okręgowa komisja wyborcza za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, zawiadamia obwodową komisję wyborczą o przyjęciu protokołu. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w protokole okręgowa komisja wskazuje je na piśmie i ustala sposób ich usunięcia, informując o tym niezwłocznie właściwą komisję obwodową. usunięcie nieprawidłowości może polegać w szczególności na: 1.sporządzeniu nowego protokołu głosowania w obwodzie, 2.naniesieniu na już sporządzony protokół poprawek i ich parafowaniu przez członków obwodowej komisji wyborczej oraz opatrzeniu pieczęcią komisji, 3.uzupełnieniu danych w protokole (np. podpisów członków komisji obwodowych) Okręgowa komisja wyborcza przekazuje niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej egzemplarz protokołu wyników głosowania w okręgu. Wraz z protokołem przekazuje się protokoły głosowania ze wszystkich obwodów oraz wykaz zarzutów wniesionych przez osoby pełniące funkcję męża zaufania oraz stanowisko zajęte przez komisję wobec tych zarzutów.

116


Pobierz ppt "Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google