Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikołaj Szymański Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki Nowy Sącz 24 listopad 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikołaj Szymański Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki Nowy Sącz 24 listopad 2008."— Zapis prezentacji:

1 Mikołaj Szymański Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki Nowy Sącz 24 listopad 2008

2 Kierunki i tendencje zmian wprowadzanych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Konferencja podsumowująca konkurs „MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” Nowy Sącz 24.11.2008

3 W 2008 roku Rząd przyjął dwa projekty nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej I etap nowelizacji ustawy SDG – ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz.888). Większość przepisów tej ustawy obowiązuje od 20 września 2008 r. II etap nowelizacji ustawy SDG – projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – aktualnie kończą się prace w Sejmie RP

4 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG Cele umożliwiła przedsiębiorcom zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej, wprowadziła zasadę, iż organy administracji publicznej nie mogą odmówić przyjęcia wniosku niekompletnego, wprowadziła domniemanie działalności przedsiębiorcy zgodnej z prawem, Nowelizacja ustawy SDG z dnia 10 lipca 2008 r. zrealizowała następujące cele:

5 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG Cele rozszerzyła i uszczegółowiła przepisy dotyczące interpretacji wydawanych przez organy administracji publicznej w indywidualnych sprawach przedsiębiorców o interpretacje w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wdrożyła postanowienia: Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Umowy ze Szwajcarią w zakresie czasowego świadczenia usług, uelastyczniła przepis dotyczący oznakowania towarów.

6 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

7 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej dotyczy przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, od 1 miesiąca do 24 miesięcy, przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

8 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej prawo zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, uczestniczenie w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem, prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

9 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej dopełnienie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa, w szczególności związanych z podatkami: Złożenie rocznych zeznań podatkowych PIT, CIT, ryczałt, Zapłata należnego PIT, CIT, ryczałtu, rozliczenie VAT

10 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej: przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku składania deklaracji oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie rentowe i emerytalne oraz ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolne, przedsiębiorca nie musi opłacać ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

11 Interpretacje

12 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG interpretacje w sprawach składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 40 zł wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku,

13 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG interpretacje nie są wiążące dla przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji, interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania, nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

14 I etap nowelizacji ustawy SDG I etap nowelizacji ustawy SDG inne czasowe świadczenie usług na terytorium RP przedsiębiorców z UE i Szwajcarii umożliwiono podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez członków rodzin osób pochodzących z krajów trzecich i wykonujących już działalność na terytorium RP uwzględniono możliwość innego, niż wskazany w obecnie obowiązującym przepisie, sposobu oznaczania wyrobów poprzez dodanie określenia: „lub dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób”

15 II etap nowelizacji ustawy SDG Jedno okienkoJedno okienko Zero okienkaZero okienka KontroleKontrole

16 Jedno okienko

17 DZIŚ GMINA/DZIELNICA – 3 dniGUS - 7 dniUrząd Skarbowy – 3 dni ZUS – 2 dni 3 +7+7 +3+3 +2+2=15 dni

18 Zestawienie porównawcze zawartości Wniosków/Zgłoszeń rejestracyjnych do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nazwa Wniosku Liczba pól danych Liczba pól zgodnych z NIP-1 Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie 20 20 Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 w urzędzie skarbowym 136 x Wniosek o wpis do REGON RG-1 w urzędzie statystycznym. 67 58 Zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA w oddziale ZUS 60 60 WNIOSEK ZINTEGROWANY w urzędzie gminy 142 Zamiast 283 136

19 Jedno okienko ZW-1 ------------- ------------ ------------- ZFA-1 ------------- ------------ ------------- NIP-1 ------------- ------------ ------------- RG-1 ------------- ------------ ------------- Jeden zintegrowany wniosek Urząd Gminy

20 „Jedno okienko” to etap przejściowy Docelowy model: „ZERO okienka”

21 „Zero okienka” „Zero okienka” czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ministerstwo Gospodarki

22 Geneza projektu Rok 2004 - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej powołuje Centralną Informację o Działalności Gospodarczej CIDG Rok 2006 – uchwała Międzyresortowego Zespołu do Spraw Informatyzacji dotycząca budowy CIDG w oparciu o platformę e- PUAP Rok 2007 – projekt CIDG ujęty w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 Rok 2008 – koncepcja Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, tzw. „zero okienka” Rok 2008 – projekt CEIDG wpisany na nową listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Ministerstwo Gospodarki

23 Główne cele Zero okienka utworzenie i prowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej udzielanie informacji o treści wpisów w centralnej ewidencji działalności gospodarczej zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wskutek udostępnienia informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Ministerstwo Gospodarki

24 Oczekiwane rezultaty Zero okienka umożliwienie zakładania działalności gospodarczej drogą elektroniczną z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG, urzędu skarbowego, GUS i ZUS udostępnianie informacji o wpisach na stronie internetowej CEIDG możliwość uzyskania ze strony internetowej CEIDG wydruku zamiast zaświadczenia o wpisie w ewidencji wspieranie Pojedynczych Punktów Kontaktowych (PPK), o których mowa w dyrektywie 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, w realizacji ich zadań

25 Założenia dla systemu Zero okienka Oparcie ewidencji o centralną bazę danych administrowaną przez Ministerstwo Gospodarki Wpis do ewidencji możliwy do dokonania w dowolnej gminie na podstawie elektronicznego formularza Budowa CEIDG w oparciu o usługi platformy e-PUAP Dostęp do jawnych danych zawartych w ewidencji za pośrednictwem przeglądarki internetowej Ministerstwo Gospodarki

26 GUS ZUS CEIDG GMINYGMINY Interne t e-PUAP............ US KRS TERYT PESEL CEIDG – koncepcja architektury SĄDY KONCESJE ZEZWOLENIA

27 CIDG Udostępnianie danych CEIDG Wyszukiwanie przedsiębiorcy Wypisy – dostęp dla urzędów skarbowych, gminnych i inn.

28 Ustawa SDG ma stanowić akt horyzontalny w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców II etap nowelizacji ustawy SDG Kontrole

29 zmiana zakresu kontroli - przedmiotem kontroli nie jest przedsiębiorca, lecz wykonywana przez niego działalność gospodarcza. Zmiana ta prowadzi do ukazania innego, niż obecnie, podejścia do kontroli. W sferze zainteresowania organów kontroli mają pozostawać wyłącznie czynności, które są związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. odszkodowanie dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę rzeczywistą na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu kontroli określonego w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, przysługuje odszkodowanie. Dochodzenie roszczenia przez przedsiębiorcę będzie następowało na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

30 II etap nowelizacji ustawy SDG Kontrole dowody przeprowadzone przez organ kontroli z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli nie będą mogły stanowić dowodu w żadnym postępowaniu Celem jest ograniczenie podejmowania czynności kontrolnych przez organy kontroli z naruszeniem zasad wynikających z ustawy SDG - wykonywanie kontroli w obecności przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej), zakaz równoczesności kontroli oraz ograniczenie limitu czasu kontroli. wprowadzenie instytucji „zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli” Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

31 II etap nowelizacji ustawy SDG Kontrole sankcja wobec organu kontroli Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w sytuacji, gdy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nie spełnia ustawowych wymagań. wykonywanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy.

32 II etap nowelizacji ustawy SDG Kontrole umożliwienie prowadzenia książki kontroli w formie elektronicznej przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w wielu miejscach, np. sieci handlowe Tą szczególną regulacją należy objąć przedsiębiorców posiadających więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W takim przypadku ograniczenie kontroli dotyczące zakazu równoczesności kontroli odnosić się będzie do każdego miejsca, w którym organ wszczyna kontrolę.  obniżenie limitu czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w zależności od jego wielkości - od 12 do 48 dni roboczych

33 II etap nowelizacji ustawy SDG Kontrole umożliwienie organowi kontroli przerwania kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu ograniczenie stosowania przepisów ustawy SDG w zakresie kontroli: objętej szczególnym nadzorem podatkowym oraz nadzorem weterynaryjnym, administracji rybołówstwa, związanej z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny albo granicznej kontroli fitosanitarnej,

34 II etap nowelizacji ustawy SDG Kontrole przemieszczających się środków transportu, sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych), zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tzw. zakupu kontrolowanego).

35 II etap nowelizacji ustawy SDG Kontrole instytucja „sprzeciwu” wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy SDG w zakresie: zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, przeprowadzania kontroli po okazaniu legitymacji i doręczeniu upoważnienia, informowania przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach w przypadku wszczęcia kontroli na legitymację, wykonywania czynności kontrolnych w obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej, zakazu równoczesności kontroli oraz ograniczenia limitu kontroli.

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mikołaj Szymański Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki Nowy Sącz 24 listopad 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google