Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobry Czas na Biznes 1.Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską – KOM 2.Subregion tarnowski – ST Wsparcie na zakładanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobry Czas na Biznes 1.Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską – KOM 2.Subregion tarnowski – ST Wsparcie na zakładanie."— Zapis prezentacji:

1 www.marr.pl Dobry Czas na Biznes 1.Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską – KOM 2.Subregion tarnowski – ST Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

2 www.marr.pl Wartości projektów: Dobry Czas na Biznes KOM Kwota ogółem: 32 817 425,21 złotych Kwota dofinansowania: 32 034 053,95 złotych w tym 17 150 000 złotych na wypłatę dotacji Dobry Czas na Biznes ST Kwota ogółem: 19 313 538,17 Kwota dofinansowania: 18 837 861,26 złotych w tym 9 800 000 złotych na wypłatę dotacji

3 www.marr.pl Okres realizacji każdego projektu 36 miesięcy: Planowany okres realizacji z wniosku od 01.08.2016 do 31.07.2019 5 cykli naborów w odstępach co 2 miesiące. Wskaźniki kluczowe: KOM: 700 dotacji w wysokości do 24,5 tys złotych dla 700 nowych firm 707 miejsc pracy (dodatkowo 7 przedsiębiorców zatrudni pracowników) ST: 400 dotacji w wysokości do 24,5 tys złotych dla 400 nowych firm 404 miejsca pracy (dodatkowo 4 przedsiębiorców zatrudni pracowników)

4 www.marr.pl Grupa docelowa: osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 30 lat, należące do co najmniej jednej z grup osób: a) powyżej 50 roku życia, b) długotrwale bezrobotnych, c) z niepełnosprawnościami, d) o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), e) kobiet. Premiowane: powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości tworzenie dodatkowych miejsc pracy kumulacja wykluczeń

5 www.marr.pl Etapy realizacji projektu w ramach każdego naboru: 1. Rekrutacja (1.1 Promocja; 1.2 Ogłoszenie naboru; 1.3 Nabór; 1.4 Ocena formalna; 1.5 Ocena merytoryczna; 1.6 Rozmowa z doradcami; 1.7 Ustalenie listy rankingowej; 1.8; Diagnoza i podpisanie umowy) 2 Obligatoryjne Szkolenia Podstawowe 3 Szkolenia wynikające z indywidualnego planu szkoleniowego 4 Obligatoryjne Szkolenia Warsztatowe i ocena realizacji celów szkoleniowych 5 Indywidualne Wsparcie Doradcze przed Założeniem Działalności 6 Wybór grantobiorców (6.1 Ogłoszenie; 6.2 Nabór; 6.3 Ocena formalna; 6.4 Ocena merytoryczna; 6.5 Podpisanie umowy; 6.6 Wypłata grantów) 7 Wsparcie szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej 8 Monitoring/trwałość

6 www.marr.pl 1.1Promocja 1. miesiąc naboru W całym projekcie od rozpoczęcia do zakończenia rekrutacji uczestników 5-go naboru (11 miesiąc) Dla każdego naboru odnowienie akcji promocyjnej 1 miesiąca przed ogłoszeniem Opracowanie identyfikacji wizualnej i treści przekazu (specyfika grup docelowych) Otwarcie PPI - od początku do podpisywania umów grantowych 5. naboru Media: Internet – własna strona, portale instytucji Druk – ulotki i plakaty Teksty w biuletynach i materiałach komercyjnych organizacja spotkań w terenie – instytucje, urzędy, organizacje infolinia telefoniczna kampania w środkach komunikacji miejskiej i podmiejskiej

7 www.marr.pl 1.1Promocja Zadania Specjalistów ds. rekrutacji: -Rekrutacja uczestników -Informacja nt. projektu w PPI i na spotkaniach w terenie -Wsparcie formalne przy wypełnieniu wniosku -Asystent osób niepełnosprawnych 2 osoby z odpowiednim doświadczeniem (rozpoznanie zakresu pomocy, pomoc w spisaniu wniosku, dojazd na miejsce i odebranie dokumentów, pomoc w złożeniu) -Ocena formalna -Logistyka – pomieszczenie, katering, sale spotkań i szkoleń, materiały i sprzęt. -Bieżący kontakt z instytucjami i administracją

8 www.marr.pl 1.2 Ogłoszenie naboru 1. miesiąc naboru Rekrutacja prowadzona będzie cyklicznie - 5 naborów co 2 miesiące pomiędzy każdym naborem Co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji Rekrutacja prowadzona w każdym z powiatów subregionu wskaźnik rekrutacji 21 uczestników w powiecie/nabór, KOM 147 na subregion/nabór, 735 w skali projektu (5 naborów). ST 84 na subregion/nabór, 420 w skali projektu (5 naborów).

9 www.marr.pl 1.3 Nabór – składanie formularzy rekrutacyjnych 2. miesiąc naboru Składanie w PPI i siedzibie MARR formularzy rekrutacyjnych Minimalny czas trwania 1 naboru to 5 dni roboczych ok. 440 wniosków na KOM i ok. 250 wniosków na ST na każdy nabór 1.4 Ocena formalna 2. miesiąc naboru 2 osobowy zespół (specjaliści ds. rekrutacji) 1.5 Ocena merytoryczna Od 2. do 4. miesiąca naboru (czas trwania 3 miesiące) Od ogłoszenia do zakończenia oceny merytorycznej Ocena jednego formularza przez 2 osobowy zespół – Doradcy Biznesowi ok. 880 ocen na KOM i ok. 500 ocen na ST na każdy nabór

10 www.marr.pl 1.6Rozmowy rekrutacyjne z doradcami 4.miesiąc naboru 2 osobowy zespół w każdym z PPI: Doradca Zawodowy + Doradca Biznesowy 4. miesiąc naboru Czas realizacji – 10 dni w trakcie każdego naboru Założono ocenę 240 aplikacji podczas rozmowy w KOM Założono ocenę 140 aplikacji podczas rozmowy w ST 1.7Ustalenie listy rankingowej 4. miesiąc naboru Ocena merytoryczna – punktacja łączna z oceny merytorycznej oraz rozmów z doradcami

11 www.marr.pl 1.8Diagnoza i podpisanie umowy 4. miesiąc naboru Czas realizacji: 3 miesiące od ogłoszenia o naborze do podpisania umów Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych przez 2 osobowy zespół Doradca Zawodowy i Doradca Biznesowy = indywidualny plan szkoleniowy (IPS) Podpisanie umów szkoleniowo-doradczych ze 147 uczestnikami projektu KOM Łącznie KOM: 14700 godzin doradztwa; 5600 godzin szkolenia dla 735 Uczestników Projektu Podpisanie umów szkoleniowo-doradczych z 84 uczestnikami projektu ST Łącznie ST: 8400 godzin doradztwa; 3360 godzin szkolenia dla 420 Uczestników Projektu

12 www.marr.pl Podsumowanie 1 etapu rekrutacji: Czas realizacji – 4 miesiące KOM: 440 formularzy rekrutacyjnych 240 rozmów kwalifikacyjnych 147 podpisanych umów szkoleniowo-doradczych ST 250 formularzy rekrutacyjnych 140 rozmów kwalifikacyjnych 84 podpisanych umów szkoleniowo-doradczych

13 www.marr.pl 2 Obligatoryjne Szkolenia Podstawowe Od 5. do 6. miesiąca naboru Czas realizacji 8 dni w trakcie każdego naboru Dla wszystkich uczestników projektu wspólne dla KOM oraz ST Szkolenia prowadzone w stolicach subregionów Zakres tematyczny szkoleń: Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS Reklama i inne działania promocyjne Źródła finansowania działalności gospodarczej i zagadnienia pomocy publicznej Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka. Polityki horyzontalne UE Narzędzia informatyczne wspomagające prowadzenie działalności gosp. Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja

14 www.marr.pl 3 Szkolenia wynikające z indywidualnego planu szkoleniowego Od 5. do 6. miesiąca naboru Czas realizacji 3 dni w trakcie każdego naboru Dla wszystkich uczestników projektu wspólne dla KOM oraz ST Szkolenia prowadzone w stolicach subregionów Pakiety max 24 h na osobę, z zakresu do wyboru (na postawie diagnozy) Zakres tematyczny: Pakiet szkoleń wyrównawczych (aktualizujących wiedzę, terminologię biznesową i technologie informatyczne Środowisko pracy – bhp, wymagania sanitarne Prawa konsumenta E-commerce Prawa autorskie, ochrona danych osobowych Zasady obrotu międzynarodowego Procedury zakładania i prowadzenia zawodów reglamentowanych

15 www.marr.pl 4 Obligatoryjne Szkolenia Warsztatowe Od 5. do 6. miesiąca naboru Czas realizacji 3 dni w trakcie każdego naboru Dla wszystkich uczestników projektu wspólne dla KOM oraz ST Szkolenia prowadzone w stolicach subregionów Zakres tematyczny: Motywacja i kreowanie własnej wartości Negocjacje biznesowe Pozyskanie i obsługa klienta Radzenie sobie ze stresem i konfliktem Asertywność Ocena realizacji celów szkoleniowych (Ocena ankiet, standardów szkolenia, Kierownik doradczo-szkoleniowy, podejmowanie działań doskonalących.

16 www.marr.pl 5. Indywidualne Wsparcie Doradcze przed Założeniem Działalności Od 5. do 6. miesiąca naboru max 7 dni w trakcie każdego naboru dla 1 uczestnika 20 godzin do dyspozycji każdego uczestnika projektu w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności, w tym średnio 10 godzin doradztwa przy opracowaniu biznes planu, średnio 10 godzin wsparcia w rozwiązywaniu indywidualnych problemów KOM – 147 uczestników (na 1 nabór) x 20 godzin = 2940 godzin doradztwa ST – 84 uczestników (na 1 nabór) x 20 godzin = 1680 godzin doradztwa

17 www.marr.pl 6.1 Ogłoszenie naboru biznes planów Od 5. do 6. miesiąca naboru Informacja o naborze co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru 6.2 Nabór biznes planów Od 5. do 6. miesiąca naboru Składanie Biznes planów w stolicy Subregionu lub PPI 6.3 Ocena formalna Od 5. do 6. miesiąca naboru 2 osobowy zespół oceniający wniosek (specjaliści ds. rekrutacji) 6.4 Ocena merytoryczna Od 6. do 7. miesiąca naboru 2 osobowy zespół oceniający wniosek 294 oceny KOM oraz 168 ocen ST

18 www.marr.pl 6.5Podpisanie umowy 7. miesiąc naboru 2 umowy na każdego uczestnika po założeniu przedsiębiorstwa – dotacyjna i szkoleniowo-doradcza Dotacje i wsparcie szkoleniowo-doradcze jest pomocą de minimis Na etapie podpisywania umowy dodatkowa diagnoza potrzeb szkoleniowo doradczych – indywidualna dla każdego uczestnika wybór 140 grantobiorców na 1 nabór (700 w skali całego projektu) dla KOM wybór 80 grantobiorców na 1 nabór (400 w skali całego projektu) dla ST 6.6Wypłata grantów Od 8. do 25. miesiąca naboru – w praktyce w 8. miesiącu naboru Dotacje w kwocie do kwoty ok. 24,5 tys. zł 3 430 000 złotych na 1 nabór (17 150 000 złotych w skali całego projektu) dla KOM 1 960 000 złotych na 1 nabór (9 800 000 złotych w skali całego projektu) dla ST

19 www.marr.pl 7 Wsparcie szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej Od 8. do 19. miesiąca naboru Wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy przez okres 12 miesięcy Doradztwo – średniomiesięcznie 10 godzin na 1 przedsiębiorcę = 120 godzin w okresie 12 miesięcy na 1 przedsiębiorcę, W całym projekcie dla KOM i ST: 33600 godzin doradztwa ogólnego 16800 godzin specjalistycznego doradztwa prawnego (zewn.) 33600 godzin specjalistycznego doradztwa księgowego (zewn) Szkolenia 8 h łącznie na każdy 1 nabór w trakcie 12 miesięcy od założenia firmy

20 www.marr.pl 8 Monitoring/trwałość Od 8. do 25. miesiąca naboru Monitoring trwałości – każde nowe przedsiębiorstwo musi zostać utrzymane min 18 miesięcy od zarejestrowania Kontrole planowe i doraźne, podejmowanie działań doraźnych Monitoring zatrudnienia – kontrola utrzymania zadeklarowanych dodatkowych miejsc pracy


Pobierz ppt "Dobry Czas na Biznes 1.Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską – KOM 2.Subregion tarnowski – ST Wsparcie na zakładanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google