Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

03.12.2014 Indywidualna Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na życie WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "03.12.2014 Indywidualna Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na życie WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS."— Zapis prezentacji:

1 03.12.2014 Indywidualna Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na życie WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

2 1.SłowniczekSłowniczek 2.Jaki jest zakres podstawowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia?Jaki jest zakres podstawowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? 3.Jaki jest zakres dodatkowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia?Jaki jest zakres dodatkowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? 4.W jaki sposób można zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia?W jaki sposób można zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? 5.Jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia?Jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia? 6.Jaka jest wysokość składki miesięcznej?Jaka jest wysokość składki miesięcznej? 7.Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela?Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela? 8.Kiedy i na jakich warunkach następuje wypłata świadczenia?Kiedy i na jakich warunkach następuje wypłata świadczenia? 9.Jak zrezygnować z umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia?Jak zrezygnować z umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? 10.W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci świadczenia?W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci świadczenia? Indywidualna Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na życie WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS będzie w materiale szkoleniowym nazywana w skrócie IK. Spis treści WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

3 Słowniczek Spis treści Ubezpieczający  Osoba fizyczna, zawierająca umowę ubezpieczenia (może być wdowa/wdowiec po ubezpieczonym). Ubezpieczony  Osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia indywidualnego i która była ubezpieczona w ramach grupowej umowy ubezpieczenia. Małżonek  Osoba, która w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną, pozostawała z pracownikiem w związku małżeńskim. Dziecko  Dziecko własne lub przysposobione przez ubezpieczonego (w pełni lub częściowo). Uprawnieni  Osoby wskazane przez ubezpieczonego, które otrzymają pieniądze w przypadku jego śmierci. Karencja  Okres, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona. WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

4 Jaki jest podstawowy zakres indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? Spis treści aa Ryzyka Wysokość świadczenia określona w % sumy ubezpieczenia Zakres podstawowy 1) Zgon ubezpieczonego100% 2) Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt 1)100% 3) Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku: -za każdy 1% trwałego uszczerbku, -Za 100 % trwałego uszczerbku 4%, 3%, 2% albo 1 % 400%, 300%, 200%, 100% 4) Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lud udaru mózgu, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt 1) 100% 5) Zgon małżonka100% 6) Zgon dziecka30% 7) Zgon noworodka20% 8) Zgon rodziców20% 9) Zgon rodziców małżonka20% 10) Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu10% 11) Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego 40% WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

5 Jaki jest dodatkowy zakres indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? Spis treści aa Zakres dodatkowy Wysokość świadczenia 12)Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w związku z pobytem w szpitalu w wyniku wypadku, 40 zł 13)Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt 1) i 2), 8 000 zł 14)Operacja ubezpieczonego w wyniku wypadku,1 000 zł 15)Zgon małżonka w wyniku wypadku, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt 5), 8 000 zł 16)Zgon małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt 5) i 15), 8 000 zł 17)Zgon dziecka w wyniku wypadku, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt 6), 2 400 zł 18)Ubezpieczenie z funduszem – zgodnie z zapisami ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia z funduszem. WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

6 Informacje dla osoby obsługującej ubezpieczenie w zakładzie pracy: W trakcie spotkania z Pracownikiem występującym z ubezpieczenia grupowego: 1.Przedstaw korzyści z indywidualnej kontynuacji oraz poproś Pracownika o wypełnienie i podpisanie wniosku IK przygotowanego przez Wartę. 2.Wniosek IK powinien zostać wypełniony i podpisany przez Pracownika Ważne: SU i składka wprowadzone przez Wartę są wartościami stałymi – brak możliwości wprowadzania korekt przez Pracownika i Osobę obsługującą w zakładzie pracy. Ważne: jeśli jakiekolwiek dane (po za SU i składką) wymagają poprawy niezbędna jest przy korekcie parafka Pracownika. 3.Sprawdź poprawność wypełnionego wniosku (dane osobowe i kontaktowe pracownika) i kwotę składki miesięcznej na blankiecie wpłaty. Ważne: jeśli Pracownik decyduje się na Umowę dodatkową ubezpieczenia, to składka m-czna na blankiecie wpłaty stanowi sumę składki z umowy podstawowej + 5 PLN. Spis treści W jaki sposób można zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

7 Informacje dla osoby obsługującej ubezpieczenie w zakładzie pracy: 4.Uzupełnij daty: wystąpienia z ubezpieczenia grupowego i rozwiązania umowy o prace oraz serię i numer polisy grupowej. Wpisz datę podpisania wniosku, podpisz wniosek i przystaw pieczęć zakładu pracy. 5.Przekaż Pracownikowi list przewodni oraz blankiet do wpłaty pierwszej składki 6.Poinformuj Pracownika o konieczności opłacenia składki oraz, że zostanie objęty ochroną już następnego dnia po opłaceniu składki, polisę otrzyma na adres korespondencyjny. 7.Wypełniony i podpisany wniosek IK prześlij do Warty w kopercie zwrotnej. Spis treści W jaki sposób można zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

8 Co powinien zrobić pracownik, żeby kontynuować ubezpieczenie: 1.Sprawdzić czy dane osobowe we wniosku IK są poprawne. 2.Wpisać dane kontaktowe (adres korespondencyjny, telefon, email) i pozostałe dane osobowe (seria i numer dowodu osobistego oraz obywatelstwo). 3.Zdecydować o zakupie pakietu umów dodatkowych za 5 PLN. 4.Wskazać uprawnionych. 5.Wpisać datę wypełnienia wniosku i podpisać go. Ważne: Złożony we wniosku podpis stanowi wzór podpisu, który będzie stanowił podstawę do składania ewentualnych dyspozycji w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. 6.Opłacić składkę zgodnie z danymi na blankiecie wpłaty pierwszej składki. Ochrona działa już następnego dnia po wpłynięciu wniosku IK i opłaceniu składki - jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wygasła ochrona w ubezp. grupowym. Polisę otrzymasz na adres korespondencyjny Spis treści W jaki sposób można zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

9 Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia:  Do ubezpieczenia IK można przystąpić w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia, w którym ubezpieczony wystąpił z grupowego ubezpieczenia na życie.  Umowa zawierana jest na okres 1 roku z opcją automatycznego odnowienia – przedłużenia na następny roczny okres (jeżeli żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia o nie przedłużaniu umowy, najpóźniej miesiąc przed upływem okresu ubezpieczenia) czyli ubezpieczenie można kontynuować bezterminowo.  Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową już następnego dnia (jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wygasła ochrona w ubezp. grupowym) od otrzymania przez ubezpieczyciela wypełnionego wniosku i potwierdzenia wpłaty pierwszej składki.  Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy IK doręczając polisę ubezpieczonemu na adres korespondencyjny. Spis treści W jaki sposób można zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

10 Suma ubezpieczenia:  Ustalana przez strony przy zawieraniu umowy ubezpieczenia (nie może być wyższa niż SU w umowie ubezpieczenia grupowego).  Suma ubezpieczenia w zakresie dodatkowym jest stała i wynosi 8 000 PLN. Spis treści Jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

11 Składka:  Składka obliczana jest na podstawie: sumy ubezpieczenia, zakresu ryzyk dodatkowych i wysokości stawki stanowiącej podstawę do ustalenia składki w ramach IK określonej w umowie grupowej.  Składka opłacana jest miesięcznie.  Opłata pierwszej składki powinna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy, jeżeli wpłata nastąpi w późniejszym terminie to odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu pierwszej składki - pod warunkiem, że wygasła ochrona w ubezp. grupowym.  Kolejne składki miesięczne należy opłacać w terminie do pierwszego dnia okresu, za który składka jest należna.  Możliwy jest zwrot składki, w sytuacji kiedy ubezpieczający odstąpił od umowy lub ją wypowiedział, proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Spis treści Jaka jest wysokość składki miesięcznej? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

12 Odpowiedzialność ubezpieczyciela  Odpowiedzialność rozpoczyna się: - po wpłacie pierwszej składki – jeżeli wniosek wpłynie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia z ubezpieczenia grupowego, - po 6 miesiącach, jeżeli wniosek wpłynie między 3, a 6 miesiącem po wystąpieniu z ubezpieczenia grupowego.  Odpowiedzialność z tytułu ryzyk w IK nie może rozpocząć się wcześniej niż po zakończeniu okresu karencji jaką objęte były te ryzyka w ubezpieczeniu grupowym.  Odpowiedzialność z tytułu ryzyk: trwały uszczerbek na zdrowiu NW oraz zgon ubezpieczonego na skutek zawału/udaru kończy się w najbliższą rocznicę po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 r. życia.  Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się z dniem rozwiązania umowy IK w zakresie podstawowym, wygasa wtedy także odpowiedzialność z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia. Spis treści Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

13  W przypadku gdy ubezpieczenie grupowe nie obejmowało ryzyk z zakresu podstawowego wymienionych w OWU w §2 ust.2 pkt. 4)-11) odpowiedzialność z tytułu ryzyk wskazanych w tabeli rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, a w przypadku urodzenie się dziecka ubezpieczonemu po upływie 9 miesięcy. Spis treści Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela? 4) Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lud udaru mózgu, 100% 5) Zgon małżonka 100% 6) Zgon dziecka 30% 7) Zgon noworodka 20% 8) Zgon rodziców 20% 9) Zgon rodziców małżonka 20% 10) Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 10% 11) Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego 40% WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

14  Zaliczenie okresu ubezpieczenia z TUnŻ „WARTA” S.A. w przypadku: - operacji NW, dziennego świadczenia szpitalnego NW jeżeli wypadek wystąpił w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego na życie - zgonu na skutek zawału serca lub udaru mózgu, jeżeli zdarzenie wystąpiło w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego na życie pod warunkiem, że w ramach umowy ubezpieczenia grupowego przewidziane były z ryzyka operacji oraz dziennego świadczenia szpitalnego. Spis treści Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

15 Wypłata świadczeń:  świadczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel wypłaca osobom uprawnionym w wysokościach ustalonych w umowie ubezpieczenia,  świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu przysługuje jeśli zgon nastąpi w okresie 6 miesięcy od daty zajścia zawału/udaru,  dzienne świadczenie szpitalne za pobyt w szpitalu, którego przyczyną jest wypadek przysługuje maks. za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu każdego roku trwania umowy,  ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z tytułu DSS NW jeśli pobyt rozpoczął się przed upływem 180 dni od daty wypadku. W przypadku gdy pobyt rozpoczął się w późniejszym okresie – ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości 50 % kwoty dziennego świadczenia szpitalnego,  ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia szpitalnego/operacji, jeżeli w trakcie pobytu lub operacji nastąpi zgon ubezpieczonego,  odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są maks. 3 operacje w ciągu roku polisowego, Spis treści Kiedy i na jakich warunkach następuje wypłata świadczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

16  ubezpieczyciel pomniejsza świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego o wysokość wypłaconego świadczenia z tytułu operacji, w sytuacji gdy w okresie 6 miesięcy od daty operacji nastąpi zgon ubezpieczonego i ma on związek z wykonaną operacją.  Świadczenia wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia.  Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia.  Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do wypłaty świadczenia wymaga dłuższego czasu to w terminie do 30 dni ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część świadczenia, a pozostałą część świadczenia w ciągu 14 dni, od dnia w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.  Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu to ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę wnioskującą i wskazuje uzasadnienie.  Ubezpieczony może wskazać osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu, w każdym czasie trwania umowy, zmienić lub odwołać wskazanie (wymagana forma pisemna). Spis treści Kiedy i na jakich warunkach następuje wypłata świadczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

17 Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w przypadkach:  odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego,  wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego,  niezapłacenia składki w dodatkowym terminie (z dniem upływu dodatkowego terminu),  złożenia przez jedną ze stron umowy ubezpieczenia oświadczenia, o nie przedłużaniu umowy na następny rok (miesiąc przed rocznicą),  zgonu ubezpieczonego – z dniem zgonu. Spis treści Jak zrezygnować z umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia? UWAGA! 1.Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę IK zarówno w zakresie podstawowym jak i dodatkowym w każdym czasie jej obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie w zakresie podst. skutkuje również wypowiedzeniem umowy w zakresie dodatkowym. 2.Jeżeli ubezpieczający odstąpił od umowy lub ubezpieczony wypowiedział umowę, upieczonemu przysługuje zwrot składki proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia. WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

18 Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela występuje w następujących przypadkach:  samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę przez ubezpieczonego, małżonka lub dziecko, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa, przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia  działań wojennych, stanu wojennego,  czynnego udziału ubezpieczonego, małżonka lub dziecka w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,  skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania. Spis treści W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci świadczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

19 Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona w przypadku zdarzeń powstałych na skutek wypadku w wyniku:  prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,  wyczynowego lub rekreacyjnego uprawiania niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowym lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,  przewozu lotniczego innego niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu linii lotniczych,  zatrucia/działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,  popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, małżonka, dziecko, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,  pełnienia przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju. Spis treści W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci świadczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

20 Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu operacji/DSS w wyniku NW:  choroby psychicznej, nerwicy oraz leczenia uzależnień,  operacji plastyczno-kosmetycznymi,  ciąży, porodu, połogu, powikłań ciąży, komplikacji połogu, poronienia samoistnego lub sztucznego,  wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem,  choroby, uszkodzenia ciała stwierdzone lub leczone przed datą zawarcia umowy,  zatrucia/ działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniami lekarza,  stanów chorobowych lub skutków wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego.  samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego  działaniami wojennymi, stanem wojennym  czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru Spis treści W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci świadczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS

21 Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu operacji/DSS w wyniku NW:  wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów,  prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,  wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,  operacji przeprowadzanych w celach diagnostycznych (np.: biopsja, punkcja, pobranie wycinków, zabiegi endoskopowe), jak również drobnymi zabiegami chirurgicznymi nie wymagającymi hospitalizacji  pozostawanie ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym,  skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem Spis treści W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci świadczenia? WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS UWAGA! Za niebezpieczne sporty uznaje się: nurkowanie, alpinizm, wspinaczkę skałkową, speleologię, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo, paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe, lub motocyklowe, jazdę gokardami, quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.


Pobierz ppt "03.12.2014 Indywidualna Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na życie WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google