Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć firmę w jednym okienku? Autorki: Anna Mikler Anna Mikler Magdalena Aksamit Magdalena Aksamit.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć firmę w jednym okienku? Autorki: Anna Mikler Anna Mikler Magdalena Aksamit Magdalena Aksamit."— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć firmę w jednym okienku? Autorki: Anna Mikler Anna Mikler Magdalena Aksamit Magdalena Aksamit

2 W dniu 31 marca 2009 r.oku wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. „Jednego okienka”. Wszystkie zmiany dotyczące zgłaszania działalności gospodarczej są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności. Wprowadzone zmiany mają uprościć i skrócić procedurę rejestracji firmy. Jak zatem założyć firmę w tzw. jednym okienku? W dniu 31 marca 2009 r.oku wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. „Jednego okienka”. Wszystkie zmiany dotyczące zgłaszania działalności gospodarczej są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności. Wprowadzone zmiany mają uprościć i skrócić procedurę rejestracji firmy. Jak zatem założyć firmę w tzw. jednym okienku?

3 Koncepcja „Jednego okienka” zakłada, że osoby, które zamierzają założyć firmę, muszą złożyć w Urzędzie Gminy jeden wniosek EDG – 1.

4 Wniosek ten jest jednocześnie: -wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Gminy) - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny) - zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP– Urząd Skarbowy), - zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego (ZUS). -wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Gminy) - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny) - zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP– Urząd Skarbowy), - zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego (ZUS).

5 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Formularz) stanowi równocześnie: wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, - wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, - zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej. wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, - wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, - zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.

6 KONTO FIRMOWE, PIECZĄTKA Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 € przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 € przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

7 Potrzebne dokumenty (bank): dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadania numerów NIP i REGON, w niektórych bankach również pieczęć firmowa. Opłaty: średnio 20 zł miesięcznie, w zależności od banku. Potrzebne dokumenty (bank): dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadania numerów NIP i REGON, w niektórych bankach również pieczęć firmowa. Opłaty: średnio 20 zł miesięcznie, w zależności od banku.

8 Nie ma ustawowego obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jednak w praktyce większość urzędów jej wymaga. Należy umieścić na niej dane, takie jak: pełna nazwa firmy, adres, numer NIP i REGON. Koszt: ok. 50 zł. Nie ma ustawowego obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jednak w praktyce większość urzędów jej wymaga. Należy umieścić na niej dane, takie jak: pełna nazwa firmy, adres, numer NIP i REGON. Koszt: ok. 50 zł.

9 Dziedziny wymagające uzyskania koncesji 1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią; 4. ochrona osób i mienia; 5. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; 6. przewozy lotnicze. 1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią; 4. ochrona osób i mienia; 5. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; 6. przewozy lotnicze.

10 Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Przepisy odrębnych ustaw mogą przewidywać wyjątki – dla przykładu, koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych udziela przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Przepisy odrębnych ustaw mogą przewidywać wyjątki – dla przykładu, koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych udziela przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

11


Pobierz ppt "Jak założyć firmę w jednym okienku? Autorki: Anna Mikler Anna Mikler Magdalena Aksamit Magdalena Aksamit."

Podobne prezentacje


Reklamy Google