Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025 Konferencja Strzegom, 03.08.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025 Konferencja Strzegom, 03.08.2016."— Zapis prezentacji:

1 1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA Konferencja Strzegom,

2 2 WSKAŹNIKI – OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZACJI SferaZjawiskoWskaźnikGminaOZOR Ludność ogółem Udział ludności w liczbie ludności ogółem 41,228,9 Społeczna Bezrobocie Udział bezrobotnych w liczbie ludności ogółem6,47,17,0 Udział bezrobotnych długotrwale w liczbie ludności ogółem2,83,3 Ubóstwo Osoby korzystające z pomocy społecznej na 100 mieszkańców8,811,311,2 Świadczenia pomocy społecznej na 100 mieszkańców Przestępczość Wykroczenia społecznie uciążliwe na 1000 mieszkańców18,124,031,6 Przestępstwa o charakterze kryminalnym ogółem na 1000 mieszkańców4,97,59,4 Edukacja Średni wynik sprawdzianu w klasie VI (język polski, matematyka)64,662,363,3 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze) 54,351,451,9 Kapitał społeczny Organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców3,12,32,1 Członkowie działający w ramach organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców85,147,143,1 Aktywność społeczna Frekwencja w wyborach samorządowych52,651,650,6 Udział czytelników czynnych bibliotek publicznych w liczbie ludności ogółem12,111,115,0 Kapitał ludzki Indeks starości96,2100,5109,7 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem17,218,219,4 Gospodarcza Przedsiębiorczość Podmioty gospodarcze płacące podatek dochodowy (PIT+CIT) na 1000 mieszkańców64,654,552,8 Wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców na 1 mieszkańca Kondycja przedsiębiorstw Wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców na 1 podmiot gospodarczy Tytuły wykonawcze wystawione w postępowaniu karnym skarbowym na 100 podmiotów gospodarczych (wg REGON)

3 3 OBSZAR ZDEGRADOWANE

4 4 OBSZAR REWITALIZACJI – STRZEGOM

5 5 OBSZAR REWITALIZACJI – JAROSZÓW

6 6 OBSZAR REWITALIZACJI – PRZESŁANKI DO DELIMITACJI 1.Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7790 osób (28,9 % ludności gminy). 2.Obszar cechuje się występowaniem sytuacji kryzysowej – koncentracją negatywnych zjawisk i procesów w szczególności w sferach: społecznej (w zakresie: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego) i gospodarczej (w zakresie: przedsiębiorczości, kondycji przedsiębiorstw). 3.Tworzy zespół osadniczy położony wzdłuż najważniejszego ciągu komunikacyjnego gminy – drogi krajowej nr 5 i w pobliżu linii kolejowej nr 137 relacji Jaworzyna Śląska – Legnica. 4.Stanowi oś rozwoju społeczno-gospodarczego gminy – główne pasmo funkcjonalno-przestrzenne. 5.Skupia funkcje centralne gminy: administracyjne, gospodarcze i kulturalne.

7 7 OBSZAR REWITALIZACJI – PRZESŁANKI DO DELIMITACJI 1.Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7790 osób (28,9 % ludności gminy). 2.Obszar cechuje się występowaniem sytuacji kryzysowej – koncentracją negatywnych zjawisk i procesów w szczególności w sferach: społecznej (w zakresie: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego) i gospodarczej (w zakresie: przedsiębiorczości, kondycji przedsiębiorstw). 3.Tworzy zespół osadniczy położony wzdłuż najważniejszego ciągu komunikacyjnego gminy – drogi krajowej nr 5 i w pobliżu linii kolejowej nr 137 relacji Jaworzyna Śląska – Legnica. 4.Stanowi oś rozwoju społeczno-gospodarczego gminy – główne pasmo funkcjonalno-przestrzenne. 5.Skupia funkcje centralne gminy: administracyjne, gospodarcze i kulturalne.

8 W trakcie badań zebrano 455 poprawnie wypełnionych ankiet. Wywiady były przeprowadzane w oparciu o kwestionariusze wśród mieszkańców i dotyczyły obszarów w gminie, które zdaniem respondentów powinny zostać zrewitalizowane. Respondenci musieli wskazać jeden z dwóch obszarów: Strzegom (obszar rewitalizacji I) lub Jaroszów (obszar rewitalizacji II). Po wskazaniu obszaru respondent był proszony o ocenę ważności występujących na tym terenie konkretnych problemów (podzielonych na pięć sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną). Każdy z problemów był oceniany w skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznaczało mało istotny problem; 2 – raczej nieistotny problem, 3 - trudno powiedzieć, 4 – raczej istotny problem, 5 – bardzo istotny problem. Jeżeli ktoś chciał wypowiedzieć się także na temat drugiego z zaproponowanych obszaru, mógł wypełnić jeszcze dodatkową ankietę.

9 Udział wskazań na poszczególne obszary przeznaczone do rewitalizacji [%]

10 Problemy sfery społecznej w Strzegom [%]

11 Problemy sfery społecznej Jaroszów [%]

12 Problemy sfery gospodarczej Strzegom [%]

13 Problemy sfery gospodarczej Jaroszów [%]

14 Problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej Strzegom [%]

15 Problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej Jaroszów [%]

16 Problemy sfery środowiskowej Strzegom [%]

17 Problemy sfery środowiskowej Jaroszów [%]

18 Problemy sfery technicznej Strzegom [%]

19 Problemy sfery technicznej w Jaroszów [%]

20 20 WIZJA REWITALIZACJI W perspektywie 2025 roku obszar rewitalizacji w gminie Strzegom charakteryzuje się spójnym i zrównoważonym rozwojem, który jest kreowany przy współudziale społeczności lokalnej angażującej się w inicjatywny społeczne determinujące poprawę jakości życia mieszkańców. Obszar rewitalizacji stanowi nowoczesną przestrzeń o zróżnicowanej funkcjonalności, będącą centrum życia społecznego gminy. Odrestaurowane tereny publiczne służą mieszkańcom, integrując społeczność lokalną, głównie poprzez uczestnictwo w imprezach kulturowych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych. Wyremontowane obiekty zabytkowe, wpisane w historyczny układ urbanistyczny, są dopełnieniem atrakcyjnego krajobrazu obszaru. Kompleksowo odnowiona tkanka mieszkaniowa zapewnia wysoki standard życia w czystym środowisku naturalnym. Obszar rewitalizacji cechuje się sukcesywnym wzrostem integracji społecznej, przy aktywnym zaangażowaniu różnorodnych interesariuszy, w szczególności instytucji publicznych i wyspecjalizowanych podmiotów trzeciego sektora. Obserwowany jest spadek poziomu ubóstwa i zmniejszenie natężenia zjawisk patologicznych. Obszar rewitalizacji jako rdzeń procesów rozwojowych determinuje konkurencyjność gospodarczą gminy w wymiarze regionalnym i krajowym. Filarem rozwoju gospodarczego jest potencjał endogeniczny. Dopełnieniem innowacyjnej gospodarki jest spójna sieć transportowa i zmodernizowana infrastruktura transportowa, zapewniająca sprawne i bezpieczne przemieszczanie się użytkowników, a przez to poprawiająca jakość życia mieszkańców i wzrost atrakcyjność inwestycyjnej gminy.

21 Cele rewitalizacji Cel strategiczny I POPRAWA ŁADU I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ORAZ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO Kierunki działań 1.1 Tworzenie i modernizacja przestrzeni publicznych umożliwiająca integrację mieszkańców. 1.2 Modernizacja tkanki mieszkaniowej i obiektów zabytkowych. 1.3 Podniesienie jakości środowiska naturalnego.

22 Cele rewitalizacji Cel strategiczny II PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Kierunki działań 2.1 Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 2.2 Wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych i budowa społeczeństwa obywatelskiego. 2.3 Aktywizacja społeczności lokalnej w życiu publicznym. 2.4 Rozwój infrastruktury społecznej sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego.

23 Cele rewitalizacji Cel strategiczny III ROZWÓJ GOSPODARCZY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ Kierunki działań 3.1 Efektywne wykorzystanie endogennego potencjału gospodarczego. 3.2 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych na rynku regionalnym i krajowym. 3.3 Kształtowanie spójnej sieci komunikacyjnej i modernizacja infrastruktury transportowej Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, separacja ruchu rowerowego i pieszego

24 Lista zadań podstawowych (A) L.p.Nazwa projektu Wartość projektu [zł] Termin realizacji Źródła finansowania A01. Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych , RPO WD Środki własne Gminy Strzegom A02. Zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ul. Dolnej wraz z dojściem do parku miejskiego , RPO WD Środki własne Gminy Strzegom A03. Zagospodarowanie parku miejskiego od ul. Dolnej do ul. Świdnickiej , RPO WD Środki własne Gminy Strzegom A04. Zagospodarowanie parku miejskiego i terenów przyległych od ul. Świdnickiej do ul. Kasztelańskiej , RPO WD Środki własne Gminy Strzegom A05. Renowacja zabytkowych murów obronnych w rejonie parku od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej ,002018RPO WD Środki własne Gminy Strzegom

25 Lista zadań uzupełniających (B) CZ.I L.PNazwa projektu B01.Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brzegowej B02.Przebudowa ulicy Krótkiej i ulicy Parkowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego B03.Przebudowa chodników i oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 374 w Strzegomiu w ciągu ul. Kasztelańskiej B04.Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu B05.Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Strzegomiu wraz z terenem przyległym B06.Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia B07.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu B08.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu B09.Rewitalizacja budynku Komisariatu Policji w Strzegomiu wraz z przyległym terenem B10.Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu B11.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Malinowej B12.Miejsca mi bliskie – Strzegom, Grabina, Szkoła B13.Sportowy Festyn Rodzinny B14.Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny B15.Familijne kino rowerowe pod chmurką B16.Turniej Sołectw Strzegom-Jaroszów B17.Świetlice opiekuńczo-wychowawcze „Akcja” nowym sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży B18.Poprawa jakości nauczania na każdym etapie edukacji w placówkach oświatowych na obszarach rewitalizacji. B19.Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95 B20.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie

26 Lista zadań uzupełniających (B) CZ.II L.P Nazwa projektu B21. Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów B22. Przebudowa budynku komunalnego Jaroszów 142 na mieszkania socjalne B23. Zagospodarowanie terenu zielonego działki nr 215 w Jaroszowie na cele rekreacyjno-integracyjne mieszkańców wsi B24. Przebudowa drogi na działkach nr 457/1 i 457/2 B25. Przebudowa drogi na działkach nr 447 i 448 B26. Festyn Świętojański w Jaroszowie B27. „Festyn Rodzinny Mama, Tata i ja” B28. Projekt ekologiczny „Młodzi Jaroszowianie dbają o klimat B29. Jaroszowski Marszobieg Przełajowy B30. Graffiti-Murale B31. Kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych we wsi Jaroszów B32. Konkurs w zakresie estetyki budynków, ogrodzeń, zagród i ogrodów B33. Nasadzenie drzew i krzewów w rejonie graniczenia obszaru wsi ze składowiskiem odpadów B34. Remont elewacji kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie B35. Remont muru okalającego kościół św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie B36. Remont gotyckiej wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie B37. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie na cele integracji społecznej mieszkańców B38. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych w Jaroszowie.


Pobierz ppt "1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025 Konferencja Strzegom, 03.08.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google