Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025 Konferencja Strzegom, 03.08.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025 Konferencja Strzegom, 03.08.2016."— Zapis prezentacji:

1 1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025 Konferencja Strzegom, 03.08.2016

2 2 WSKAŹNIKI – OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZACJI SferaZjawiskoWskaźnikGminaOZOR Ludność ogółem26936110947790 Udział ludności w liczbie ludności ogółem 41,228,9 Społeczna Bezrobocie Udział bezrobotnych w liczbie ludności ogółem6,47,17,0 Udział bezrobotnych długotrwale w liczbie ludności ogółem2,83,3 Ubóstwo Osoby korzystające z pomocy społecznej na 100 mieszkańców8,811,311,2 Świadczenia pomocy społecznej na 100 mieszkańców210280283 Przestępczość Wykroczenia społecznie uciążliwe na 1000 mieszkańców18,124,031,6 Przestępstwa o charakterze kryminalnym ogółem na 1000 mieszkańców4,97,59,4 Edukacja Średni wynik sprawdzianu w klasie VI (język polski, matematyka)64,662,363,3 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze) 54,351,451,9 Kapitał społeczny Organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców3,12,32,1 Członkowie działający w ramach organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców85,147,143,1 Aktywność społeczna Frekwencja w wyborach samorządowych52,651,650,6 Udział czytelników czynnych bibliotek publicznych w liczbie ludności ogółem12,111,115,0 Kapitał ludzki Indeks starości96,2100,5109,7 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem17,218,219,4 Gospodarcza Przedsiębiorczość Podmioty gospodarcze płacące podatek dochodowy (PIT+CIT) na 1000 mieszkańców64,654,552,8 Wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców na 1 mieszkańca377192161 Kondycja przedsiębiorstw Wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców na 1 podmiot gospodarczy 583535213058 Tytuły wykonawcze wystawione w postępowaniu karnym skarbowym na 100 podmiotów gospodarczych (wg REGON) 143129157

3 3 OBSZAR ZDEGRADOWANE

4 4 OBSZAR REWITALIZACJI – STRZEGOM

5 5 OBSZAR REWITALIZACJI – JAROSZÓW

6 6 OBSZAR REWITALIZACJI – PRZESŁANKI DO DELIMITACJI 1.Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7790 osób (28,9 % ludności gminy). 2.Obszar cechuje się występowaniem sytuacji kryzysowej – koncentracją negatywnych zjawisk i procesów w szczególności w sferach: społecznej (w zakresie: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego) i gospodarczej (w zakresie: przedsiębiorczości, kondycji przedsiębiorstw). 3.Tworzy zespół osadniczy położony wzdłuż najważniejszego ciągu komunikacyjnego gminy – drogi krajowej nr 5 i w pobliżu linii kolejowej nr 137 relacji Jaworzyna Śląska – Legnica. 4.Stanowi oś rozwoju społeczno-gospodarczego gminy – główne pasmo funkcjonalno-przestrzenne. 5.Skupia funkcje centralne gminy: administracyjne, gospodarcze i kulturalne.

7 7 OBSZAR REWITALIZACJI – PRZESŁANKI DO DELIMITACJI 1.Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7790 osób (28,9 % ludności gminy). 2.Obszar cechuje się występowaniem sytuacji kryzysowej – koncentracją negatywnych zjawisk i procesów w szczególności w sferach: społecznej (w zakresie: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego) i gospodarczej (w zakresie: przedsiębiorczości, kondycji przedsiębiorstw). 3.Tworzy zespół osadniczy położony wzdłuż najważniejszego ciągu komunikacyjnego gminy – drogi krajowej nr 5 i w pobliżu linii kolejowej nr 137 relacji Jaworzyna Śląska – Legnica. 4.Stanowi oś rozwoju społeczno-gospodarczego gminy – główne pasmo funkcjonalno-przestrzenne. 5.Skupia funkcje centralne gminy: administracyjne, gospodarcze i kulturalne.

8 W trakcie badań zebrano 455 poprawnie wypełnionych ankiet. Wywiady były przeprowadzane w oparciu o kwestionariusze wśród mieszkańców i dotyczyły obszarów w gminie, które zdaniem respondentów powinny zostać zrewitalizowane. Respondenci musieli wskazać jeden z dwóch obszarów: Strzegom (obszar rewitalizacji I) lub Jaroszów (obszar rewitalizacji II). Po wskazaniu obszaru respondent był proszony o ocenę ważności występujących na tym terenie konkretnych problemów (podzielonych na pięć sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną). Każdy z problemów był oceniany w skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznaczało mało istotny problem; 2 – raczej nieistotny problem, 3 - trudno powiedzieć, 4 – raczej istotny problem, 5 – bardzo istotny problem. Jeżeli ktoś chciał wypowiedzieć się także na temat drugiego z zaproponowanych obszaru, mógł wypełnić jeszcze dodatkową ankietę.

9 Udział wskazań na poszczególne obszary przeznaczone do rewitalizacji [%]

10 Problemy sfery społecznej w Strzegom [%]

11 Problemy sfery społecznej Jaroszów [%]

12 Problemy sfery gospodarczej Strzegom [%]

13 Problemy sfery gospodarczej Jaroszów [%]

14 Problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej Strzegom [%]

15 Problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej Jaroszów [%]

16 Problemy sfery środowiskowej Strzegom [%]

17 Problemy sfery środowiskowej Jaroszów [%]

18 Problemy sfery technicznej Strzegom [%]

19 Problemy sfery technicznej w Jaroszów [%]

20 20 WIZJA REWITALIZACJI W perspektywie 2025 roku obszar rewitalizacji w gminie Strzegom charakteryzuje się spójnym i zrównoważonym rozwojem, który jest kreowany przy współudziale społeczności lokalnej angażującej się w inicjatywny społeczne determinujące poprawę jakości życia mieszkańców. Obszar rewitalizacji stanowi nowoczesną przestrzeń o zróżnicowanej funkcjonalności, będącą centrum życia społecznego gminy. Odrestaurowane tereny publiczne służą mieszkańcom, integrując społeczność lokalną, głównie poprzez uczestnictwo w imprezach kulturowych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych. Wyremontowane obiekty zabytkowe, wpisane w historyczny układ urbanistyczny, są dopełnieniem atrakcyjnego krajobrazu obszaru. Kompleksowo odnowiona tkanka mieszkaniowa zapewnia wysoki standard życia w czystym środowisku naturalnym. Obszar rewitalizacji cechuje się sukcesywnym wzrostem integracji społecznej, przy aktywnym zaangażowaniu różnorodnych interesariuszy, w szczególności instytucji publicznych i wyspecjalizowanych podmiotów trzeciego sektora. Obserwowany jest spadek poziomu ubóstwa i zmniejszenie natężenia zjawisk patologicznych. Obszar rewitalizacji jako rdzeń procesów rozwojowych determinuje konkurencyjność gospodarczą gminy w wymiarze regionalnym i krajowym. Filarem rozwoju gospodarczego jest potencjał endogeniczny. Dopełnieniem innowacyjnej gospodarki jest spójna sieć transportowa i zmodernizowana infrastruktura transportowa, zapewniająca sprawne i bezpieczne przemieszczanie się użytkowników, a przez to poprawiająca jakość życia mieszkańców i wzrost atrakcyjność inwestycyjnej gminy.

21 Cele rewitalizacji Cel strategiczny I POPRAWA ŁADU I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ORAZ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO Kierunki działań 1.1 Tworzenie i modernizacja przestrzeni publicznych umożliwiająca integrację mieszkańców. 1.2 Modernizacja tkanki mieszkaniowej i obiektów zabytkowych. 1.3 Podniesienie jakości środowiska naturalnego.

22 Cele rewitalizacji Cel strategiczny II PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Kierunki działań 2.1 Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 2.2 Wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych i budowa społeczeństwa obywatelskiego. 2.3 Aktywizacja społeczności lokalnej w życiu publicznym. 2.4 Rozwój infrastruktury społecznej sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego.

23 Cele rewitalizacji Cel strategiczny III ROZWÓJ GOSPODARCZY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ Kierunki działań 3.1 Efektywne wykorzystanie endogennego potencjału gospodarczego. 3.2 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych na rynku regionalnym i krajowym. 3.3 Kształtowanie spójnej sieci komunikacyjnej i modernizacja infrastruktury transportowej. 3.4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, separacja ruchu rowerowego i pieszego

24 Lista zadań podstawowych (A) L.p.Nazwa projektu Wartość projektu [zł] Termin realizacji Źródła finansowania A01. Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 1 000 000,002018 RPO WD 2014-2020 Środki własne Gminy Strzegom A02. Zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ul. Dolnej wraz z dojściem do parku miejskiego 1 000 000,002018 RPO WD 2014-2020 Środki własne Gminy Strzegom A03. Zagospodarowanie parku miejskiego od ul. Dolnej do ul. Świdnickiej 500 000,002018 RPO WD 2014-2020 Środki własne Gminy Strzegom A04. Zagospodarowanie parku miejskiego i terenów przyległych od ul. Świdnickiej do ul. Kasztelańskiej. 3 000 000,002018 RPO WD 2014-2020 Środki własne Gminy Strzegom A05. Renowacja zabytkowych murów obronnych w rejonie parku od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej. 450 000,002018RPO WD 2014-2020 Środki własne Gminy Strzegom

25 Lista zadań uzupełniających (B) CZ.I L.PNazwa projektu B01.Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brzegowej B02.Przebudowa ulicy Krótkiej i ulicy Parkowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego B03.Przebudowa chodników i oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 374 w Strzegomiu w ciągu ul. Kasztelańskiej B04.Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu B05.Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Strzegomiu wraz z terenem przyległym B06.Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia B07.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu B08.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu B09.Rewitalizacja budynku Komisariatu Policji w Strzegomiu wraz z przyległym terenem B10.Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu B11.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Malinowej B12.Miejsca mi bliskie – Strzegom, Grabina, Szkoła B13.Sportowy Festyn Rodzinny B14.Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny B15.Familijne kino rowerowe pod chmurką B16.Turniej Sołectw Strzegom-Jaroszów B17.Świetlice opiekuńczo-wychowawcze „Akcja” nowym sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży B18.Poprawa jakości nauczania na każdym etapie edukacji w placówkach oświatowych na obszarach rewitalizacji. B19.Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95 B20.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie

26 Lista zadań uzupełniających (B) CZ.II L.P Nazwa projektu B21. Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów B22. Przebudowa budynku komunalnego Jaroszów 142 na mieszkania socjalne B23. Zagospodarowanie terenu zielonego działki nr 215 w Jaroszowie na cele rekreacyjno-integracyjne mieszkańców wsi B24. Przebudowa drogi na działkach nr 457/1 i 457/2 B25. Przebudowa drogi na działkach nr 447 i 448 B26. Festyn Świętojański w Jaroszowie B27. „Festyn Rodzinny Mama, Tata i ja” B28. Projekt ekologiczny „Młodzi Jaroszowianie dbają o klimat B29. Jaroszowski Marszobieg Przełajowy B30. Graffiti-Murale B31. Kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych we wsi Jaroszów B32. Konkurs w zakresie estetyki budynków, ogrodzeń, zagród i ogrodów B33. Nasadzenie drzew i krzewów w rejonie graniczenia obszaru wsi ze składowiskiem odpadów B34. Remont elewacji kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie B35. Remont muru okalającego kościół św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie B36. Remont gotyckiej wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie B37. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie na cele integracji społecznej mieszkańców B38. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych w Jaroszowie.


Pobierz ppt "1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025 Konferencja Strzegom, 03.08.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google