Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, 3 sierpnia 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, 3 sierpnia 2016."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, 3 sierpnia 2016

2

3 Podział miasta na jednostki strukturalne

4 Obszar zdegradowany Obszar zdegradowany – obszar w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej lub środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

5 Wskaźniki stanu kryzysowego 5 wskaźników z listy wskaźników stanu kryzysowego w dużych miastach zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 3 wybrane wskaźniki dotyczą sfery społecznej, 1 wskaźnik dotyczy sfery gospodarczej, 1 wskaźnik dotyczy sfery środowiskowej.

6 Wskaźniki stanu kryzysowego SferaCecha szczegółowa sferyWskaźnikŹródła danych SpołecznaProblemy rynku pracyStosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12-m-cy i dłużej wglądem ludności w wieku produkcyjnym Powiatowy Urząd Pracy Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy Samowystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze Miejski Ośrodek Pomocy Społeczny, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy Skuteczność kształcenia dzieci na poziomie podstawowym / Aktywność edukacyjna młodzieży w wieku 13-18 lat Wynik średni sprawdzianu szóstoklasisty (w placówkach działających na tym obszarze) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszcz Gospodarcza Klimat aktywności gospodarczej Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy Środowiskowa Przyrodnicze warunki lokalnej egzystencji Udział gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe, będące źródłem tzw. niskiej emisji gazów spalinowych, względem ogółu gospodarstw domowych danego obszaru Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Mienia i Geodezji, Miejska Pracowania Urbanistyczna

7 Obszar Zdegradowany Jednostki strukturalne, w których przynajmniej 3 z 5 wybranych do analizy wskaźników stanu kryzysowego przyjęły wartości mniej korzystne od średnich wartości dla Miasta i przynajmniej jednym ze wskaźników przyjmujących wartość mniej korzystną od średniej wartości dla Miasta jest wskaźnik spoza sfery społecznej.

8 Obszar Zdegradowany: Podobszar Bocianowo - Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary

9 Podobszar Zdegradowany: Stary Fordon

10 Podobszar Zdegradowany: Zimne Wody-Czersko Polskie, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo-Wieś.

11 Propozycje obszarów rewitalizacji Wskazany obszar zdegradowany przekracza 20% powierzchni Miasta. W tej sytuacji – zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej - do obszaru rewitalizacji zaliczyć można te jednostki strukturalne, w których liczba wskaźników z wartościami mniej korzystnymi od średniej dla gminy jest największa. Grupa I - jednostki strukturalne, w których w przypadku wszystkich 5 przeanalizowanych wskaźników stanu kryzysowego sytuacja jest mniej korzystna od średniej dla gminy, tj. Stary Fordon oraz Wilczak-Jary. Grupa II - jednostki strukturalne, w których w przypadku 4 wskaźników sytuacja jest mniej korzystna od średniej dla gminy, tj. Bocianowo- Śródmieście-Stare Miasto, Okole, oraz Zimne Wody- Czersko Polskie. Grupa III - jednostki strukturalne, w których w przypadku 3 wskaźników sytuacja jest mniej korzystna od średniej dla gminy, tj. Brdyujście, Łęgnowo oraz Łęgnowo Wieś. Zasady delimitacji umożliwiają wybór obszaru rewitalizacji dużo mniejszego niż wskazane progi 20% powierzchni gminy i 30% liczby ludności gminy, jeżeli takie są potrzeby, możliwości i polityka gminy. Zaleca się także priorytetyzację i koncentrację działań dla zwiększenia ich efektywności. Stąd proponuje się nie zakwalifikować jednostki z Grupy III do rewitalizacji.

12 Propozycje obszarów rewitalizacji Uzyskany obszar rewitalizacji:  Podobszar obejmujący Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary,  Podobszar Stary Fordon,  Podobszar Zimne Wody-Czersko Polskie.

13 Propozycja obszarów do rewitalizacji

14 „Kamienie milowe” procesu przygotowania programu rewitalizacji styczeń – lipiec 2016 Przeprowadzenie diagnozy jednostek strukturalnych dla identyfikacji stanu kryzysowego - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji sierpień 2016 Rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wrzesień 2016 Przyjęcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji wrzesień - listopad 2016 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji grudzień 2016 Przystąpienie do konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji I kwartał 2017 Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji przez Radę Miasta I kwartał 2017 Rozpoczęcie naboru projektów rewitalizacyjnych w ramach ZIT

15 REWITALIZACJA w ZIT 2014-2020 ok. 53 mln zł dla BYDGOSZCZY REWITALIZACJA Bydgoszcz: 13,5 mln euro REWITALIZACJA 25,3 mln euro na wszystkie gminy ZIT ok. 53 mln zł dla Bydgoszczy

16 Urząd Miasta Bydgoszczy Dziękuję za uwagę sandra.dytlow@um.bydgoszcz.pl dominika.muszynska@um.bydgoszcz.pl Maria Wasiak – Zastępca Prezydenta Miasta Osoby do kontaktu:


Pobierz ppt "Propozycje obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, 3 sierpnia 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google