Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery 2 grudnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery 2 grudnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 „Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery 2 grudnia 2009

2 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” Etap I: 2007 – 2014 Strzemieszyce Wielkie Ząbkowice Tworzeń Piekło Antoniów Korzeniec Dziewiąty Trzydziesty Łęknice Wzgórze Gołonoskie Etap II: 2013 – 2015 Ujejsce Tucznawa Bugaj Sikorka

3

4 Kryteria podziału Projektu na etapy: gotowość realizacji Projektu, czyli: posiadanie pozwoleń na budowę dla 73% wartości zadań wymagających takiego pozwolenia brak wszczętych postępowań przetargowych na projektowanie dla dzielnic: Ujejsce, Sikorka, Bugaj i Tucznawa wykonalność finansowa – Beneficjent nie byłby w stanie zapewnić wkładu własnego dla realizacji całego Projektu w jednym terminie

5 Podstawowy wymóg finansowania Projektu z FS zgodnie z Metodyką: Wskaźnik koncentracji powyżej 120 mieszkańców na 1 km planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej

6 Projekt nie obejmuje: Łęka Łosień Okradzionów Strzemieszyce Małe Błędów Trzebiesławice Ratanice Marianki

7 ZADANIA projektowanie KONTRAKTY roboty Etap I lata realizacji 2007 – 2014 I zadanie Strzemieszyce Wielkie – Gołonóg II zadanie Tworzeń, Piekło, Antoniów III zadanie Korzeniec, Trzydziesty, Łęknice, Dziewiąty, Wzgórze Gołonoskie IV zadanie Strzemieszyce Wielkie V zadanie Ząbkowice VIII zadanie Strzemieszyce Wielkie – likwidacja GOŚ Kontrakt W1 Strzemieszyce Wielkie – Gołonóg (budowa tłoczni ścieków, likwidacja GOŚ Kontrakt W2A Tworzeń Kontrakt W2B Piekło, Antoniów Kontrakt W3 Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Łęknice, Wzgórze Gołonoskie Kontrakt W4 Strzemieszyce Wielkie Kontrakt W5 Ząbkowice Etap II lata realizacji 2013 – 2015 VI zadanie Ujejsce VII zadanie Tucznawa, Bugaj, Sikorka Kontrakt W1 Ujejsce Kontrakt W2 Tucznawa, Bugaj, Sikorka

8 Podjęte działania w zakresie przygotowania Projektu do realizacji Lata 2002 – 2006 1.2002 r. umieszczenie przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” w planie budżetowym miasta 2.zadanie prowadziła 1 osoba, pracująca w Wydziale Przedsięwzięć Publicznych powstał Referat ds. Funduszu Spójności – brak zaplecza kadrowego – temat nadal prowadziła 1 osoba 4.2006 r. opracowano niekompletne Studium Wykonalności

9 Podjęte działania w zakresie przygotowania Projektu do realizacji 5.opracowano Koncepcję uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w mieście 6.rozpoczęto prace projektowe 7.umieszczono Projekt na Liście Indykatywnej

10 Podjęte działania w zakresie wdrożenia Projektu do realizacji Lata 2006 – 2008 1.marzec 2007 – utworzono Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) 2.kwiecień 2007 – powołano Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO/PPR) 3.zatrudniono wykwalifikowaną kadrę pracowniczą – obecnie 7 osób 4.stworzono procedury związane z wdrażaniem Projektu w ramach FS

11 Podjęte działania w zakresie wdrożenia Projektu do realizacji 5.zlecono wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań (I – V) 6.pozyskano pozwolenia na budowę dla zadań: I, III, V oraz części zadania IV 7.uzyskano decyzje środowiskowe oraz decyzje lokalizacyjne dla zadań od I – V 8.uregulowano sprawy własnościowe potoku Jamki 9.zaktualizowano dane do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

12 Podjęte działania w zakresie wdrożenia Projektu do realizacji 10.czerwiec 2008 r. – zawarto umowę na „Pomoc techniczną” w zakresie przygotowania inwestycji 11.sierpień 2008 r. – Rozporządzeniem nr 54/08 Wojewody Śląskiego wyznaczono aglomerację Dąbrowa Górnicza 12.październik 2008 – MAO/PRP pozytywnie zdany egzamin w Ministerstwie Środowiska – otrzymanie certyfikatu na pełnienie tej funkcji 13.zaktualizowano Studium Wykonalności

13 2008/2009 Fakty:  grudzień 2008 – złożenie Wniosku o dofinansowanie z FS do NFOŚ i GW – aktualnie trwa ponowna ocena Wniosku  grudzień 2008 – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  luty/marzec 2009 – przygotowanie SIWZ i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonania dokumentacji projektowej dla VI – go zadania – dzielnica Ujejsce 30.06.2009 r. – rozstrzygnięcie przetargu 22.07.2009 r. – podpisanie umowy– Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o. z Bydgoszczy 06.2010 r. – planowanie uzyskania pozwolenia na budowę

14 Fakty – 2009 r.  marzec – ogłoszenie przetargu na wybór „Inżyniera Kontraktu” dla Projektu 08.07.2009 r. – zaproszenie do złożenia ofert 03.09.2009 r. – rozstrzygnięcie przetargu 25.09.2009 r. – odwołanie Wykonawcy 20.11.2009 r. – posiedzenie KIO w sprawie rozstrzygnięcia odwołania 12.2009 r./ 01.2010 r. – planowane podpisanie umowy  kwiecień – przygotowanie SIWZ i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonania dokumentacji projektowej dla II – go zadania – dzielnice Piekło, Antoniów 30.06.2009 r. – rozstrzygnięcie przetargu 17.07.2009 r. – podpisanie umowy – Grontmij Polska Sp. z o. o. z Poznania 04.2010 r. – planowanie uzyskania pozwolenia na budowę

15 Fakty – 2009 r.  czerwiec - ogłoszenie przetargu ograniczonego na roboty – Kontrakt W1:Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce wraz z rurociągiem tłocznym i nową infrastrukturą wod. – kan. po jego trasie, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa i kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana oraz Likwidacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Strzemieszycach 22.10.2009 r. – zaproszenie do złożenia ofert 01.2010 r. – planowane podpisanie umowy

16 Fakty – 2009 r.  lipiec – uruchomienie strony internetowej www.kanalizacja.idabrowa.pl  sierpień – ogłoszenie przetargu ograniczonego na roboty Kontrakt W2A – Budowa tłoczni „Tworzeń” wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wod. – kan. w ul. Tworzeń, Zaplecze, częściowo w ul. Roździeńskiego i Piłsudskiego 11/12.2009 r. – planowane zaproszenie do złożenia ofert 01/02.2010 r. – planowane podpisanie umowy

17 Fakty – 2009 r.  październik – ogłoszenie przetargu ograniczonego na roboty Kontraktu W3 – Budowa infrastruktury wod. – kan. w dzielnicach: Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie 12.2009 r. – planowane zaproszenie do złożenia ofert październik 2010 r. – modyfikacja SIWZ na promocję Projektu 02.2010 r. – planowane podpisanie umowy  październik i listopad – spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dzielnicy Piekło i Ujejsce  listopad - opracowanie nowych ulotek informacyjnych na temat Projektu

18 Korespondencja z MŚ, MRR i NFOŚ i GW od grudnia 2008 – września 2009 03.12.2008 r. – złożenie wniosku do NFOŚiGW w Warszawie 13.02.2009 r. – pismo z NFOŚiGW dot. informacji o pozytywnym przejściu oceny formalnej i skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej I stopnia 25.06.2009 r. – pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – dot. nie spełnienia przez wniosek kryteriów merytorycznych II stopnia i odrzuceniu wniosku o dofinansowanie

19 08.07.2009 r. – złożenie protestu na rozstrzygnięcie odrzucające wniosek o dofinansowanie 10.08.2009 r. – pismo z NFOŚ i GW – negatywne rozpatrzenie protestu 14.08.2009 r. – pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 28.08.2009 r. – pismo od Sekretarza Stanu w MŚ do MRR dot. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – dodatkowe wyjaśnienia IP, pozytywna opinia wniosku oraz działań Beneficjenta 17.09.2009 r. – pismo od MRR – dot. informacji o uznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i skierowaniu wniosku ponownie do oceny merytorycznej II stopnia 17.11.2009 r. – pismo od MŚ – dot. ponownego przeprowadzenia oceny formalnej oraz merytorycznej I stopnia

20 Gospodarka wodno – ściekowa  budowa 148 km kanalizacji sanitarnej  budowa tłoczni i przepompowni (ok. 32 obiekty)  budowa 78 km kanalizacji deszczowej  budowa 3 zbiorników retencyjnych wód deszczowych  budowa 79 km wodociągów  renowacja 9 km rowów  regulacja koryta potoku Jamki (współfinansowanie)  przebudowa 7 km kanalizacji ogólnospławnej na deszczową  likwidacja przestarzałej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach

21 Podczas uporządkowania gospodarki wod. – kan. w mieście nastąpi:  w ykonanie pełnej renowacji nawierzchni obejmujące m. in. : przebudowę dróg przebudowę chodników przebudowę wjazdów do posesji  o dtworzenie ponad 300 tyś m² nawierzchni drogowych

22 Korzyści dla dąbrowian:  Ekologiczne:  poprawa jakości wody pitnej  polepszanie stanu środowiska naturalnego  redukcja zanieczyszczenia zbiorników wodnych  poprawa jakości życia, uporządkowane i zagospodarowane ulice  Społeczne:  inwestycje będą wspierać koniunkturę Dąbrowy  zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej  impuls do rozwoju miasta

23 Ilość ulic, gdzie będą prowadzone roboty wod. - kan.

24 Długość kanalizacji sanitarnej a długość dróg w mieście

25 Przewidywana łączna długość kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu

26 Zakres rzeczowy inwestycji wod. – kan. prowadzonych przez Gminę do zaplanowanego zakresu Projektu

27 Przebudowa sieci ogólnospławnej na rozdzielczą

28 Liczby i fakty 20 200 osób planowanych do podpięcia do kanalizacji 75 firm zaangażowanych w 4 ogłoszonych przetargach 42 złożone wnioski w 4 ogłoszonych przetargach 60 spotkań z mieszkańcami na temat Projektu 1500 osób uczestniczących w spotkaniach

29 Liczby i fakty 13 artykułów na temat Projektu ukazało się w lokalnej prasie 31 protokołów ze spotkań odbytych z Projektantami – na etapie projektowym inwestycji 75% internautów biorących udział w ankiecie uważa, że inwestycja jest zdecydowanie potrzebna miastu 9 000 odwiedzin internautów odnotowano na stronie Projektu od połowy lipca br.

30 Podziękowania dla Wydziałów UM współpracujących przy Projekcie BFU – Biuro Funduszy i Projektów Unijnych BZP – Biuro Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych WB – Wydział Księgowo – Budżetowy WER – Wydział Ekologii i Rolnictwa WGN – Wydział Gospodarki Nieruchomościami WGK – Wydział Geodezji i Kartografii WIM – Wydział Inwestycji Miejskich WKD – Wydział Komunikacji i Drogownictwa WSP – Wydział Strategii Promocji i Komunikacji Społecznej WUA – Wydział Urbanistyki i Architektury

31 Złoty Medal Expo 2009 Medal Expo Silesia dla firmy INSBUD RYBNIK II STRATE za rozwiązanie projektowe BEZODOROWEGO transportu ścieków komunalnych dla Kontraktu W1:Budowa infrastruktury wod. – kan. w dzielnicy Strzemieszyce wraz z rurociągiem tłocznym

32 Jednostka Realizująca Projekt Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej sala nr 3, pokój 120 tel./fax 032 295 96 92 www.kanalizacja.idabrowa.pl e-mail: redakcjajrp@dabrowa-gornicza.pl Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "„Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery 2 grudnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google