Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014

2 „Największą barierą rozwoju cywilizacyjnego Polski jest brak kapitału społecznego, czyli zaufania pomiędzy obywatelami, pomiędzy władzą a społeczeństwem” Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego

3 Strategia to źródło zasad i zbiór rozwiązań, a opracowanie Strategii rozpoczyna proces programowania. Strategia dla obszaru: 1.Rozwiązuje realny problem. 2.Ma lidera/liderów i zespół międzysektorowy do zarządzania. 3.Jest „inna” i wzbudza zainteresowanie. 4.Pokazuje kierunek działań – postawmy na „coś”. 5.Buduje wizerunek. 6.Angażuje zasoby obszaru.

4 Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia – czyli analiza SWOT Gminy Włoszczowa

5 1. Linia kolejowa o znaczeniu międzyregionalnym – międzyregionalny korytarz transportowy E65. 2.Doświadczenie jednostki oraz różnych podmiotów z terenu gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 3.Duża powierzchnia lasów na terenie gminy. 4.Kilka dużych i rozwijających się przedsiębiorstw. MOCNE STRONY

6 SŁABE STRONY 1.Brak obwodnicy miasta Włoszczowy. 2.Brak publicznej kotłowni zasilającej w ciepło budownictwo wielorodzinne. 3.Niewystarczający stopień zwodociągowania i skanalizowania gminy Włoszczowa. 4.Wyższy niż średnia w Polsce udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 5.Mała liczba nowo powstających przedsiębiorstw. 6.Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczającego tereny inwestycyjne i mieszkaniowe. 7.Brak możliwości zabudowy mieszkaniowej w ścisłym centrum miasta i jego pobliżu. 8.Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

7 SŁABE STRONY 9.Niedostosowana do potrzeb mieszkańców i turystów infrastruktura sportowa i rekreacyjna, w tym dla osób w wieku 50+ oraz dla rodzin. 10.Słabe wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w instytucjach publicznych. 11.Zbyt mała liczba miejsc parkingowych na terenie centrum miasta. 12.Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców. 13.Brak kompleksowego systemu monitoringu miasta. 14.Brak żłobka. 15.Liczba miejsc w przedszkolach niedostosowana do potrzeb mieszkańców. 16.Brak parku miejskiego i mała ilość zieleni urządzonej na terenie miasta.

8 1.Wydłużająca się średnia długość życia oraz wzrost średniego wieku mieszkańców Polski i Europy. 2.Opłacalność wykorzystania zielonej energii jako sposobu na ograniczanie niskiej emisji. 3.Możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje gospodarcze, społeczne. SZANSE ZAGROŻENIA 1.Depopulacja mieszkańców regionu. 2.Atrakcyjność i konkurencyjność obszarów gospodarczych z innych regionów.

9 Drzewo problemów Źródło: Opracowanie własne Główne skutki Główne przyczyny Problem kluczowy Spadek liczby ludzi młodych. Rosnący poziom bezrobocia. Funkcjonowanie kilku dużych pracodawców. Małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. Niski poziom dochodów gminy na jednego mieszkańca. Niska aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych. Niedostateczna oferta rekreacyjna i kulturalna dla mieszkańców. Mała liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw. Małe doświadczenie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz gminy. Mała liczba inicjatyw realizowanych w partnerstwach trójsektorowych. Niski poziom udziału dochodów własnych gminy w dochodach ogółem. Depopulacja mieszkańców. regionu. Niewystarczające zaangażowanie kapitału społecznego w rozwój społeczny i gospodarczy gminy.

10 Drzewo celów Źródło: Opracowanie własne Wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrost aktywności ludzi młodych. Tworzenie warunków do realizacji inicjatyw oddolnych i możliwości samorozwoju mieszkańców. Wykorzystanie dziedzictwa naturalnego gminy – lasów i zbiorników wodnych. Wzrost liczby nowych mikro i małych przedsiębiorstw. Wzrost liczby miejsc pracy. Wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój regionu. Wykreowanie klimatu przedsiębiorczości sprzyjającego aktywności lokalnej. Dostosowanie usług publicznych do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. Wykorzystanie dostępu do międzynarodowej linii kolejowej oraz do drogi wojewódzkiej numer 786. Gmina Włoszczowa zapewnia wysoką jakość życia dzięki aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Wizja 2024 Główne środki Główne efekty

11 Cele i założenia Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa Wizja 2024 Gmina Włoszczowa zapewnia wysoką jakość życia dzięki aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Misja Gmina Włoszczowa budując kapitał społeczny tworzy warunki do rozwoju aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców.

12 Źródło: Opracowanie własne

13 1.Przedsiębiorczość i ludzie młodzi. 2.Rekreacja, kultura i edukacja. 3.Osoby starsze. Strefy priorytetowe Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa:

14 Proponowane zadania w ramach opracowanej Strategii Rozwoju Działanie priorytetowe 1.1.1. Ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Zadania: 1.1.1.1. Wprowadzenie e-usług w administracji publicznej. 1.1.1.2. Dostosowanie do potrzeb mieszkańców obiektów użyteczności publicznej. 1.1.1.3. Przystosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1.1.1.4. Stworzenie programu estetyzacji przestrzeni miejskiej. 1.1.1.5. Utworzenie Parku Miejskiego. 1.1.1.6. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w pobliżu centrum Włoszczowy.

15 Działanie priorytetowe 1.1.2. Ograniczenie niskiej emisji oraz innych zanieczyszczeń do środowiska. Zadania: 1.1.2.1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 1.1.2.2. Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii. 1.1.2.3. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. 1.1.2.4. Wspieranie budowy obwodnicy Włoszczowy.

16 Działanie priorytetowe 1.1.3. Dostosowanie usług publicznych do potrzeb osób starszych. Zadania: 1.1.3.1. Likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych w mieście. 1.1.3.2. Tworzenie prozdrowotnej przestrzeni publicznej. 1.1.3.3. Utworzenie społecznego Domu Pomocy Dziennej dla osób starszych. 1.1.3.4. Uruchomienie Zintegrowanego Programu Profilaktycznego dla osób starszych.

17 Działanie priorytetowe 1.2.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Zadania: 1.2.1.1. Wykreowanie rozpoznawalnego regionalnego produktu rekreacji dzięki wykorzystaniu zasobów naturalnych: lasów, zbiorników wodnych itp. 1.2.1.2. Utworzenie Interaktywnego Centrum Energetycznego. 1.2.1.3. Modernizacja, rozbudowa i zwiększanie atrakcyjności szlaków rowerowych i ścieżek edukacyjnych. 1.2.1.4. Utworzenie tras do nordic walking’u.

18 Działanie priorytetowe 1.2.2. Wspieranie rozwoju kultury. Zadania: 1.2.2.1. Modernizacja obiektów kulturalnych. 1.2.2.2. Wspieranie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. 1.2.2.3. Wspieranie działań związanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych i kulturowych. 1.2.2.4. Stworzenie stałego kalendarza wydarzeń kulturalnych. 1.2.2.5. Wspieranie udziału środowiska lokalnego w tworzeniu kultury.

19 Działanie priorytetowe 1.2.3. Doskonalenie systemu edukacji. Zadania: 1.2.3.1. Organizowanie wysokiej jakości systemu kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach. 1.2.3.2. Zapewnienie dla wszystkich dzieci miejsc w przedszkolach. 1.2.3.3. Utworzenie placówki opieki żłobkowej.

20 Działanie priorytetowe 1.2.4. Rozwój usług prozdrowotnych. Zadania: 1.2.4.1. Wprowadzenie systemu rowerów miejskich. 1.2.4.2. Realizacja programów profilaktycznych w zakresie zdrowego trybu życia.

21 Działanie priorytetowe 2.1.1. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców. Zadania: 2.1.1.1. Pobudzanie tworzenia oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. 2.1.1.2. Wykreowanie specjalizacji gospodarczej regionu. 2.1.1.3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. 2.1.1.4. Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług. 2.1.1.5. Zagospodarowanie pod działalność gospodarczą terenów zlokalizowanych w obrębie peronu Włoszczowa Północ.

22 Działanie priorytetowe 2.1.2. Przygotowanie i kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Zadania: 2.1.2.1. Wyznaczenie i kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 2.1.2.2. Stworzenie oferty inwestycyjnej, m.in. poprzez wprowadzenie terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

23 Działanie priorytetowe 2.2.1. Wspieranie organizacji pozarządowych. Zadania: 2.2.1.1. Tworzenie warunków do realizacji zainteresowań i samorozwoju mieszkańców. 2.2.1.2. Wspieranie działań zmierzających do tworzenia trójsektorowych partnerstw. 2.2.1.3. Wspieranie Forum Organizacji Pozarządowych. 2.2.1.4. Współdziałanie z organizacjami otoczenia biznesu. 2.2.1.5. Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej.

24 Działanie priorytetowe 2.2.2. Wspieranie inicjatyw oddolnych. Zadania: 2.2.2.1. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej. 2.2.2.2. Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych programach pomocowych z UE oraz środkach krajowych. 2.2.2.3. Wspieranie inicjatyw lokalnych.

25 Działanie priorytetowe 2.2.3. Włączenie społeczne osób starszych. Zadania: 2.2.3.1. Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 2.2.3.2. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu wspierania osób starszych. 2.2.3.3. Utworzenie Gminnej Rady Seniorów.

26 „Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich"

27 Paweł Walczyszyn tel. 507 048 678 Kielce, u. Targowa 18/609 pawelwalczyszyn@InicjatywaLokalna.pl Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu … Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google