Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014

2 „Największą barierą rozwoju cywilizacyjnego Polski jest brak kapitału społecznego, czyli zaufania pomiędzy obywatelami, pomiędzy władzą a społeczeństwem” Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego

3 Strategia to źródło zasad i zbiór rozwiązań, a opracowanie Strategii rozpoczyna proces programowania. Strategia dla obszaru: 1.Rozwiązuje realny problem. 2.Ma lidera/liderów i zespół międzysektorowy do zarządzania. 3.Jest „inna” i wzbudza zainteresowanie. 4.Pokazuje kierunek działań – postawmy na „coś”. 5.Buduje wizerunek. 6.Angażuje zasoby obszaru.

4 Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia – czyli analiza SWOT Gminy Włoszczowa

5 1. Linia kolejowa o znaczeniu międzyregionalnym – międzyregionalny korytarz transportowy E65. 2.Doświadczenie jednostki oraz różnych podmiotów z terenu gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 3.Duża powierzchnia lasów na terenie gminy. 4.Kilka dużych i rozwijających się przedsiębiorstw. MOCNE STRONY

6 SŁABE STRONY 1.Brak obwodnicy miasta Włoszczowy. 2.Brak publicznej kotłowni zasilającej w ciepło budownictwo wielorodzinne. 3.Niewystarczający stopień zwodociągowania i skanalizowania gminy Włoszczowa. 4.Wyższy niż średnia w Polsce udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 5.Mała liczba nowo powstających przedsiębiorstw. 6.Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczającego tereny inwestycyjne i mieszkaniowe. 7.Brak możliwości zabudowy mieszkaniowej w ścisłym centrum miasta i jego pobliżu. 8.Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

7 SŁABE STRONY 9.Niedostosowana do potrzeb mieszkańców i turystów infrastruktura sportowa i rekreacyjna, w tym dla osób w wieku 50+ oraz dla rodzin. 10.Słabe wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w instytucjach publicznych. 11.Zbyt mała liczba miejsc parkingowych na terenie centrum miasta. 12.Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców. 13.Brak kompleksowego systemu monitoringu miasta. 14.Brak żłobka. 15.Liczba miejsc w przedszkolach niedostosowana do potrzeb mieszkańców. 16.Brak parku miejskiego i mała ilość zieleni urządzonej na terenie miasta.

8 1.Wydłużająca się średnia długość życia oraz wzrost średniego wieku mieszkańców Polski i Europy. 2.Opłacalność wykorzystania zielonej energii jako sposobu na ograniczanie niskiej emisji. 3.Możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w latach na inwestycje gospodarcze, społeczne. SZANSE ZAGROŻENIA 1.Depopulacja mieszkańców regionu. 2.Atrakcyjność i konkurencyjność obszarów gospodarczych z innych regionów.

9 Drzewo problemów Źródło: Opracowanie własne Główne skutki Główne przyczyny Problem kluczowy Spadek liczby ludzi młodych. Rosnący poziom bezrobocia. Funkcjonowanie kilku dużych pracodawców. Małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. Niski poziom dochodów gminy na jednego mieszkańca. Niska aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych. Niedostateczna oferta rekreacyjna i kulturalna dla mieszkańców. Mała liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw. Małe doświadczenie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz gminy. Mała liczba inicjatyw realizowanych w partnerstwach trójsektorowych. Niski poziom udziału dochodów własnych gminy w dochodach ogółem. Depopulacja mieszkańców. regionu. Niewystarczające zaangażowanie kapitału społecznego w rozwój społeczny i gospodarczy gminy.

10 Drzewo celów Źródło: Opracowanie własne Wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrost aktywności ludzi młodych. Tworzenie warunków do realizacji inicjatyw oddolnych i możliwości samorozwoju mieszkańców. Wykorzystanie dziedzictwa naturalnego gminy – lasów i zbiorników wodnych. Wzrost liczby nowych mikro i małych przedsiębiorstw. Wzrost liczby miejsc pracy. Wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój regionu. Wykreowanie klimatu przedsiębiorczości sprzyjającego aktywności lokalnej. Dostosowanie usług publicznych do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. Wykorzystanie dostępu do międzynarodowej linii kolejowej oraz do drogi wojewódzkiej numer 786. Gmina Włoszczowa zapewnia wysoką jakość życia dzięki aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Wizja 2024 Główne środki Główne efekty

11 Cele i założenia Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa Wizja 2024 Gmina Włoszczowa zapewnia wysoką jakość życia dzięki aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Misja Gmina Włoszczowa budując kapitał społeczny tworzy warunki do rozwoju aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców.

12 Źródło: Opracowanie własne

13 1.Przedsiębiorczość i ludzie młodzi. 2.Rekreacja, kultura i edukacja. 3.Osoby starsze. Strefy priorytetowe Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa:

14 Proponowane zadania w ramach opracowanej Strategii Rozwoju Działanie priorytetowe Ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Zadania: Wprowadzenie e-usług w administracji publicznej Dostosowanie do potrzeb mieszkańców obiektów użyteczności publicznej Przystosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych Stworzenie programu estetyzacji przestrzeni miejskiej Utworzenie Parku Miejskiego Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w pobliżu centrum Włoszczowy.

15 Działanie priorytetowe Ograniczenie niskiej emisji oraz innych zanieczyszczeń do środowiska. Zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Wspieranie budowy obwodnicy Włoszczowy.

16 Działanie priorytetowe Dostosowanie usług publicznych do potrzeb osób starszych. Zadania: Likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych w mieście Tworzenie prozdrowotnej przestrzeni publicznej Utworzenie społecznego Domu Pomocy Dziennej dla osób starszych Uruchomienie Zintegrowanego Programu Profilaktycznego dla osób starszych.

17 Działanie priorytetowe Rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Zadania: Wykreowanie rozpoznawalnego regionalnego produktu rekreacji dzięki wykorzystaniu zasobów naturalnych: lasów, zbiorników wodnych itp Utworzenie Interaktywnego Centrum Energetycznego Modernizacja, rozbudowa i zwiększanie atrakcyjności szlaków rowerowych i ścieżek edukacyjnych Utworzenie tras do nordic walking’u.

18 Działanie priorytetowe Wspieranie rozwoju kultury. Zadania: Modernizacja obiektów kulturalnych Wspieranie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu Wspieranie działań związanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych i kulturowych Stworzenie stałego kalendarza wydarzeń kulturalnych Wspieranie udziału środowiska lokalnego w tworzeniu kultury.

19 Działanie priorytetowe Doskonalenie systemu edukacji. Zadania: Organizowanie wysokiej jakości systemu kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach Zapewnienie dla wszystkich dzieci miejsc w przedszkolach Utworzenie placówki opieki żłobkowej.

20 Działanie priorytetowe Rozwój usług prozdrowotnych. Zadania: Wprowadzenie systemu rowerów miejskich Realizacja programów profilaktycznych w zakresie zdrowego trybu życia.

21 Działanie priorytetowe Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców. Zadania: Pobudzanie tworzenia oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Wykreowanie specjalizacji gospodarczej regionu Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług Zagospodarowanie pod działalność gospodarczą terenów zlokalizowanych w obrębie peronu Włoszczowa Północ.

22 Działanie priorytetowe Przygotowanie i kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Zadania: Wyznaczenie i kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Stworzenie oferty inwestycyjnej, m.in. poprzez wprowadzenie terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

23 Działanie priorytetowe Wspieranie organizacji pozarządowych. Zadania: Tworzenie warunków do realizacji zainteresowań i samorozwoju mieszkańców Wspieranie działań zmierzających do tworzenia trójsektorowych partnerstw Wspieranie Forum Organizacji Pozarządowych Współdziałanie z organizacjami otoczenia biznesu Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej.

24 Działanie priorytetowe Wspieranie inicjatyw oddolnych. Zadania: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych programach pomocowych z UE oraz środkach krajowych Wspieranie inicjatyw lokalnych.

25 Działanie priorytetowe Włączenie społeczne osób starszych. Zadania: Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Opracowanie i realizacja kompleksowego programu wspierania osób starszych Utworzenie Gminnej Rady Seniorów.

26 „Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich"

27 Paweł Walczyszyn tel Kielce, u. Targowa 18/609 Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu … Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie, Działanie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024 Projekt 1.0 "Każdy wygrywa lub nici z interesu" Stephen Covey Paweł Walczyszyn Grudzień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google