Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 51. Z miłuj S ię nade mną, B oże, w S wojej Ł askawości, w O gromie S wego M iłosierdzia W ymaż moją nieprawość!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 51. Z miłuj S ię nade mną, B oże, w S wojej Ł askawości, w O gromie S wego M iłosierdzia W ymaż moją nieprawość!"— Zapis prezentacji:

1 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 51

2 Z miłuj S ię nade mną, B oże, w S wojej Ł askawości, w O gromie S wego M iłosierdzia W ymaż moją nieprawość!

3 O bmyj mnie Z upełnie z mojej winy i O czyść mnie z grzechu mojego!

4 Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.

5 Tylko przeciw T obie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed T obą,

6 tak że S ię O kazujesz S prawiedliwym w S wym W yroku i P rawym w S woim O sądzie.

7 Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

8 Oto T y M asz U podobanie w U krytej P rawdzie, N aucz mnie T ajników M ądrości.

9 P okrop mnie H izopem, a S tanę się C zysty, O bmyj mnie, a nad śnieg W ybieleję.

10 S praw, bym U słyszał R adość i W esele: niech się R adują kości, K tóreś S kruszył!

11 O dwróć O blicze S we od moich grzechów i W ymaż wszystkie moje przewinienia!

12 S twórz, o B oże, we mnie S erce C zyste i O dnów w mojej piersi D ucha N iezwyciężonego!

13 N ie O drzucaj mnie od S wego O blicza i N ie O dbieraj mi Ś więtego D ucha S wego!

14 P rzywróć mi R adość z T wojego Z bawienia i W zmocnij mnie D uchem O choczym!

15 Chcę nieprawych nauczyć D róg T woich i N awrócą się do C iebie grzesznicy.

16 Od krwi U wolnij mnie, B oże, mój Z bawco: niech mój język sławi T woją S prawiedliwość!

17 O twórz moje wargi, P anie, a usta moje będą głosić T woją C hwałę.

18 T y S ię bowiem N ie R adujesz ofiarą i N ie C hcesz całopaleń, choćbym je dawał.

19 Moją ofiarą, B oże, duch skruszony, N ie G ardzisz, B oże, sercem pokornym i skruszonym.

20 P anie, O każ S yjonowi Ł askę w T wej D obroci: O dbuduj M ury J eruzalem!

21 Wtedy będą C i S ię P odobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na T woim O łtarzu.

22 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 51


Pobierz ppt "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 51. Z miłuj S ię nade mną, B oże, w S wojej Ł askawości, w O gromie S wego M iłosierdzia W ymaż moją nieprawość!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google