Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Resume kartkówki. Organ administracji publicznej WOJEWODA URZĄD WOJEWÓDZKI ORGAN JEDNOSTKA POMOCNICZA DLA ORGANU (jednostka organizacyjna „obsługująca”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Resume kartkówki. Organ administracji publicznej WOJEWODA URZĄD WOJEWÓDZKI ORGAN JEDNOSTKA POMOCNICZA DLA ORGANU (jednostka organizacyjna „obsługująca”"— Zapis prezentacji:

1 Resume kartkówki

2 Organ administracji publicznej WOJEWODA URZĄD WOJEWÓDZKI ORGAN JEDNOSTKA POMOCNICZA DLA ORGANU (jednostka organizacyjna „obsługująca” organ) Art. 8d. Ustawy o samorządzie województwa 1. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd marszałkowski albo inna wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”. To organ jest wyposażony w kompetencje, jest wyodrębniony prawnie i ma precyzyjnie unormowaną pozycje w systemie administracji publicznej w potocznym znaczeniu w stosunku do osoby będącej (aktualnym) piastunem organu, zwykło się mówić, iż dana osoba jest /zasiada „na urzędzie”. Podobnie określa się sytuację, kiedy nie ma piastuna organu, iż występuje wówczas „wakat na urzędzie”. W takim (potocznym) znaczeniu „urząd” oznacza (dany) organ adm. pub.

3 ORGANY W GMINIE ORGANY GMINNE ORGAN WYKONAWCZY WÓJT W GMINIE MIEJSKIEJ LUB MIEJSKO-WIEJSKIEJ: BURMISTRZ/ PREZYDENT MIASTA ORGAN STANOWIĄCY (UCHWAŁODAWCZY) RADA GMINY W GMINIE MIEJSKIEJ LUB MIEJSKO WIEJSKIEJ: RADA MIASTA

4 ORGANY W POWIECIE ORGANY POWIATOWE ORGAN WYKONAWCZY ZARZĄD POWIATU NA CZELE, KTÓREGO STOI STAROSTA POWIATOWY, NIE JEST ON JEDNAK ORGANEM W ZNACZENIU USTROJOWYM ORGAN STANOWIĄCY (UCHWAŁODAWCZY) RADA POWIATU

5 ORGANY SAMORZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ORGANY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ORGAN WYKONAWCZY ZARZĄD WOJEWÓDZTWA NA CZELE KTÓREGO STOI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ALE ORGANEM W USTROJOWYM ZNACZENIU NIE JEST ORGAN STANOWIĄCY (UCHWAŁODAWCZT) SEJMIK WOJEWÓDZTWA WOJEWODA

6 Wojewoda NIE jest organem samorządowym Wojewoda jest organem administracji rządowej Art. 152 Konstytucji RP 1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda. 2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa. WOJEWODA

7 Administracja publiczna ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA PREZES RADY MINISTRÓW RADA MINISTRÓW MINISTROWIE TERENOWE ORGANY ADM. RZĄDOWEJ ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA PREZYDENT RP NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA ADM. SAMORZĄD U TERYTORIALNEGO ADM. SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

8 ORGAN NACZELNY PREZES RADY MINISTRÓW MINISTROWIE KIERUJĄCY OKREŚLONYMI DZIAŁAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORGAN CENTRALNY ORGAN KTÓREGO WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA ROZPOŚCIERA SIĘ NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU NP. KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI, GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO, SZEF SŁUŻBY CELNEJ ITP. ORGAN TERENOWY ORGAN KTÓREGO WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA JEST OGRANICZONA NP. DO OBSZARU WOJEWÓDZTWA LUB POWIATU EWENT. GMINY NP. KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI, WOJEWÓDZKI LUB POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO, DYREKTOR IZBY CELNEJ, NACZELNIK URZĘDU CELNEGO

9 WAŻNE Organem naczelnym NIE będzie MINISTER-CZŁONEK RADY MINISTRÓW ergo Minister, który nie kieruje żadnym działem administracji rządowej Powyższe wynika m.in. z ustawy o działach administracji rządowej, ja również i ustaw szczególnych. W przepisach tych zawsze zawarte jest uregulowanie, że dany organ centralny jest nadzorowany przez: ministra właściwego do spraw…, co też jest wskazaniem, iż chodzi tutaj o ministra, który kieruje danym działem administracji rządowej np. ochrona środowiska, administracja publiczna, sprawy wewnętrzne itp. itd. Z tego również względu Minister-Członek Rady Ministrów, nie będzie nigdy nadzorował żadnego organu centralnego, co też przedkłada się na fakt, że nie będzie on występował w postępowaniu administracyjnym uregulowanym w kpa.

10 SĄDY UREGULOWANE W KONSTYTUCJI cz. I Art. 10. Konstytucji RP 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Art. 175. Konstytucji RP 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. 2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny Art. 183. ust. 1 Konstytucji RP 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Art. 184. Konstytucji RP Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

11 SĄDY UREGULOWANE W KONSTYTUCJI cz. II To ja wygląda struktura poszczególnych sądów (powszechnych, administracyjnych itp.) jest poza zakresem normodawczym Konstytucji RP, dlatego też bez zmiany konstytucji (zmieniając wyłącznie ustawę) można dodać lub usunąć poszczególne sądy np. zlikwidować sądy apelacyjne itp. Ważne jest, że Konstytucja wyodrębnia Sąd Najwyższy, od pozostałych sądów, jak również wskazuje na (co najmniej) dwuinstancyjną strukturę sądów administracyjnych oraz zakłada, iż będzie ona poza zakresem nadzoru Sądu Najwyższego

12 SĄDY UREGULOWANE W KONSTYTUCJI cz. III SĄD NAJWYŻSZY SĄDY POWSZECHNE KONSTYTUCJA NIE NORMUJE ICH SZCZEGÓŁOWEJ STRUKTURY SĄDY WOJSKOWE KONSTYTUCJA NIE NORMUJE ICH SZCZEGÓŁOWEJ STRUKTURY NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ORAZ INNE SĄDY ADMINISTRACYJNE KONSTYTUCJA NIE NORMUJE SZCZEGÓŁOWEJ STRUKTURY SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH WSKAZANY JEST NADZÓR NAD:


Pobierz ppt "Resume kartkówki. Organ administracji publicznej WOJEWODA URZĄD WOJEWÓDZKI ORGAN JEDNOSTKA POMOCNICZA DLA ORGANU (jednostka organizacyjna „obsługująca”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google