Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie integracyjne Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej Dąbrowa Zielona, 30.11.2011r. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie integracyjne Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej Dąbrowa Zielona, 30.11.2011r. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie integracyjne Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej Dąbrowa Zielona, 30.11.2011r. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję przyjmującą do realizacji w Polsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), który jest największym w historii Unii Europejskiej programem. Środki finansowe na realizację POKL pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i są przeznaczane m. in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pacowników. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma przyspieszyć rozwój społeczno-gosporadczy Polski oraz wzrost zatrudnienia, a także zwiększyć spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną naszego kraju z krajami Unii Europejskie j.

3 Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu centralnym : * Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna * Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących * Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty * Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka * Priorytet V - Dobre rządzenie Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: * Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich * Priorytet VII - Promocja integracji społecznej * Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki * Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach * Priorytet X - Pomoc techniczna

4 Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

5 Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego I KROK Warunki udziału OPS w projekcie systemowym: - wymóg merytoryczny, - wymóg organizacyjny, - wymóg finansowy, II KROK Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego przez OPS III KROK Ocena formalna i merytoryczna wniosku

6 IV KROK Podpisanie umowy ramowej V KROK Realizacja projektu Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Cel ogólny projektu- Zwiększenie szans na rynku pracy kobiet i mężczyzn Cele szczegółowe projektu- - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn. -Nabycie umiejętności społecznych z zakresu sztuki autoprezentacji- głównie przez kobiety oraz z komunikacji interpersonalnej głównie przez mężczyzn oraz nabycie umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy zarówno przez kobiety jak i mężczyzn poprzez udział w warsztatach i treningach z poradnictwa zawodowego i indywidualne doradztwo zawodowe. -Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy kobiet i mężczyzn. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Grupa docelowa: Do projektu została zakwalifikowana grupa 8 osób ( 6 kobiet i 2 mężczyzn),będących w wieku aktywizacji zawodowej (od 25 do 55 lat), które nie uczestniczyły jeszcze w projekcie systemowym realizowanym przez GOPS. To osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione ( rolnicy), korzystający z pomocy społecznej, które wyraziły swoje zainteresowanie uczestnictwem w projekcie przez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Uczestnicy projektu (K i M)‏ Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Działania: Szkolenie prowadzone przez psychologa. Szkolenia z doradcą zawodowym. Szkolenia, kursy zawodowe. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Trening umiejętności psychospołecznych: * Zasoby osobiste jako kapitał na rynku pracy. * Kompetencje społeczne w życiu zawodowym. * Trening motywacji, planowania swojej kariery zawodowej. * Bezradność jako pierwsza przeszkoda w poszukiwaniu pracy. * Trening radzenia sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w środowisku pracy. * Indywidualne poradnictwo psychologiczne. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Warsztaty poradnictwa zawodowego: * Samopoznanie i rynek pracy. * Metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne. * Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna. * Rozmowa kwalifikacyjna.. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Tak się szkoliliśmy Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 Tak się szkoliliśmy Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Tak się szkoliliśmy Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Tak się szkoliliśmy Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 Szkolenia zawodowe: Kurs obsługi kas fiskalnych Kurs kroju i szycia Kurs komputerowy Kurs technolog robót wykończeniowych Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 Kurs kroju i szycia: * Higiena zawodowa * Narzędzia pracy * Maszyny do szycia * Materiałoznawstwo * Miary i rozmiary * Formy * Ściegi maszynowe * Szycie na miarę * Szycie według formy * Prasowanie Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 Kurs kroju i szycia Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 Kurs kroju i szycia Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 Kurs kroju i szycia Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 Kurs obsługi kas fiskalnych: * Elementy przepisów prawnych dotyczących obsługi kas fiskalnych * Budowa kasy fiskalnej * Podstawowe funkcje kierownicze, serwisowe i kasjerskie * Sprzedaż towarów, organizacja sprzedaży * Raportowanie * Obsługa kas fiskalnych wraz z innymi urządzeniami współpracującymi Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

24 Kurs obsługi kas fiskalnych

25 Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Kurs komputerowy: * Znajomość i obsługa systemu operacyjnego * Znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office * Zasady poruszania się w sieci Internet Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. et

27 Kurs komputerowy Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

28 Kurs komputerowy Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 Kurs komputerowy Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 Kurs technolog robót wykończeniowych: * Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy * Działalność gospodarcza – podstawowe przepisy * Prawo pracy * Rysunek techniczny * Gospodarka przedsiębiorstw * Technologia * Szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych przy robotach budowlno-montażowych Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

31 * Obsługa maszyn, urządzeń elektronarzędzi przy robotach wykończeniowych * Roboty malarskie * Gipsowanie * Roboty montażowe: Montaż sufitów podwieszanych Montaż płyt kartonowo-gipsowych Montaż paneli ściennych Montaż paneli podłogowych

32 Dosprzętowienie GOPS w Dąbrowie Zielonej Zakup szafy metalowej na archiwizowanie dokumentów związanych z projektem. Zakup szafy metalowej na przechowywanie dokumentów księgowych. Zakup stolika pod projektor, który jest wykorzystywany podczas realizacji projektu- prezentacji multimedialnej. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

33 Dziękujemy Państwu za uwagę Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbrowa Zielona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Spotkanie integracyjne Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej Dąbrowa Zielona, 30.11.2011r. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google