Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnowa i rozwój wsi W latach 2007 -2013 kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnowa i rozwój wsi W latach 2007 -2013 kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Odnowa i rozwój wsi W latach 2007 -2013 kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013". Jednym z działań programu jest „Odnowa wsi i rozwój wsi”

2 Odnowa wsi i rozwój wsi Działanie to będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

3 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy Pomocy jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów: 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; 2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury; 3) budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego;

4 Odnowa i rozwój wsi 4) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

5 Odnowa i rozwój wsi 7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; 10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i adaptacja ich na cele publiczne

6 Odnowa i rozwój wsi 11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej; 13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości,

7 Odnowa i rozwój wsi 14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 15) zakupu sprzętów, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

8 Odnowa i rozwój wsi Beneficjent Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa pożytku publicznego.

9 Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1. projekt realizowany jest w miejscowościach gmin wiejskich albo miejsko – wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 000 mieszkańców oraz z uwzględnieniem miast do 5 000 mieszkańców gmin miejskich; 2. projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodnym ze strategią rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

10 Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu cd. 3. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakończonej realizacji projektu; 4. beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku publicznego;

11 Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu cd. 5. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę;

12 Odnowa i rozwój Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu (2007 - 2013).

13 Odnowa i rozwój wsi Poziom pomocy Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

14 Odnowa i rozwój wsi Za wdrażanie programu odpowiedzialny jest Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki 95 61-716 Poznań te. (61) 854 17 27 http://www.prow.umww.pl/


Pobierz ppt "Odnowa i rozwój wsi W latach 2007 -2013 kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google