Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowi e „ Szkoła wiejska jako przedmiot troski i aspiracji społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowi e „ Szkoła wiejska jako przedmiot troski i aspiracji społeczności."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowi e „ Szkoła wiejska jako przedmiot troski i aspiracji społeczności lokalnej”

2 "Współczesna szkoła to taka, którą się tworzy a nie taka, którą się zarządza." (Reinhold Miller) To swoiste credo wytyczało mi ogólny kierunek mojego działania i pragnę nadal dążyć do jego jak pełniejszej realizacji Podejmując się kontynuacji kierowania placówką szkolną na następną kadencję jestem bogatsza o nowe doświadczenia i przeżycia. Dotychczasowa organizacja pracy i funkcjonowania szkoły - daje mi poczucie satysfakcji i zadowolenia. Pożądane efekty przynosi: ● bardzo duże i świadomie rozwijane zaangażowanie wszystkich pracowników w życie szkoły, ● wspieranie i inspirowanie do twórczej pracy a zarazem identyfikacja ze swoim zakładem pracy. ● wszystkie działania muszą być starannie zaplanowane i ze znajomością realiów środowiska.

3 Ogromna rola tutaj przypada dyrektorowi szkoły. Gdyby dane mi było nadal pełnić tak ważną i odpowiedzialną funkcję, jaką jest kierowanie szkołą, starałabym się, aby szkoła optymalnie realizowała zamierzenia i osiągała cele we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym – Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku (Dz.U. Z dnia 9 października 2009 r.)

4 Nadrzędnym celem szkoły jest: wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia. Dla realizacji tego głównego i podstawowego celu, z myślą o dobru ucznia - wszelkie działania i funkcje w szkole powinny się koncentrować na: ● dydaktyce, ● wychowaniu i opiece, ● bazie.

5 DYDAKTYKA Cel końcowy - Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, mierzonymi zobiektywizowanymi zewnętrznymi narzędziami badawczymi, dostępna poprzez obiektywnie i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach, przyjazna dla dzieci i ich rodziców, silnie związana z własnym regionem.

6 Osiągniemy ten cel przede wszystkim poprzez kontynuację działań już podejmowanych to jest: ● system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów przygotowanych przez różne instytucje oświatowe, ● wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi, ● wnioski rady pedagogicznej do dalszej pracy (analiza wyników), ● ewaluacja i analiza sprawdzianu zewnętrznego uczniów klasy VI

7 A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku: ● realizacji autorskich programów lub taki wybór, czy też konstrukcja programu, aby zapewniała każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces, ● systematycznej analizy i weryfikacji szkolnych programów nauczania, ● efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy, ● indywidualizacji procesu nauczania i wymagania względem uczniów, ● przezwyciężania trudności dydaktycznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, ● systematycznego uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym,

8 ● umiejętnego i twórczego stosowania systemu oceniania. Systematyczne ocenianie, stosując jasne kryteria, co w znaczny sposób wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, ● stworzenia systemu zajęć pozalekcyjnych w oparciu nie tylko o pracę nauczycieli, ale także chętnych rodziców (w ramach posiadanych środków finansowych), ● wypracowania i wdrażania programów edukacyjnych, ● dalsze wdrażanie własnego programu wychowania regionalnego, którego celem jest osiąganie gruntownej wiedzy o swoim środowisku i regionie. Co zaowocowało poczuciem tożsamości i przywiązaniem do "małej ojczyzny".

9 Przy takim ujęciu celów dyrektor szkoły tak powinien kierować pracą, aby stworzyć warunki do skutecznych działań dydaktycznych. To przede wszystkim przygotowanie zaplecza w postaci: ● infrastruktury i środków dydaktycznych, ● doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele muszą wykazywać aktywność w podnoszeniu kwalifikacji, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. Nabytą wiedzę i umiejętności powinien przenosić do swych działań edukacyjnych i upowszechniać swoje osiągnięcia. Dyrektor jako organizator procesu nauczania pozytywnie oddziaływuje na grono pedagogiczne wyróżniając, a tym samym motywując do jeszcze lepszej i wydajniejszej pracy.

10 WYCHOWANIE I OPIEKA Cel końcowy - W pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której zdrowy i bezpieczny uczeń czuje się dobrze jest jej współtwórcą i współgospodarzem. Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych, oferująca alternatywę wobec innych pokus. Szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.

11 Przy takim ujęciu celów wychowawczych niezwykle istotny jest Program Wychowawczy Szkoły. To nie tylko dokument - ale autentyczna praca wychowawcza. Wszystkie podmioty tj. grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice muszą mieć tutaj swój udział. To pozwoli na zidentyfikowanie się z programem i jego realizacją. Programu nie traktujemy jako niezmiennego - ale jego przydatność zależy w dużym stopniu od uaktualniania jego treści (ewaluacja).

12 Celem społeczności szkolnej musi stać się niesienie wszechstronnej pomocy uczniom. Wszelkie działania winny służyć kształtowaniu sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej młodego człowieka. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych to szansa dana uczniom na rozwijanie zainteresowań i zdolności, stworzenie możliwości zagospodarowania wolnego czasu. Tylko zapewnienie harmonijnego współdziałania daje szanse pełnego sukcesu. Należy uświadomić wszystkim podmiotom tego procesu potrzebę ścisłej współpracy poprzez: ● skonsolidowanie rodziców i uczniów, a także innych mieszkańców wokół problemów szkoły i jej centralnej roli w społeczności lokalnej, ● doskonalenie działań w organizacji uroczystości szkolnych, z aktywnym udziałem rodziców i członków ich rodzin, np. Dzień Babci i Dziadka, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Sportu, Dzień Ojca, Dzień Patrona, uroczyste apele.

13 BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY Cel końcowy - Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów i rodziców jak i pracowników.

14 Uważam, że właściwa organizacja pracy placówki może zostać osiągnięta przy założeniu, że szkoła jest dla ucznia. Uczeń i jego rodzice są klientami, którzy powinni być zadowoleni. Usługa świadczona przez szkołę w postaci kompleksu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które prowadzą do optymalnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka na miarę jego możliwości psychofizycznych, ułatwiają mu start do kolejnego szczebla systemu edukacji i zwiększają w efekcie końcowym jego szansę na rynku pracy – powinna być rzetelna.

15 Ważnym elementem właściwej organizacji i funkcjonowania szkoły jest współpraca z wszystkimi podmiotami: ● Organem prowadzącym i nadzorującym, ● Radą Pedagogiczną, ● Radą Rodziców, ● Instytucjami, ● Środowiskiem lokalnym. ●

16 Ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania szkoły jest jej promocja. Promocja szkoły nie jest zadaniem trudnym, ale jak każde skuteczne działanie powinna być: - planowana, - musi mieć jasno określony cel, - zdefiniowanego odbiorcę, - odpowiednio dobrane metody i formy.

17 W naszej szkole dwa lata temu został powołany zespół nauczycielski do spraw promocji, któremu przewodniczę. Naszym zadaniem jest: - kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, - ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej, - eksponowanie odrębności szkoły.

18 Skuteczną formą promocji wewnętrznej jest czasopismo szkolne Cool School, które oprócz popularyzowania zadań, osiągnięć, ciekawych imprez i inicjatyw spełnia przede wszystkim rolę opiniotwórczą. Poziom pisma zachęca do zainteresowania się problemami szkoły także rodziny uczniów i ich kręgi koleżeńskie. Ponadto mamy na bieżąco uaktualnianą stronę internetową. Promujemy również naszą szkołę w lokalnych mediach oraz na spotkaniach z rodzicami, na których na bieżąco są oni informowani o wszystkim co się dzieje w szkole. Organizujemy także głównie dla nowoprzyjętych dzieci „drzwi otwarte”. Myślę, że w ten sposób prowadzona promocja przynosi efekty i dlatego chcę ją kontynuować i doskonalić.

19 W kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie powstały już pewne mechanizmy, które nadają palcówce własny styl i charakter pracy: 1. Poziom edukacji wyraźnie wzrósł czego dowodem są lepsze wyniki uzyskiwane ze sprawdzianów zewnętrznych, udział naszych uczniów w licznych konkursach przedmiotowych, sportowych i uzyskiwanie przez nich czołowych miejsc, 2. Zacieśniła się współpraca z rodzicami, którzy chętnie i aktywnie włączają się w życie szkoły, 3. Wielkim sukcesem i dumą jest fakt, iż mamy tak długo oczekiwanego patrona. Nadanie imienia szkole pozwoliło uzyskać swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą nas spośród innych szkół. Autorytet i wzorzec osobowy wielkiego poety pomagają nam wychować naszych uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi.

20 4.Bardzo dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym, czego dowodem są: wspólne organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla naszych uczniów, festyny rodzinne z udziałem mieszkańców, wszelka pomoc przy organizowaniu różnych uroczystości (choćby nadanie imienia szkole) oraz pomoc w drobnych pracach typu porządkowanie zieleni, wywóz i przywóz różnych przedmiotów. 5.Współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Januszkowo, sołectwami, które znajdują się w obwodzie szkoły, harcerzami (którzy w tym roku już po raz trzeci będą uczestniczyć w naszej szkole w złazie harcerskim), a także z różnymi instytucjami (MOPS, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, straż, policja).


Pobierz ppt "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowi e „ Szkoła wiejska jako przedmiot troski i aspiracji społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google