Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki dyrektora przedszkola w okresie VIII–X 2016 r. Opracowanie: Elżbieta Bukowiecka-Górny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki dyrektora przedszkola w okresie VIII–X 2016 r. Opracowanie: Elżbieta Bukowiecka-Górny."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki dyrektora przedszkola w okresie VIII–X 2016 r. Opracowanie: Elżbieta Bukowiecka-Górny

2 Obowiązki dyrektora przedszkola wynikają z art. 39 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty. Dyrektor przedszkola jako przedstawiciel administracji oświatowej wypełnia zadania związane z kierowaniem działalnością placówki, sprawując nadzór pedagogiczny i opiekę nad dziećmi. Dyrektor jest zobowiązany do tworzenia warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczęszczającym do przedszkola dzieciom, realizować uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, przestrzegać przepisów dotyczących funkcjonowania przedszkola jako instytucji oświatowej działającej na rzecz wychowanków oraz ich rodziców. Dyrektor jest również odpowiedzialny za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi ujętymi w planie finansowym przedszkola, który jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz za prawidłowe jego wykorzystanie.

3 Dla dyrektora przedszkola druga połowa sierpnia to czas intensywnej pracy – należy ostatecznie zamknąć wszystkie sprawy związane z mijającym rokiem szkolnym i znaleźć czas by zorganizować pracę przedszkola w nowym roku szkolnym. Najważniejsze zadania na sierpień 2016

4 art. 40 ust. 7 Ustawy o systemie oświaty tekst jednolity (Dz.U z 2015 poz. 2156 ze zm.) Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1270) Rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170). Zgodnie z § 22 Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor planuje działania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nad wykonywaniem zadań wynikających ze specyfiki przedszkola, czyli opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i przedstawia go radzie pedagogicznej do 15 września. Realizacja zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego

5 sformułowane przez dyrektora w poprzednim roku szkolnym wnioski z nadzoru pedagogicznego informacje na temat ewaluacji wewnętrznej planowanej w nowym roku szkolnym wraz z terminami jej przeprowadzenia tematykę i terminy prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa dotyczącej działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, przez nauczycieli informacje na temat działań w zakresie wspomagania nauczycieli w realizację zadań Plan wewnętrznego nadzoru pedagogicznego powinien uwzględniać:

6 Rada pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny musi być zorganizowana przed rozpoczęciem roku szkolnego, a więc pod koniec sierpnia, aby nadchodzący rok szkolny toczył się spokojnie i bez niespodzianek. Warto dobrze zaplanować zebranie i szczegółowo omówić z członkami rady pedagogicznej wszystkie zadania, które realizowane będą w nadchodzącym roku, również te związane z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu i poza nim, z organizacją uroczystości i wycieczek, z obowiązkową dokumentacją pedagogiczną oraz dodatkowymi zajęciami realizowanymi przez nauczycieli (§ 4 rozporządzenia MEN iS z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 42 ust.2, 2b,2c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela – t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) Zorganizowanie plenarnego zebrania rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny

7 a/ zatwierdzenia planu pracy, który zostanie opracowany i omówiony przez zespół zadaniowy ds. opracowania projektu planu pracy wybrany podczas analitycznego zebrania rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny. Projekt planu pracy wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny powinien uwzględniać zadania i cele wychowania przedszkolnego i zawierać np. harmonogram uroczystości przedszkolnych i kalendarz imprez. b/ prowadzenia innowacji pedagogicznej c/ organizacji wspomagania (doskonalenia zawodowego) nauczycieli (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty t.j. Dz.U z 2015 poz. 2156 ze zm., art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zmianami) Podjęcie ważnych uchwał dotyczących:

8 Rada pedagogiczna na swoim pierwszym zebraniu sierpniowym przed rozpoczęciem roku szkolnego powinna wydać opinie w sprawach: a/ organizacji pracy przedszkola, w tym na temat tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych b/ propozycji dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych c/ powołania zespołów nauczycielskich. Opinie Rady Pedagogicznej

9 Dyrektor powinien szczegółowo określić zasady i terminy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, wśród której najważniejszym i obowiązkowym jest dziennik zajęć przedszkola. Do dziennika zajęć przedszkola zgodnie z § 3 cytowanego Rozporządzenia wpisywać należy: nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, daty i miejsca urodzenia dzieci, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. tematy przeprowadzonych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji) Omówienie zasad przygotowania i prowadzenia dokumentacji pedagogicznej (podczas zebrania RP)

10 Dzienniki zajęć przedszkola zawierają również: tematy realizowanych zajęć cele realizowanych zajęć, co ułatwi dyrektorowi sprawowanie kontroli w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego obecność dzieci na zajęciach w danym dniu potwierdzenie przeprowadzenia zajęć podpisem nauczyciela. Dokumentacja przebiegu nauczania powinna być prowadzona estetycznie, czytelnie i terminowo. Za niesystematyczne dokonywanie wpisów w dzienniku lekcyjnym nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dzienniki zajęć przedszkola

11 Obowiązek prowadzenia dzienników innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika zajęć przedszkola, co jest uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu edukacji, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci. Inne ważne sprawy, jakie należy wziąć pod uwagę

12 podanie do wiadomości członków rady pedagogicznej, zatwierdzony i dopuszczony przez dyrektora do użytku, przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego, na podstawie wniosków złożonych przez nauczycieli na czerwcowym posiedzeniu rady (lub w innym terminie); informacje te warto przekazać również rodzicom w formie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na pierwszym ogólnym spotkaniu z rodzicami Inne ważne sprawy, jakie należy wziąć pod uwagę

13 przedstawienie zmian w przepisach oświatowych, jakie zostały wprowadzone ustawami lub rozporządzeniami przedstawienie projektów ewentualnych zmian w zapisach obowiązujących w przedszkolu dokumentów np. w regulaminie pracy przedszkola, w dokumentach kontroli zarządczej, regulaminie rady pedagogicznej i rady rodziców czy regulaminie funduszu świadczeń socjalnych, lecz przede wszystkim w statucie przedszkola Inne ważne sprawy, jakie należy wziąć pod uwagę

14 ustalenie i opracowanie zasad innowacji – (jeśli taka jest zaplanowana) i złożenie odpowiedniej dokumentacji (przedstawionej radzie pedagogicznej do zaopiniowania) do rejestracji przez organ nadzoru pedagogicznego Inne ważne sprawy, jakie należy wziąć pod uwagę

15 Zadaniem dyrektora jest sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego, który został zatwierdzony przez organ prowadzący (w maju). Ponieważ od maja do rozpoczęcia roku szkolnego mija sporo czasu, zmiany w tygodniowej organizacji pracy nauczycieli w nowym roku szkolnego, bywają konieczne. Wynikają one ze zmian personalnych i zmian w przepisach prawa oświatowego. Sporządzony przez dyrektora aneks do arkusza organizacji musi zostać zatwierdzony przez organ prowadzący Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć (przygotowanie Aneksu do Arkusza organizacyjnego)

16 art. 6 ust.1 pkt 2 ; art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. Dz.U z 2015 poz. 2156 ze zm., załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, § 8 ust. 1 zał. Nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.) Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć (przygotowanie Aneksu do Arkusza organizacyjnego)

17 Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego warto z członkami rady pedagogicznej omówić sposób organizacji dni adaptacyjnych przydzielając odpowiednio zadania nauczycielom i pracownikom obsługi. Szczególną opieką warto objąć dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną i ich rodziców. Zorganizowanie dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci

18 sporządzenie informacji dla dyrektorów szkół podstawowych o przyjęciu do przedszkola dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, które mieszkają w obwodzie szkoły i innych szkół (art. 14b ust. 3 ustawy o systemie oświaty t. j. Dz.U z 2015 poz. 2156 ze zm) Zorganizowanie dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci

19 (art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., art.214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, § 3 rozporządzenia MEN i S z dnia 3 sierpnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem

20 Ogólny zakres kompetencji i obowiązków dyrektora przedszkola jako przedstawiciela administracji oświatowej związany jest m.in. z kierowaniem działalnością placówki oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących jej funkcjonowania jako instytucji oświatowej działającej na rzecz wychowanków i ich rodziców. Należy pamiętać o: Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem

21 przeglądzie stanu technicznego i sanitarnego budynku i sporządzeniu z niego raportu (w razie usterek należy je natychmiast usunąć, by nie narażać wychowanków czy pracowników na niebezpieczeństwo) zaplanowaniu i zorganizowaniu szkolenia BHP dla pracowników przedszkola, zwłaszcza dla nowo zatrudnianych i tych, u których mija czas przeprowadzenia kolejnego szkolenia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem – cd.

22 kontroli stanu wyposażenia – czy przedszkole posiada odpowiednie atesty i certyfikaty oraz czy sprzęt, z którego korzystać będą dzieci, jest dostosowany do wymagań ergonomii. Certyfikaty i atesty bezpieczeństwa (powinny znaleźć się w przedszkolu) dotyczą zabawek, którymi bawią się dzieci oraz sprzętu np. mebli, sprzętu do zabaw w ogrodzie, leżaków, z którego korzystają przedszkolaki podczas pobytu w przedszkolu. Atest bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinny posiadać także wykładziny lub dywany, które znajdują się w salach zabaw. Jeśli podczas roku szkolnego dokonaliśmy zakupów zabawek lub sprzętu do zabaw ruchowych czy innego wyposażenia, musimy pamiętać, że powinny one posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodnie z wymaganiami. Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem – cd.

23 Zorganizowaniu zebrania organizacyjnego dla pracowników obsługi i administracji, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki, utrzymanie obiektów przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości. Na zebraniu organizacyjnym z pracownikami administracji i obsługi należy zapoznać z nowymi lub zmienionymi przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania przedszkola, przedstawić zmienione lub nowe zarządzenia dyrektora obowiązujące od 1 września, przypomnieć zakres zadań pracowników administracji i obsługi, w tym także zadań dodatkowych, jeśli takowe im przydzielono. Warto również przypomnieć regulamin pracy obowiązujący w przedszkolu oraz podać do wiadomości harmonogram pracy od nowego roku szkolnego. Dobrze byłoby też wspomnieć o regulaminie ZFŚS i przedstawić ewentualne projektowane w nim zmiany. Należy zapoznać pracowników z planem kontroli wewnętrznej wraz z zasadami dyscypliny pracy i kodeksu etyki obowiązujących w przedszkolu. Warto również przypomnieć zasady związane z funkcjonowaniem placówki w środowisku lokalnym oraz zasady współdziałania personelu niepedagogicznego z nauczycielami w zakresie zapewnienia wychowankom bezpiecznego pobytu w przedszkolu. Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem – cd.

24 realizacji zadań związanych ze sprawami kadrowymi tj. przede wszystkim należy dokonać przeglądu akt osobowych, ustalić nowe zaszeregowanie nauczycieli w zależności od kwalifikacji, stopnia awansu zawodowego, okresu pracy (art. 30 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy i systemie oświaty z dnia 7 września 1991 t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2156 ze zm.) do dnia 31 sierpnia należy wręczyć akt stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem – cd.

25 dokonaniu kontroli ważności badań w książeczkach zdrowia pracowników – skierowanie nauczycieli i pozostałych pracowników na obowiązkowe badania okresowe oraz nowo zatrudnionych na badania lekarskie (art. 211 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. Dz.U z 2015 poz. 2156 ze zm) podpisaniu umów o pracę z nauczycielami nowo zatrudnionymi – (założyć akta osobowe) Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem – cd.

26 Zakończeniu czynności i zamknięciu dokumentacji organizacji pracy mijającego roku szkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - Dz.U. z 2014 r. poz. 1170) Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem – cd.

27 przygotowaniu świadectwa pracy dla osób kończących pracę w przedszkolu oraz wyrejestrowaniu z ubezpieczenia społecznego pracowników zwolnionych w sierpniu sporządzeniu karty ewidencji czasu pracy. Realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem przedszkolem – cd.

28 Z końcem sierpnia warto zaplanować zebranie ogólne z rodzicami wychowanków. Najczęściej odbywa się ono w pierwszym tygodniu września. Dobrze opracowany plan spotkania organizacyjnego umożliwi dobrą współpracę z „nowymi” rodzicami. Nowym rodzicom dyrektor wyjaśni kwestie związane z nowym miejscem. Należy: Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami:

29 zapoznać rodziców z podstawową dokumentacją regulującą zasady działania placówki, czyli m.in. ze statutem przedszkola omówić wybór rady rodziców na dany rok szkolny i sposób jej działania omówić zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

30 warto przedstawić cele wychowania przedszkolnego realizowane poprzez podstawę programową, ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu, założenia planu pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w nadchodzącym roku szkolnym, a wraz z nim zaplanowane imprezy przedszkolne (mogą to być imprezy typu sprzątanie świata, wycieczka 5- i 6- latków, spotkania bożonarodzeniowe z rodzicami, bal karnawałowy, obchody Dnia Babci i Dziadka, wielkanocne spotkania, Dzień Przedszkolaka, pożegnanie sześciolatków lub festyn rodzinny na zakończenie roku szkolnego) Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

31 warto zapoznać rodziców z regulaminem działania organizacji pożytku publicznego działających na terenie przedszkola i możliwościami uczestnictwa w tej formie wspierania wychowanków zapoznać z wybraną przez poprzednią radę rodziców opcją ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

32 przedstawić rodzicom ofertę zajęć dodatkowych prowadzonych przez ich nauczycielki dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, wykorzystując dodatkowe kwalifikacje nauczycieli i ich uzdolnienia, możliwe jest wprowadzenie zajęć specjalistycznych rozwijających dziecięce uzdolnienia np. tanecznych, rytmicznych, kulinarnych lub językowych Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

33 omówić obowiązujące w przedszkolu zasady współpracy z rodzicami. Rodzice i opiekunowie powinni wiedzieć, że nauczycielom zależy na ich uczestnictwie w zajęciach otwartych, stwarzających okazję do przedstawienia różnych form i metod pracy z dzieckiem, na uczestnictwie w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach, dających możliwość, by pobyć razem, bliżej się poznać i wyjaśnić wszelkie niejasności Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

34 poinformować rodziców o godzinach spotkań indywidualnych z nauczycielkami w grupach, na których można uzgadniać wspólne oddziaływania wychowawcze wobec określonego dziecka zapoznać rodziców z prowadzonymi innowacjami i z ich podstawowymi założeniami zachęcić rodziców do śledzenia informacji, które odnotowuje się na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach grupowych w placówce Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

35 obowiązkowo zapoznać z procedurami bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, w tym z obowiązującymi zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki warto, by przewodniczący rady rodziców z poprzedniego roku szkolnego przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz zaproponował składkę na radę rodziców na bieżący rok szkolny Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

36 Spotkanie powinno być zakończone zachętą do podejmowania aktywności w działalności rady rodziców i prośbą o wybór trójek grupowych w związku z koniecznością wyboru prezydium rady rodziców oraz podjęciem stosownych uchwał. Zebranie powinno być protokołowane. Realizacja zadań związanych ze współpracą z rodzicami – cd.

37 Początek roku szkolnego – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach (art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA NA WRZESIEŃ 2016

38 art. 9c ust. 4, art. 9c ust. 3, art. 9d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm., § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu mają możliwość odbywania stażu na wyższy stopień awans zawodowego. Staż na kolejne stopnie awansu zawodowego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – jeżeli więc stosunek pracy z nauczycielem zostanie nawiązany po tym terminie, nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem kolejnego roku szkolnego. Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy są zobowiązani złożyć do dyrektora przedszkola wniosek o rozpoczęcie stażu. Wyjątek stanowi nauczyciel stażysta, którego staż rozpoczyna się automatycznie z podjęciem pracy. Realizacja zadań związanych z awansem zawodowym

39 Nauczyciele kontraktowi oraz mianowani zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi przedszkola projektu planu rozwoju zawodowego w dniu złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu. Jedynie nauczyciel stażysta przedstawia plan rozwoju w terminie do 20 dnia od momentu rozpoczęcia zajęć. Może być nim nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w przedszkolu, a także nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektor nie przydziela opiekuna stażu. Przydzielenie nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym odbywającym staże opiekunów stażu. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczycieli, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Realizacja zadań związanych z awansem zawodowym

40 zapisy § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru powinien zawierać: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. Plan nadzoru pedagogicznego – do 15 września

41 zorganizowanie spotkania informacyjnego z rodzicami wychowanków grup najmłodszych i uczniów realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) Spotkanie informacyjne

42 art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych Zgromadzenie i przekazanie lokalnych zbiorów danych do bazy danych SIO

43 Sprawdzenie zgłoszenia – powołania lub odwołania administratora bezpieczeństwa informacji w przedszkolu do GIODO (dyrektor przedszkola jako administrator danych osobowych) art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 późn. zm. GIODO

44 art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Przegląd warunków pracy

45 Przygotowanie wniosków o odznaczenia i nagrody dla pracowników niepedagogicznych art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA NA PAŹDZIERNIK 2016

46 przygotowanie obiektu do zimy art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach Przegląd obiektu

47 przyznanie nagród dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Nagrody

48 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji przedszkola art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Próbna ewakuacja

49 Zorganizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników przedszkola – opracowanie wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli art. 103 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy ; § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących przedszkola, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków Doskonalenie zawodowe nauczycieli

50 zorganizowanie zebrania z rodzicami – wybór rady rodziców art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zebranie z rodzicami

51 Kontrola procedur zapewnienia bezpieczeństwa wydawanych posiłków oraz przestrzegania zasad higienicznych w stołówce przedszkolnej – ocena funkcjonowania systemu HCCP załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia System HCCP

52 Przedstawienie organowi prowadzącemu projektu planu finansowego przedszkola na nowy rok budżetowy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2, art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Projekt planu finansowego

53 Kontrola dokumentacji i realizacji planów ochrony przeciwpożarowej § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Kontrola dokumentacji

54 Organizowanie szkoleniowego zebrania rady pedagogicznej art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zebranie szkoleniowe

55 Zebranie wniosków nauczycieli w sprawie podjęcia postępowania o awans zawodowy art. 9b ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Awans zawodowy

56 wpłat pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (w oparciu o zapisy art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych) kontrola druków ścisłego zarachowania ( w oparciu o zapisy art. 4 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) terminu i poprawności składania sprawozdań budżetowych: miesięcznych: Rb-27S, Rb-28S i kwartalnych: Rb-50, Rb-Z, Rb-N (w oparciu o zapisy § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej) Kontrola zadań realizowanych przez głównego księgowego


Pobierz ppt "Obowiązki dyrektora przedszkola w okresie VIII–X 2016 r. Opracowanie: Elżbieta Bukowiecka-Górny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google