Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24 – 26 sierpnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24 – 26 sierpnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24 – 26 sierpnia 2016 r.

2 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

3 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Forma nadzoru pedagogicznegoLiczbaŁącznie Ewaluacjacałościowa24 240 problemowa216 Kontrolaplanowa177 484 doraźna307 do dnia 31 lipca 2016 r.

4 EWALUACJA

5 Szkoły/placówkiLiczba ewaluacji Przedszkola63 Szkoły podstawowe59 Gimnazja52 Licea ogólnokształcące23 Technika18 Zasadnicze szkoły zawodowe14 Placówki doskonalenia nauczycieli2 Placówki oświatowo-wychowawcze0 MOW, MOS, SOSW, BURSA9 Łącznie:240

6 Ewaluacja problemowa realizowana w przedszkolach i szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Szkoły  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;  „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

7 Ewaluacja problemowa realizowana w szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki doskonalenia nauczycieli  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;  „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;  „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”;  „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

8 Ewaluacja problemowa realizowana w przedszkolach i szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej MOS, MOW, SOSW  „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”;  „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

9 Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Szkoły  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;  „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”.

10 Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Placówki doskonalenia nauczycieli  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;  Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;  Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”.

11 Wyniki: W jednej szkole (technikum) stwierdzono brak spełnienia wymagań.

12 12 Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów liceum: Rekomendacje: 1.Wykorzystywać wyniki badań zewnętrznych dotyczących efektywności kształcenia do doskonalenia procesu dydaktycznego. Szerzej promować w tym zakresie przykłady dobrych praktyk. 2.Tworzyć uczniom sytuacje sprzyjające wzajemnemu uczeniu się i samoocenie oraz zwiększać ich udział w procesie decyzyjnym. 3.Ująć w planie nadzoru dyrektora szkoły monitorowanie organizacji procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów..

13 13 Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów technikum: technikum: Rekomendacje: 1.Rozpoznawać potrzeby i możliwości uczniów przed wprowadzeniem oferty zajęć pozalekcyjnych. 2.Wdrażać skuteczne, w tym nowatorskie, rozwiązania prowadzące do poprawy efektów nauczania i uczenia się uczniów w oparciu o wnioski z prowadzonych diagnoz potrzeb i możliwości uczniów oraz z analiz wyników kształcenia ogólnego. 3.Ująć w planie nadzoru dyrektora szkoły monitorowanie organizacji procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się.

14 14 Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych: zasadniczych szkół zawodowych: Rekomendacje: 1.Rozpoznawać potrzeby i możliwości uczniów przed wprowadzeniem oferty zajęć pozalekcyjnych. 2.Wykorzystywać wyniki badań zewnętrznych dotyczących efektywności kształcenia do doskonalenia procesu dydaktycznego. Szerzej promować w tym zakresie przykłady dobrych praktyk.

15 15 Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji w placówkach doskonalenia nauczycieli: 1.Placówki systematycznie pozyskują informacje na temat swojej działalności, co stanowi podstawę dostosowania oferty adekwatnej do potrzeb różnych grup odbiorców. 2.Placówki realizują działania o innowacyjnym charakterze, które w pełni zaspokajają potrzeby klientów. 3.Placówki współpracują z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego, co wpływa korzystnie na ich wzajemny rozwój i przyczynia się do rozwoju wszystkich korzystających z ich oferty podmiotów.

16 16 Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji w SOSW, MOW, MOS i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów: Rekomendacja: Włączać rodziców w proces decyzyjny dotyczący rozwoju uczniów oraz funkcjonowania instytucji oświatowych.

17 KONTROLA PLANOWA

18 Szkoły/placówkiLiczba kontroli Przedszkola1 Szkoły podstawowe40 Gimnazja25 Licea ogólnokształcące11 Technika10 Zasadnicze szkoły zawodowe0 Placówki doskonalenia nauczycieli1 MOW, MOS, SOSW, ORW, BURSA27 Placówki kształcenia ustawicznego39 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne23 Łącznie:177

19 19 Zakres kontroli planowych przeprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1.Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami. 2.Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 3.Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 4.Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 5.Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.

20 Szkoły/placówkiLiczba kontroliZalecenia Technikum11 Placówka doskonalenia nauczycieli10 Łącznie:21 Kontrola planowa w zakresie zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami

21 Rekomendacja: Zatrudniać nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz.1264).

22 Szkoły/placówkiLiczba kontroliZalecenia Gimnazjum258 Liceum ogólnokształcące116 Technikum90 Łącznie:4514 Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

23 Wnioski z przeprowadzonych kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych szkół: Wydane zalecania dotyczyły: 1)terminu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, wyznaczenia dla ucznia dodatkowego terminu egzaminu klasyfikacyjnego, Rekomendacja: Przestrzegać przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, zgodnie z art. 44l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz.2156, z późn. zm.). 2) dokumentacji ucznia, zdającego egzamin. Rekomendacja: Prowadzić dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

24 Szkoły/placówkiLiczba kontroliZalecenia Młodzieżowy ośrodek wychowawczy20 Młodzieżowy ośrodek socjoterapii20 Specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy10 ORW207 Bursy20 Łącznie:277 Kontrola planowa w zakresie zgodności działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

25 25 Wnioski z przeprowadzonej kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego Wnioski z przeprowadzonej kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych ORW: Wydane zalecenia dotyczyły: 1)organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rekomendacja: Organizować i zapewniać dzieciom adekwatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532).

26 2) liczebności wychowanków w grupach. Rekomendacja: Właściwy nadzór pedagogiczny dyrektora ośrodka realizowany na podstawie §24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270): Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach dostosowanych do potrzeb wychowanków oraz organizowania pracy z wychowankami, ich liczby w grupie w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz sprawowania opieki nad nimi.

27 Szkoły/placówkiLiczba kontroliZalecenia Centrum kształcenia praktycznego1--- Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 8--- Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2932 Centrum kształcenia ustawicznego12 Łącznie:3934 Kontrola planowa w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego

28 28 Wydane zalecenia dotyczyły: 1)nieprowadzenia działalności statutowej przez placówkę. Rekomendacje: Zorganizować spotkania na temat rodzajów kursów, które mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego w ramach działalności oświatowej. Przypominać przepisy prawa dotyczące funkcjonowania oświatowych niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. 2) wydawania zaświadczeń na drukach nie wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)..

29 Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego Rekomendacja: Prowadzić właściwy nadzór pedagogiczny nad prowadzeniem dokumentacji, w tym zgodności wydawanych zaświadczeń w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

30 Szkoły/placówkiLiczba kontroliZalecenia Publiczna poradnia psychologiczno- pedagogiczna 2335 Łącznie:2335 Kontrola planowa w zakresie zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa

31 Wnioski i rekomendacje i do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych Wnioski i rekomendacje i do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych: Wydane zalecenia dotyczyły: Wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych niezgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu. Rekomendacja: Prowadzić właściwy nadzór pedagogiczny dyrektora poradni w zakresie wydawania orzeczeń i opinii zgodnie ze wzorem w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

32 KONTROLE DORAŹNE

33

34

35 Szkoły/placówkiLiczba kontroli Punkty przedszkolne3 Przedszkola30 Szkoły podstawowe150 Gimnazja65 Licea ogólnokształcące21 Technika8 Zasadnicze szkoły zawodowe7 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne8 SOSW3 Szkoły policealne12 Łącznie:307

36 Wnioski z przeprowadzonych kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych szkół: Wydane zalecenia szkołom ponadgimnazjalnym dotyczyły: 1) nieprawidłowości w pełnieniu nadzoru przez dyrektorów nad działalnością nauczycieli,Rekomendacja: Pełnić nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 39. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156, z późn. zm.).

37 2) działań statutowych (nieprzestrzeganie WSO, systemu kar).Rekomendacja: Przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowana i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.843).

38 Wnioski z przeprowadzonych kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów kontrolowanych placówek: Wydane zalecenia (MOW, MOS, SOSW), dotyczyły: 1)nieprawidłowości w sprawowaniu przez dyrektorów nadzoru nad pracą nauczycieli, pedagoga, Rekomendacja: Pełnić nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 39. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156, z późn. zm.).

39 2) nieprawidłowości w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej, realizacji IPET-ów. Rekomendacja: Organizować i zapewniać dzieciom adekwatną pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532).

40 Wnioski z przeprowadzonych kontroli i rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół niepublicznych: Wydane zalecenia szkołom dotyczyły: 1)prowadzenia dokumentacji, Rekomendacja: Prowadzić dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

41 2) pełnienia nadzoru przez dyrektora, Rekomendacja: Pełnić nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 39. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156, z późn. zm.). 3) realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania, Rekomendacja: Realizować zajęcia edukacyjne w cyklu zgodnym z przepisami prawa oraz wynikające z realizowanego programu nauczania.

42 4) przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (brak informowania uczniów i rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć dydaktycznych, informowania o wymaganiach edukacyjnych), Rekomendacja: Przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych..

43 Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli: Rekomendacje: 1.Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole. 2.Obowiązki pedagoga szkolnego, w tym wsparcie nauczycieli. 3.Wydawanie orzeczeń i opinii w kontekście obowiązującego prawa. 4.Umiejętność postępowania w szkole z dzieckiem z problemami emocjonalnymi - współpraca z rodzicami, pomoc, wsparcie odpowiednich instytucji. 5.Postępowanie w sytuacji problemowej – rozpoznawanie symptomów.

44 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

45 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. http://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

46 Kontrole planowe w zakresie: w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej” - 225 publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych: „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu” Liczba szkół zostanie ustalona na podstawie monitorowania w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018” - 54

47 Ewaluacje całościowe – 6 Ewaluacje problemowe (MEN) - 48 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Ewaluacje problemowe (ZKO) - 32 „Uczniowie/dzieci nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej”; „Zarządzanie szkołą lub placówką/przedszkolem służy jej rozwojowi”. Udział w radach pedagogicznych po ewaluacjach w związku z niespełnieniem wymagania/wymagań.

48 Monitorowanie będzie obejmowało: „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”. „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”. „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

49 Kontrole doraźne w zakresie: Wdrażania programów poprawy efektywności kształcenia/wychowania.

50 EGZAMIN MATURALNY – JĘZYK POLSKI kraj – 59,00 okręg – 56,95 województwo – 55,86 Świnoujście Koszalin Szczecin kamieński policki myśliborski pyrzycki stargardzki łobeski goleniowski gryficki kołobrzeski koszaliński białogardzki świdwiński szczecinecki drawski wałecki choszczeński szczecinecki sławieński gryfiński powiaty z najwyższymi wynikami (powyżej śr. krajowej) powiaty z najniższymi wynikami (45%-50%)

51 EGZAMIN MATURALNY – MATEMATYKA kraj – 56,00 okręg – 54,10 województwo – 52,56

52 EGZAMIN MATURALNY – JĘZYK ANGIELSKI kraj – 71,00 okręg – 71,35 województwo – 71,47 Świnoujście Koszalin Szczecin kamieński policki myśliborski pyrzycki stargardzki łobeski goleniowski gryficki kołobrzeski koszaliński białogardzki świdwiński szczecinecki drawski wałecki choszczeński szczecinecki sławieński gryfiński powiaty z najwyższymi wynikami (powyżej śr. krajowej) powiaty z najniższymi wynikami

53 EGZAMIN MATURALNY – JĘZYK NIEMIECKI kraj – 79,00 okręg – 70,33 województwo – 70,14 Świnoujście Koszalin Szczecin kamieński policki myśliborski pyrzycki stargardzki łobeski goleniowski gryficki kołobrzeski koszaliński białogardzki świdwiński szczecinecki drawski wałecki choszczeński szczecinecki sławieński gryfiński powiaty z najwyższymi wynikami (powyżej śr. krajowej) powiaty z najniższymi wynikami (poniżej 50 %)

54 Kontrole doraźne w zakresie: Wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Wspomagania szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli. Organizacji i prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej.

55 Wspomaganie: wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego; konferencje, narady, spotkania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

56 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO OD CZERWCA 2016 R.

57 57 1) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1010 ) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) Art. 1 pkt 2 – rozszerzenie kompetencji organu prowadzącego w stosunku do dyrektora szkoły/placówki (art. 5 ust. 7) pkt. 3 – zniesienie obowiązku przeprowadzania sprawdzianu pkt 4 zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki j. polskiego (art. 5 ust. 2a w związku z 94a ust. 4 i 4b) pkt. 81 – dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów niebędących obywatelami polskimi lub tych, którzy wrócili z zagranicy i nie znają języka polskiego na wystarczającym poziomie (art. 94a) pkt 6 lit. c – warunki uzyskania uprawnień szkoły publicznej przez niepubliczną szkołę artystyczną (w art.7 dodano ust.4) (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) pkt 7 – oddział międzynarodowy (art. 7a ust. 3)

58 pkt 16 – egzaminy eksternistyczne (art. 10) pkt 18 – 19 - kryteria rekrutacji do gimnazjów sportowych i dwujęzycznych pkt 20 – 24 i art. 7 i 8 – postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające (wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia) pkt 26 lit. a i art. 16 – refundowanie ze środków dotacji celowej podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dla wszystkich uczniów (w art. 22ae dodano ust. 10a-10c) pkt 30 – kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek (w art. 31 w ust.1 dodano pkt. 10b) pkt 31 - konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/placówki (art. 36a) pkt 32 - oceny opisowe (art. 44i) pkt 51 – brak wpływu wyniku egzaminu gimnazjalnego na ukończenie szkoły (art. 44 zza)

59 pkt 52 – zwolnienie z części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta, który trwale nie posługuje się mową (w art. 44zzg dodano ust.2) pkt 54 opłata za egzamin maturalny (art.44 zzq) (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) pkt 14 – powołanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (dodano art. 9ca-9cc) w powiązaniu z pkt 60-63 – tryb odwoławczy i zasady postępowania pkt 60 lit. a i 63 lit. a – umożliwienie fotografowania pracy egzaminacyjnej podczas wglądu (w art. 44zzz i 44zzt dodano ust.2a) (wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia) pkt 60 lit. c i 63 lit. c – możliwość odwołania się zdających od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w art. 44zzz i 44zzt dodano ust.7-21) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017) pkt 66 – wyniki egzaminów są ostateczne i brak możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego (dodano art. 44zzzy) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017)

60 pkt 69-71 dotacje (rozdział 7 art. 78a-78e) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017) pkt 72 – konieczność dołączenia pozytywnej opinii inspektora sanitarnego i straży pożarnej do zgłoszenia do ewidencji zakładanej szkoły lub placówki niepublicznej (art.82) (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) pkt 76 - cofnięcie uprawnień szkoły publicznej ( art. 88) pkt 78 - dotacje dla szkół /placówek niepublicznych (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017) pkt. 81-82 – dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów niebędących obywatelami polskimi lub tych, którzy wrócili z zagranicy i nie znają języka polskiego na wystarczającym poziomie (art. 94a) Art.13 – wygaszanie szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)

61 2) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1010 ) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) wprowadzono następujące zmiany: art. 6a ust. 6 – ocena pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (zmiana organu) art. 42 ust. 2b pkt 2 – zastąpienie nazw „sprawdzian” i „egzamin” nazwą „egzamin gimnazjalny”

62 3) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1010 ) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) Art. 5. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45 z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany: art. 5 ust. 1 – w nazwie danych osobowych PESEL; dotyczy to również art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3, art. 52 ust 2-4, art. 53 pkt 1 lit. a, art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 56 ust. 3, art. 57 ust. 1 pkt 1, art. 58 ust. 1 pk1, art. 59 pkt 1, art. 65 ust. 2 i 3, art. 67 oraz art. 69 ust. 3 pkt 1 lit. c art. 14 pkt 3 – rodzaje oddziałów

63 art. 16 pkt 1 lit. a - gromadzenie danych dziedzinowych w MOW, MOS, SOSW, SOW, ORW art. 16 - gromadzenie danych dziedzinowych w MOW, MOS, SOSW, SOW, ORW (dodaje się pkt 5) art. 20 i 42 pkt 10 – zastąpienie wyrazów „ze sprawdzianem, egzaminem gimnazjalnym” wyrazami „z egzaminem gimnazjalnym” art. 20 pkt 1, art. 30, art. 31 ust. 1, art. 55 – skreślenie wyrazu „sprawdzian” art. 26 b ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 47 ust. 1oraz art. 56 ust. 1-3 – gromadzenie danych dziedzinowych (zastąpienie wyrazów)

64 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1267) (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.) Zakres danych dla szkół i placówek Zakres danych dla innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty Zakres danych w zbiorach danych uczniów oraz danych powstających z przetworzenia danych uczniów gromadzonych w lokalnych bazach SIO Zakres danych w zbiorach danych nauczycieli Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO

65 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2016.895 i 896) – dot. nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.) § 1 ust. 1 – załącznik nr 1 do rozporządzenia - przedszkola § 1 ust. 2 – załącznik nr 2 do rozporządzenia (wchodzi w życie z dniem 1 września 2017) – szkoła podstawowa § 2 ust. 1 – załącznik nr 1 do rozporządzenia w nowym brzmieniu stosuje się także do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016)

66 § 2 ust. 2 – załącznik nr 1 do rozporządzenia w nowym brzmieniu stosuje się także do wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016); § 2 ust. 3 - przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ośrodków umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016); § 3 – załącznik nr 1 do rozporządzenia w nowym brzmieniu stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016); § 2 ust. 2 – zastąpienie wyrazów „W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017” wyrazami „W roku szkolnym 2015/2016” (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016) § 2 ust. 3 – zastąpienie wyrazów „2014/2015-2016/2017” wyrazami „2014/2015 i 2015/2016” (wchodzi w życie z dniem 1 września 2016).

67 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.2016.841) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.); Załącznik do rozporządzenia – zmiany w tabeli dotyczącej „Struktury klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” (kolumna 3 i 4 oraz wiersz „Razem”); Za ł ącznik do rozporządzenia - zmiany w tabeli dotyczącej „Klasyfikacja właściwa” (dodanie pozycji o symbolach cyfrowych 311412, 311909, 711504, 817212; zmiana brzmienia w pozycji 325905; dodanie w pozycji dotyczącej grupy średniej pozycji 817).

68 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ( Dz. U. 2016, poz. 1212) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) § 1 w części I - uporządkowanie w sposób narastający według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia; w części II – nowe brzmienie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów lub grup zawodów w ramach obszaru kształcenia (podbudowa); warunki realizacji kształcenia w zawodach wskazanych w rozporządzeniu zmieniającym; § 2 Kontynuacja kształcenia (wg rozpoczętej podstawy programowej) w zakresie kwalifikacji w zawodzie oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie Technik pożarnictwa do zakończenia cyklu kształcenia.

69 8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1204) w związku z art. 6. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) § 1 – określa zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i kwalifikacjach cząstkowych (wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu); § 2 – uszczegóławia zakres gromadzenie informacji o kwalifikacjach (wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu) nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

70 9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1278) w związku z art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.) uchyla się ust. 3 w § 20 i § 21 średnia ocen w klasyfikacji rocznej i końcowej (uczęszczanie na zajęcia religii i zajęcia etyki).

71 71 INFORMACJE I KOMUNIKATY DLADYREKTORÓW

72 1.Ograniczanie jednemu z rodziców informacji o dziecku (np. o przebiegu edukacji): (np. o przebiegu edukacji): stanowisko Rzecznika Praw Dziecka i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości -art. 92, 93, 96, 97 i 98 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 poz. 2082)

73 2. Anonimy: -rozpatrywanie zgłoszeń: określenie sytuacji, w których podejmuje się interwencje

74 3. Przeciwdziałanie samobójstwom uczniów stanowisko Rzecznika Praw Dziecka 1.Statystyka 2.Przyczyny 3.Rola szkoły 4.Zjawisko przemocy z użyciem mediów 5.Praca pedagogów 6.Informacja dla dyrektorów

75 4. Realizacja zaleceń Kuratorium Oświaty: Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) należy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, powiadomić Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o sposobie realizacji zaleceń oraz organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji.

76 5. Ministerialny program „Bardzo Młoda Kultura” i projekt EKDUS ekdus.ankietka.pl

77 6. PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat, Początek pilotażu: 1 września 2016 r. Uczestnicy pilotażu: każda szkoła może uczestniczyć w pilotażu. Cel główny pilotażu: Sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Harmonogram pilotażu: do 30 sierpnia 2016 r. zgłoszenia szkół do udziału w pilotażu do 31 sierpnia 2016 r. ustalenie listy szkół w poszczególnych województwach gotowych do udziału w pilotażu

78 Szkoły publiczne zgłaszają udział w Pilotażu, zgłaszając zgodnie z procedurą jako innowację pedagogiczną. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zgłaszają udział w Pilotażu, zgłaszając program autorski. Procedury oraz wszystkie dokumenty i formularze znajdują się w zakładce Innowacje i eksperymenty oraz w zakładce Edukacja Informatyczna. Na stronie MEN i KO uruchomiono platformę edukacyjną Dane kontaktowe: TERESA KOSMACZEWSKA Zachodniopomorski koordynator ds. innowacji w edukacji tel.: 91 44 27 533 e-mail: tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pltkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl

79 7. Program – Klub Młodego Odkrywcy Koordynator – Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

80 8) Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku Egzamin gimnazjalnyEgzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017 r., GimnazjaliściGimnazjaliści swoje wyniki poznają w ostatnim dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Organizacja roku szkolnego 2016/2017Organizacja roku szkolnego 2016/2017 znajduje się na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty Terminarz oświatowy. w Szczecinie w zakładce: Terminarz oświatowy.

81 9) Terminy egzaminu maturalnego w 2017 roku Egzamin maturalnyEgzamin maturalny z j. polskiego odbędzie się w dniu 4 maja 2017 r., a z matematyki w dniu 5 maja 2017 r., Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi 30 czerwca 2017 r., Organizacja roku szkolnego 2016/2017Organizacja roku szkolnego 2016/2017 znajduje się na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty Terminarz oświatowy. w Szczecinie w zakładce: Terminarz oświatowy.

82 10) Terminy egzaminu maturalnego i zawodowego w 2017 roku Egzamin maturalnyEgzamin maturalny z j. polskiego odbędzie się w dniu 4 maja 2017 r., a z matematyki w dniu 5 maja 2017 r., Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi 30 czerwca 2017 r., Szczegółowy harmonogram egzaminu zawodowego dostępny jest na stronie CKE, Organizacja roku szkolnego 2016/2017Organizacja roku szkolnego 2016/2017 znajduje się na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty Terminarz oświatowy. w Szczecinie w zakładce: Terminarz oświatowy.

83 ŻYCZYMY SUKCESÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Pobierz ppt "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego 24 – 26 sierpnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google