Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG) Warszawa, 25 lipca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG) Warszawa, 25 lipca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG) Warszawa, 25 lipca 2016 r.

2 Czym jest gwarancja spłaty kredytu?  Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej.  Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł spłacić kredytu z własnych środków, to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant (dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić gwarantowi wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami. 2

3 Gwarancje krok po kroku 3 Przedsiębiorca Bank Kredytujący BGK Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji w banku kredytującym jednocześnie z wnioskiem o kredyt Podjęcie decyzji o zabezpieczeniu kredytu gwarancją Objęcie kredytu gwarancją, przyjęcie dokumentów Wydanie zaświadczenia Otrzymanie zaświadczenia Pobranie prowizji i przekazanie do BGK Zapłata prowizji Otrzymanie informacji o udzielonej gwarancji Wezwanie do zapłaty z gwarancji Realizacja gwarancji Spłata należności Otrzymanie prowizji Dochodzenie roszczeń

4 Wybrane rezultaty programów gwarancyjnych 4 2013 2014 2015 2016 Przeszło 107 500 wspartych MŚP!!! Wartość sprzedaży gwarancji de minimis 7 mld zł 16,66mld zł 25,55mld zł 29,12 mld zł 51,75 mld zł Wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami de minimis Źródło: BGK – wg. Danych na 31.05.2016 r.

5 Wybrane rezultaty programów gwarancyjnych 5

6 FG POIG Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6

7 Zasięg i dostępność gwarancji FG POIG 7  Alior Bank S.A.,  Bank BPH S.A.,  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,  Bank Zachodni WBK S.A.,  ING Bank Śląski S.A.,  mBank S.A.,  Millennium Bank S.A.,  PKO Bank Polski S.A.,  Raiffeisen Bank Polska S.A.,  SGB-Bank S.A. Dostępność tylko do końca 2016 r.

8 do 60% kwoty kredytu Zakres gwarancji do 3,5 mln zł Kwota gwarancji kredyt obrotowy (w rachunku kredytowym) kredyt inwestycyjny kredyt obrotowy (w rachunku kredytowym) kredyt inwestycyjny Rodzaj kredytu 27 miesięcy - kredyt obrotowy 99 miesięcy - kredyt inwestycyjny 27 miesięcy - kredyt obrotowy 99 miesięcy - kredyt inwestycyjny brak Prowizja Okres gwarancji Gwarancja FG POIG Cechy produktu:  oferowany w sprawdzonej formule pomocy de minimis w ramach portfelowej linii gwarancyjnej (PLD)  dostępny w Banku Kredytującym, w tym w bankach zrzeszonych, bez opłaty prowizyjnej dla klienta  warunkiem kwalifikowalności jest spełnienie co najmniej jednego z 7 kryteriów podmiotu innowacyjnego (banki otrzymały szczegółowy przewodnik po kryteriach określający przykładowy katalog dokumentów źródłowych oraz wyczerpującą bazę pytań i odpowiedzi - FAQ)  łatwe do spełnienia i zweryfikowania kryteria podmiotowe – na podstawie oświadczenie klienta, posiadającego dokumenty źródłowe Fundusz Gwarancyjny POIG – parametry instrumentu finansowego 8

9  Kryteria dla pomocy de minimis  Kryteria innowacyjności Gwarancją może być objęty tylko nowy kredyt obrotowy lub nowy kredyt inwestycyjny, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy, spełniającego co najmniej jedno z 7 poniższych kryteriów: 1)zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji, 2)jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym, 3)uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego, 4)w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji, 9 FG POIG – kryteria kwalifikowalności

10 5)środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (na podstawie załączonego biznes planu), 6)w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność b+r co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym, 7)w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie. 10 FG POIG – kryteria kwalifikowalności c.d. Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności dokonywana jest przez:  Bank Kredytujący przed uruchomieniem kredytu na podstawie oświadczenia klienta,  przez BGK lub inne uprawnione organy kontrolne w ramach kontroli ex-post na podstawie dokumentów źródłowych klienta (wytypowana próba transakcji) Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności dokonywana jest przez:  Bank Kredytujący przed uruchomieniem kredytu na podstawie oświadczenia klienta,  przez BGK lub inne uprawnione organy kontrolne w ramach kontroli ex-post na podstawie dokumentów źródłowych klienta (wytypowana próba transakcji)

11 Korzyści dla przedsiębiorców  ułatwiony dostęp do finansowanie działalności proinnowacyjnej/ prorozwojowej na preferencyjnych warunkach,  łatwiejsza i szybsza ścieżka decyzyjna w porównaniu do wsparcia dotacyjnego,  wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK,  bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 60% kapitału kredytu,  lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w porównaniu do standardowej oferty banku,  możliwość ubiegania się o wsparcie na sprawdzonych zasadach programu gwarancji de minimis. 11

12 Procedura wnioskowania - schemat 12

13 Spełnienie kryteriów FG POIG - oświadczenie klienta i weryfikacja  Wiarygodność oświadczenia (zał. 1 do Wniosku) może być sprawdzana w wyniku kontroli przeprowadzonej przez BGK lub inne uprawnione organy kontrolne  Dokumenty źródłowe, potwierdzające wiarygodność oświadczenia będą pozyskiwane od Kredytobiorcy i przekazywane przez Bank na potrzeby kontroli  Umowa kredytowa zawiera zobowiązanie Kredytobiorcy do udostępnienia lub przekazywania na wniosek Banku Kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu zgodnie z celem, w tym: dowodów poniesienia wydatków zestawień dokumentów finansowo-księgowych dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych w pkt 1 oświadczenia 13

14 Uruchomienie i wykorzystanie kredytu  Uruchomienie kredytu lub transzy kredytu (zarówno obrotowego, jak i inwestycyjnego) następuje na podstawie przekazywanych do Banku Kredytującego dokumentów finansowo-księgowych (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność).  Mogą to być nieopłacone jak również opłacone przez Kredytobiorcę faktury i inne równoważne dokumenty, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokumentów opłaconych przez przedsiębiorcę, data płatności nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy kredytowej zabezpieczonej gwarancją.  Środki z rachunku kredytu mogą być przekazane na inny rachunek Kredytobiorcy np. rachunek bieżący lub inny specjalnie wydzielony, wykorzystywany do finansowania wydatków związanych z prowadzoną działalnością.  Dokumenty przeterminowane, jak również faktury pro-forma nie mogą być uznawane  Przed uruchomieniem kredytu - sprawdzenie czy faktura lub dokument o równoważnej wartości dowodowej jest wystawiony na Kredytobiorcę i czy rodzaj widniejącego na dokumencie wydatku nie budzi wątpliwości co do jego celowości w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej (czy nie dotyczy np. celów konsumpcyjnych).  Kredytobiorca w przypadku poddania się kontroli powinien dysponować dowodami poniesienia wydatków zgodnie z celem kredytu, a także na wezwanie organów kontrolnych przygotować zestawienie dokumentów finansowo-księgowych.  Kontrola może obejmować dokumentację pozostającą na poziomie Banku Kredytującego, jak również dokumentację będącą w posiadaniu Kredytobiorcy. 14

15 Zakaz podwójnego finansowanie wydatków  Kwota kredytu w kwocie objętej gwarancją FG POIG nie może jednocześnie finansować kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego ze środków UE - zakaz podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych projektu wynika z przepisów i wytycznych unijnych.  W przypadku projektu inwestycyjnego finansowanego z dotacji, zaś prefinansowanego kredytem komercyjnym zabezpieczonym gwarancją ze środków FG POIG, aby uniknąć niedozwolonego podwójnego finansowania, część kredytu w kwocie równej objętej gwarancją może dotyczyć tylko wydatków niekwalifikowanych dla projektu dotacyjnego. 15

16 Montaż finansowy – łącznie instrumentów całkowita kwota na sfinansowanie inwestycji/ projektu 100 Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji/projektu 100 kwalifikowalność dla dotacji (grant operation) kwalifikowalność dla gwarancji (IF operation) 6040 dofinansowaniewkład własny kwota gwarancji (max. do 60% kredytu) 4020 40 16

17 Wezwanie do realizacji zobowiązania 17 1.Wezwanie do zapłaty z tytułu jednostkowej gwarancji wraz z wymaganymi załącznikami przesyłane przez Bank Kredytujący zgodnie z przyjętym wzorem. 2.Wezwanie powinno wpłynąć do BGK najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji. 3.BGK odmówi wypłaty środków z gwarancji w przypadku wykorzystania kredytu niezgodnie z celem określonym w umowie kredytu. 4.BGK wykona zobowiązanie z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania.

18 Pytania i odpowiedzi 18

19 Dziękujemy za uwagę 19 Bank Gospodarstwa Krajowego Centrum Poręczeń i Gwarancji Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa Tel.: +48 22 522 91 91 E-mail: sekretariatCPG@bgk.pl Piotr Natkański E-mail: piotr.natkanski@bgk.plpiotr.natkanski@bgk.pl Tel. 22 596 58 09  www.bgk.pl


Pobierz ppt "Gwarancje udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG) Warszawa, 25 lipca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google