Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 30 kwietnia 2013 roku ogłoszono łącznie 99 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4343 wnioski o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 * Liczba umów narastająco ma wartość 103 (trzy umowy zostały podpisane w 2013) jednakże została anulowana umowa z portem lotniczym z działania 1.4 w 2012 oraz rozwiązana umowa z działania 4.1 pn.: „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

7 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

8 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

9 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń - Chełmża Złożono wniosek dla III Etapu Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-2 Remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A Etap V-3 Remont nawierzchni dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-5, Zakup sprzętu handlingowego oraz systemu parkingowego. V-2 Złożono wniosek V-3 Oczekuje na złożenie V-4 Złożono wniosek V-5 Złożono wniosek ,24 3 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola)

10 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

11 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 74 umowy o dofinansowanie projektów

12 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

14 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

15 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień ): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,24 RPKP ,41 RPKP ,69 RPKP ,28 RPKP ,19 RPKP ,25 RPKP ,48 RPKP ,06 Suma końcowa ,60

16 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 30 kwietnia 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1644 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,22 PLN, w tym dofinansowanie UE ,13 PLN. *kurs euro: 4,1309 zł z dnia 29 kwietnia 2013 r. Do dnia 30 kwietnia 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1644 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,22 PLN, w tym dofinansowanie UE ,13 PLN. *kurs euro: 4,1309 zł z dnia 29 kwietnia 2013 r.

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

18

19

20 REFUNDACJA Do dnia 21 maja 2013r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 48 wniosków o płatność na łączną kwotę ,11€ (60,61% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie ,77€ (59,53% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2013r. w ramach RPO WK-P wynosi ,20 € (56,45% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2012r. REFUNDACJA Do dnia 21 maja 2013r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 48 wniosków o płatność na łączną kwotę ,11€ (60,61% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie ,77€ (59,53% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2013r. w ramach RPO WK-P wynosi ,20 € (56,45% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2012r.

21 Zasada N+3/N+2

22 Do dnia r. stwierdzono 322 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,27 zł w tym: -239 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,22 zł -83 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,05 zł Do dnia r. stwierdzono 322 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,27 zł w tym: -239 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,22 zł -83 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,05 zł Nieprawidłowości

23

24 Decyzje o zwrotach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania , , ,1395, , , ,1521, , , ,113,08 SUMA , , ,3938,22

25 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

26 Kontrola trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Biuro Kontroli Wdrażania RPO Departament Wdrażania RPO

27 IZ RPO WK-P przeprowadza kontrole trwałości projektów w oparciu o metodologię doboru projektów do kontroli trwałości zgodnie z regulacją zawartą w Instrukcji Wykonawczej. 1. W pierwszej kolejności kontrolą trwałości należy objąć Beneficjentów, którzy nie wywiązali się z obowiązku sprawozdawczego – 100% populacji; 2. Projekty skontrolowane na zakończenie realizacji projektu – kontrolą należy objąć: -w pierwszej kolejności projekty Beneficjentów, których osiągnięcie wskaźników wyniosło ≤ 85% - 100% populacji odesłanych ankiet, - w drugiej kolejności projekty w których osiągnięcie wskaźników wyniosło 85,01 – 99,99% - 5% populacji odesłanych ankiet,

28 - następnie projekty Beneficjantów, którzy osiągnęli wskaźniki w 100% - 1% populacji odesłanych ankiet, 3. Projekty nie skontrolowane na zakończenie realizacji projektu – kontrolą trwałości należy objąć: -w pierwszej kolejności projekty, w których osiągnięcie wskaźników wyniosło ≤ 85% - 100% populacji odesłanych ankiet, -w drugiej kolejności projekty w których osiągnięcie wskaźników wyniosło 85,01 – 99,99% - 15% populacji odesłanych ankiet, - następnie projekty Beneficjentów, którzy osiągnęli wskaźniki w 100% - 3% populacji odesłanych ankiet.

29 Zestawienie kontroli za 2012 rok przeprowadzonych w oparciu o metodologię. Zestawienie tabelaryczne Beneficjentów Lp.Podział Beneficjentów według kategorii Projekty wylosowane do kontroli trwałości 1 Beneficjenci, u których w ramach projektu nastąpił zakup nieruchomości (gruntów, budynków, budowli). Łącznie Zakłady opieki zdrowotnej, które działają w publicznym systemie opieki zdrowotnej (Beneficjenci Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej). Łącznie Pozostali Beneficjenci Łącznie 478 Beneficjenci u których przeprowadzono kontrolę na zakończenie realizacji projektu Łącznie 343 4* Pozostali Łącznie Ilość sprawozdań nie złożonych przez Beneficjentów23 5 Projekty skontrolowane z uwagi na prawdopodobieństwo braku zachowania trwałości lub z uwagi na kończący się okres trwałości 7 RAZEM37

30 Ilość monitorowanych projektów – 536 Ilość projektów do kontroli – 37 (*Skontrolowano 36 projektów) Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań przeprowadzony został dobór próby projektów podlegających kontroli spośród projektów będących w drugiej połowie okresu trwałości. Biuro Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadziło na dzień 31 grudnia 2012 roku 29 kontroli trwałości projektów z 30 uwagi na fakt, iż w przypadku jednego z projektów Beneficjent zgłosił do Biura Wdrażania Projektów-Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego zaprzestanie realizacji projektu i w związku z powyższym zostały podjęte czynności związane z odzyskaniem środków.

31 Kontrole zakończone negatywnymi stwierdzeniami LpData kontroliWynik kontroliWykonanie zaleceń Z uwagi na nie utrzymanie wskaźników rezultatu „Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie”, „Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC)” oraz „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC)” została nałożona korekta finansowa w wysokości 30% co stanowi kwotę ,42 zł. Beneficjent zwrócił środki dnia r Beneficjent nie osiągnął wskaźnika rezultatu „Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych” została nałożona korekta finansowa w wysokości 12% co stanowi kwotę 6967,80 zł. Beneficjent zwrócił środki dnia r.

32 Podczas przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził przekroczenie dopuszczalnej pomocy de minimis. Zobowiązano się Beneficjenta do skorygowania amortyzacji jednorazowej. Beneficjent skorygował deklaracje podatkowe w wyznaczonym przez zespół kontrolujący terminie Podczas przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził zaliczenie w koszty uzyskania przychodów 100% odpisów amortyzacyjnych. Zobowiązano Beneficjenta do skorygowania deklaracji podatkowej za 2009 rok i zapłatę podatku wraz z odsetkami. Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne w terminie uzgodnionym z Kierownikiem zespołu kontrolującego Podczas przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził brak korekty amortyzacji w wysokości otrzymanej dotacji. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zobowiązano Beneficjenta do skorygowania deklaracji podatkowych i zapłaty podatku wraz z odsetkami. W trakcie kontroli trwałości Beneficjent skorygował deklaracje podatkowe oraz dokonał zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google